dinsdag 31 december 2013

De TRANSITIE: Zuid -Limburg... je zal er maar wonen!

'Zuid-Limburg, je zal er maar wonen' is al enkele jaren een veel gehoorde reclameslogan….

In de regio Maastricht gaat het goed met de jeugdzorg n 2015: de 'zorg is gegarandeerd'.  De commissie Geluk, die de transitie begeleidt, is zeer tevreden.

Ouders kunnen mogelijk hier anders over denken: de mishandeling en misbruik in jeugdzorg-instellingen gaan onverminderd door, de uit huis geplaatste kinderen blijven uit huis, de tirannie van jeugdzorg gaat gewoon door.
(Zie het proefschrift van dr. R. Clarijs 'Tirannie in de jeugdzorg' 25-11-2013)

Ik verwijs u naar dit bericht van de gemeente Maastricht van 14-11-2013 Markant is de volgende uitspraak van de trotse wethouder M. Damsma:

"Het belang van het kind staat voor ons voorop. Wij garanderen zorg voor kinderen en ouders en hebben goede afspraken met zorgaanbieders".

Ik splits deze uitspraak even: het eerste gedeelte hebben we eerder gehoord…. Een dooddoener voor vooral méér geld voor jeugdzorg en méér uit huis plaatsingen. 

Het tweede gedeelte is gewoonweg schokkend: de wethouder heeft dus afspraken gemaakt om méér OTS-en en méér UHP te realiseren en vooral om de plaatsen in de instellingen te vullen en voldoende pleegkinderen aan te leveren voor de pleegzorg….

WAAR zijn de afspraken met ouders die hetzij OTS /UHP kinderen hebben, waar zijn de afspraken met ouders die nu nog BJZ-vrij zijn?  Helaas, daar wordt met geen woord over gerept….

Ook de zogenaamde 'onafhankelijke commissie Geluk'… WIE is die mr. L.Geluk? Juist ja: de ex-wethouder jeugdzorg van Rotterdam, wel bekend van een strek toenemende invloed van BJZ en de wethouder die aan het handje liep van BJZ…. Hoezo 'onafhankelijk'? Gelukkig zitten er verder 2 BJZ-kritische hoogleraren bij (prof. dr. T.A. van Yperen en prof.dr. N.W.Slot). Welke ouders zitten in die commissie? GEEN.

Gezien de uitnodiging daartoe in het artikel van de gemeente Maastricht schreef ik een kritische brief aan mw. M. Damsma.

Reactie aan de wethouder

(Briefhoofd)
Per e-post (post@Maastricht.nl) AAN:

Gemeente Maastricht, t.a.v. de wethouder jeugdzorg
Mw. M. Damsma

Roermond, 15 november 2013

Geachte mevrouw Damsma,

Uit de media verneem ik, via dit artikel: http://www.maastricht.nl/web/Home/M_e_d_i_a_i_t_e_m-tonenop/Positief-oordeel-aanpak-Jeugdzorg-in-ZuidLimburg.htm, dat u trots bent omdat de 'onafhankelijke commissie Geluk' u zo positief beoordeeld heeft aangaande de 'transitie jeugdzorg'.  U wordt geroemd omdat de indicatieve zorg behouden blijft en 'gecontinueerd'. 
Ik acht dit bericht zéér zorgelijk: er wordt gesteld dat de 'Commissie Geluk' zo onafhankelijk is…. 'Vergeten' is kennelijk dat deze heer Geluk wethouder jeugdzorg van Rotterdam was en aan het handje liep van BJZ, ook vond deze man dat de greep van BJZ op de samenleving versterkt zou moeten worden.  Dit zei hij nooit letterlijk, maar zijn handelen als wethouder was daar naar. Ook zitten in deze commissie géén 'BJZ-slachtoffers' of ouders van kinderen die uit huis geplaatst zijn naar pleeggezin of 'residentiële instelling'. De ouders staan hierin ook volledig buitenspel.

