zondag 16 juni 2013

PRAKTIJK VAN JEUGDZORG 5

Bij het begin van deze blog schreef ik dat ik het netjes zou houden en zou afzien van grof taalgebruik en dergelijke.  Bij de zaak waar ik nu een vervolg op ga schrijven komen een heleboel zeer lelijke woorden opborrelen, die ik maar niet zal opschrijven  *%$#@!!! Dit moest er even uit…


Ik zal proberen een duidelijk relaas te maken, in verband met het feit dat de buitenwereld die nooit met BJZ te maken heeft gehad die NIET ZOU GELOVEN!

Op 7 juni betoogde dhr. R. Meuwissen (directeur BJZ-Rotterdam) bij de bijeenkomst te Spijkenisse,  hoe goed hij samenwerkt met ouders en er alles aan doet kinderen thuis geplaatst te laten. 'Helaas beslist de rechter tot UHP', kan hij echt niets aan doen….

De geschiedenis 

Moeder en haar kind kregen last van huiduitslag over hun hele lichaam. De huisarts wist geen raad en dacht aan vlooien en later mijten. Deze introduceerde, zonder fysiek onderzoek, zelfs de gedachte dat dit wanen van moeder waren. 

Het laboratorium onderzoek bevestigde dat het geen vlooien/mijten waren.

Deze gesuggereerde 'wanen' werden door collega aan het AMK had gemeld op basis van de notitie van haar collega! Op grond hiervan werd het kind UIT HUIS GEPLAATST  en zit inmiddels in het 6e pleeggezin in iets meer dan 2 jaar tijd….Moeder krijgt haar kind 1 uur per maand, onder stringent toezicht van de gezinsvoogd te zien. 

Onderzoek door deskundigen 

Er volgde veel onderzoek. Ik bespaar u de details, maar moeder moest zowel naar een psychiater als een dermatoloog en liet door een bouwkundig onderzoeksbureau, op eigen kosten, haar woning onderzoeken. Dit moest wel: de gemeente stuurde het verzoek om woning-inspectie door naar BJZ! Een half uur nadat de milieuadviseur langs was geweest  stonden ineens 5 man incluis gewapende politie voor de deur om het kind mee te nemen..

Wat bleek: moeder had géén wanen, geen psychische stoornissen en er was zelfs geen aanleiding tot nader onderzoek.  

De dermatoloog bevestigde een allergische reactie op glaswol en gaf moeder advies om alle gestoffeerde spullen weg te gooien.

Het bouwkundig onderzoeksbureau: het ventilatiesysteem van de woning blaast glaswoldeeltjes in het huis… 

Kind weer thuis? 

Normaal zou men denken, als moeder geen psychische stoornissen heeft, er geen twijfel is aan de pedagogische kwaliteiten van moeder en moeder een nieuw huis heeft,  dan kan het kind terug naar moeder, zeker nu ze een andere woning heeft gekregen en haar kind heel graag bij haar is… NEEN dus… 

Moeder krijgt bij de 'omgang' te horen dat ze 'beestjes in haar hoofd heeft' en dat zij haar kind slecht zou verzorgen, …(dat zeggen de pleegouders…) enz enz. 

Moeder mag haar kind geen vragen stellen en geen kleding meenemen en hem tijdens bezoekuren ook niet omkleden of naar het toilet.  De liefdevolle warme contacten tijdens bezoekuren van slechts 1 uurtje per maand onder begeleiding  worden in  de rapportages naar de rechter door de  gezinsvoogd verdraaid naar lelijke interpretaties…. 

