dinsdag 10 februari 2015

Hansje: een kinderdrama op herhaling?


Zelden heb ik een zaak meegemaakt die zó in de publiciteit was als deze. Het geluk wil dat hier moeder zichzelf ruimschoots bekend maakte in de media, ik noem: TV, websites, YouTube (hoor welke leugens ze verkondigt over haarzelf, over de 'aangiftes' en dat Hansje omgang met zijn vader moet hebben: 25-12-2014 voor het laatst!) / opgenomen 20-12-2014 en hoe ze schaamteloos Hansje inzet), Facebook en enige 'stichtingen'.  Dit maakt het schrijven van dit artikel enigszins makkelijker, zeker nu ik ook toestemming heb om echte stukken te publiceren, die deze moeder systematisch verzwijgt en die ook nog buiten rechters gehouden worden. Alles wordt gedaan om een kind in feite te ontdoen van zijn vader en de familie van vader. Het kind in kwestie wordt opgeofferd aan de willekeur van een moeder, die nu zelfs, afgezien van hulpverleenster (en deze: Outlaw Legal Advice, waar u geheel anoniem 'hulp' kan krijgen!), ook nog privédetective, schrijfster en journalist is geworden. Ik voeg even een screenshot van haar FaceBook van 10-02-2015 in:


(Sinds enige dagen heeft Irme haar FB weer verwijderd.....)
Een en ander roept mijn grote bewondering op: binnen één jaar al die kwalificaties! Graag zou ik eens één boek of artikel van haar willen zien alsmede haar registratie en toelating van de AIVD / min. van V&J als 'privé detective' (zie: "....Niet onbelangrijk is de wetgeving dat recherchebureaus dienen te beschikken over een vergunning van justitie. Het zogenaamde POB-nummer....".)!
De uithuisplaatsing van Hansje was wegens onder andere het feit dat moeder uit huis gezet werd en ieder omgang tussen Hansje en zijn vader al jarenlang (sinds 2010!)  dwarsboomde. Het Hof vond dit ook, zie dit artikel.
Het is algemeen bekend dat jeugdzorginstanties wel eens zaken 'vergeten' dan wel signalen negeren. Ik  herinner maar aan de zaken Savannah, 'Meisje van Nulde' en niet te vergeten de moord op een zwak begaafd meisje door haar stiefvader in samenwerking met haar moeder, welke zaak nu loopt bij de Rechtbank Groningen. Bij die laatste wisten 10 instanties van de mishandeling van het meisje en allen keken ze de andere kant op.
Ik ga hier heel weinig eigen interpretatie geven, maar zal mij beperken tot feiten en daarbij de originele stukken publiceren.
Hansje zat dus aanvankelijk in de jeugdzorg-instelling 'Maashorst' te Reek en werd daarna geplaatst bij een moeder-kind huis van Kompaan, genaamd 'De Bocht'.  Van daaruit zou bekeken worden of moeder en kind bij elkaar geplaatst zouden kunnen worden.
Op de achtergrond is er ook nog een, door de rechter vastgelegd, convenant in zake de omgang tussen vader en kind + de afspraak dat ouders, omwille van die omgang, niet verder uit elkaar zouden gaan wonen dan 50 km.
Het volgende gebeurt:
Omwille van de zorgsignalen die mij bereikten, schreef ik op 22-11-2014 het artikel 'Hansje: meeweten maakt medeplichtig'.  Ik stuurde dit ook naar de gezinsvoogdes en op 24-11 belde ik met de gezinsvoogd om haar op dit artikel te wijzen.  Ze zei het al bekeken te hebben.
Vader heeft voor het laatst zijn zoon gezien op 1e kerstdag 2014. De andere zaterdagen dat vader zijn zoon zou mogen komen ophalen was Hansje gewoonweg 'weg' en daar moest vader het mee doen. De begeleidsters van De Bocht lieten moeder met Hansje, in tegenstelling tot de afspraken met BJZ,  gewoonweg vertrekken naar haar nieuwe vriend.
Dan komt als een soort donderslag bij heldere hemel het besluit van BJZ tot 'einde UHP'.  Ik plak hier het originele bericht van BJZ, dat per e-post naar beide advocaten gestuurd werd:
Van: E <e.@Jeugdzorg-nb.nl>
Datum: 15 januari 2015 11:42:43 CET
Aan: "'.>, Advocatenkantoor E
infodvo>, Mj@kompaanendebocht.nl>,  <@kompaanendebocht.nl>
Hallo allemaal,
Even een mail naar jullie allemaal tegelijk, zodat jullie allemaal dezelfde boodschap krijgen. Wij hebben vanochtend een beslissing gemaakt over de plaatsing van Hans. Het was een erg moeilijke beslissing, omdat wij voor ons gevoel moeten kiezen tussen twee niet wenselijke situaties. Er is nog niet aan alle voorwaarden voldaan voor een thuisplaatsing, maar een uithuisplaatsing/overplaatsing is voor Hans ook niet goed en waarschijnlijk ook traumatiserend. Na een lang overleg, alle voor,- en nadelen op papier gezet, is er voor gekozen om Hans bij moeder te laten wonen. Hier zitten wel voorwaarden aan verbonden, waar jullie als ouders aan mee moeten werken. En er moet op korte termijn zicht komen op de woonplek van moeder en Hans. Bureau Jeugdzorg gaat er niet over waar die is, maar wel of die voldoende veilig is voor Hans.
