dinsdag 10 september 2019

De kinderjacht van VT: nieuwe 'heksenjacht'?

Heksenjacht, een stukje geschiedenis

Hier nu even geen volledig exposé over de vervolging van 'heksen' tussen ca. 1450 en 1750, maar slechts een paar korten citaten uit het artikel op Wikipedia.

Citaat 1:
De meeste heksen bekenden alle beschuldigingen omdat ze gemarteld werden. Velen stierven al tijdens de marteling. Als ze zich na de bekentenis ook nog bekeerden, werden ze gewurgd voordat ze verbrand werden en zouden ze nog in de hemel kunnen komen.

Citaat 2
Na 1590 werden de heksen er door de hogere klasse ook nog van beschuldigd vrijwillig geslachtsgemeenschap met de duivel te hebben gehad tijdens de heksensabbatten. Daarbij werden de heksen gedwongen om de namen van andere deelnemers aan die sabbatten te noemen. Daardoor ontstonden er op grote schaal procesreeksen en massaprocessen. Ook kinderen, mannen, geestelijken en hoogwaardigheidsbekleders kwamen daarbij op de brandstapel.

Citaat 3
Rond 1660 kwam het tot een grote mentaliteitsverandering bij de elite. Men werd sceptisch en verwierp het concept van onstoffelijke wezens. Hierdoor liet de elite zijn ideeën over duivelspact en heksensabbat varen. Rechters begonnen heksenprocessen tegen te werken en de wetgeving werd zodanig aangepast dat heksenprocessen steeds minder tot een veroordeling leidden.

Kort samengevat: onschuldigen werden gedwongen door middel van de meest vreselijke martelingen om schuld te bekennen aan hekserij. Toen de vrouwen van de elite op de brandstapel belandden kwam de elite tot andere inzichten en werden in eerste instantie door rechters de heksenprocessen gedwarsboomd, daarna werd er vanaf ca. 1730 geen enkel heks meer gevonden.... de 'elite' had een mentaliteitsverandering ondergaan.

De vergelijking met 'Veilig Thuis' en andere zogenaamde jeugdzorginstanties

Door middel van allerlei verzonnen ziekten wordt er jacht gemaakt op kinderen. Ik noem even, over de afgelopen 20 jaar: ca. 1994-1999 moest er ADHD gevonden worden, de Stichting Balans gaf daar voorlichting over. Deze stichting was zelfs van mening dat in Nederland 30 % van alle schoolkinderen ADHD zou moeten hebben en aan de Ritalin gaan. Het effect is bekend: verslavend, voortijdig dementeren, afvlakken van emoties enz. Zie het boek van de ziekenhuis-apotheker F. Haesbroek: 'ADHD-medicatie: medische megablunder'. 

Een klein citaat: Dit is het eerste boek dat eens niet handelt over alle mythen rondom ADHD, maar dat het werkingsmechanisme van de gebruikte medicatie gegrond aantoont en uitlegt. De actieve stof in Ritalin en Concerta, is een cocaïneproduct waarvan de amfetaminewerking psychotisch maakt. Het chronisch dwangmatig psychotisch maken heeft in veel gevallen tot gevolg dat corrigerend met antipsychotica (neuroleptica) moet behandeld worden of dat zelfs psychiatrisch moet opgenomen worden.

Rondom de jaren 1999-2005 waren de 'borderline-moeders' heel populair bij de jeugdzorg-industrie. Je roept die kreet maar als BJZ en je hebt redenen tot uit huis plaatsing van kinderen. Daarna kwamen allerlei, al dan niet verzonnen, 'zorgen om de kinderen', 'niet leerbare moeders', argumenten als 'moeder heeft weinig geld' als er maar uit huis geplaatst kan worden.

In de jaren 2005-2015 waren, afgezien van de steeds doorsluipende ADHD, ook vooral de 'autisme spectrum stoornissen' als ASS en Asperger zeer populair in jeugdzorgland.

Rondom 2016 kwam uit het niets de 'PCF', een 'ziektebeeld' dat gekoppeld is aan 'Münchhausen by proxy', een ernstig psychiatrische stoornis, waarbij de ouder het kind allerlei ziekten toedicht en deze ook bevordert. Volgens ervaren kinderartsen, hoogleraren zelfs, zien zij dit ca. 5x per ca. 25 jaar.... met 8 hoogleraren kindergeneeskunde (8 medische faculteiten) dus ca. 1,5 x per jaar (8x5 / 25). Volgens VT zou dit ziektebeeld 600 x per JAAR moeten voorkomen......Zie hierover mijn artikelen in de reeks 'Oorlog met Veilig Thuis'
Rondom 2017 kwam daar ook nog de Ziekte van Lyme bij. Eenvandaag besteedde daar aandacht aan op 16-2-2017!

Al de bovenstaande 'ziekten' hadden tot doel om steeds meer kinderen uit huis te plaatsen en vooral ouders te diskwalificeren.

Omdat dit nog te langzaam ging kwam per 1-7-2014 de 'wet meldcode', met daarin de verplichting voor artsen, leraren, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners om 'zorgen' te melden. Willekeurige buren of familie zouden ook meldingen kunnen doen en werden daartoe actief opgeroepen via reclamespots op TV en radio....
Wat met die meldingen gebeurde wist bijna niemand, behalve de ouders die veelal gewoonweg vals beschuldigd werden dan wel ter verantwoording werden geroepen over de kleinste blauwe plek of wondje bij hun kinderen. Bij ieder bezoek van een kind op de SEH van een ziekenhuis worden ouders bijna automatisch als mishandelaren beschouwd. Het 'top tot teen onderzoek' is sindsdien standaard. (Bij ieder bezoek moet een kind (0-18) geheel ontkleed onderzocht worden, ook al heeft het met de vingers tussen de deur gezeten of de neus gestoten aan een muur......)

Sinds 1-1-2019 is de wet meldcode en de bijbehorende protocollen aangescherpt: scholen moeten verplicht een x aantal meldingen per klas doen over 'zorgen' en 'mishandelingen' (door ouders wel te verstaan, niet door pleegouders of jeugdzorg!).
Bij dat protocol bij de meldcode gaat het overigens bij stap 3 al mis, eigenlijk bij stap 2 al: daar wordt namelijk vastgesteld, zonder enig feitelijk onderzoek, dat ouders hun kinderen mishandelen dan wel verwaarlozen. Zou u, geachte lezer, dan nog in gesprek gaan? De conclusies staan gewoonweg al vast voordat enig gesprek of gedegen onderzoek door een deskundige begint!!!

Het verdere verloop

VT heeft geen bevoegdheid tot uit huisplaatsing of ondertoezichtstelling. Wel kunnen zij, via jeugdzorg, adviseren tot drangzorg of projecten als 'samen doen', waarbij uw privacy te grabbel wordt gegooid bij uw buren en familie....
Weigert u een dergelijke vernedering dan moeten er echt wel zorgmeldingen gedaan bij jeugdzorg (ook wel de CI / gecertificeerde instelling = in feite BJZ) en de Kinderbescherming gedaan worden. De conclusie van hun onderzoek, veelal gespeend van enige 'waarheidsvinding' en voorzien van de nodige onderbuiksgevoelens en indrukken, staat meestal al vast: de beschuldigingen van VT worden gewoonweg overgenomen en eventueel ook nog aangedikt met extra 'zorgen', zoals bijvoorbeeld het risico voor kinderen van 14-16 jaar als ze thuis meehelpen in de huishouding bij de afwas of tafeldekken.....

De 'WAARheidsvinding'

De hele jeugdzorgsector schijnt een hekel te hebben aan gewoonweg waarheid. Zo rapporteerde de Nationale Ombudsman december 2013 in het rapport 'Is de zorg gegrond?' dat veelal onderbuikgevoelens en indrukken gepresenteerd werden alsof het feiten waren, de willekeur was gewoonweg volop aanwezig. Mede naar aanleiding van dit rapport kwam er een heel congres over 'waarheidsvinding' bij de Erasmus-Universiteit. Het verslag van deze bijeenkomst wordt angstvallig geheim gehouden en men durfde niets te doen met de kritieken van ouders, er moest een nieuwe ronde bijeenkomsten georganiseerd worden via het LOC (Landelijk Overleg Cliëntenraden) in samenwerking met een organisatie die vanuit VWS en Justitie gesponsord werd. Zie het artikel 'Waarheidsvindingvoor Kinderjatters', het artikel spreekt voor zich. (Ikzelf was één van die 31 ouders die bij die bijeenkomsten hun zegje mochten doen, het verslag van die bijeenkomst werd ronduit vervalst door de begeleiders.) Zelf hebben de andere ouder en ik een eigen verslag gemaakt, dit werd naar de prullenbak verwezen, er moest wederom een nieuwe ronde bijeenkomsten komen met andere ouders, die 'verkozen' werden door de organisatoren zelf, ouders die niet al te kritisch zijn.... Ikzelf heb nimmer iets gehoord. Dit terwijl mijn opvatting heel kort en duidelijk is: gewoon eens 'ophouden met LIEGEN en alleen in de dossiers zaken die aantoonbaar JUIST zijn'. Deze opvatting schijnt Grieks of Latijn dan wel Sanskriet te zijn: bijna niemand begrijpt dit....
Het beeld van de willekeur van de gewoonweg leugenindustrie wordt zonder omhaal bevestigd door een jeugdzorg-directeur: René Meuwissen van JZ-N.Br.. Zie het artikel 'Positie van jeugdzorgbestuurder totaal onhoudbaar'
Toch even enige duidelijk citaten:
'Om zijn eigen positie te beschermen is alles geoorloofd. Variërend van achterhouden van informatie, het in de doofpot stoppen van onderzoeken, smaad/laster, liegen in de rechtbank, het persoonlijk en in zijn bijzijn toelaten van liegen tegen zijn eigen klachtencommissie en intimideren van cliënten. Intimidatie is al jarenlang zijn handelsmerk ' en