Om 'verlenging UHP' voor elkaar te krijgen had BJZ op 11 mei 2011bij 'Horizon' (een ketenpartner van BJZ)  een 'expertiseverslag' laten maken op dezelfde dag dat de moeder in haar gelijk was gesteld voor haar klacht tegen de raadsonderzoeker.  In het verslag stond  in dat de bezoekuren beperkt moesten worden en moeder van haar gezag afgezet moest worden omdat zij  'psychopathologie' zou hebben.  Let wel, dit expertise-rapport mocht moeder NIET ZIEN, ook niet van de rechter en is samengesteld zonder enig onderzoek door personen die moeder en kind gezien of gesproken hadden! Moeder heeft een stevig klacht moeten indienen om het verslag te mogen inzien en de hoofdverantwoordelijken zijn inmiddels aangeklaagd bij het Regionaal Tuchtcollege en verdedigen zich met het argument dat het 'opdracht van BJZ' was….

Terwijl moeder sinds 2 jaar vraagt om een second opinion voor het kind en een gezamenlijk interactie observatie onderzoek door een echte deskundige, wat in januari 2011 met spoed binnen 3 maanden had moeten gebeuren en vervolgens vorig jaar op de zitting van 2 mei 2012 was afgesproken dat er nu echt 'met spoed' een onderzoek moet komen, is er nog steeds géén fatsoenlijk onderzoek. BJZ verzaakt die verplichting die door de rechters is opgelegd.

Recent op 16 mei 2013 is zowel mondeling afgesproken als schriftelijk bevestigd door BJZ dat er géén psychiatrisch onderzoek van moeder en alleen een pedagogisch onderzoek van moeder/kind zou moeten komen.

Bij dit zelfde gesprek zei BJZ ook, in aanwezigheid van de advocaat van moeder,  duidelijk dat het kind in kwestie niets mankeerde en er geen zorgsignalen bekend zijn, maar dat hij 'onrustig' zou zijn en dat zou door het 1 uur/maand contact met moeder komen.  Zelfs in een rechterlijke beschikking staat dat het kind 'jeuk', 'onrusten' en 'angsten' krijgt (volgens pleegouders) van 1 uur contact met moeder. In september 2013 komt wederom de 'verlenging UHP' aan de orde bij de rechter en BJZ moet wederom redenen verzinnen waarom het kind niet terug zou kunnen naar moeder. 

De klap op de vuurpijl


Nu moet moeder volgens BJZ  in een psychiatrische kliniek onderzoek laten doen en het kind moet uitgebreid psychiatrisch onderzocht worden terwijl hij niks mankeert…. Deze kliniek doet geen 'pedagogisch onderzoek'…. en dan kan BJZ weer verder vertragen…

Hier onder de onderzoeksvragen zoals BJZ die ge(her)formuleerd heeft. Ik geef u de gescande / geanonimiseerde brief van BJZ-Rotterdam van 11-06-2013 aan de advocaat van moeder:

 
 Bureau Jeugdzorg

AAN: advocaat van MOEDER

Rotterdam,  juni 2013 

Geachte heer ,  

Onder verwijzing naar uw brief d.d. 27 mei jl. inzake uw voorstel t.b.v. uw cliënte mw. MOEDER betreffende het onderzoeksbureau en de onderzoeksvragen, informeer ik u als volgt. BJZ heeft op 04 juni jl. de volgende vragen naar de Bascule gemaild: 

vragen van uw cliënte: 

1.   Welke gevolgen heeft de uithuisplaatsing gehad voor de ontwikkeling van KIND? 

2.   Is er sprake van een gedragsstoornis bij KIND en zo ja welke? 

3 Wat voor soort opvoedklimaat heeft KIND nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?

4.   Is de biologische moeder in staat om dit opvoedklimaat aan te bieden?

5.   Zijn de pleegouders in staat om dit opvoedklimaat aan te bieden?

6.   Wat is er nodig voor de biologische moeder om dit opvoedklimaat aan te bieden? 

vragen van BJZ:  

M.b.t. KIND  

1.   Hoe is de ontwikkeling van KIND verlopen? Hierbij graag extra aandacht voor de hechting, sociaal- emotionele ontwikkeling?

2.   Is er bij KIND sprake van psychiatrische problematiek?

3.   Hoe beleeft KIND zijn relatie met moeder?

4.   Wat vraagt de problematiek van KIND aan opvoedings/affectieve capaciteiten van de opvoeders?

M.b.t. moeder 

1.  Wat zijn de pedagogische/affectieve mogelijkheden en beperkingen van moeder en ik hoeverre
heeft moeder een reëel beeld van haar mogelijkheden op dit gebied?