Hieronder onze afwegingen over de thuisplaatsing van Hans:
Kernbeslissing over plaatsing Hans.
Tot het besluit gekomen dat we gaan voor een thuisplaatsing bij moeder, omdat:
-Hij al veel wisselingen heeft gehad en het traumatisch voor Hans is om hem wederom uit huis te plaatsen.
-Moeder en Hans hebben een hechte band.
-Moeder beschikt over pedagogische vaardigheden.
-Moeder kan Hans voorzien in zijn basale behoeften en kan hem structuur bieden.
Ook de zorgen besproken die er zijn voor een thuisplaatsing:
-Is nog niks ingezet op mediation / expeditie scheiden. Moeder staat hier wel voor open. Vader niet. Hierdoor kan de kern van het loyaliteitsconflict van Hans niet worden weggenomen.
-Ouders zitten nog steeds in een vechtscheiding.
-Moeder belast Hans met volwassenproblematiek.
-Moeder gaat met haar vriend samenwonen in Hilversum. BJZ heeft nog geen zicht op deze situatie. Dit wilde de nieuwe partner van moeder ook heel lang niet geven.
-Sinds moeder en Hans herenigd zijn, laat Hans weer negatiever gedrag zien. Vaker ziek, huilen, schreeuwen, negatief aandacht trekken, moeder manipuleren.
-De bezoekregeling tussen vader en Hans loopt nog niet goed. De aanhoudende strijd tussen ouders lijkt hier invloed op te hebben.
-Hans zit in een loyaliteitsconflict. Als Hans met vader weg is van moeder, loopt de bezoekregeling goed. In de omgeving van moeder, vindt Hans het moeilijk om leuk te doen tegen zijn vader.
-Hans lijkt soms een symbiotische relatie met moeder te hebben. Ze hebben lang op 1 kamer geslapen en Hans vindt het lastig om zonder moeder te zijn.
-Hans probeert moeder uit, laat hierbij negatief gedrag zien en moeder vindt het lastig om hier mee om te gaan.
-Moeder heeft nog veel schulden. BJZ heeft geen zicht op moeder haar financiën.
-Hans heeft PO gehad. Uitslag is bij ons nog niet bekend, want verslag is nog niet klaar.
-Moeder staat zelf niet open voor hulpverlening voor haar persoonlijke problematiek.
-De angst bestaat dat moeder weinig inzicht zal geven in de thuissituatie.
-Doelen voor thuisplaatsing zijn niet behaald. Bezoekregeling loopt nog niet en er is nog geen sprake van samenwerking of communicatie tussen ouders.
-Moeder is pas een half jaar bij haar huidige partner. Hans heeft dus nog niet eerder met hem samengewoond. Hans heeft wel een goed contact met hem.
Aan een aantal belangrijke voorwaarden, zoals hieronder vernoemd, is nog niet helemaal voldaan. Maar we vinden het trauma van een uithuisplaatsing dermate schadelijker, dan op dit moment Hans terug te plaatsen onder toezicht en met intensieve hulp thuis.
Onderstaande voorwaarden voor thuisplaatsing afgesproken:
-Moeder moet open staan voor individuele therapie  en het advies opvolgen van de GGZ (psychologisch onderzoek 03-12-2014: MBT).
-Expeditie scheiden / mediation wordt ingezet.
-Partner van moeder werkt mee aan de hulpverlening en geeft inzicht in zijn thuissituatie.
-Omgang met vader moet doorgang vinden. Bureau Jeugdzorg acht hiervoor noodzakelijk dat er mediation wordt ingezet.
-Ouders moeten samen gaan communiceren.
-Hulp en/of begeleiding in de thuissituatie.
-Individuele hulp voor Hans voor zijn loyaliteitsproblematiek, in de vorm van een neutrale vertrouwenspersoon en op een later tijdstip, wanneer daar voor Hans ruimte voor is, individuele passende therapie.
Irme, is het mogelijk dat wij a.s. maandagmidaag bij Willem Jan op huisbezoek komen?
Blijft de afspraak van 26 januari bij de Bocht staan?
VADER, jij hebt aangegeven niet mee te werken met expeditie scheiden. Wij gaan de afspraak daarvoor dan annuleren. Kunnen wij op dit tijdstip wel met jou in gesprek?
Irme, de afspraak van volgende week donderdag (22 januari) gaat dus niet door.
Met vriendelijke groet,
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
Medewerker Jeugdbescherming