'…..Als bestuurder probeert hij bij dossiers buiten beeld te blijven om zo te voorkomen dat hij verantwoordelijk, lees aansprakelijk, gesteld kan worden voor de handelingen van zijn pionnen op de werkvloer.....'

En als extraatje:
'…...En om hun werk goed te doen stelt Meuwissen ruime beleidskaders vast. Kaders waarbij zij de wet mogen overtreden. Maar de verantwoordelijkheid die ze krijgen is slechts een afleidingsmanoeuvre om zo zelf buiten schootsveld te blijven....' .

Na dit extraatje nog de klap op de vuurpijl voor deze jeugdzorg-bestuurder:
' ….daaronder een keur aan JZW-ers die, vaak uit angst voor hun baan en de lange arm van Meuwissen, niet durven af te wijken van zijn beleidskaders. Ondanks de vele, vaak gegronde, klachten en overduidelijke overtredingen van wet- & regelgeving mogen/moeten zij onbelemmerd doorgaan in het mishandelen en beschadigen van kinderen en ouders die toch al kwetsbaar zijn. Op geen enkel moment is er enige zelfreflectie en wordt er nimmer de-escalerend gehandeld. ...'

Let wel hier sprak de directeur van JEUGDZORG Noord-Brabant, voorheen heette dit BJZ!!!

Willekeur spreekt ook uit het beleid aangaande maatregelen als OTS en UHP: waarom wordt er bijvoorbeeld niets gedaan, in 2013, als onze koning met zijn moeder en echtgenote 7 dagen naar de Antillen vertrekt, 3 kinderen alleen achter latend? Niets aan de hand. Als je als gewone ouder een vaste oppas hebt voor 1 dag per week of 2 dagen weg bent heb je al een 'risico-factor' omdat ouders slecht bereikbaar zijn als een kind een ongelukje krijgt. Bij koninklijke kinderen is het genoeg als 'papa /mama over 24 uur bij je is als je een ongeluk krijgt of ziek wordt..... Mijn zorgmelding over deze situatie is direct de prullenbak in gegaan!

Een verdere illustratie is de recente actie van een kind van 15, wiens ouder burgemeester is van een grote stad. Dit schreef De Telegraaf hier over op 14-8-2019. Zou die burgemeester ook een O&K adviseur, SAVE-werker of buurtregiseur aan de keukentafel krijgen? Moeten zijn ouders ook komen voor de gesprekken met VT al dan niet aan de keukentafel? Moet er niet een onderzoek komen naar de opvoedvaardigheden alsmede de veiligheid van het kind in de thuissituatie? Wordt dit kind ook UHP? Zijn er ook zorgen over de thuissituatie als dit kind komt inbreken en met namaak-wapens rondloopt? Of is dit ook allemaal 'privé zaak'? Uiteraard niet denk ik zo.
Als de maatregelen die 'normale ouders' ten deel vallen vanuit VT, Jeugdzorg en Kinderbescherming NIET van toepassing zijn voor het gezin van een burgemeester, dan neem ik aan dat er snel een einde komt aan de jeugdzorg-terreur in Nederland: iedereen wordt daar toch gelijk behandeld?

De rechter

De gang naar de rechter gaat meestal via de GI dan wel via de Raad voor de Kinderbescherming die een Onder Toezicht Stelling dan wel direct een Uit Huis Plaatsing aanvraagt.
In het verzoekschrift staan meestal een hele reeks zorgen, zonder enig feitelijk bewijs en vooral de volgende zin:
'De hulp is in de thuissituatie niet mogelijk' of de zin 'Ouders weigeren de hulp'.

Meestal zijn deze zinnen pure leugens: er is vaak nimmer enige hulp aangeboden. Soms is er hulp voor kinderen met bepaalde problemen, maar jeugdzorg verbiedt dan wel stopt die hulp die ouders zelf gevonden hebben en gebruiken.

De eerste van deze zinnen moet in zo'n rapport staan: een rechter mag namelijk alleen en uitsluitend een UHP uitspreken áls de hulp in de thuissituatie niet mogelijk is of redelijkerwijs zal falen.... Dus: gewoonweg een leugentje om financieel gewin voor de jeugdzorgindustrie!

Na de uitspraak

'Dank zij' de nieuwe jeugdwet van 1-1-2015 waarbij de jeugdzorg naar de gemeenten ging en verantwoordelijk zijn voor zowel de hulp als de financiering daarvan, betekent een OTS dan wel UHP voor de GI dat de gemeenten vanaf dat moment door moeten blijven betalen zolang de maatregel (OTS of UHP) duurt. Onbeperkte geldstroom richting jeugdzorg dus.

En de hulp?

Voor de OTS of UHP zijn er allerlei zorgen die dringend om hulp voor het kind vragen. De praktijk is echter anders: menig ouder zal bevestigen dat, als er al hulp komt, deze pas na een maand of 6 begint, om dan na 1 jaar, bij de verlenging OTS, gesteld wordt dat de 'hulp pas kort begonnen is' , zodat verlenging OTS noodzakelijk is....KASSA dus!

Bij een UHP wordt het erger: een kind gaat van crisispleeggezin, naar pleeggezin (perspectief zoekend) dan wel perspectief biedend pleeggezin. Bij dat laatste betekent dit dat een kind nimmer terug gaat naar zijn of haar ouders.
Ook kan het zijn dat een kind in een jeugdzorg-instelling wordt geplaatst dan wel in een 'gezinshuis'. Dat laatste is een 'gewoon' gezin, waarbij een van de ouders een affiniteit heeft met jeugdzorg. Bij deze gezinnen mogen maximaal 4 kinderen 'inhuis geplaatst' worden, ze hebben daarnaast 2 of soms meer pleegkinderen en enige eigen kinderen. Tegen alle richtlijnen van deze gezinshuizen in werken de ouders soms ook nog buiten de deur. Het verschil tussen 'inhuis geplaatst' en 'pleegkind' is louter financieel: voor de eerste krijgt een gezinshuis ca. 40.000 € per jaar per kind, als onkostenvergoeding en loon, omdat het extra-zorg kinderen zouden zijn. Voor de pleegkinderen krijgt men de normale pleegzorgvergoeding van ca. 600 € per maand voor verzorgingskosten + eten. Bij dat laatste komen ook nog toelagen voor bijvoorbeeld nieuwe fiets en schoolspullen enz. Dit vinden pleegouders ook nog maar weinig: zo maakt de Stichting Kinderpostzegels reclame om meer geld te geven aan pleeggezinnen, zodat ze betere voorzieningen (lees woningverbetering!) voor die armlastige pleeggezinnen en arme hulpbehoevende kinderen.

En de verdere 'HULP' dan?

Alle zorgen die er voor de UHP waren lijken als sneeuw voor de zon verdwenen... de UHP bleek de 'HULP' te zijn. En de verdere hulp die de wet verplicht aan de GI? Deze hulp betreft '… alles te doen wat noodzakelijk is om de zorgen die geleid hebben tot de maatregel weg te nemen... ', aldus de wet. Treurig: dit gebeurt vrijwel NIET, als het aan de GI ligt dan wel aan een 'gezinshuis' wordt er nimmer een kind terug geplaatst bij de ouders: de geldstroom naar de GI of gezinshuis houdt dan namelijk op.....

Conclusies

Dat hele circus van OTS en UHP hangt samen van gewoonweg valse voorlichting aan de rechter en bedrog ten opzichte van ouders en kinderen door de GI en 'jeugdzorg'.
Het dient slechts één doel: geld richting jeugdzorg-industrie en pleegouders c.q. 'gezinshuisouders'. Het gewoonweg geroofde kind is de bron voor deze industrietak!