U bent dus er trots op dat in de 18 gemeenten van uw regio de kinderen die uit huis geplaatst zijn dit ook blijven, dat er niets gedaan wordt om die kinderen hun ouders terug te geven, dat het seksueel misbruik dat ook in uw regio plaatsvindt in de jeugdzorg-instelingen (ik heb zelf enige aangiften gedaan!) gewoon doorgaat. Ook kan jeugdzorg daar het komende jaar doorgaan met kinderen voor het leven beschadigen, omdat daar géén adequaat deskundig onderzoek gedaan wordt en alleen sociaal werkers het voor het zeggen krijgen.

U heeft niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens met OUDERS te gaan praten over WAT DIE WILLEN en hoe die de jeugdzorg zien en wat zij nodig achten. (BJZ doet en deed dit ook niet, ze beschouwen ouders die met BJZ te maken hebben al bij voorbaat als 'zwakke ouders' en 'pedagogisch onmachtig' enz. als het maar negatief is….)

Ikzelf, 19 jaar actief als ouder-ondersteuner in jeugdzorg- en kinder-beschermingszaken, heb dat wel gedaan. 
Kort samengevat willen de ouders het volgende;
-          Dat er naar HUN geluisterd wordt en dat hun SERIEUS GENOMEN WORDEN!
-          Dat als hun kinderen onderzocht moeten worden, dat dit door een echte deskundige als huisarts, kinderpsycholoog of kinderpsychiater gebeurt en niet door sociaal werkers met onduidelijke opleiding en geen enkele diagnostische bevoegdheid.
-          Dat kinderen en eventueel de ouders de hulp krijgen die ZIJ vragen en niet die een instelling als BJZ, zonder onderzoek en zonder enige vorm van waarheidsvinding hen oplegt.
-          Dat hun gezinnen in tact blijven en niet uiteengedreven door 'indicaties' die ook in uw regio op 'onderbuiksgevoel' of 'vermoedens' gebaseerd zijn.

Kort samengevat: u bent er dus trots op dat uw regio keurig aan het handje van BJZ loopt….en u juist NIET naar ouders geluisterd heeft!
Een geluk: bij de nieuwe wet dient u wel JAARLIJKS aan ouders /kinderen te vragen hoe zij denken over de 'jeugdzorg' die zij van uw gemeente geleverd krijgen.

Hopelijk maakt dat wel een eind aan wat veel ouders de 'terreur van BJZ' dan wel 'de hel die jeugdzorg heet' noemen.

Ik begrijp dat u dit schrijven misschien niet aardig zal vinden, toch wil ik u een handreiking doen: gaarne ben ik bereid om ook in uw gemeente een visie te geven die en bezuinigt en ouders en kinderen recht doet!
Op voorhand attendeer ik u op 'Meer bezuinigen door betere zorg', een artikel dat nog steeds actueel is!

Met vriendelijke groet en hoogachting,
Drs. N.J.M.Mul, arts

Tot mijn positieve verbazing (meestal krijg je geen antwoorden als kritisch ouder-ondersteuner en volger van jeugdzorg-zaken), komt er een antwoord:

Antwoord van de wethouder

Geachte heer Mul,

Dank voor uw brief als reactie op artikel "Positief oordeel aanpak Jeugdzorg in Zuid-Limburg" van 14 november op de Gemeente Maastricht pagina.
Het artikel stelt dat het Transitiearrangement Jeugdzorg Zuid-Limburg positief beoordeeld is door de landelijke "Commissie Geluk" en dat deze onafhankelijke toetsingscommissie Zuid-Limburg complimenteert en de regio in de beste categorie positioneert.
Alle 41 regio's in Nederland zijn door deze commissie beoordeeld of zij met zorgaanbieders afspraken hebben gemaakt over de zorgcontinuïteit en het behoud van de infrastructuur voor het overgangsjaar 2015.