Veel verwondering wekte dit bericht:
-         De uit huisplaatsing was 'schadelijk'… Waarom was die ook al weer?
-         Opeens waren de 'pedagogische vaardigheden' van moeder goed. Dit terwijl er duidelijk staat dat moeder Hansje belast met VOLWASSENENPROBLEMATIEK!
-         De schulden waren opgelost: moeder had huisvesting…
-         De relatie tussen moeder en Hansje wordt als 'symbiotisch' omschreven: is dit gezond?
-         Als Hansje bij moeder is, laat hij dwingend en lastig gedrag zien, dit verdwijnt als Hansje bij zijn vader is, zónder dat Irme in de buurt is….!!
-         Welke orthopedagoog of kinderpsycholoog had hier aan meegewerkt c.q. onderzoek verricht? (Niemand te vinden…)
-         Waar staat welk onderzoek er verricht is naar de huiselijke omstandigheden van VADER en MOEDER?
-         Waar gaat Hansje naar school?  (nu, 10-2-2015, voor zover bekend, nergens!)
-         Waar leven moeder en Hansje van: géén uitkering, geen werk….!
-         Hoe zeker is de huisvesting van moeder en Hansje? (Het schijnt te zijn dat het huis te koop staat en dat dit huis niet eens van die vriend is…..!!!)
Beste mensen, het kan nóg erger. Degene die het meest verontrustende signaal gaf, schreef een verklaring, ondertekende die en stuurde die naar beide advocaten + naar de Raad voor de kinderbescherming  en  BJZ.  Met haar toestemming publiceer ik dan ook haar verklaring, waarbij ik uit discretie deze geanonimiseerd heb. 
Mw. XXXX
ADRES / WOONPLAAS
Betreft:  VERKLARING   29 januari 2015 (GEANONIEMISEERD door NM)
In zake: Mw. I. van der H  en zoon Hansje
L.S.
Vanaf het begin dat de zaak “Irme en Hans” in de media verscheen ben ik deze zaak blijven volgen.
Te meer daar ik verbolgen was om de zeer onprofessionele houding van de jeugdbeschermer aldaar aanwezig in het omgangshuis. De manier waarop het contact moment heeft plaats gevonden, blijf ik nog steeds afkeuren, en had voor het kind, mits juist begeleid, niet zo traumatisch hoeven te verlopen. Daar ik diverse berichten zag verschijnen, welke mij de haren deden reizen ben ik in contact getreden met moeder, om haar mijn hulp aan te bieden. Mijn hulp is altijd gericht geweest op het kind en heb dit moeder ook meermalen duidelijk gemaakt.
Begin augustus 2014 heb ik moeder bij mij thuis uitgenodigd om de zaak door te spreken. Om tot goede hulpverlening te kunnen komen heb ik moeder van begin af aan gevraagd rapportages te overleggen, zodat ik inzicht zou krijgen in de problematiek, en welke knelpunten aangepakt zouden moeten worden om terug plaatsing van Hans bij moeder mogelijk te maken. Ik heb alleen stukken mogen ontvangen van de rechtbank, en psychologische rapporten van moeder.
Moeder was alleen maar negatief over vader en hoe slecht vader wel niet was. Dat zij van een uitkering moest rondkomen, terwijl hij en dan citeer ik : "de grote meneer" uithing. Ik heb moeder verzocht omwille van haar kind dit los te laten. Ik heb moeder gezegd dat contact tussen ouders en kinderen niet afhankelijk is of ouders wel of geen alimentatie betalen. Indien zij op korte termijn haar zoon terug zou willen krijgen, zij zich moest beseffen dat haar zoon recht had op contact met zijn vader en diens familie. Moeder was het hier niet mee eens. Volgens moeder had hij elk recht verspeeld.
Na mijn werkwijze te hebben uitgelegd zijn wij begonnen met een plan van aanpak. Ik zou vanaf dat moment met moeder mee naar de gesprekken die zij met BJZ zou hebben.
Na mijn eerste ontmoeting met moeder, had ik enige twijfels. Dit had alles te maken met het gedrag van moeder dat uitermate wisselvallig was. Het ene moment strijdvaardig, het andere moment flirterig naar haar begeleider van die dag. Om vervolgens weer extreem zwaarmoedig te zijn.
Vanaf het eerste contact bij mij thuis heb ik moeder meerdere malen per dag aan de telefoon gehad. Dit contact was zeer vermoeiend daar ik verschillende malen werd geconfronteerd met een moeder die zowel in spraak, als intonatie, een ander persoonlijkheid kon aannemen. Daarnaast werd ik geconfronteerd met een moeder die met name de tips van anderen aannam om er voor te zorgen dat het contact tussen haar zoon en zijn vader niet hoefde plaats te vinden. Er werd mij zelfs verzocht om tijdens het gesprek dat nog zou plaats vinden met BJZ te melden dat haar zoon tegen mij gezegd had bang te zijn voor zijn vader. Dit is dus een pertinente leugen daar ik mij nimmer in contact heb laten brengen met haar zoon. Dit vanwege de reden dat ik van mening ben dat verschillende vreemde gezichten voor een dergelijk jong kind niet goed is voor de ontwikkeling. Ik heb moeder dus ook gezegd dat liegen tegen BJZ voor mij een keiharde grens is waar ik niet over heen ga.
Tevens heb ik met moeder een gesprek gehad inzake de benaming van vader richting haar zoon. Ik heb haar gezegd dat het noemen van vader bij voornaam richting Hansje als verwijdering van vader en zoon gezien kan worden door pedagogen. Daar de naam vader of moeder voor ieder kind een naam met een belangrijke lading is. Zij zei mij daarop het volgende: "Gxxx verdient de naam vader niet daar hij financieel niets wil bijdragen". Wederom heb ik haar gezegd dat vader of moeder zijn niets te maken heeft met een financiële bijdrage.
De reden van stoppen met hulpverlenen richting moeder had te maken met diverse factoren, waaronder een bedreiging geuit na een gesprek op 12-08-14 met BJZ waar ik als vertrouwenspersoon bij aanwezig ben geweest. De bedreiging die geuit werd was het volgende:
  "Als ik hans niet krijg krijgt niemand hem, dan zorg ik voor een pistool en schiet zowel VADER,
    de voogd, mij zelf en Hans door het hoofd. En geloof me ik kan heel gemakkelijk aan een
    wapen komen".
De rust waarmee dit gezegd werd alsook de lichaamstaal maakte het voor mij een serieuze bedreiging welke mij als vertrouwenspersoon in een onmogelijke positie plaatste. De telefoongesprekken die na die dag volgden werden ook meerdere malen beladen met een opmerking of van suïcidale aard of van en zeer gewelddadige actie richting vader en BJZ.
Ik heb zelfs met een vertrouwenspersoon moeten overleggen daar ik zelf in gewetens problemen kwam. Na aanleiding van dat gesprek heb ik moeder op 18-08-14 de hierna te volgen mail gestuurd:
 Hoi Irme,