Vragen

Wanneer gaan ouders en gemeente-ambtenaren dit eens doorzien en stoppen ze de onbeperkte geldstroom, waarom roepen ze de GI niet ter verantwoording met de vraag: WELKE HULP hebben jullie geleverd aan de kinderen en ouders? WAT hebben jullie gedaan om kinderen weer thuis te plaatsen? Welke hulp hebben jullie aan gezinnen aangeboden zodanig dat UHP overbodig zou zijn?
Voor zover mij bekend heeft geen enkele gemeenteambtenaar die vragen gesteld, de goede niet te na gesproken. (Er is op zijn minst één gemeente die dit wél gevraagd had!)

Een vraag voor de kinderen in 'jeugdzorg' die ontdaan zijn van hun ouders en familie:
Realiseren jullie dat je vaak door leugens je gezinsleven met ouders en familie bent kwijt geraakt en je daarmee gewoonweg een stuk van je normale leven kwijt bent? Wanneer komen jullie zelf in protest? Protesteren HELPT!
Of bent u echt zó tevreden met 'Jeugdzorg', zoals in mijn 'Hiep hoi, wij hebben 'Jeugdzorg'!'?

Zou er ooit een eind komen aan de HEKSENJACHT op kinderen nu ook kinderen van de koning (mogelijk?) en kinderen van een burgemeester 'slachtoffer' worden van de jeugdzorgterreur, of zijn die vrijgesteld? Hoe rijmt dit zich met art. 1 Grondwet: iedereen wordt toch gelijk behandeld?
'
Ceterum censeo BJZ / 'Veilig Thuis' esse delendam (naar Cato Maior)

Drs. N.J.M. Mul, arts n.p.   
(meldpuntjeugdzorg@gmail.com)

Naschrift
Bij het afsluiten van dit artikel bereikte mij het bericht dat een 73 jarige vrouw de staat aansprakelijk stelt voor het haar aangedane leed door haar kind gewoonweg te roven, wegens het feit dat zij ongetrouwd was. EINDELIJK.... 
WANNEER gaan de andere ouders waarvan hun kinderen gewoonweg mishandeld (het doorsnijden van familiebanden is ook mishandeling!) en misbruikt zijn (zie het rapport Samson: 'seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg') onder het mom van 'jeugdzorg' eens de staat aanklagen? Ik wens deze vrouw alle succes en sterkte!!!

zaterdag 5 januari 2019

'Stegeman op de bres,' voor wie eigenlijk?

Alberto Stegeman maakt al enige jaren furore met zijn programma's als 'Undercover in Nederland', 'Redt
mijn vakantie', en 'Stegeman op de bres'. Hij doet zichzelf daarbij voor als grote weldoener en bestrijder van onrecht, soms onkunde etalerend. In zijn laatste uitzending van 2018 wist hij kennelijk niet dat als er een rechterlijk vonnis is met betrekking tot geldvorderingen dat dit betekend dient te worden via de gerechtsdeurwaarder en dat deze alle middelen heeft inzake beslaglegging, verkoop bezittingen om een vordering te voldoen. Stegeman denkt dat zijn dreiging van 'ik heb je op camera' zoden aan de dijk zet.  Stegeman zou zich beter kunnen omhullen met kennis van zaken en wat minder camera's zie bij voorbeeld onderstaand verhaal, waar Stegeman zich laat leiden door een zwakbegaafde vrouw, die en niet kon lezen (Ze zag een integrale en inhoudelijke vrijspraak van een gerechtshof aan voor een veroordeling (uitspraak Hof:: 'Bevestigt het vonnis waarvan beroep onder aanvulling van gronden'   /  Wat was het vonnis? VRIJSPRAAK dus en ook in hoger beroep!) en allerlei illusies in haar hoofd haalde als bijvoorbeeld 'kinderlijken onder het huis'.) In onderstaande wil ik mijn verhaal over mijn ervaring met A.S. doen, maar dan het hele verhaal, inclusief de echte bewijsstukken en de gevolgen.

Om niet in verdere procedures te komen zal ik mij beperken tot de waarheid en niets anders. Daar kan de heer Stegeman toch geen bezwaar tegen hebben? 

De inleiding 

Vanaf ca midden 1994 ben ik, 'dank zij' mijn eigen scheiding, begonnen met het bijstaan van andere ouders die te maken kregen met echtscheiding, kinderbescherming en later ook de 'jeugdzorg' en gezinsvoogdij-instellingen. Ouders komen namelijk in een wirwar van procedures terecht die ronduit slopend en vernederend zijn en bovendien veel geld kosten. Zelf was ik daarom min of meer gespecialiseerd in 'gratis procedures', d.w.z. die je zonder advocaat zou kunnen doen en procedures waar advocaten zich niet voor inzetten. Vanaf het begin heb ik me in ruime mate ingezet met het verzamelen van kennis en dit ook deel. Zie daarom ook deze blog (> 150 artikelen). Zo werkte ik mee aan het boek 'De Jungle van de Jeugdzorg' van drs. T. Cornelissen-Barendse (zie blz. 155 e.v. ). Ondertussen was ik van 2001-2004 medebestuurder van de landelijke ouderorganisatie SCJF te Utrecht. (Opgeheven door subsidiestop, voortgezet als Landelijke Cliëntentafel Jeugdzorg, later LOC en inmiddels, ondanks veel geld, in feite een ouder-organisatie met alleen maar professionals die vooral geld opstrijken en niets doen voor ouders). 

Stegeman zette een ander beeld van mij op, alsof ik me uitgaf als 'hulpverlener voor kinderen'. Ik heb NIMMER enig kind enige hulp gegeven! In het kader van mijn bijstand aan ouders had ik in 2008 een gedragsdeskundige van BJZ-Haaglanden aangeklaagd en die ook werd veroordeeld door de NVO tot een waarschuwing. Eveneens in 2008 kwam er dank zij mijn bijstand van een cliënte een spectaculaire uitspraak van ons hoogste rechtscollege, CrvB / gelijkwardig aan de Hoge Raad) LJN BD1113, waar bepaald werd dat de rechters die een uitspraak doen inzake OTS / UHP dat die moesten gaan doen aan WAARHEIDSVINDING, d.w.z. De stukken van Jeugdzorg toetsen aan criteria van de AwB (= o.a. juistheid van FEITEN) . Dit was de jeugdzorg-industrie alles behalve welgevallig....Als bewijs van mijn inbreng: zie die uitspraak: ik heb een en ander alleen beargumenteerd en bepleit tegenover 5 van de hoogste rechters op 18-03-2008!

Hoe Stegeman mij neer wil zetten, samen met 'Jeugdzorg Nederland' / MO-groep)

Mijn verhaal begint op 17 juni 2008: ik werd gebeld door een cliënte van mij die op de vlucht was voor jeugdzorg met 'n kind van 9 maanden/ Ze belde of ze bij mij mocht komen omdat ze weer in Nederland was. (Ze verbleef in diverse landen.) Ik had direct gezegd dat ze welkom was, maar dat ze geen telefoons moest gebruiken en beter weg kon blijven. Ze wilde per sé komen, omdat ik haar altijd gesteund had in de diverse juridische procedures.

Ca. 1,5 u later arriveerde ze met haar man en kind. Ze wilden huisvesting en werk gaan zoeken, omdat ze ook financieel aan de grond zaten. Ik stelde mijn huis, telefoons en PC ter beschikking. Ik moest 4 dagen later weg, naar een congres + een folklore-dans festival. Ik had mijn broer gevraagd om voor eten enz. te zorgen voor mijn gasten. Wat gebeurde overtreft alles wat men kon denken: mijn huis werd doorzocht, mijn pc en boeken... Ze vonden zowaar het boek 'Hé dokter Hó dokter, knotsgekke geneeskunde uit grootmoeders tijd' van Leonard de Vries.(Hier staan ook blote kinderen in.) Betiteld als 'kinderporno' door mijn gasten! Ook vonden ze het rechterlijk arrest (Hof Arnhem 19-8-1996) van een VRIJSPRAAK van een valse incest-beschuldiging.Ook kwamen mij de meest rare berichten ter ore als 'wat voor een idioten zitten in je huis?' er werd namelijk opgenomen met 'de secretaresse van Nico Mul' ….Het bleek dat een Harrie, ex-cliënt uit Deventer, hier aan meegewerkt had. Hij noemde zich 'Onderzoeksjournalist Jeugdzorg) Toen ik terugkwam op 24 juni kwam mij ter ore via een kennis wat ze zoal beweerden over mij als 'kinderporno', 'kentekens van gestolen auto's ' en 'veroordeeld kindermisbruiker'... 'mogelijk kinderlijken onder het huis'.... 'durven er niet meer te blijven...'. Ik heb deze mensen direct mijn huis uit gezet op 26 juni. 

(ca. 1 week later werden ze opgepakt en werd hun kind afgenomen op grond van een vonnis UHP)

Ondertussen had die Harrie contact opgenomen met een JK, de tipgever van AS, middels onderstaand bericht.