2.  Hoe is het gesteld met de verstandelijke vermogens van moeder?

3.  Zijn er aanwijzingen voor persoonlijkheidsproblematiek/psychiatrische problematiek bij moeder en zo ja, in hoeverre werkt dit belemmerend op de opvoedingsvaardigheden?

4.  Hoe worden de mogelijkheden van moeder ingeschat om al dan niet met hulpverlening) tegemoet
te komen aan specifieke behoeftes van KIND?

5.  Hoe is de interactie tussen moeder en KIND?

6.  Hoe worden de mogelijkheden van moeder van KIND ingeschat om de omgang met de andere
ouder vorm te geven? 
 

Delftseplein293013AA Rotterdam   1(010)2330000   F    B ING 664544002   Kvk 24332597  

Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam 

Algemeen  

1.  Wat zijn de indicaties en contra-indicaties m.b.t. de te nemen beslissing (voortzetting
uithuisplaatsing, terugplaatsing, omgangsregeling, gezag? 

2.  Is er specifieke hulpverlening nodig voor KIND en/of ouders? Zo ja, welke?

Op 06 juni il. geeft de Bascule aan dat ze enkel psychiatrische diagnostiek doen naar KIND. Ze bieden geen diagnostiek aan voor volwassenen. Zodoende kunnen zij geen diagnostisch traject voor moeder uitzetten en zal dit binnen de volwassenenpsychiatrie moeten plaatsvinden. Tevens kwam uit de vragen naar voren of wij onderzoek kunnen doen naar de indicaties, contra-indicaties en gevolgen van een uithuisplaatsing of de voorkeuren betreffende het gezag. De Bascule doet dergelijk onderzoek niet. Dit onderzoek wordt in hun regio gedaan door Bureau Jeugdzorg aangezien zij hier de expertise voor hebben.

Het voorstel van BJZ is dat De Bascule het onderzoek naar KIND uitvoert en dat uw cliënte binnen de week komt met een voorstel van een ander AWBZ erkend onderzoeksbureau die de vragen die de Bascule niet behandelt, wel opneemt. 

BJZ wenst u verder te informeren dat in verband met het uitzetten van het onderzoek ze volgende stukken wil sturen naar het onderzoeksbureau: Plan van aanpak d.d. 15-03-2013, Onderzoek KSCD d.d. 01-11-2010 en onderzoek Lucertis d.d.11-09-2012. Wilt u aan uw cliënte toestemming vragen om bovengenoemde stukken te versturen van zodra onderzoeksbureau die onderzoek gaat uitvoeren bekend is.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik inmiddels, hoogachtend,
gedragsdeskundige 

De markante details
- BJZ weet nog steeds niet welk opvoedingsklimaat een kind nodig heeft….(Ik zou, als leek, voorstellen: 'LIEFDE, AANDACHT, en (ver)ZORG(ing) van liefdevolle biologische familie waar het kind hoort!)

- Er zijn nu mogelijke 'nachtmerries en angsten' van het kind  die er niet waren toen het kind nog thuis woonde voordat hij  6x werd overgeplaatst en weggerukt bij zijn moeder

- De 'psychische stoornissen' bij het kind die er thuis niet waren recent in mei jl. ook  NIET waren, zijn er in juni opeens wel….

- Het BELEDIGENDE karakter van de twijfel aan het intellect van moeder (moeder functioneert op universitair niveau, heeft ook een dito achtergrond!)

- Het intellect van de pleegouders en het schadelijke van het steeds opstoken van een kind tegen moeder met pertinente leugens, staat uiteraard niet ter discussie volgens BJZ!

- Interactie-onderzoeken worden door de gezinsvoogd getraineerd om de uithuisplaatsing in stand te houden op basis van de beweringen van de gezinsvoogd, de leugens en verdraaide feiten waarmee ze de kind/moeder relatie opzettelijk beschadigen. 