Je hebt me de afgelopen dagen in een onmogelijke positie gezet. Meerdere malen heb ik je om belangrijke stukken gevraagd. Waaronder stukken van de raad. Heb ze nog niet mogen ontvangen.
Daarnaast moest ik vandaag via een ander moeten horen dat er een stuk geplaatst zou worden in de party en dat ik daar achterstond. Irme je moest voor 16.00 uur reageren en ik kreeg het stuk van je even over 5. Ook mijn advies inzake Dhr Heertjes, heb je in de wind geslagen, en toch je stukken aan door gestuurd. Je zou op fb offline blijven heb je niet gedaan.  Als ik je niet kan vertrouwen, dan houdt het voor mij op. 
Weetje Irme, BJZ heeft idd grote fouten gemaakt, en in dat opzicht sta ik achter je, maar ik kan er niet achter staan het geen nu gebeurd. Je vliegt van hot naar her, iedereen kan van alles voor je regelen, en uiteindelijk sta je met lege handen, met als klap op de vuurpijl een inzamelingsactie voor hansje. Dat kan niet. Jou zoon heeft het recht op een normaal leven. Hoe meer hij in de media bekend word, hoe minder dit bereikt zal worden.
Lieve schat ik spreek je nu aan als moeder, ga aub in behandeling en maak deze af. Dan kan je een mama zijn zonder angsten. Dat gun ik je, en dat gun ik je zoon nog meer. Want als je door gaat zoals je nu doorgaat, dan gaat het niet goed komen, en zul jij je grootste bezit kwijt raken.
Op dit moment wordt ik keihard terug gefloten door mijn manneke, al tijden steek ik hier behoorlijk veel energie in ten koste van alles en nog wat en komen mijn burnout verschijnselen weer in alle heftigheid naar boven. Omdat ik elke dag weer tegen de wispelturigheid van jou moet vechten. Lieve schat ik wil niet tegen jou vechten, vandaar dat ik eruit stap. 
Ik heb veel offers gebracht, waaronder het verliezen van mijn persoonlijke pagina met vele foto's dat was het me waard, echter het verliezen van mijn vertrouwen in jou, is net een offer te veel.
groetjes Mw. XXXX
Tevens heb ik contact gezocht met vader om hem te waarschuwen.
Mijn visie omtrent moeder, gebaseerd op mijn ervaring met haar, is het volgende: Deze moeder schuwt niet om te liegen, te vervalsen, te dreigen en haar kind als wapen te gebruiken in haar strijd met vader.
Uiteraard ben ik bereid mijn verklaring in de rechtbank onder ede nader toe te lichten.
Mw. XXXX    (HANDTEKENING)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Op te merken is dat praktisch in de zelfde tijd, half-augustus 2014,  ook 2 andere ouder-ondersteuners afhaakten, met een e-post bericht van de zelfde strekking als bovenstaande: zij waren er niet van gediend om gewoonweg te worden voorgelogen en het met 'halve waarheden' en 'halve dossiers' te moeten doen. Met hun toestemming publiceer ik hier hun afscheidsbericht van 19-08-2014:
To: irme-hans
Subject: Hier stopt het voor ons
Date: Tue, 19 Aug 2014 09:21:18 +0200
Dag Irme,
Je hebt duidelijk het idee dat je Hans terug gaat krijgen, als je maar veel emoties laat zien, bij voorkeur in de media. Dat is op dit moment een strategie die tegen je werkt en dat hebben verschillende mensen je geprobeerd duidelijk te maken, waaronder Postma.
Je hebt jezelf duidelijk niet onder controle, maar bent evengoed van mening dat er niets mis met je is. Daar denken wij anders over, want je doet alles in een vlaag van emotie, ook als het schadelijk is voor je zaak. Een serieuze advocaat als Korver zal dan ook snel klaar met je zijn als hij hier langer dan een week mee te maken heeft.
Uit de rechtsstukken valt ook op te maken dat je al heel wat advocaten versleten hebt. Vermoedelijk wissel je van advocaat zodra die kritisch tegenover jou komt te staan, als je verteld wordt dat de emotionele toer je niet verder brengt en dat je planmatig te werk moet gaan. Is het niet vreemd dat je Korver eerst niet wil en dan na een emotioneel bezoek aan Hans opeens weer wel? En dan moet er opeens een fonds komen voor Hans. Waarom niet voor al die andere kinderen die uit huis geplaatst zijn?
Je hebt zo'n grote drang om je eigen zin door te drukken dat je de waarheid verdraait (toestemming R. voor Party-artikel) dat je de mensen van je vervreemdt die zich het hardst voor je willen uitsloven. Dat heet zelf-sabotage. Daar moet je voor in therapie, het liefst voordat je Hans terug krijgt. (Als je hem al terug gaat krijgen op deze manier). Vergeet niet dat je zelfs in het meest positieve geval, bij een terugplaatsing, nog steeds een jaar met een OTS blijft zitten, want ze willen het blijven volgen. Dan zul je toch met Bjz moeten samenwerken op de één of andere manier en met vader!
Het is voor ons onduidelijk in hoeverre vader op dit moment echt een gevaar voor jou en Hans betekent. Vier jaar terug waren er de bedreigingen, maar de woede van vader naar jou toe op dit moment heeft waarschijnlijk meer te maken met de obstructie van de omgangsregeling. Nergens heb ik nog concreet bewijs gezien dat vader echt een psychopaat is, of zelfs maar een zware narcist. En met de bewijsvoering maak je bepaald geen haast.
Jij vindt een artikel in de Party belangrijker dan een zorgvuldig opgestelde klacht waar wij al onze vrije tijd in mogen steken. Zo valt er niet met je te werken. Ga jij eerst maar eens aan jezelf werken, want waar dit gedrag ook vandaan komt, het is ernstig. Wij trekken ons net als R. uit dit verhaal terug, omdat je gedrag te onvoorspelbaar is en het teveel energie kost op deze manier.
(namen)
ALARM?
U, geachte lezers, zal wel denken dat nu alle alarmbellen afgaan bij BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming (Den Bosch), echter er gebeurt geheel niets met deze verklaring en de Raad presteert het volgende.  Hier onder een gedeeltelijk geanonimiseerde (de namen van de 'professionals' heb ik laten staan, dit mag immers van de rechters in een zaak tussen prof. Heertje en Jeugdzorg!) scan van het originele verslag van de Raad, geschreven aan beide ouders:
Geachte,……
Op 19 Januari 2015 ontving de Raad voor de Kinderbescherming de rapportage
van Bureau Jeugdzorg Noordoost-Brabant over het verloop van de
uithuisplaatsing
van:
Hans   xxxxxx, geboren op  xx maand 2007
Bureau Jeugdzorg Noordoost-Brabant deelde mee de uithuisplaatsing te willen
beëindigen. Na bestudering
van de stukken deel ik u mede dat de Raad voor de
Kinderbescherming zich hiertegen niet zal verzetten
. Zie de bijlage voor nadere
toelichting.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen.
                