Hieronder ziet u de mail die ik (JK) naar een aantal programma's heb gemaild en ook naar Undercover:

23.06.2008
Geachte heer/mevrouw
Ik wil jullie op de hoogte brengen dat mij het volgende aan informatie bekend is.
Drs. Nico Mul is een arts die zich bezig houd in de misstanden jeugdzorg en een zeer bekende is als voorvechter voor ouders die met deze problematiek te maken hebben.
Via een bekende van mij die mij hierover belde is er ruimschoots bewijs over deze persoon dat hij zich bezig houd met kinderporno.
Het bewijs is een persoonlijke computer die helemaal vol staat met echte kinderporno en ook genoeg ander bewijs.
Er wordt nu momenteel gekeken naar de betrouwbaarheid.

Wellicht is dit iets voor jullie.
Deze persoon woont in het zuiden van het land.
Ik ben bereikbaar onder het volgende telefoon nummer *****
JK

(Die 'kinderporno' was er niet, aldus politie: ik heb zelf mijn PC + het eerder genoemde boek meegenomen naar het bureau!)

Op 27 juni werd mijn dochter op haar Hyves benaderd door een Iris van de Broek. U merkt het: Stegeman benaderde eerst mijn studerende dochter..Er volgden enige berichten met haar die gewoonweg getuigden van de onzin. Mijn dochter vroeg zich af wie zij was en waarom op de Hyves van die Iris dezelfde vragen stonden als 'wie ben jij?' Iris durfde de onzin te beweren van 'Ik kwam je vader TEGEN op MSN, hij helpt mij met problemen'. 

Mijn dochter vroeg hoe dan, mijn vader doet niets met MSN? Hoe kan je iemand tegenkomen op MSN? Geen antwoord. 

Toen werd ik benaderd op mijn Hyves met onzinnige berichten. Ik wilde er meer van weten en stond skype contact, zonder webcam, toe. Het eerste chatcontact was op 10 juli 2008. In het gesprek kwamen toen al zeer merkwaardige zaken naar voren. Zo was de reden van haar om contact te zoeken met mij onder andere dat zij iemand zocht om seks mee te hebben, maar doe moest zijn als haar vader. Vreemd dat ze dit zoekt bij een volledig onbekende man, die ze nooit gezien heeft dus, op 200 km afstand.... Dat was dus de 'hulpvraag' volgens Stegeman!)

Ook bood ze me aan om mijn haren, die ik toen nog had te knippen, als 'betaling' zou ik haar genitaal mogen bekijken.... Vreemde kapper!
Het bewijs:

[10-7-2008 12:22:34] Iris van den Broek zegt: ik bedoel gewone knipbeurt
[10-7-2008 12:22:46] Iris van den Broek zegt: dat je in ruil daarvoor mijn muisje mag zien...
[10-7-2008 12:22:56] Iris van den Broek zegt: ;)

Al in het 1e contact deed ze ook allerlei sexuele toespelingen, waar ik juist NIET op in ging. Idem dito voor de komende 2 maanden: mij werd 'wilde sex', 'trio met haar vader' enz. aangeboden. Daar ging ik niet eens op in. Ik stelde wel voor elkaar te ontmoeten in een openbare bibliotheek dan wel in een winkelcentrum.

Verdere bewijzen van de fake

Haar adres en de foto als bewijs van fake. Hier haar adres:

[10-7-2008 11:50:38] Iris van den Broek zegt: ik woon in de kamperpoort
[10-7-2008 11:52:46] Iris van den Broek zegt: Grote Baan
[14-7-2008 13:57:39] nicomul55 zegt: welk huisnummer hebben jullie?
[14-7-2008 13:57:48] Iris van den Broek zegt: 14

Iris:

Hier de foto van Google maps / Streetview: 

Opvallend: klopt niet, het huis heeft een raam aan de voorzijde, bestaand uit een smal en breed deel. Waar Iris zit is alleen een raam uit een geheel! Waar die ballonnen hangen dient een raam te zijn! Overigens kreeg ik nog 3 andere foto's van verschillende meisjes die 'Iris' zouden zijn!)

WAAROM was ik in de buurt van Zwolle?

[10-7-2008 10:41:48] drs. N.J.M. Mul, arts zegt: Binnen kort ga ik naar Nijmegen (4-daagse volgende week / met mijn camper) en met de Stoppelhaene  (Raalte) en misschien pompdagen Heino ben ik in de buurt van Raalte / Heino
[28-8-2008 10:13:35] nicomul55 zegt: maandag 1-9 ben ik in Friesland...en dan een paar dagen. Woensdag of donderdag kan ik weer terug komen, vrijdag 5-9 moet ik naar de tandarts 10.15 u..
(In Friesland zou een conferentie zijn, die niet doorging.  Mijn tandarts is in Raalte, vlak bij Zwolle)

Uit NIETS blijkt dat ik op jacht zou zijn naar 'hulpbehoevende kinderen' of zo, zoals Stegeman insinueert! De confrontatie was op 3-9-2008 in Zwolle bij WC-AA-landen. Ik woon in Roermond!

Het viel op dat ze ook haar eigen naam niet wist, zie de volgende chatberichtjes:

[13-8-2008 15:54:02] Iris van den Broek zegt: op voicemail zeg ik isabel
[13-8-2008 15:54:21] Iris van den Broek zegt: zo noemen me vrienden en kenissen eigenlijk altijd
[13-8-2008 15:54:22] nicomul55 zegt: en waarom dan??
[13-8-2008 15:54:34] Iris van den Broek zegt: is nog van vroeger
[13-8-2008 15:54:55] nicomul55 zegt: leg eens uit...
[13-8-2008 15:55:11] Iris van den Broek zegt: mijn vader wilde me vroeger isabel noemen en me moeder iris
[13-8-2008 15:55:50] Iris van den Broek zegt: maar vindt zelf isabel leuker en heb van jong af al mijn vriendinnnen gezegd dat ze me isabel moete noemen

Toen ik Iris de volgende dag begroette met 'Hoi Isabelle' toen kwam de reactie: “wie is dat?”... vreemd dus!!

Minstens zo vreemd is deze:

[28-8-2008 10:17:06] nicomul55 zegt: wat is er bij jullie thuis aan de hand?

Antwoord: NIETS... Er was een verbouwing gaande, een 'dixie-toilet' stond bij het huis! Vreed dat je dat als 14 jarige niet weet!!

De conversatie van mijn dochter Desiree met Iris en met de Hyves redactie (ze klikte al op 16-7-2008 op de 'Niet OK knop' en schreef een bericht. Ze dacht dat de account van een zekere Harrie was (die later ook veroordeeld is wegens zijn laster over mij!)

Krabbels Hyves e.d., inzake Iris v.d. Broek

10 juli 2008, 09:13 Iris aan Desiree

"Hoi hoi,
Ik ben Iris en ik kom uit Zwolle en kwam je pa toevallig tegen op msn. Hij vertelde w..."
(deze krabbel heb ik niet in zijn geheel meer)

14 juli 2008, 16:19 Desiree aan Iris
oke.. Je kwam hem tegen op msn.

Ten eerste: Hoe kun je iemand op msn tegenkomen? Je hebt toch écht eerst een e-mailadres nodig en je moet ook nog eens geaccepteerd worden.

Ten tweede: Toch wel beetje vreemd; mijn pa msn't namelijk bijna nooit

Ten derde: Mijn vader hééft jou helemaal niet op msn!

Harry, heb je nou écht niet in de gaten dat je toch wel erg ongeloofwaardig overkomt?


14 juli 2008, 16:21 Desiree aan Iris

'toevallig' trouwens dat je precies op 27 juni je op hyves aangemeld hebt

14 juli 2008, 16:35 Desiree aan Iris

Niet erg leuk he trouwens, als je hele profiel vol staat met krabbels van 'wie ben jij?'
Maar goed dat je ze allemaal verwijderd hebt! Wat moeten mensen wel niet denken

20 augustus 2008, 9:06 Iris aan Desiree  (Opm. N.M..: 18-8 deed ik mijn MSN pas aan, op verzoek van Iris!)

Hey hey,

Ik heb je vader wel op msn egt hoor vraag maa een hem en ik weet niet warom je denkt dat ik harrie ben ofzo. Ik weet niet wie dat is. Ik kwam trouwens bij je vader terecht toen ik op internet zat met jeugdzorg vanwege vanalles wat ik allemaal meegemakt hebt. En zo nu en dan praat ik met je pa daarover of probeert ie me te helpen.

Maar waarom is het toevallig dat ik op 27 juni voor het eerst op hyves zat?

Je maakt me benieuwd. Ik ben hier verder ook niet zo vaak want kan niet altijd achter een computer.
Nou ik hoor het allemaal wel.
Groetjes x-jes Iris.