U ziet het: BJZ doet er ALLES aan om een kind de OUDERS te onthouden en in pleeggezinnen te stoppen.... 

Mocht u bovenstaande ongelooflijk vinden, dan kan u hier alles nalezen, met uitgebreide bewijsstukken!

Nico Mul

17 opmerkingen:

 1. Waarom doet niemand aangifte van bedrog en gijzeling in deze zaak? Dat is niet te begrijpen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedrog: mag, medewerkers BJZ zijn niet beëdigd, ze mogen ook zonder beëdigde advocaat stukken voorleggen aan rechters.
   Aangifte: weinig zinvol, meestal wordt u bij het binnenkomen van het politiebureau voor dergelijke aangiften al weggestuurd.
   Mocht u aangifte schriftelijk doen (bij de Hoofd Officier van Justitie!), dan hoort u meestal niets meer...'heeft geen prioriteit' en zo kunnen jeugdzorg-instanties eindeloos doorgaan gezinnen te ruïneren en kinderen voor het leven te beschadigen!

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Ik heb ooit in een boekje van het ministerie van Justitie gelezen dat, als de politie je aangifte niet wilt opnemen, je aangifte kunt doen bij....DE BURGEMEESTER (= wettelijk Hoofd van de Politie)

   Verwijderen
  3. Dit laatste klopt ook, evenals schriftelijk aangifte bij de PG van de Hoge Raad of voorzitter van het college van PG's te Den Haag... die slapen ook rustig verder als het om zaken met betrekking tot gezinnen, mensenrechten en het recht op gezinsleven gaat....

   Nico Mul

   Verwijderen
 2. Dus als ik het goed begrijp is er een pedagogisch onderzoek nodig als het ventilatiesysteem van de woning glaswoldeeltjes in je huis blaast????

  Lijkt me typisch een gevalletje Nederlandse jeugd-'zorg'

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jeugdzorg, instellingen iedereen doet wat voor hun het meeste oplevert.
  Het erge is dat de rechterlijke macht in Nederland er niet is voor de waarheid maar alleen voor het geld. We kunnen nog zo hard vechten voor onze kinderen zolang de rechterlijke macht niet veranderd zijn ouders kansloos.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. BJzR toont zich in deze zaak weer volkomen ondeskundig.
  BJzR zou een eerlijk adviserend orgaan moeten zijn. Doch...
  BJzR bewijst met hun trage en van uitsteltactiek doortrokken ˊbehandelingˊ van dit kind dat ze na 3 jaar smoesjes verkopen aan de verlengrechters de client nog steeds niet hebben laten diagnosticeren en dus nog geen passende therapie (zo nodig) hebben gevonden.
  Dat is laakbaar, onbekwaam, en zeker geen zorg dat bij een vertrouwwekkend adviesorgaan hoort.
  BJzR wil als zich onbekwaam tonend adviesorgaan, meer als ˊtegenpartijˊ, tot uitstel komen, ondanks dat er al psychiatrische rapporten liggen van be-edigde en academisch-doorgestudeerde arts-psychiaters, en toont dus daarbij dat deze jeugdzorgwerkers van het lagere niveau sociaal werk (SPH is niet academisch) het ˊbeterˊ zouden weten dan een specialist op het gebied waar de gezinsvoogd beweert zonder indicatie dat psychiatrisch onderzoek zou moeten. Tevens oppert BJzR ˊonderzoekˊ door De Bascule voor o.a. moeder, terwijl elke deskundige de medische kaart tot doorverwijzen kent, en BJzR dus kennelijk niet: De Bascule doet enkel kindern, niet moeders. Foute indicatie! Bewijs van onkunde of uitsteltactiek, en ook dat is te verdacht om het kind nog langer vast te houden in een niet-onderzocht pleeggezin.