                 Hoogachtend,
                     
Mevrouw M. van Berne,  teamleider    
Onderdeel C: Toetsing
Zijn de bij de uithuisplaatsing gestelde doelen behaald (ontwikkeling kind/ veiligheid/ pedaoootse vaardigheden ouders)

Indien Nee / Gedeeltelijk:

Aan welke doelen moet nog gewerkt worden en hoe wordt de kans ingeschat dat ze nog gehaald worden:

Motivering van de beslissing om over te gaan tot wijziging van de
verblij
fplaats:

De plaatsing bij Kompaan "de Bocht", van Hans en moeder kan niet verlengd
worden.

Dit houdt in dat op 04-02-2015 de plaatsing van Hans en moeder op Kompaan de
Bocht eindigt
.

Naar aanleiding hiervan is de casus van Hans intern besproken bij Bureau
jeugdzorg
.

Bureau jeugdzorg is tot het besluit gekomen dat een thuisplaatsing van Hans bij
moeder he
t meest in belang is van Hans, de volgende redenen geven ze hierbij
aan
:

- Hij heeft al veel wisselingen gehad en het is traumatisch voor Hans om
hem wederom uit huis te plaatsen.
- Moeder en Hans hebben een hechte band.
- Moeder beschikt over pedagogische vaardigheden.
- Moeder kan Hans voorzien in zijn basale behoeften en kan hem structuur bieden.

Ondanks bovenstaande positieve punten zijn er ook zorgen voor een
thuisplaatsing
:

- Er is nog niks ingezet op mediation / expeditie scheiden. Moeder staat hier wel
voor open
. Vader niet. Hierdoor kan de kern van het loyaliteitsconflict van Hans
n
iet worden weggenomen.
Ouders zitten nog steeds in een vechtscheiding.
- Moeder belast Hans met volwassen problematiek.
- Moeder gaat met haar vriend samenwonen in Hilversum. BJZ heeft nog
- geen zicht op deze situatie. Dit wilde de nieuwe partner van moeder ook
heel lang niet geven.
- Sinds moeder en Hans herenigd zijn, laat Hans weer negatiever
gedrag zien. Vaker ziek, huilen, schreeuwen, negatief aandacht
trekken, moeder manipuleren.
- De bezoekregeling tussen vader en Hans loopt nog niet goed. De aanhoudende
strijd tussen ouders lijkt hier invloed op te hebben
.
-  Hans zit in een Loyaliteitsconflict. Als Hans met vader meegaat en weg is van
moeder
, loopt de bezoekregeling goed. In de omgeving van moeder, vindt Hans
het moeilijk om leuk te doen tegen zijn vader.