Bericht aan redactie van hyves, via ‘niet OK’ link, 16 juli 2008
Dit is een profiel van een zekere Harrie (voor mij een bekend persoon) uit Deventer. Hij is een kwaadwillend persoon. Hier op hyves doet hij zich voor als Iris; een meisje van 14 uit Zwolle dat graag seksueel getint contact heeft met oudere mannen. Hiervoor valt ze mijn vader (profiel: nicodes) lastig via hyves en later ook via skype en sms.

_______ tot zover deze berichten van mijn dochter__________________________

Ondertussen stuurde ik ook enige berichten rond aan een kleine kring:

Nico Mul

Aan angela                                   details weergeven 14-07-08
Het idee om Iris te verwijderen had ik ook al. Anderzijds: ik overweeg dit ff juist niet te doen:
(Ik verwijder jullie krabbel: het zou voor Iris lijken alsof ik haar door heb...! Zij heeft naar aanleiding van jullie mail al haar krabbels verwijderd....

- Ik verzamel zo info over de werkwijze van de 'onderzoeksjournalist voor Jeugdzorg' Harrie Stein
- Ik sla alle berichten en dergelijke die ik van Iris krijg op...
- Ik zal uit mezelf géén contact leggen met die Iris Als jij dat wilt: haar nummer is: 06-47095945

Je kan altijd ff bellen en zeggen dat je bijvoorbeeld 'Anneke zocht' en dan om het serieus te doen lijken iets van: 'het is toch nummer 06-47095975' (de 4 en de 7 liggen onder elkaar, je kan je toch vergist hebben...???)
Als je dat zou doen: ik ben benieuwd wie je aan de telefoon krijgt...

Ik dank jullie voor je medeleven en hulp...

en deze, met speciale attentie voor de laatste regel in mijn volgende bericht van 14-07-2008:

Beste mensen,

Hier de oorspronkelijke hulpvraag met adres en al van 'onderzoeksjournalist inzake Jeugdzorg' Harrie S en zijn partner Jacqueline B.

Je bent gewaarschuwd!
Harrie en Jacqueline moesten zo nodig op maandag 23-6 mijn huis doorzoeken enz enz. en wegwezen toen mijn broer (een jurist) op bezoek zou komen...
Ik ben ooit zelfs bij hen op bezoek geweest voor hun uitgebreide dossiers...
Als dank word je huis doorsnuffeld, inclusief PC... en als 'troost' zoekt de 14 jarige 'Iris van den Broek' Toevallig ook vrienden met 'Open en bloot rechtszaak tegen Jeugdzorg' en ook vrienden met al mijn vrienden bij Hyves...op je dak gestuurd...ze wil graag sex met iemand als haar vader...vond sex met haar vader best lekker.....(tot haar 12e zei ze in chatberichten....)

Nico

(Ik speel het spel even mee, de volgende laat zich raden: dat is écht justitie, ik pik dit niet!!

enige reacties:

angela

Aan mij                           details weergeven   14-07-08

Is goed, wil je alleen beschermen, ik weet dat je een goed hart hebt nico,
kijk je uit?

Mijn reactie daarop:

Ik kijk zeer goed uit: ik ga vandaag vragen (met een beetje bluf) waarom ze skyped (ze is nu, om 7.00 u al on line, terwijl ze maar weinig mag computeren van haar moeder...vreemd..gister middag ook al minstens 6 uur...) vanuit een IP adres uit Deventer. Ik ga haar ook vragen (ik vroeg al aan haar of ze iets met jeugdzorg van doen had, maar dat ontkende ze!)...waarom ze vrienden is met 'open en bloot, rechtszaak tegen jeugdzorg' en ze was zelfs een van de eerste vrienden....van die club...

Ook ga ik vertellen dat ze kennelijk verblijft op Groenewold in Deventer..(daar woont die Harrie Stein...!)

Nico

en weer die van Angela:
angela

Aan mij                            details weergeven   15-07-08

Laat je niet beetpakken he? Mijn berichten heeft ze inderdaad verwijderd.
Waarom doet zij / hij dit nou? wat is er loos? Ik heb gister nog op het forum
met @nti-bjz gemaild, victoria. Ik heb het niet over jou gehad maar liesbeth belde me
met het verhaal dat ze haar kind kwijt is bla bla bla..

Kijk aub uit, die harrie heeft liesbeth gemaild dat hij niets maar dan ook niets meer
te maken wil hebben met liesbeth, terwijl liesbeth de filmpjes deed voor harrie??
Ik denk zelfs dat zijn dochter niet eens bestaat.dat hij alleen maar geilt op aandacht
van de media, hij staat ook op hyves en hij laat mij al vanaf het begin niet door.
Omdat ik hem misschien al dat hij weet dat ik hem door heb, omdat ik hem destijds iets heb
gevraagd waar hij nogal boos om werd, dan praat ik over 8 maanden geleden nico.


Het moge duidelijk zijn: na het eerste chatcontact en de acties daarop van zowel mijn dochter, Angela en mij was vastgesteld dat het een heel FAKE verhaal zou worden, waar ik de keuze maakte daar aan mee te doen, alhoewel ook voorspeld was dat er een hoop ellende van zou komen. Ik had daartegenover gesteld dat ik per sé wilde weten wie mij aan het faken was: een zekere Harry S, Peter R. de Vries of Alberto Stegeman. Harry viel af door de gewoonweg domheid van de berichten: daar zag ik hem niet voor aan!

De confrontatie op 3-9-2008

Als eerste ziet men dat de beelden in strijd zijn met het woord van AS: ik zou in mijn camper zitten te wachten, terwijl op een gegeven moment de camper links staat en ik van rechts kwam aanlopen. Waar kwam ik vandaan? Vanuit de bibliotheek AA-landen Zwolle, ik was gebeld om naar mijn camper te komen! A.S. Liet voor de kijkcijfers uiteraard, een en ander weg: toen ik hem zei dat ik nergens ben in gegaan op zijn seksvoorstellen 'dan heeft u er goed over nagedacht'... Weglaten dus. Ook werd weggelaten dat ik hém uitnodigde om in de camper te komen kijken. Dat weigerde hij, omdat anders in beeld kwam dat er NIETS wees op enige seksuele bedoeling: er was maar een kleine ruimte, 'dinette', met op tafel een schrijfblok en pen. Een bed was alleen boven, bereikbaar via een eng trapje en een ruimte van ca. 50 cm. Hoogte.....Uiteraard weglaten dit en de illusie scheppen dat ik seksuele bedoelingen had....

Alberto dreigde met 'al zijn bewijzen' dat ik fout bezig was... er ontbrak echter iets: de POLITIE.... Normaal doet Stegeman aangifte of dwingt zijn slachtoffers om naar de politie te gaan...... Er is tot op heden (4-1-2019) geen enkele aangifte tegen mij gedaan!!


De uitzending


Deze was nu exact 10 jaar geleden en gewoonweg schokkend. Er werd een beeld van mij geschetst dat als volgt begon:


'In deze uitzending een hulpverlener die zich voordoet als een nobel man, maar er IN WERKELIJKHEID schandalige praktijken op na houdt.' 


Ondertussen liet Stegeman zien hoe je binnen 1 minuut aan mijn naam, adres en telefoonnummers kon komen.

De werkelijkheid: ik was van hulpverlener aan ouders kinderhulpverlener geworden. Ik zou kinderen lokken in mijn camper om daar 'naakt intake consulten' te doen... Ik zou alles in het werk stellen om sexueel om te gaan met kinderen ….. Het bewijs was zijn FAKE zoals hier boven geschetst met een niet bestaand meisje! Een echt meisje dat dit beeld van mij zou bevestigen is ook nu nog steeds niet gevonden.

Ook werd de hoogste baas van Jeugdzorg-Nederland, dhr. Dirk Sprokkenreef er bij gehaald om zijn afschuw over mij te onderstrepen. (let wel: in dat zelfde jaar haalde ik een gedragsdeskundige van BJZ onderuit bij het NVO. De man die de website 'meldpuntjeugdzorg.nl' beheerde werd bedreigd door Stegeman om zijn website het zwijgen op te leggen (daar stonden ook artikelen van mij, vanuit de praktijken van BJZ en ouder-verhalen die jeugdzorg onwelgevallig waren. Na enige jaren kreeg ik, geheel gratis, alle domeinrechten van www.meldpuntjeugdzorg.nl )

In een mum van tijd verschenen de meest vreselijke bedreigingen aan mijn adres, tientallen dreig-telefoontjes. De terreur was verschrikkelijk en die gaat tot op de dag van vandaag door. Ook verschenen er aardiger berichten zoals deze 2 hier onder:

Tja, weet niet wat ik van dit alles moet vinden. Die gast heeft een typische pedo-kop, maar Alberto Stegeman kennende moet ik er toch vraagtekens bij zetten. Hij is heel goed in het opblazen van dingen. En als het echt zo is dat Stegeman passages heeft weggelaten voor kijkcijfers dan is hij zeer fout bezig. Niet alleen omdat een (wellicht) pedo vrijuit kan gaan, maar ook in het geval die man niet pedo zou zijn iemand sociaal helemaal kapot maakt (voor zover hij dat al niet was met maar 5 vriendjes op z'n hyves).
Als ik het verhaal van die Nico moet geloven begon Stegeman na een uur al met seksuele avances te maken. Dit is uitlokking en dat is volgens Nederlandse wet VERBOTEN. Vind het behoorlijk kwalijk als Stegeman daadwerkelijk dit soort tactieken gebruikt voor zijn kijkcijfertjes. Maar ach, tot nu toe heb ik wel de indruk gekregen dat Nico een vuile pedeaux is, zij het wel met enige twijfels in het achterhoofd (Stegeman kennende).