Veel mensen hebben in de regio ZUID-limburg hard gewerkt om de zorgcontinuïteit voor kinderen in zorg te kunnen garanderen. Als we dan een goede beoordeling krijgen daarvoor dan ben ik daar als wethouder daadwerkelijk trots op.
Daarnaast ben ik me ervan bewust dat dit slechts een eerste stap is op weg naar een kwalitatief goede jeugdzorg.
Uw vooronderstelling dat wij in dat proces niet met ouders en jongeren praten is onjuist. Wij vinden het heel belangrijk om jongeren en ouders bij de decentralisatie jeugd te betrekken. Zo hebben we bijeenkomsten georganiseerd met het motto: Praat met ons, niet over ons. Verder nemen jongeren en ouders deel aan de jeugdzorg-denktank, werkgroepen, etc.  Ook koken en eten we regelmatig met jongeren en cliënten uit de jeugdzorg.
Wij hebben afgelopen periode met jongeren, cliënten en (pleeg)ouders een breed netwerk opgebouwd. Onze ervaring is dat zij heel goed kunnen aangeven hoe de jeugdzorg verbeterd kan worden. Wij zullen dan ook geen gebruik maken van uw handreiking wat uw visie betreft.

Met vriendelijke groet,

M. Damsma,
Wethouder Onderwijs, Welzijn en Zorg

Een en ander brengt mij tot een paar kritische opmerkingen:

-          In het artikel wordt nergens gesproken over ouders en jongeren, alleen over de afspraken met de zorgaanbieders!

-          Welke ouders zijn er voorstander van een voortzetting van de 'tirannie van jeugdzorg' (zie het proefschrift van dr. R Clarijs, die aantoonde dat jeugdzorg niets met zorg maar alles met tirannie te maken heeft!)?

-          Welke ouders hebben hun kinderen zo graag in jeugdzorginstellingen waar seksueel misbruik meer dan 100x zo vaak voorkomt als daar buiten en 'seksueel misbruik' structureel is (aldus het rapport van de Commissie Samson oktober 2012)?
-          Naar aanleiding van de reactie van de wethouder naar mij toe heb ik enigen van mijn (ex) cliënten uit de regio Maastricht gevraagd.  Geen van hen was iets gevraagd hoe zij de 'jeugdzorg' ervaren is,  enigen van hen zijn wel bezig met procedures tot schadeloosstelling wegens de kwellingen die zij als ouders en vooral hun kinderen hebben ondergaan, 'dank BJZ'….

Het resultaat is in ieder geval dat in het 'zonnige zuiden' het komende jaar gegarandeerd is dat de UHP kinderen UHP blijven, de indicaties voor OTS UHP en opsluiten in de zogenaamde 'open instellingen'  onverminderd  door zullen gaan, de gemeente zorgt samen met BJZ er voor dat de instellingen en pleegzorg voldoende kinderen krijgen toebedeeld… HIEP HIEP HOERA voor  BJZ-Limburg /Maastricht!

Ik hoop in een volgend artikel over BJZ-Limburg te kunnen mededelen dat ouders  (en dus niet de BJZ-lobby!) zeer tevreden zijn, hun kinderen weer terug hebben en de jeugdzorg zo goed werkt om omgangsregelingen goed te laten verlopen en alle hulp bieden die ouders en kinderen vragen….
Of  is dit een droomwens???

Zuid-Limburg…. Je zal er maar wonen….

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul
2 opmerkingen:

 1. Goed Nico .... de Jeugdzorg blijft nog gewoon een gesloten klachtencircuit waar nu ook de Gemeenten aan meedoen, omdat ze denken de wijsheid in pacht te hebben, zonder hun ogen te willen openen voor de werkelijkheid in de praktijk!
  Dus u niet in de discussie te willen betrekken!
  Er kan nog steeds alleen doorverwezen worden naar pleegzorg, kindertehuizen en andere inichtingen. Preventieve zorg en hulp is nog steeds niet goed geregeld!
  De gemeenten overzien de procedures niet en consequenties daarin niet.
  Het belang van het kind staat voorop is een gezegde van Jeugdzorg die daarmee bedoeld:WIJ LATEN SITUATIES ESCALEREN EN PLAATSEN DE KINDEREN DAN UIT HUIS!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Is het bekend of er provincies zijn waar gemeentes de transitie wel goed geregeld hebben? Of is dit simpelweg niet te doen?

  BeantwoordenVerwijderen