- Hans lijkt soms een symbiotische relatie met moeder te hebben. Ze hebben
lang op 1 kamer geslapen en Hans vindt het lastig om zonder moeder te
zijn.
-  Hans probeert moeder uit, laat hierbij negatief gedrag zien en moeder vindt het
lastig om hier mee om te gaan
.
- Moeder heeft nog veel schulden. BJZ heeft geen zicht op moeder haar financiën.
- Hans heeft PO gehad. Uitslag is bij ons nog niet bekend, want verslag is nog niet
klaar.
- Moeder staat zelf niet open voor hulpverlening voor haar persoonlijke
problematiek
.
- De angst bestaat dat moeder weinig inzicht zal geven in de thuissituatie.
- Doelen voor thuisplaatsing zijn niet behaald. Bezoekregeling loopt nog niet en er
is nog geen sprake van samenwerking of communicatie tussen ouders.
Moeder is pas een half jaar bij haar huidige partner. Hans heeft dus
nog niet eerder met hem samengewoond
. Hans heeft wel een goed
contac
t met hem.

Aan een aantal belangrijke voorwaarden, zoals hieronder vernoemd, is nog niet
helemaal voldaan
. Maar we vinden het trauma van een uithuisplaatsing dermate
schadel
ijker, dan op dit moment Hans terug te plaatsen onder toezicht en met
intensieve hulp thuis.

Onderstaande voorwaarden voor thuisplaatsing afgesproken:

- Moeder moet open staan voor individuele therapie en het advies opvolgen van
de GGZ (psychologisch onderzoek 03-12-2014: MBT).
- Expeditie scheiden I mediation wordt ingezet.
- Partner van moeder werkt mee aan de hulpverlening en geeft inzicht in zijn
thuissituatie.
- Omgang met vader moet doorgang vinden. Bureau Jeugdzorg acht
hiervoor noodzakelijk dat er mediation wordt ingezet.
- Ouders moeten samen gaan communiceren.
- Hulp en/of begeleiding in de thuissituatie.
- Individuele hulp voor Hans voor zijn loyaliteitsproblematiek, in de vorm van een
neutrale vertrouwenspersoon en op een later tijdstip, wanneer daar voor Hans
ruimte voor is
, individuele passende therapie

De Raad voor de Kinderbescherming is tot de volgende conclusie gekomen in een
multidisciplinair overleg met teamleider, gedragsdeskundige en Jurist
.

Allereerst wil de raad melden dat de Raad voor de Kinderbescherming niet
betrokken is bij de eerdere plaatsing van Hans en zijn moeder bij Huize de Bocht
.
Voor Hans is deze plaatsing al een terugplaatsing bij zijn moeder geweest.
Waardoor de werkelijke terugplaatsing niet getoetst is.

Gelet op de motivatie van bureau jeugdzorg over de plaatsing van moeder en Hans
naar Hilversum zijn de zorgen nog heel groot
.

Voor de Raad voor de Kinderbescherming blijven een aantal vragen bestaan:

Vader heeft niets laten weten wat hij van de plaatsing van moeder en Hans in
Hilversum vindt.
Moeder gaat verhuizen, wat betekent dit voor de omgang met zijn vader, en het feit
dat vader niet mee wil werken aan de mediation kan ervoor zorgen dat Hans nog
verder in loyaliteitsproblemen komt
.
Het is noodzakelijk dat vader en moeder gaan zorgen dat de communicatie sterk
verbetert en Hans niet langer belast wordt met hun strijd
.
Het gedrag van Hans naar zijn moeder toe is zorgelijk.
Hierbij is ambulante thuishulp en individuele therapie voor Hans noodzakelijk.
Tot nu toe lijkt moeders huidige partner weinig inzicht te willen geven. Inzicht in de
nieuwe thuissituatie van Hans is noodzakelijk.

Voorafgaand aan deze plaatsing van Hans is het voor de Raad noodzakelijk dat
alle hulpverlening ingezet wordt zowel voor Hans als voor moeder
.

Dit ter voorkoming dat erop een later moment alsnog besloten moet worden
dat Hans zo in de knel komt te zitten en extreem gedrag gaat vertonen dat hij
niet langer thuis kan wonen.
Gezien het feit dat voor Hans de thuisplaatsing al geruime tijd een feit is
omdat hij al herenigd is met zijn moeder kan de raad niets anders dan
instemmen met het besluit Hans bij zijn moeder te laten wonen, mits aan
bovenstaande punten voldaan is.
Daarnaast is het noodzakelijk dat de ondertoezichtstelling voor de duur van 
een jaar bekrachtigd wordt om zicht te hebben en te houden op de ontwikkeling van Hans.
Ja
Nee
Gedeeltelijk
Veiligheid en het ontwikkelingsperspectief blijven
x
voldoende gewaarborgd (> kruis aan)
Dit blijkt uit (> toelichting geven):
Zicht op de verblijfplaats waar Hans gaat wonen is noodzakelijk, zo ook de inzet
van hulpverlening aan Hans en ouders.
Ja
Nee
Gedeeltelijk
Bij samenloop met niet verlengen ots: wordt bij
nvt
thuisplaatsing in de noodzakelijke hulpverlening
voorzien (>kruisaan)
Indien nodig een toelichting:
Ja
Nee
Gedeeltel ij k
Er zijn nog gronden voor uhp aanweziq (> kruis aan)
X
Dit blijkt uit (> toelichting geven):
Zie bovenstaande motivatie van de Raad voor de Kinderbescherming