Zeker_Niet_Links | 05-01-09 | 15:43

Bemoedigend bericht op 'Geen stijl.nl' !

Twansel75 | 06-01-09 | 19:22
@Twansel75 | 06-01-09 | 19:20
Ik doe maar wat analyse op basis van hetgeen openbaar is. Ik hoef niet per sé gelijk te hebben, maar
de kans dat ik het bij het rechte eind heb is ook aanwezig. Ben geen jurist, maar als oud-
opsporingsambtenaar heb ik wel veel met deze juridische bijltjes gehakt in het verleden. Denk dat
het absoluut voorstelbaar is dat hij door het handelen van Alberto Stegeman en zijn redactie ermee
weg kan komen. En dat is dus de kern van mijn bezwaar tegen dit soort journalistiek, want als
maatschappij schieten we er in mijn ogen geen reedt mee op. Zeker als er niemand aangifte heeft
gedaan, want dan is het sowieso uitgesloten dat hij wordt veroordeeld en is de kans levensgroot dat degene die hem schandpalen wel een veroordeling krijgen en tot rectificatie en
schadevergoeding gedwongen worden. Per saldo zijn er dan alleen maar verliezers, op de Mul
na.
Zie bijvoorbeeld de zaak van Maurice de Hond tegen de 'klusjesman'. De Hond is uiteindelijk
wegens smaadschrift veroordeeld.

-edit | 06-01-09 | 19:32
(N.M.: Deze man heeft gelijk gekregen: niemand deed enige aangifte tegen mij en diverse mensen hebben na rechtszaken véél geld aan mij moeten betalen!)

Op het toenmalige SBS-forum verscheen een reactie van een voor mij volledig onbekende (hij of zij schreef anoniem). Hier onder het bericht:

Beste mensen

Jullie oordelen als een kip zonder kop, ik ken Nico persoonlijk en ken zijn kant van het verhaal, datgene wat jullie in deze documentaire zagen waren puur leugens en laster, zo gemonteerd dat het lijkt alsof hij ergens schuldig aan zou zijn, maar in werkelijkheid is dat niet het geval, het is allemaal zodanig in elkaar gezet en gemonteerd dat het heel wat lijkt maar dat is niet zo.
Het was wel een mooi voorbeeld van lasterlijke riooljournalistiek. Het is een complot van Jeugdzorg met als doel om een van de mensen die ouders proberen te helpen tegen het onrecht wat ouders en kinderen dagelijks wordt aangedaan (door deze puur criminele Nazi-organisatie) monddood te maken.
In de docu van SBS6-Undercover wordt gesuggereerd dat Nico Mul een pedofiel is, terwijl daar geen enkele aanleiding voor is, maar zo wordt hij publiekelijk neergezet terwijl daar geen enkel bewijs voor is.

Het feit dat hij op de avances van één 14-jarig meisje, ‘Iris’, lijkt in te gaan, dat hem al maandenlang via msn en scype achtervolgde met oneerbare voorstellen, wil nog niet zeggen dat iemand pedofiel is, een 14-jarig meisje, die iemand al maandenlang bestookt met sexuele toespelingen is géén kind, een kind is iemand in de leeftijd van vóór de geslachtsrijpheid, dat is iemand die zelf geen sex wil; maar deze ‘Iris’ [die bestond niet en werd gespeeld door Stegeman en andere criminelen] had Nico al maandenlang ZELF met sexueel getinte voorstellen ed. belaagd, en hij heeft het spel meegespeeld om degene te kunnen ontmaskeren die er achter zat, maar hij was zo naïef om te geloven dat je iets kunt uitrichten tegen een dergelijke criminele organisatie als sbs6, in plaats daarvan hebben ze hem ‘ontmaskerd’ als ‘pedofiel’, wat hij helemaal niet is!

Alles wat verder door de presentator gezegd is is gelogen, en alles wat Nico heeft gezegd wat ze niet tegen hem kunnen gebruiken hebben ze er uit gelaten.
Zo gaat dat in de journalistiek.

Het is dus duidelijk een geval van boosaardige uitlokking en laster aan een goedaardige, integere, maar sociaal onhandige en naïeve man, die soms in bepaalde situaties wel eens te eerlijk zijn ideeën en gevoelens over bepaalde intieme zaken heeft geventileerd, ook uit hoofde van het spel dat hij meespeelde. Meer niet.
En half Nederland wisselt tegenwoordig via de webcam vieze praatjes met elkaar uit en laat elkaar blote lichaamsdelen zien, dus ik zou zo zeggen aan iedereen die aanstoot neemt aan Nico’s vrijmoedige gesprekken, die puur privé waren, en waarbij hij zich onbespied waande, en die bovendien tot doel hadden om de persoon die er achter zat te ontmaskeren:

HIJ DIE ZONDER ZONDE IS, WERPE DE EERSTE STEEN!!!!

Jullie zijn allemaal een stelletje verschrikkelijke huichelaars! Wie de naald uit andermans oog wil halen moet eerst eens de balk uit zijn eigen oog halen!!!!
De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet!

Dus ik zou zo zeggen: Stop met iedere 10 minuten een doodsbedreiging via email en telefoon naar Nico te sturen, dat verdient deze goede man niet!

Hij is totaal niet in kinderen geïnteresseerd, hij heeft altijd alleen maar de ouders geholpen, kortom, alles wat jullie via die documentaire zagen waren pure leugens en laster!!!

Dus ik zou zo zeggen: Laat de goede man met rust, hij is een edelmoedig mens die belangeloos talloze ouders die in een ongelijke strijd met de misdadige organisatie jeugdzorg verwikkeld waren heeft geholpen om hun weggeroofde kinderen terug te krijgen, vandaar dat Jeugdzorg hem wilde ‘aanpakken’ want aan kinderroof (uithuisplaatsingen ed.) valt grof geld te verdienen.

OORDEELT NIET OF GIJ ZULT GEOORDEELD WORDEN!!!

------------------------------- tot zover het aangehaalde bericht ------------------------

Direct na de rapportage begon de terreur richting mij met dreigtelefoontjes en mijn dochter eveneens: zij werd benaderd in de zin van 'het arme kind met zo'n pedofiel als vader' en werd ook vreemd aangekeken en genegeerd in het dorp waar ze grotendeeld opgroeide (tot haar 14e bij moeder, daarna bij mij) omdat ze haar vader zo steunde... (Let wel: uit het eerdere moge duidelijk geworden zijn dat mijn dochter uitstekend op de hoogte was van de fake en wist dat ik het meespeelde om te weten wie mij benaderde en als pedo wilde neerzetten....

Procedures, politie, justitie en rechtszakenHet begon met politie, niet zoals een dubieuze website meende te weten dat ik zou zijn opgepakt en in de politiecel gezet, dit was gewoonweg lariekoek, maar het feit dat ik begon met diverse aangiften tegen op de 1e plaats Alberto Stegeman en tevens tegen de lasteraars op internet. Ik heb van mijn ca. 8 aangiften nimmer iets vernomen van justitie, ondanks alle aangeleverde digitale bewijs en niet te vergeten de mooie beloften van politiemensen....
Vervolgens kwam mijn klacht bij de Raad voor de Journalistiek.

Stegeman verweerde zich met onderandere dat hij het zo schokkend vond dat ik zo normaal doe over naaktheid. Ik vraag me hier af wat Stegeman vindt van de advocaat Spong (openlijk naturist) en de stelling 'Beschaving vraagt geen kleding, ongekleed gaan vraagt beschaving! (afkomstig van een pater-naturist!) en van sauna's, Flevonatuur (openbare naturistencamping, Zeewolde) en naaktstranden en niet te vergeten de schokkende huis-naturist bij mooi weer.... Schokkend toch? Ook betoogde hij het maatschappelijk nut van zijn 'rapportage' waarbij hij echter geen enkele bron of bewijs onthulde. Zijn bronnen zijn geheim... (zie het eerdere bericht van JK hier boven, die zijn tip aan Stegeman overal publiceerde!)

