donderdag 11 januari 2018

OORLOG met Veilig Thuis'!

Een ieder die wel eens met mij geskyped heeft, weet dat ik daarin heb staan 'schaf Kerst af.... en laat het eens alle dagen VREDE zijn, in plaats van 1 dag per jaar...!'

Na het zien van de raportage van Zembla van 12-12-2017 (en de uitzending van RTV-Utrecht van 13-11-2017) met betrekking tot 'jeugdzorg', 'Veilig Thuis' en hun leugenindustrie. Mijn reactie: !@$#%@#!!**& F*** #@#!^&%..…..! .

Sorry, ik had ooit gesteld dat hier alleen netjes geschreven zou worden, ik heb enige zelfcensuur toegepast op deze gedachten. Kortom: het is nu OORLOG.


Waarom oorlog?

'Veilig Thuis' pretendeert zorg te dragen voor veilige thuissituaties onder het mom van 'wij brengen jeugdzorg'. Het tegengestelde gebeurt: bezorgde ouders worden als kindermishandelaren neer gezet, vals beschuldigd en ook nog eens aangeklaagd wegens 'poging tot moord' op hun eigen kinderen. Wat nóg erger is in het geval van deze rapportage: Veilig Thuis weet een kinderarts zodanig onder druk te zetten, dat een kind in zeer ernstig levensgevaar werd gebracht en, u begrijpt het al, ouders kregen ook nog eens de schuld. Ik zal proberen dit medisch ingewikkelde geval uit te leggen. Ik waarschuw u, geachte lezer, het zal ook uw bloeddruk doen stijgen enz. enz....

Een kind groeit slecht. Ouders gaan via hun huisarts of consultatiebureau naar een echte kinderarts in een academisch ziekenhuis uiteindelijk. Het kind verdraagt geen voedsel door de darm en krijgt TPV, dit is 'Totale Parenterale Voeding', = 'voeding buiten de darm om' anders gezegd, per infuus. De voedingslijn breekt door het toedoen van een verpleegkundige. Er ontstaat een infectie.... Veilg thuis wordt door het ziekenhuis in kennis gesteld.... VT adviseert: ouders weghalen bij het kind, 'onverklaarde infectie' betekent dat ouders het hebben gedaan, behalve als dat is uitgesloten.... Het gaat verder: nadat ouders zijn uitgesloten zet VT de kinderarts onder druk om alle voeding gewoon door de mond toe te dienen, via de darmen dus...
Het gaat mis: het kind zwelt op, heeft ernstige pijnen.... het gaat verder mis: het kind 'poept' een stuk darm uit.... er volgt direct intensive-care opname en een zeer zware operatie, waarbij een stuk darm werd verwijderd.... De kinderarts, onder druk van de VT-'vertrouwensarts' stelt dat juist doorgegaan moet worden met voeding op de normale manier, maar dan in kleinere hoeveelheden.... het gaat weer mis en ouders nemen de maatregel om het kind door een ander, ook academisch, ziekenhuis te laten onderzoeken. Het kind in kwestie blijkt een zeer zeldzame ziekte te hebben en verdraagt alleen TPV het kind herstelt zodanig dat het gewoon thuis verzorgd kan worden en komt ook thuis, ondanks alle tegenwerking van VT. Toen het kind thuis kwam, op uitspraak van de rechter(!) deed VT een 'aangifte van poging tot doodslag' tegen de ouders. Die ouders werden 2 jaar later (!) opgepakt en in de politiecel gezet voor 3 dagen.... Toen werden ze vrijgelaten en 1 jaar later pas werd de zaak geseponeerd ('gebrek aan bewijs')....

Tot zo ver het globale verhaal.