Overige opmerkingen / contra-indicaties voor thuisplaatsing etc.:

Tot zo ver de Raad voor de KINDERBESCHERMING
U ziet het: alle gronden die er waren voor UHP zijn er nog, met dat verschil dat moeder nu in een onzekere huisvestingssituatie zit waar niemand zicht op heeft en Hansje staat niet meer ingeschreven bij enige school en de omgangsregeling tussen Hansje en zijn vader is geheel gestopt.
Vaders mening over verhuizen naar Hilversum ontbreekt. Waarom? Vader is geheel NIETS gevraagd en hij werd gewoonweg voor een min of meer voldongen feit geplaatst! Wat er gezegd wordt over vader, dat hij niet wil meewerken aan 'expeditie scheiden' is méér dan terecht: vader wil eens dat de omgangsregeling normaal wordt nageleefd en heeft geen zin in welk contact dan ook met Irme, hij wil gewoon normaal met zijn kind kunnen omgaan. WAAROM is de 'situatie bij vader' op geen enkele wijze onderzocht? Wat mankeert hem? (Niets, naar mijn indrukken als eenvoudige mens en arts.) Bovendien: Irme liet het de eerste keer afweten bij de 'mediation'… vader kwam voor joker….

Vanuit het 'roddelcircuit op FB':
Moeder schijnt contact te hebben met de groep die kinderen laat onderduiken.  Niemand weet waar Hansje werkelijk verblijft…Hij zou bij een heer E.V.('vriend' van Irme) in Mijdrecht kunnen zitten dan wel op weg zijn naar Spanje….

Opmerkingen van vader
Om een en ander op juistheid te verifiëren  heb ik vader dit artikel als eerste laten lezen. Hij voegt de volgende opmerkingen toe:

-Schulden bedragen bijna 200.000,00 euro
-Intrekken verklaring Dr. M. van Aakster (heb ik reeds binnen)
-Geen uitkering en kinderbijslag
-Afspraak met bjz was dat ze in de regio zou blijven wonen en dus onder toezicht van bjz Den Bosch zou blijven.
-De meest duidelijke afspraak was, als Hans geen omgang met vader zou hebben, dan zou van terugplaatsing bij moeder geen sprake meer zijn.
-Hans is nog ingeschreven op school in Tilburg waar hij al enkele weken niet meer is komen opdagen.
-Irme heeft mij vorige week een mail gestuurd met de vraag te tekenen voor een paspoort.

Voor de buitenstaanders: mw. drs. Van Aakster is een jeugdarts, die op woorden en video van Irme verklaarde dat omgang met vader niet wenselijk zou zijn.  Deze verklaring is ingetrokken op grond van het simpele feit dat Hansje juist géén angst voor vader toonde maar bang was voor iemand anders! (De echte vader mag van Irme door Hansje NIET 'vader' of 'papa' genoemd worden!)

Ernstige zorgen
HOE LANG blijft Hansje nog de speelbal van zijn moeder en gebruikt worden om zijn vader te pijnigen en hem voor het leven te beschadigen door niet alleen zijn vader te ontnemen, maar ook zijn halfbroers en de familie van vader?

Wordt dit het zoveelste 'kinderdrama' waarbij iedereen gewoonweg toekijkt en over enige jaren zegt 'we hebben te slecht gecommuniceerd'?
BJZ kon géén 'verlenging machtiging UHP' vragen om het simpele feit dat BJZ-N.Br. NIET GECERTIFICEERD is en zelfs onder verscherpt toezicht staat sinds begin februari 2015.

Uiteraard heb ik mijn zorgen gedeeld (op 10-2-2015 15.45 u nogmaals!) met de enige daartoe bevoegde instantie: de Raad voor de Kinderbescherming.  Er werd mij medegedeeld dat ze mijn zorgen zouden bespreken met BJZ en uitdrukkelijk werd gesteld dat als Hansje dood gevonden zou worden, dat de RvdK NIET VERANTWOORDELIJK is!

Het antwoord van BJZ en Raad zal ik hier alvast geven:

 'Wij doen geen mededelingen over deze zaak!'

IK WEL!
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

Update 16-02-2015

Irme en Hansje gaan weer verhuizen: de procedures van vader over zijn 'omgang' en 'wijziging hoofdverblijfplaats' dienen gevoerd te worden bij de rechtbank West-Brabant / Zeeland. Hoe zit het met de 'rust' voor Hansje: weer weg uit Hilversum en nu naar West-Brabant of Zeeland... (Adres Hansje is ook aan vader en zijn advocate,  onbekend! Dit ondanks het gezag van vader.)