  Overigens: de onrust na een bezoek van een eigen ouder toont juist gehechtheid. Deze moeder heeft een IQ van meer dan 100, en heeft opvoedkundige certificaat en ervaring op school, en waarom zou ze niet kunnen opvoeden. Er is geen indicatie tot negatieve beweringen. Ondanks dat BJzR vals spel heeft gepleegd naar gezin, en ook naar rechters, is moeder er niet onderdoor gegaan. Ze is open (met documentair bewijs) in de zaak die bewijst dat BJzR onrechtmatig handelt jegens kind i.v.m het morele artikel 24 van het IVRK. TS

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zou misschien -gezien de op- en aanmerkingen van BJZ- het volgende een goed voorstel kunnen zijn om bij de kinderrechter de terug plaatsing te bewerkstelligen? https://www.ggzdrenthe.nl/wp-content/uploads/2013/03/Gezinspsychiatrie.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat moeten wij bij GGZ Drenthe moeten doen? In therapie gaan voor gezondheidsklachten door glaswol van 3 jaar geleden?

   Verwijderen
  2. Ja, waarom nog een keer diagnostiek, want pas door diagnostische bevindingen kan de juiste therapie, zo die dan nodig blijkt, aangewezen worden.
   Dat kan ook via thuis. Moeder woont nu in een nieuw huis. Daar is geen UHP of verlenging UHP voor nodig, en iets anders opeens verzinnen zonder diagnose om kind van moeder weg te houden, is fraude, is de rechter voorliegen door de gezinsvoogd!!!

   Deˊtherapieˊ voor glaswol is: verhuizen en schone dingen in huis nemen, vrij van de glaswolsplinters, en dat IS geschied!
   Volgens ARBOportaal ((Google maar eens met ziektebeeld en ARBO)) moeten werkgevers de werknemers beschermen tegen glaswol d.m.v. beschermende maatregelen, zoals handschoenen. Hier heeft de kinderbescherming c.q. jeugdzorg het kind niet beschermd. Door (niet) direct terug te plaatsen nu er een schone woning is betrokken door moeder.:
   Waarom zouden bewoners wel ziek mogen worden van glaswolsplinters, terwijl werknemers wel beschermd worden naar ARBO-wet??? Beiden zijn mensen, Homo sapiens, met de zelfde fysiologie, gevoeligheid voor jeukveroorzakers. Jeukklachten door glaswol zijn valide en niet AMK-waardig. Dat vals verdraaien is fraude en mishandeling van kind door gezinsvoogdij.
   UHP is een schadelijke factor voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderbescherming is ook om kinderen primair te beschermen tegen deze schadelijke UHP!!!!!!
   Is de jeugdzorg nu echt zo dom dat zij dat van ARBO en glaswoljeuk niet weten of snappen??? Kent BJzR de wet in deze niet?

   Waarom beschermt BJzR het kind niet tegen verdere UHP-schade, nu de oorzaak glaswolsplinters effectief is weggenomen, en er al psychiatrische rapporten van be-edigde deskundigen liggen? Dat kan enkel het niet erkennen van fraude in deze zaak (de zoveelste) zijn, of is er een andere smoes te bedenken? Laster is strafbaar! Dat doet de gezinsvoogd dus wanneer men het dossier bestudeert.
   Daarom is ˊt vreemd dat rechters op geloof, zonder onderzoek, lijken mee te werken aan deze kindschadelijke fraude, de UHP verlengen waar het niet nodig is door al het bewijs.

   Verwijderen
  3. Ik begrijp je weerzin tegen hulpverlenende instellingen. Ik tipte dit niet omdat ik aan je geestelijke vermogen twijfel. Dat doe ik niet, maar je tegenpartij wel.....

   https://www.ggzdrenthe.nl/wp-content/uploads/2013/03/Gezinspsychiatrie.pdf is een andere categorie dan BJZ en juist professioneel op herstel van jullie contact gericht. Een bovenliggende partij in hiërarchie. Ook na uithuisplaatsing. In de ogen van de rechtspraak een grotere zwaargewicht. Met deskundige adviezen in het belang van jou en je kind. Juist omdat er - in tegenstelling tot wat BKZ beweert- geen sprake is van psychische afwijkingen. Daarvan kun je gebruik maken. Thuisplaatsing verzoeken bij de rechter, na observatie daar. Het is een omweg. Maar wel een weg. Het doel heiligt de middelen. In mijn situatie was de rechter zo onder de indruk van mijn voorstel, dat terugplaatsing gehonoreerd werd! (uiteindelijk was GGZ Beilen niet eens nodig!) Probeer mijn tip als een strategie te zien. Sterkte!