Mijn woede: VT presteert het, alleen en uitsluitend om zijn eigen gelijk ('ouders mishandelen hun kind, ouders lijden aan 'Munchausen by Proxy' en doen aan PCF (Pediatric Condition Falsification = kind ZIEK maken...)) te halen en brengen, bewust, een kind op het randje van de dood....Mw. Raat, vertrouwensarts van VT, heeft de regie en is daar nog trots op ook...  (zou ze ook zo denken over haar veroordeling + verdere klachten bij het RTvG?)
In de uitzending werd een tweede zaak besproken met zeer grote overeenkomsten: verpleegkundige incidenten, ouders kregen de schuld, dossiers werden vervalst (door VT) en alles werd in het werk gesteld om het kind van zijn ouders te scheiden en liefst levenslang UHP....

Nu is mw. Schoonenberg, voorzitter van de vertrouwensartsen van VT,  bezig met een 'voorlichtingscampagne' voor mensen in de zorg en onderwijs om PCF te herkennen en daaraan werkt de vertrouwensarts te Utrecht, mw.Anne-Marie Raat hard aan mee en een ander vertrouwensarts, mw. Patries Worm, is zelfs bezig met een promotieonderzoek op PCF.... Dat is uiteraard moeilijk als het een verzonnen ziektebeeld betreft: zelfs de kinderartsen in de rapportage stellen dat het hooguit 1 keer in de paar jaar voorkomt en sommige profs kindergeneeskunde het in hun hele beroepsleven niet zijn tegen gekomen... maar nu 'moet' het minstens ca. 600 x per jaar voorkomen, aldus mw. Schoonenberg! Er zijn namelijk maar ca. 100 meldingen en het moeten er meer worden!

De verzonnen ziekten van 'jeugdzorg'

Ik memoreer hierbij en paar ernstige ziekten die jeugdzorg zo in de loop der jaren gepromoot heeft, met alleen en uitsluitend het gevolg dat kinderen in de jeugdzorgindustrie terecht kwamen met alle gevolgen van mishandeling en het structureel aanwezige seksueel misbruik daar binnen.