Uiteraard liet Jeugdzorg zich niet onberoerd: BJZ- Haaglanden (waarvan ik die gedragsdeskundige had aangeklaagd) schakelde een advocaat van het Bureau landsadvocaten in om een poging te wagen om mijn artsentitel te ontnemen via een klacht bij de Inspectie Volksgezondheid. Ik mocht komen bij de inspecteur. Een eenvoudig overleggen van mijn bewijsstukken van fake, mijn e-mail van 14-7-2008 met de regel er onder 'Ik speel dit even mee, anders wordt het echt justitie' overtuigde de inspecteur. Niets aan de hand dus, ik behield gewoon mijn BIG-registratie. (Sinds 1-1-2018 heb ik die niet meer wegens ontbreken verzoek her-registratie, evenzo met 18.000 andere basisartsen)

De rechtszaken

Als eerste werden de grootste lasteraars aangeklaagd, met als no. 1 de tipgever van AS, JK. De rechter was
volkomen duidelijk, zie hier het vonnis van 18-06-2010, hier onder enige belangrijke citaten uit die uitspraak LJN BM8242

“4.6. Uitgangspunt hierbij is dat de vorderingen van [eiser] in beginsel een beperking inhouden van het in artikel 10 lid 1 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) neergelegde grondrecht van [gedaagde] op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake, wanneer de uitlatingen op de website van [gedaagde] onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrije meningsuiting of het recht op bescherming van eer of goede naam - in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Het belang van [gedaagde] is dat hij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Het belang van [eiser] is erin gelegen dat zijn persoon niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan verdachtmakingen en/of voor hem ongewenste publiciteit omtrent zijn privé-gegevens en privé-situatie. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven, hangt af van de omstandigheden van het geval. Ten slotte spelen nog een rol de vraag of de beweringen die worden gedaan op waarheid berusten en de manier waarop die beweringen worden gedaan.

4.7. Door de televisie-uitzending van [datum] - die de voorzieningenrechter ter zitting van 4 juni 2010 met toelating van bepaalde personen heeft bekeken - is in het openbaar aandacht besteed aan een mogelijke misstand die de samenleving raakt, namelijk dat er in Nederland hulpverleners via internet (gratis) zorg aanbieden aan ouders en kinderen met problemen, zonder dat hun werk op enigerlei wijze wordt gecontroleerd. Op grond van de televisie-uitzending zou ook [eiser] tot dergelijke hulpverleners kunnen worden gerekend. Het is op zichzelf niet ongeoorloofd dat daarnaast op een particuliere website (www.dimitri.nu) aandacht wordt gevraagd voor een dergelijke misstand. Het gaat echter te ver om steeds opnieuw dezelfde feiten zoals die in de televisie-uitzending zijn gepresenteerd op de website te plaatsen en daaraan telkens de conclusie te verbinden dat [eiser] dus een pedofiel is én de suggestie te wekken dat [eiser] behalve dit incident ( de FAKE dus, N.M.)zich ook meer structureel bezighoudt met pedofiele praktijken en kinderporno, zonder dat daarvoor enige feitelijke grond wordt aangevoerd waaruit dit zou blijken. Ook in dit kort geding is, afgezien van wat er in de televisie-uitzending is gebeurd, verder op geen enkele wijze gebleken dat zulke praktijken aan [eiser] zijn toe te schrijven. Daarentegen is voorshands wél komen vast te staan dat [eiser] nooit strafrechtelijk is veroordeeld ter zake van enig misdrijf tegen de zeden en dat er thans ook geen enkel strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt. Evenmin is gebleken van tegen [eiser] gerichte aangiftes van mogelijke slachtoffers.
(vet en markering door N.M.)

Het moge de attente lezer zijn opgevallen dat de rechter in dit vonnis korte mette maakt met het waarheidsgehalte van de rapportage van AS, sterker nog, hij stelt dat het geen enkel bewijs vormt voor een structurele manier van doen van mijn zijde of enig bewijs van pedofilie.

Uiteindelijk heeft de tipgever een zeer groot bedrag aan mij kunnen afrekenen.

Even later volgde een zelfde soort procedure door de compagnon van JK, die zichzelf 'Kinderombudsman' noemde. Zie de uitspraak LJN BP5117 Ook hij moet een fors bedrag afrekenen, de deurwaarder volgt hem nog steeds.

De procedures tegen A.S. verliepen minder gunstig: hij betoogde dat zijn 'rapportage' niet tegen mij bedoeld was, maar tegen internethulpverleners in het algemeen en het gevaar daarvan. (Waarom moest hij dan laten zien hoe je snel aan mijn naam en adresgegevens zou kunnen komen, welk advies ook door velen gevolgd werd?) Ook stelde hij, overigens correct, dat hij me nimmer pedofiel noemde. Er was één zitting bij de rechtbank Amsterdam, geen gelegenheid tot pleidooi, geen getuigenverhoor, ondanks mijn verzoek daartoe en bij het Hof was er ook al niets: het Hof Amsterdam oordeelde zonder enige zitting. Stegeman is succesvol geweest... AS noemde mij weliswaar geen pedofiel, maar wat hij deed is mijns inziens erger: hij schiep de illusie alsof ik misbruik zou maken van hulpzoekende kinderen tot eigen seksueel genoegen. Onzin: ik heb bewust dit meegespeeld om te weten WIE mij aan het faken was, niets meer en niets minder. Bovendien, blijkt uit de chatberichten en bevestigde AS mondeling, dat ik nimmer ben ingegaan op de aangeboden seksuele toespelingen als 'wilde seks' en 'trio met haar vader' of zo,.. Er is trouwens niemand die dat onzinnige beeld van AS heeft bevestigd, niet voor zijn rapportage en niet erna....

De vrouw waarmee dit verhaal begon, die ik 26-6-2008 mijn huis uitzette wegens haar lasterlijke onzin-beweringen schreef mij 2x de volgende 2 berichten:

'Nogmaals ik zweer op mijn moeder's graf ; ik heb nog nooit Alberto Stegeman benadert.
Graag wil ik met u weer goed maken want u bent en blijft een goed persoon.
Ik had naar jou broer toen moeten luisteren en jou!!!!
Het spijt me verschrikkelijk dat het zo afliep.

Graag een antwoord Nico
----------- einde bericht ----------------

En in een tweede bericht 25-7-2010:

Ik wacht u response af en we houden contact
ik zal er alles aan doen om u naam te zuiveren.
++++++++++++  einde bericht -------------
(Let wel: hiermee verviel de bron van de bron van AS!)

Vervolgens heeft ze nog tot 2x toe gesmeekt of ze bij mij mocht komen wonen, met als argumenten 'jij bent de enige die me altijd heeft bijgestaan' en 'ík heb nu niets meer'... Ik ben hard geweest en tot twee maal toe haar duidelijk laten weten mij nooit meer te bellen of anderszins te benaderen. Na 2012 heb ik nooit meer wat van haar vernomen.

Positieve aspecten

Door alle negativiteit op internet ben ik artikelen gaan schrijven, heb een document samengesteld met de titel 'Nico Mul's link' en dit via dropbox op vele websites gepubliceerd. Hier hebben vele van kunnen profiteren. In hoofdstuk 10 stond het hele 'Stegeman verhaal', inclusief alle rechtszaken. (Dropbox heeft deze publieke functie beëindigd, daardoor is dit document niet langer algemeen beschikbaar. Op verzoek stuur ik het toe.)

Ik kreeg meer cliënten dan ooit tevoren. Grappig was de man die zei:'u moeten ze hebben op internet, u moet dus wel lastig zijn voor BJZ...'....Ik heb de man in kwestie van BJZ af geholpen en zijn kinderen zijn alle 3 goed terecht gekomen!

Verdere terreur

De terreur aan mijn adres ging echter door en door. Mijn buren (met uitzondering van de 7 dichtstbijzijnde) groeten niet meer, ben ik aan het werk aan een auto of zo, dan wordt er gewoonweg 'pedofiel' geroepen, kinderen roepen mij van alles toe zoals 'jij bent een vieze kinderlokker'en 'heb jij kindjes vermoord?' (kind ca. 8 jaar...), voor kinderpostzegels word ik structureel overgeslagen, in het winkelcentrum Donderberg wordt het luidkeels geschreeuwd door bepaalde niet voor rede vatbare, mijns inziens matig begaafde, personen. De politie is er uiteindelijk bij betrokken geweest in 2012 en recentelijk op 2-1-2019, mijn 'nieuwjaarsboodschap'...