   Verwijderen
 6. Nora, zelf heb ik mijn poot stijf gehouden. Geen hulp nodig, ik doe het zelf en dat is mijn recht als ouder. De uitkomst is altijd ongewis maar dat zou ik in jou geval geloof ik ook doen. Er is geen sprake van parasietenwaan, dus mijn kind hoort gewoon thuis. De rest is niet nuttig en leidt af van waar het om gaat. OTS en UHP zijn ernstige maatregelen die je alleen oplegt als er ernstig aanleiding voor is. En dat is er niet. Bewezen niet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Zelf heb ik mijn poot stijf gehouden"....Hoe doe je dat, als je kind op een geheim adres zit, ots is geplaatst waardoor de politie meteen voor je deur staat als je je kind zou "ontvoeren" uit school of waar dan ook omdat je (terecht) vindt dat je kind gewoon thuishoort? "Ik doe het zelf en dat is mijn recht als ouder."
   Een terechte opmerking. Dat zullen ALLE ouders denken wier kind geroofd is, maar met die gedachte kom je echt niet verder zodra je in de greep van de driehoek kinderrechter-bjz-RvdK zit.
   Verklaar je eens nader?

   Verwijderen
  2. Ik denk dat je of niet heb begrepen wat er op de site staat of je hebt mijn blog met bewijsstukken niet gezien of gelezen!!
   Er staat dat ik op 16 mei van BJZ een afwijzing van mijn voorstel heb ontvangen om bij Bascule opgenomen t worden met mijn kind voor observatie!
   En er staat dat BJZ wederom in juni een brief heeft gestuurd met de bewering dat 'Bascule' geen observatie zou doen (terwijl dat niet waar is)! Nu zegt BJZ dat ik een andere instelling moet zoeken waar ik me kan laten onderzoeken! En ff voor de duidelijkheid er liggen al meerdere psychologen en dermatologen rapporten! Dat staat ook op mn website en dat zeg ik ook tijdens mijn toespraak...
   Zie mijn Blog> http://norayorukseven.wordpress.com/about/

   Ik hoop dat het je nu wat meer duidelijker is geworden.

   Verwijderen
 7. Mijn kinderen zijn ondanks voortdurende dreiging niet uit huis geplaatst. Maar UHP of niet het lijkt me niet verstandig om mee te gaan in onzin retoriek van BJZ. Het idee dat je je kind eerder terug krijgt door wel mee te gaan daarin lijkt me onjuist. Dan verzand je steeds meer in het moeras van de jeugdzorg. Er zijn geen garanties maar door kort, concreet en logisch te redeneren kun je nog een beroep doen op het mogelijk iets redelijker denkvermogen van rechters. Wel meegaan daarin krijg je nieuwe rapporten die weer voor velerlei uitleg vatbaar zijn. Hoe meer tekst hoe meer moeras. Blijf bij waar het om gaat. Onjuiste UHP parasietenwaan blijkt onjuist, Nora heeft zelf een passend milieuonderzoek geregeld, dat is adekwaat ouderschap.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het is meer dan schandalig wat jou overkomt. Feitelijk hetzelfde als Yunus, Heskes en talloze anderen. Hoop dat Erdogan doorgaat bij het Europese Hof en dat dat een doorbraak gaat brengen. Ik neem aan dat je tot de hoogste instantie in Nederland doorgaat met procederen tegen de uhp. Ik wens je in ieder geval veel sterkte.

  BeantwoordenVerwijderen