Ik noem:
 1. 'Incest herkenning' met vooral 'levensechte poppen'. ca. 1988. Resultaat: 'Bolderkar-affaire' (nu Trivium geheten!!) met '14 gevallen'... Uiteindelijk vele gestrande huwelijken, geen enkel incest geval en veel menselijk leed aan kleine kinderen door de geruïneerde gezinnen..
 2. 'Niet leerbare ouders'. Rondom 1995 zeer populair in de jeugdzorg-industrie. Schrijf dit op als jeugdzorg-medewerker en het wordt praktisch gegarandeerd een Onder Toezicht Stelling (OTS) en meestal een Uit Huis Plaatsing (UHP).
 3. 'ADHD' Zelfs de bedenker van de term ADHD gaf toe dat hij dit maar verzonnen had. Het was ook een goede stempel voor méér PGB, méér 'zorgpunten' voor het onderwijs en zeer goed voor de farmaceutische industrie. Dat het leidde tot emotionele afvlakking, vroegtijdige dementering, verslaving, werd maar even onder tafel gewerkt...... Hoeveel kinderen hadden niet voor hun 18e het stempel ADHD en willen er nu zo snel mogelijk van af, o.a. vanwege het rijbewijs (Men moet iedere 3 jaar onderzocht worden door een psychiater als men ADHD heeft en wil autorijden...!) Let wel: er bestaan wél kinderen die erg druk zijn, er bestaan wel degelijk gedragsgestoorden, maar het stempel ADHD werd naar mijn mening gewoonweg misbruikt.
 4. 'Borderline'. In de hele medische wereld wordt getwijfeld aan het bestaan van dit ziektebeeld, bovendien bestond er een 'BL-persoonlijkheidsstoornis' en 'BL-persoonlijkheidskenmerken', Die laatsten heeft iedereen een beetje, zoals 'snel van mening veranderen', 'onbegrepen zaken doen', 'impulsief handelen', enz. Volgens BJZ was het een epidemie die in vele dossiers gebruikt is om kinderen UHP en jarenlang te scheiden van hun ouders.
 5. 'Hechtingsstoornissen'. Dit lijkt zelfs een door jeugdzorg verzonnen syndroom, in de medische praktijk komt dit zelden voor, met name bij kinderen die vlak na geboorte lange tijd in het ziekenhuis geweest zijn. Bij jeugdzorg komt deze stoornis als een epidemie voor die het noodzaakt om kinderen van hun echte ouders te scheiden. Men plakt dit etiket namelijk op kinderen die graag bij hun ouders zijn en dank zij (de leugens van) 'jeugdzorg' (i.s.m. de rechter) uit huis geplaatst worden en van de ene instelling naar de andere gesleept worden (soms 5 x in 1 jaar!!) dan wel van het ene pleeggezin naar het andere.... die kinderen vertrouwen niemand meer, durven niets als hun eigen 'veilige omgeving' te zien en laten vaak dwars gedrag zien..... '. 'Hechtingsstoornissen' zegt jeugdzorg dan, want: 'kind moet hechten aan pleeggezin', DUS de echte ouders mogen hun kinderen niet zien....! Alsof een kind vreemden gaat accepteren als zijn / haar echte ouders! Waanzin en pure kindermishandeling!
  Vreemd is hierbij ook dat 'hechtingsstoornissen' alleen een rol zouden spelen als het om terugplaatsing naar de echte ouders gaat, om kinderen van het ene naar het andere pleeggezin dan wel instelling te verplaatsen speelt dit geen enkele rol: kinderen worden vaak zonder enig afscheid te mogen nemen weggerukt!
 1. 'Kindermishandeling' en de 'wet meldcode': in 2012 was er een speelgoed fabrikante, mw. Liliane Limpens, die haar brood meende te verdienen met de ontwikkeling van de 'Poppenvilla' van ca. 1800 € Jeugdzorg vond dit fantastisch en promote die breeduit. In 2 weken hebben enkelen, waaronder ikzelf, meegewerkt om een eind te maken aan die onzin.... Met de Poppenvilla zouden namelijk klasse-assistenten, leraren en jeugdzorg-medewerkers kindermishandeling kunnen herkennen en daarvan, uiteraard, melding doen aan BJZ / VT.... Zie verder de overeenkomst met item 1, de 'incestherkenning'!
 2. 'Loverboy-problematiek'. Ook iets van de laatste jaren, maar in plaats van daders te corrigeren worden slachtoffers onder het mom van 'bescherming van het kind' opgesloten in jeugdgevangenissen en in het ergste geval bij het bereiken van de 18e verjaardag, afgeleverd bij de loverboy..... (Waarom geen weerbaarheidstrainingen en begeleiding voor meisjes en ze thuis laten wonen bij de ouders? NEEN... opsluiten is beter aldus BJZ....!)
 3. 'Munchausen by Proxy', met als gevolg PCF. Een uitermate zeldzaam ziektebeeld dat nu als een soort epidemie kennelijk door Nederland waart.....

Over deze laatste ziekte gaat dit artikel. Dit zou namelijk een epidemie kunnen worden: het was uitermate zeldzaam, hoogleraren spraken van enkel gevallen in hun hele carrière, nu ca. 60 meldingen per jaar, aangewakkerd door Veilig Thuis middels voorlichtingsbijeenkomsten en de noodzaak voor mw. Patries Worm voor haar promotie.

 Zie dit artikel van 5-4-2015 van Brandpunt Reporter en de rapportage van Eenvandaag van 9-9-2017 en hier een analyse., waar u de uitvluchten van zowel dhr. T. Klijn (directeur Veilig Thuis) en mw. Patries Worm (de vertrouwensarts van VT die graag wil promoveren op PCF). Beiden zeggen in feite NIETS alleen herhalen dat ze zo goed voor de veiligheid van kinderen opkomen, maar hebben geen antwoord op de woorden van de arts van VT die zegt dat hij hoopt dat een kind ernstig ziek zou worden. Vreemde zaak.

Enige opmerkingen

De mening van deskundigen

De beschuldigingen richten de ouders (rapportage Zembla) zijn in geen van beide gevallen afkomstig geweest van de behandelende kinderartsen. Wel hebben deze meldingen gedaan op grond van de Wet Meldcode: bij een onverklaarbare slechte conditie van een kind dienen zij dit te melden.....