Ook jeugdzorg / BJZ liet van zich horen: mijn cliënten werden bedreigd door BJZ wegens 'contact met gevaarlijke pedofiel' en in Limburg werd ook via gezinsvoogden voor mij gewaarschuwd en wat later bleek, in opdracht van de jurist van BJZ.... Ik dacht ooit dat juristen wel beter zouden weten, maar als het te pas komt in de 'Tirannie van Jeugdzorg' (zie proefschrift R. Clarys) dan mag je rustig liegen en ouder-ondersteuners valselijk beschuldigen. Eveneens werd enkele keren een poging gewaagd om mij als gemachtigde van ouders in rechtszaken te weren. Alle pogingen van BJZ zijn in deze mislukt: ze konden geen enkel bewijs aanvoeren! Ook is dit handelen van BJZ illustratief voor hun sector: ouders moeten vooral monddood gemaakt worden en geen verweer bieden!

Uiteindelijk, oktober 2017, presteert een Tweede Kamerlid, Nine kooiman (SP) het wederom (eerder, ca. 2012, stuurde ze deze waarschuwing: "Boze ouders op jeugzorg, voordat u met "hulpverlener" dr. Nico Mul in zee gaat, eerst even goed googlen. Kleine moeite. #jeugdzorg ")   om rond te twitteren dat men moet wegblijven bij mij wegens kindermisbruik....en dit tot 3x toe... Ik heb haar voor de rechter gedaagd, en die was duidelijk op 19-12-2018.... Ze moet op haar Twitter-account een vastgemaakte tweet plaatsen voor de duur van 1 jaar op straffe van een dwangsom van 250 € / dag + mij een onkostenvergoeding en smartengeld betalen. Ik ben benieuwd.

Ik noem de naam Nine Kooiman hier voluit om meerdere redenen: ze deed haar uitlatingen over mij openbaar, als toen nog Tweede Kamerlid (publieke functie dus!), de rechtszaak tegen haar was openbaar en eveneens het vonnis.  De rechter veroordeelde haar tot deze ratificatie op HAAR twitter-account.


Mw. Kooiman blijkt zeer creatief en 'slim bezig' te zijn door de volgende actie:
Ze wijzigt de naam van haar account, verwijderd alles wat zou duiden op haar functie als politie-secretaris en ex BJZ-medewerkster ex-TweedeKamerlid  en SP-lid, blokkeert diverse volgers (mij ook) en plaatst inderdaad een rectificatie. (De tekst die de rechter oplegde was te groot voor Twitter!)
Hier haar account:


Ik heb mijn twijfels of een en ander zo de bedoeling was van die rechter....

Als bijkomstigheden moet zeker genoemd worden:
- Adressen van Air B&B zijn mij geweigerd
- Bij vrijwilligerswerk word ik uitgesloten
- Augustus 2017 meldde ik me aan als 'Burgerhulpverlener', daar bleek een arts ook een reanimatie-certificaat / EHBO diploma voor te moeten halen. Ik deed zo. 29-11-2018 moest ik bij het bestuur komen: bij evenementen zijn ook kinderen, u mag geen EHBO verlenen. Eveneens vond men dat ik geen herhalingslessen meer zou mogen volgen wegens de 'berichten op internet'. Dit zou de EHBO (Heel) schade doen.... Ik mag dus wél optreden als arts, maar niet als EHBO-er en AED – burgerhulpverlener.... Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Ik hoop dat het in redelijkheid kan aflopen, anders rest mij niets anders dan, wederom, de gang naar de rechter. Dat laatste zou ik zeer betreuren, omdat ik vrees dat door de advocaatskosten dit het einde van een EHBO-vereniging zou kunnen worden. (een procedure kost al gauw zo'n 5000 € aan advocaat / griffierecht)

Conclusie

- Er was nooit of te nimmer een 'meisje van Stegeman'. 
- NIEMAND heeft het beeld van Stegeman kunnen bevestigen. 
- Rechters hebben de vloer aangeveegd met de rapportage, in die zin dat ze niets bewijzen. 
- Lasteraars zijn veroordeeld en, sommigen, gaan nog steeds door. 
- Ondertussen wordt mijn leven dagelijks verziekt door het fantasieverhaal van Stegeman en  dat al 10 jaar lang....
- Er is geen enkele aangifte tegen mij gedaan, geen enkele veroordeling van mij.
- AS heeft zijn lol gehad: een spraakmakende rapportage van een geheel FAKE-verhaal. 

Resultaat: 10 jaar juridische procedures 10 jaar sociale en maatschappelijke uitsluiting voor iemand die zich meer dan 20 jaar gratis heeft ingezet om ouders te ondersteunen in hun vaak wanhoopsstrijd om weer hun kinderen terug te krijgen van de organisaties die kennelijk het doel hebben kinderen als een soort handelswaar te gebruiken ten voordele van hun eigen werkgelegenheid, inkomsten enz...

Kortom: Alberto, waar blijft uw excuus?
Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn dochter. Schaamteloos betrok u haar in uw vieze spel om mij als kindermisbruiker neer te zetten en omwille van de glorie van uw kijkcijfers. Wat denkt u dat dit haar deed de afgelopen 10 jaar? (Uiteraard heb ik alle goeds voor haar willen doen: en haar overal moreel en materieel gesteund. Dank zij de verbeurde dwangsommen kwamen er 2 auto's bij en reed mijn dochter jarenlang auto op mijn kosten!)

U komt toch zo op voor sociale misstanden, wees nu eens een echte kerel en biedt uw excuus aan en doe dat dan ook eens in het openbaar!  Wanneer gaat u eens ouders helpen om hun kinderen te bevrijden van de jeugdzorg-terreur en een einde maken aan de eindeloze reeks uit huis plaatsingen (hoogste van de wereld, 100 x zo hoog als België bijvoorbeeld!)? Wie bevestigt uw 'werkelijkheid' over mij, waarmee u zo hoog van de toren blies? U komt toch zo goed op de bres?  Voor wie eigenlijk?

Evenzo SBS-6: wanneer krijg ik mijn weerwoord en uw openbaar excuus?

Ceterum censeo BJZ / 'Veilig Thuis' esse delendam (naar Cato Maior)

Drs. N.J.M. Mul, arts n.p.

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Update 9-01-2019

Het is zover:
Eigenlijk was ik 29-11-2018 al geschorst als lid van de EHBO, met als grond dat er ook kinden bij de EHBO zijn en het feit dat als je ingezet wordt als EHBO-er bij een evenement er ook kinderen zijn. Het hele gesprek ging uitsluitend over de modder van de zaak Stegeman.

Vandaag kreeg ik het volgende bericht:

Geachte heer N. Mul,

Wij sturen u deze e-mail in reactie op de door u gestuurde e-mails.

Het doel van het gesprek van 29 november jl. was uw handelen en functioneren binnen de vereniging te bespreken. Helaas liep dit gesprek en ook de daarop volgende briefwisseling anders. U heeft gelijk dat we u op het aspect van vermeend kindermisbruik niets kunnen maken. En dat willen we ook niet, dat was ook niet de oorspronkelijke reden van dat gesprek. Waar het in origine om gaat is en blijft uw gedrag binnen de vereniging. Wij, als bestuur krijgen hierover te veel klachten. En zijn van mening dat dit gedrag, en daarbij u als persoon niet passen binnen onze vereniging. Om die reden zeggen wij uw lidmaatschap van EHBO vereniging Heel bij deze op.

Namens bestuur EHBO Heel,
Beschrijving: cid:part1.00090305.06090603@ehboheel.nl
 
Will Reijnders
Voorzitter EHBO Heel

E-mail:       
voorzitter@ehboheel.nl
Internet:   http://www.ehboheel.nl

Conclusie: 
Ook hier is alles doorspekt met leugens. het gesprek van 29-11 ging toch niet over Stegeman? Vreemd, de geluidsopname doet mij anders geloven... Mijn e-mails gingen over mijn bewijzen van de onzin en 'modder' laten verwijderen van internet, zoals die zelfde voorzitter vroeg.
Beroep op de ALV wil men mij weigeren, omdat 'anders de beerput opengaat', aldus de voorzitter...
WELKE beerput?
Tussen 29-11 en nu is er niets voorgevallen..... In het gesprek en in de brief is géén enkel voorbeeld of feit genoemd van mijn zogenaamd storend gedrag dan wel zaken die de vereniging beschadigen!

Uiteraard is hier het laatste woord niet over gezegd:
een vereniging die tot doel heeft betere EHBO te bewerkstelligen schrapt een arts als lid met zelfs een 10 voor zijn theorie-gedeelte van het examen.... Tevens nemen door deze actie ook mijn 2 familieleden afstand van de EHBO-Heel.... Waar krijgt deze vereniging eigenlijk subsidies voor?
Deze arts mag dus geen herhalingslessen volgen en niet reanimeren.... Dat laatste zal ik altijd blijven doen, indien nodig en ik zal altijd bij EHBO op de eerste plaats mijn verstand gebruiken, tot welzijn van mijn medemens, daar ben ik arts voor geworden!

-----   einde update   ----