dinsdag 14 mei 2013

Jeugdzorg: een en al amateurisme 2a antwoorden NIP

JzDh+ beloofde navraag te gaan doen over het gegeven dat er een aparte registratie komt voor psychologen en pedagogen bij het NIP/ NVO.  Gezien het feit dat belofte schuld maakt stuurden wij het volgende bericht aan zowel NIP als NVO. Hier onder vindt u de uitgebreide antwoorden van het NIP.
Geachte vrouwe/heer,

schrijver van dit bericht is afgezien van ouder-ondersteuner in jeugdzorg zaken ook redacteur van een jeugdzorg-kritische website: www.jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl 

Tot mij kwam het bericht over de registratie van psychologen / pedagogen die voor jeugdzorg werken. Dit roept bij mij enige vragen op:

1. Waarom is een aparte registratie noodzakelijk voor in de jeugdzorg werkende psychologen?
2. Geldt voor deze groep een andere beroepscode dan voor niet in de Jz werkende psychologen?
3. Indien vraag 2 met 'ja' beantwoord dient te worden: wat zijn dan de verschillen?

Eventuele verschillen in de registraties zouden mij verbazen: de deskundigen hebben toch de zelfde universitaire opleiding genoten?

U dankend voor uw antwoorden, met vriendelijke groet,
Nico Mul

Van het NIP kregen wij het volgende antwoord:

Geachte heer Mul,

In antwoord op onderstaande mail kan ik u melden dat vorige week inderdaad is gestart met de 
registratie voor (nog niet geregistreerde) psychologen en pedagogen werkzaam in de jeugdzorg. Bovendien heeft het kabinet een voorstel tot wijziging van de wet op de jeugdzorg gestuurd aan de Tweede Kamer.
In ons themadossier op de website vindt u alle informatie http://www.psynip.nl/themadossiers/jeugdzorg-professionalisering_.html

U vraagt waarom een aparte registratie noodzakelijk is voor in de jeugdzorg werkende psychologen.
Dat is een goede vraag. Ook het NIP was er destijds voorstander van om ook voor de jeugdzorg gebruik te maken van het al bestaande register voor psychologen die werken met kinderen: het register Kinder- en jeugdpsycholoog NIP.
De rijksoverheid heeft echter gevraagd aan de beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW/BAMW om een onafhankelijk Kwaliteitsregsiter Jeugdzorg op te richten dat voor de jeugdzorg de registratie zal worden en waar ook het tuchtrecht wordt belegd. De wet maakt het mogelijk dat de ministers van VWS en V&J het register zullen erkennen.

Tegelijkertijd wordt de norm dat instellingen moeten werken met geregistreerde jeugdzorgwerkers (HBO-niveau) of gedragswetenschappers (psychologen/orthopedagogen) opgenomen in een AmvB.
Ook in het concept voor de nieuwe jeugdwet komt het Kwaliteitsregister voor.

Overigens zijn de registratie-eisen waaraan psychologen moeten voldoen om geregistreerd te worden in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg gelijk aan de eisen die gelden voor registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.  Het NIP is van mening dat iedere psycholoog ongeacht het werkveld minstens moet beschikken over een postacademische opleiding/traject van minimaal twee jaar als hij/zij geheel zelfstandig werkt met clienten(systemen). Met het terugbrengen van de universitaire opleiding tot 4 jaar (BAMA-structuur) is de psycholoog nog onvoldoende toegerust.

De registratie in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg komt op dit post-academisch niveau te liggen.
Doordat het registratietraject het mogelijk maakt om reeds gevolgde scholing, supervisie en werkervaring op te voeren hoeft niet iedere gedragswetenschapper aan het begin te starten en kan hij dat verzilveren in een registratie.  

Met de wetgeving en het oprichten van het Kwaliteitsregister en de start van de aanmelding van alle in de sector in het primaire proces werkzame gedragswetenschappers wordt uitvoering gegeven aan een belangrijke conclusie van het actieplan professionalisering Jeugdzorg namelijk, dat er geinvesteerd moest worden in de vakbekwaamheid van de professionals en dus in de kwaliteit van de jeugdzorg.

Wij zijn ervan overtuigd dat beter opgeleide psychologen, orthopedagogen, die na hun universitaire opleiding nog een (beroeps)opleidingstraject volgen (scholing, supervisie en werkervaring opdoen onder begeleiding) en onder het tuchtrecht vallen, die hun vak moeten bijhouden door herregistratie, zullen bijdragen aan kwalitatief betere zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.

Uw tweede vraag is of voor deze groep een andere beroepscode geldt dan voor niet in de Jz werkende psychologen.
Nee dat is niet het geval. Maar de systematiek is iets anders omdat het Kwaliteitregister Jeugdzorg weliswaar wordt opgericht door de beroepsverenigingen maar onafhankelijk is en erkend wordt door de ministers.

Voor aanmelding bij het Kwaliteitsregister Jeugdzorg is straks nodig dat de psycholoog of orthopedagoog een algemene beroepsethische norm zal onderschrijven. Die norm wordt momenteel nog geformuleerd. Het tuchtrechtcollege zal bij een klacht de vraag moeten beantwoorden of iemand gewerkt heeft volgens de voor de beroepsgroep geldende normen en zal daarbij naar verwachting dus kijken naar de beroepscode voor psychologen van het NIP. En dus is dezelfde beroepscode van belang.
Eigenlijk is dit hetzelfde model als ook in het kader van de Wet BIG (gezondheidszorg) wordt gebruikt. Ook die wet kent een algemene zorgvuldigheidsnorm en de (regionale) tuchtrechtcolleges kijken vervolgens naar wat de geldende normen zijn voor de beroepsgroep. Bijzonder voor het Kwaliteitsregister Jeugdzorg is dat psychologen die nog in hun registratietrajct zitten, zich al moeten onderwerpen aan het tuchtrecht.

Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat graag.
Met vriendelijke groet,

Wilma L.
Beleidsmedewerker sector Jeugd NIP.

JzDh+ : Wij zijn het NIP zeer dankbaar voor het uitgebreide antwoord en zijn gerustgesteld,  maar vreemd komt over dat ook de HBO jeugdzorgwerker daar gesitueerd blijft aangaande opleiding en  registratie.  Het komt ons namelijk vreemd over dat men met cursusjes als 'leugenherkenning', tekeningen en kleurgebruik interpreteren en 'meldcode' echt postacademisch bezig is met 'kwaliteitsbevordering'!
Ook vragen wij ons af wat het werkvelden bekwaamheid wordt van de HEMA- jeugdzorgwerker! (in  4x 8 uur onderwijs in 1 jaar MBO-jeugdzorgwerker…)

Nico Mul

1 opmerking:

  1. De BAMA psycholoog is dus volgens het NIP onvoldoende toegerust.

    Wedden dat er tot nu toe heel wat BAMA psychologen bij Bjz lopen te hobbyen, hun handtekening hebben gezet onder indicatiebesluiten, en hun onzin over kinderen en ouders aan rechters hebben voorgelegd?

    En zal hun 'ervaring' kunnen worden gebruikt om geregistreerd te worden?

    Oh help.

    BeantwoordenVerwijderen