De visie van de geraadpleegde hoogleraren:

In de Eenvandaag rapportage stelt prof. Sauer dat er alleen maar naar één conclusie wordt toe geredeneerd. Ook blijft ontlastend bewijsmateriaal als dat een moeder maar liefst 5x door een psychiater als stabiel wordt beoordeeld zonder enige aanwijzing op Munchausen, dat er toch sprake is van PCF. Men bleef ook hier maar doorgaan met beschuldigingen, zelfs met aangifte bij de politie, om maar hun gelijk te krijgen.

Hierbij ga ik niet alles vertellen wat na te lezen is op deze site:

Toch licht ik enkele zaken uit:

Prof. Van Koppen heeft sterke twijfels over de manier van bewijsvoering door VT: men presteert het volgende: in opdracht van VT worden TWEE zaken omtrent de zorg voor het kind gewijzigd te weten: men scheidt de ouders van het kind én men geeft het kind een andere medische behandeling. Als het dat beter gaat met het kind dan is 'dus' bewezen dat de ouders de boosdoeners waren.... Dit presteerde men in beide in de rapportage getoonde zaken!!!! Waar is het bewijs? Nergens, maar VT gebruikt dit wél om ouders valselijk te beschuldigen.

De belangrijkste zaken zijn echter dat prof. van Koppen stelt: “Het lijkt er op dat Veilig Thuis alleen maar uit is op het uit huis plaatsen van de kinderen”

Dit heeft deze prof. goed gezien: bij het UHP verdient men aan de kinderen, bij het bij de ouders laten verdient VT niets meer. Bovendien, sinds de transitie, moet men bij eventuele hulp thuis maar afwachten of gemeenten VT inhuren voor de hulp, heeft de rechter echter een uitspraak tot UHP gedaan, dan blijft het geld van gemeenten naar VT doorstromen... mooi toch? Veel gemeenten hebben dit pas laat in de gaten gekregen. Daarom is er sinds 1-1-2015 een extra intense jacht op kinderen, en zijn de budgetten van gemeenten voor   'jeugdzorg'  ontoereikend!
De 'jacht' op kinderen is zelfs zó intens dat in Nederland maar liefst 48x zo veel kinderen UHP worden dan in België bijvoorbeeld. Wil dit zeggen dat de Nederlandse ouders maar liefst 4700 % 'slechter' zijn dan de Belgische? Och, met de waarheid wordt het niet zo nauw genomen.....
Nederland heeft hiermee het hoogste aantal uit huisplaatsingen van de gehele westerse wereld.....!!! Toch een record om trots op te zijn, VT? (Of niet?)

Veilig Thuis: men zou denken, als buitenstaander, dat deze eerst gedegen onderzoek doen, te beginnen aan het kind in kwestie. NEEN: er worden beschuldigingen geuit ZONDER enig ONDERZOEK! Geen van de vertrouwensartsen heeft enig eigen onderzoek gedaan. Wat wél gebeurt is, is veel erger: ze hebben gewoonweg een vermoeden of aanwijzing bestempeld als 'feit' en er zaken aan toegevoegd dan wel weggelaten. Ik noem hier concreet het 'breken van de voedingslijn'... OUDERS kregen de schuld, terwijl uit het verpleegkundig verslag bleek dat een verpleegkundige dat gedaan heeft...
'Besmetting met darmbacteriën': een 'octopus' (verbindingsstuk van infuusslangen) was losgeraakt en het kind had zichzelf onder gesmeerd met ontlasting..... OUDERS kregen klakkeloos de schuld, VT nam niet eens de moeite om het verpleegkundig verslag in te zien! De mogelijk vervuilde gel-nagels van een verpleegkundige werden geheel buiten beschouwing gelaten!
Ondanks dat er artsen werken bij VT blijkt uit alles dat die weigeren zelfs normale zaken te onderzoeken. Niet voor niets heeft een van hen inmiddels 3 tuchtrechtelijke klachten tegen zich..... (en van mij mogen het er meer worden: dit gedrag van 'oordelen zonder enig onderzoek' dient niet straffeloos en onbeperkt door te gaan!)

Treurig en gewoonweg laf is het feit dat zowel de directeur als de vertrouwensartsen van VT niet wilden reageren in de Zembla rapportage.... 'in verband met de privacy'.. Mijns inziens gewoonweg smoesjes en geen openbare verantwoording willen afleggen over wat men met ons belastinggeld doet.

Hierbij is gewoonweg niets nieuws onder de zon: de psycholoog dr. J. Verhulst schreef een artikel in het Eindhovens Dagblad 26-05-2009 'Weinig veranderd na de Bolderkar-affaire' waarbij mij de volgende regels opvallen:

'....door het blindmakende fanatisme van de betreffende hulpverlener, of hulpverlenende instantie. Succes verzekerd, want bij elke heksenjacht wordt altijd wel een heks gevonden. Op de tweede plaats door het verschijnsel dat zo mooi 'gedeelde verantwoordelijkheid' genoemd wordt. Wat er in de praktijk dus op neerkomt dat helemaal niemand verantwoordelijk is.'  

'….Nog steeds zijn er hulpverleners die zonder blikken of blozen verklaren dat zij de enige waarheid bezitten en desnoods blind een juiste diagnose kunnen stellen. Nog steeds vinden er behandelingen plaats die voortkomen uit een fanatiek bijgeloof, dan wel een sterk overdreven geloof in eigen kunnen ….'

Goed gezien, dr. Verhulst!


OORLOG  Een ieder die mij kent weet dat ik in wezen een pacifist ben en groot tegenstander ben van alle wapentuig in de wereld. Nooit heb ik iets goeds gezien van wapens, wie dat wel heeft, laat het mij even weten! Ik zal dan ook, ter geruststelling van iedereen, de strijd op een nette manier voeren!

De WOEDE die mij tot de titel van dit stuk bracht zit 'm in het feit dat VEILIG thuis het presteerde om door hun verdachtmakingen en omwille van het feit dat HUN zo graag 'gelijk' hebben een KIND tot het randje van de DOOD brachten... HOE VER ga je? VT tot het uiterste... NIETS ontziend en als de rechter ze dan ook nog in het ongelijk stelt dan maar ouders gaan beschuldigen van 'poging tot doodslag' op hun kinderen... SCHANDE. (Ja, ik ben BOOS!). Is het kapot maken van ouders en het ruïneren van gezinnen 'in het belang van het kind'? VT, ga toch gauw fietsen of beter emigreren naar een eiland als Sumatra om daar tijgertjes uit huis te gaan plaatsen, kijken wat de moeder-tijgers doen dan wel naar Afrika om leeuwenwelpjes te gaan UHP  en bezien hoe leeuwinnen reageren!

Bij deze roep ik dan ook alle ouders, die te maken hebben met de gewoonweg leugen en verdachtmakingen industrie van jeugdzorg of Veilig Thuis, om de verantwoordelijken daarvoor op een fatsoenlijke manier ter verantwoording te roepen. Met dat laatste bedoel ik niet alleen klagen maar ook aanklagen! Heeft u hierbij hulp nodig, laat het dan gerust even weten!

Aanklagen op de fatsoenlijke manier: psychologen bij hetzij Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTvG) of bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) of Nederlandse Vereniging van Opvoedkundigen (NVO). Artsen kunnen aangeklaagd worden bij het RTvG. Klachten indienen kost alleen enige moeite, een postzegel en is verder 'vormvrij', d.w.z. Men is niet gebonden aan een bepaalde manier van schrijven!

Recentelijk zijn bij deze colleges zeer 'leuke' uitspraken gedaan tegen deskundigen die voor de Jz dan wel Kinderbescherming werken! Zie bijvoorbeeld deze tegen een zogeheten 'intern gedragsdeskundige van de Raad': https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/11/Uitspraak-CvT-1349.pdf en in hoger beroep bij CvB van het NIP: https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/11/Uitspraak-CvB-201417.pdf Hierbij valt op te merken dat de aangeklaagde psycholoog van de RvK probeerde weg te komen door te stellen dat zij NIET als psycholoog werkte, maar als gedragsdeskundige bij de Raad (items 2.6 en 2.7). Dit is verworpen. De voornaamste reden van haar veroordeling, eerst waarschuwing en in hoger beroep berisping, zit 'm in het feit dat zij géén onderzoek deed, moeder nimmer had gesproken en (derden) deskundigen volledig negeerde (items 2.13 en 2.14)! Vele jeugdzorg-slachtoffers zullen dit herkennen!

Voornaamste reden tot veroordeling zijn feiten als: ouders niet horen, pertinente onwaarheden zonder onderzoek overnemen, handelen zonder de wetenschappelijk correcte protocollen in acht te nemen, geen eigen onderzoek verrichten, maar wél vergaande uitspraken doen. Een ieder die met Jz te maken heeft gehad zal deze zaken herkennen!
Ik verwijs verder, als hulp aan ouders, naar mijn artikel 'De farce van de Gedragsdeskundige' waarbij ook een handleiding voor het indienen van klachten te vinden is! Na een succesvolle veroordeling door een tuchtcollege liggen er uiteraard mogelijkheden om schadevergoedingen te gaan eisen. Ik schreef er een artikel over.

Gelijk

Menigeen heeft graag zijn 'gelijk', ook schrijver dezes. Eind juni 2014 schreef ik een 4-tal artikelen over de 'Wet Meldcode' (zie de eerste regels!), ik vreesde namelijk de 'Heksenjacht op kinderen' omwille van het geldelijk belang van de jeugdzorg-industrie. De jacht is, ondanks de mooie praatjes van de nieuwe jeugdwet van 1-1-2015, waarbij 'buurtteams' en 'veiligheidstafels' de zorgen voor ouders weg zouden nemen en de hulp kunnen initiëren / geven.... Helaas zijn al die overlegsituaties eigenlijk een grote geld en energieverspilling gebleken, wordt de juiste hulp zelden via hun bereikt.
Ik vrees dat ik in 3 jaar tijd een gelijk gekregen heb, dat ik niet wilde hebben!

Wie wel hulp geven als echte psychiaters en psychologen die wél hun vak serieus nemen, vluchten weg bij GGZ en gemeenten: zij willen namelijk gewoon rechtstreeks ouders-kind contact en niet uit de derde hand via allerlei Jeugdzorg-werkers en buurtregiseurs enz. Ook willen serieuze psychiaters / psychologen niet schrijven naar de hand van hoe Jz dat zou willen: een integer medicus handelt onafhankelijk en volgens adequaat deskundig onderzoek en niet aan de hand van de leidraad van maatschappelijk werkers of buurtregiseurs dan wel gezinscoaches. Ieder medicus begrijpt waarom er zo'n 660 vacatures zijn bij overheidsinstellingen.....kennelijk begrijpt de Jz-industrie dit nog niet!
Vrede kan het op dit gebied snel worden. De voorwaarde is gewoonweg heel simpel: laat KINDEREN in het genot van de LIEFDE, AANDACHT en (ver)ZORG(ing) van hun BEIDE ouders. Doek de jeugdzorg-industrie op en laat het aan ouders / huisartsen welke hulp voor kinderen / gezinnen noodzakelijk is! Huisartsen kennen hun patiënten en gezinssystemen meestal als besten! Laat ouders, in overleg met hun huisarts, bepalen welke hulp of deskundige er eventueel nodig is en laat de huisarts ouders / kinderen rechtstreeks verwijzen naar systeemtherapeut, psycholoog, psychiater dan wel relatietherapeut indien noodzakelijk. WEG met dat hele circus van 'veiligheidstafel' en 'buurtregie' enz. enz. die alleen uit zijn om kinderen in hun macht te krijgen. Weg met de terreur van de op geld beluste opvolgers van BJZ, nu 'Veilig' Thuis geheten.....

Kortom: laat KINDEREN hun OUDERS!

Ceterum censeo 'Veilig Thuis' / BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul, arts n.p.

E-mail: N.J.M.Mul@gmail.com

Aanvulling

In dit verband wil ik u attenderen op de artikelen van mw. Mary Sjabbens 'De HEKSENJACHT op onze kinderen' van 17-10-2017  en het artikel van mw. Marieke Sjerps in de Groene Amsterdammer van 10-01-2018 'Als insinuaties feiten worden'  Mijn complimenten voor beide schrijfsters!


3 opmerkingen:

 1. Aanvulling hierop:
  Het meldcentrum Veilig Thuis kent wantrouwende ‘vertrouwensartsen’, geen specialisten, die kinderen lijken binnen te halen voor werkgelegenheid of subsidie, het volgende overwegende. Volgens de huidige statistiek wordt er meer en meer zeer langdurig uithuisgeplaatst, doch dit heeft volgens echte wetenschap schadelijke gevolgen.
  Arts en prof. Ursula Gresser toonde de schadelijke gevolgen van uithuisplaatsen aan, het niet meer goed kennen van de voor het kind vertrouwde ouders. {Gepubliceerd in het juridische vakblad NZFam – Neue Zeitschrift für Familienrecht, 21/2015, “Macht Kontaktabbruch zu den leiblichen Eltern Kinder krank? Eine Analyse wissenschaftlicher Literatur”.}
  In een uitzending sprak Gresser zelfs naar rechters:
  > “Na deze publicatie kunnen rechters niet meer zich verschuilen door dit kindbelang te negeren. … De rechter {lees ook: gezinsvoogd} die nu nog contactbeschadigend handelt, handelt willens en wetens kind-beschadigend, {een vorm van institutionele kindermishandeling}. … Contactsabotage naar ouders maakt kinderen na de scheiding ziek. {Dit geldt zeker ook bij andere Uithuisplaatsingen, dubbelop}. … Het verlies van contact met levende ouders schaadt kinderen ongeveer twee keer zo lang en drie keer zo intens als het contactbreuk wegens de dood van een ouder. … Volgens de studies treedt het vaakst depressie op, op de tweede plaats verslaving, als stoornis. Rechters en ‘jeugdbescherming’ kunnen zich niet langer erop beroepen dat ze d.m.v. een contactbreuk (of te slechte bezoekregeling) ‘ten behoeve van een kind’ handelen. Diegene die nog steeds verlies van contact veroorzaakt, heeft nu kennis over het schadelijk effect.” <
  Deze bevindingen zijn ook gevonden door andere wetenschappers, zoals Jo Hermanns, Joseph J. Doyle jr., Mary Dozier, etc.. “Kinderen met dezelfde problematiek blijken beter af te zijn wanneer ze thuis bleven met passende hulpverlening dan weggezet in een pleeggezin of instituut.” Betreffende OTS-ouders worden zeer slecht voorgelicht in de ‘jeugdzorg’. -
  We herkennen deze wetenschap niet terug in het jeugdzorgbeleid!!!
  De blog is ook te vinden op http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2018/01/oorlog-met-veilig-thuis.html met meer over ‘jeugdzorg’.
  Het citaat is te gebruiken met bronvermelding in rechtszaken.
  Op https://roermond.nieuws.nl/blogs/73311/oorlog-veilig-thuis-schokkende-blog-jeugdzorg/ staat deze blog van arts Drs. N. Mul over de ingang tot ‘jeugdzorg’, ‘Veilig Thuis’, onVeilig uiThuis, nu ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. HELP: Wij hebben helemaal geen leven meer. Door een valse melding. Een ziek iemand heeft melding gedaan. Veilig thuis, Fier, regiecentrum laten ons niet met rust. Wij hebben brief van directeur van school, dat gaat goed met ons kinderen. Nog veel handtekeningen!
  Maar VT is VT. Ze hebben tot heden ons helemaal kapot gemaakt...Wat kunnen wij doen???

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hier past mijns inziens slechts één reactie: AANKLAGEN en bij het RTvG levenslange schorsing en doorhaling uit de registers eisen! Zie ook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=588806394912467&set=pcb.588806924912414&type=3&theater
   vrgr AS

   Verwijderen