Update 19-02-2015

Zie de FaceBook discussie naar aanleiding van de video van Irme. Zie hoe  sommigen Irme klakkeloos steunen in haar 'winst' en degene die wél inhoudelijke info hebben worden afgekraakt en verguisd.  Als je een poging waagt om op normale wijze via de telefoon in gesprek te gaan met Sandra Pool, word je direct neergezet als 'stalker'! Het item is verwijderd door de beheerster Anna De Geus-de Heer: kritische geluiden mogen NIET gehoord worden van de groep Oor4U!

Update 23-02-2015

Eerder liet de Raad voor de Kinderbescherming' weten géén verantwoordelijkheid te nemen over het lot van Hansje. Vandaag kreeg ik een brief van de Raad met het verzoek ook maar geen meldingen over de zorgen om Hansje naar de Raad te sturen.  Er werd mij nadrukkelijk verwezen naar www.vooreenveiligthuis.nl  om daar de meldingen te doen met betrekking tot 'kinderen in mijn omgeving'.  De Raad verwacht dan ook geen meldingen in die context... (als in het artikel hier boven....). De Raad wil dus BEWUST de andere kant uitkijken en vaart blind op de gewoonweg onwaarheden van het in dit geval, volledig onbevoegde BJZ N.Br.! Overigens werd ik vandaag benaderd door een geïnteresseerde journaliste die zich af vroeg HOE DIT MOGELIJK is, dat een kind zó uitgesloten wordt van vader, ondanks rechtelijke vonnissen over omgang en de convenant... Ik zal de journalist van alle gevraagde info voorzien, voor zover dit in mijn vermogen ligt.  Voor u, journalisten:  het staat u vrij mijn artikelen te kopiëren of aan te halen waar u dat nodig acht.  Wel graag de bron vermelden! Een en ander kan dus auteursrechtenvrij en zonder voorafgaande expliciete toestemming!

Update 02 / 03-03-2015

Ondanks het feit dat Irme in haar video beweert de strijd te beëindigen en via derden laat weten dat zij 'graag' een omgangsregeling ziet tussen Hansje en zijn vader, heeft Irme op geen enkele wijze gereageerd op het voorstel dat ik haar deed: het gewoonweg nakomen van de convenant, die ze ooit zélf voorstelde, en nog steeds, bij rechterlijke beslissing, geldig is! Ook afgelopen weekend heeft Hansje zijn vader, broers en familie van vaders kant niet mogen zien of spreken!

Dat het bovenstaande verhaal met daarin de risico's van kindermoord (zie verklaring 29-01-2015) realistisch is, is afgelopen weekend op dramatische wijze geïllustreerd door de moord van een moeder op haar 7 jarig zoontje... de moeder gedroeg zich vreemd volgens buren... jeugdzorg zou vandaag, 2 maart, op bezoek zijn gekomen... 1 dag TE LAAT dus! Hier de link van het bericht op Hart van Nederland met enige opmerkingen er bij. Een achtergrondartikel in de Limburger van 3-3-2015. Merk op de overeenkomsten met Irme: die weigert ook iedere behandeling, vlucht steeds  enz. enz.  en Irme dreigt Hansje te vermoorden, maar speelt het theater van de 'bezorgde moeder'... Waarom wilde Hansje eigenlijk NIET mee met moeder ná het psychologisch onderzoek maar liever bij een vreemde vrouw blijven?

12 Maart is er een nieuwe zitting over de OTS van Hansje bij de rechtbank Breda. Irme zou een zelfstandige woonruimte verworven hebben voor HAAR ALLEEN + Hansje...(en die 'nieuwe partner' dan vanaf december 2015? Was dit weer een 'papa' voor enkele maanden? (De echte vader mag van Irme door Hans géén 'papa' of 'vader' genoemd worden!))

Update 3 / 5-5-2015

De OTS is verlengd met 3 maanden.  vader en zoon hebben elkaar geheel niet gezien. Volgens informanten zou Hansje nu in de buurt van laren wonen.  Er wordt hard gewerkt aan het 'Verzoek alleenhoofdig gezag + wijziging hoofdverblijfplaats' door vader en zijn advocate, alleen moeder is onvindbaar! (De dagvaarding dient persoonlijk uitgereikt te worden!) De uitingen van moeder over 'strijd beëindigen' en 'omgang kind vader' blijken een groot theater te zijn: moeder weigert wederom iedere omgang vader-kind, Hansje wordt zo gewoonweg ontnomen van zijn échte vader. TREURIG dat dit zo maar kan en mag onder het mom van 'jeugdzorg'!

Update 4 / 15-10-2015 Epiloog van dit DRAMA

Gezien het feit dat ik lange tijd niets hoorde en er steeds vragen gesteld worden over het vervolg, heb ik toch maar even rondgebeld naar mijn contacten.
Alhoewel ik niet helderziend ben, heb ik toch een gelijk gekregen, dat ik niet had willen hebben: Hansje heeft vanaf 1e kerstdag 2014 zijn vader geheel niet gezien, er is géén enkel contact geweest.... en jawel,. ondanks de rustige 'stabiele thuissituatie bij moeder'  (zie hier boven raadsrapport!!!), is Hansje nu ergens in Spanje op onbekend adres. BJZ stelt eenvoudigweg: 'wij doen niets, het kind is weg'...
Hansje krijgt zijn vader, zijn opa en oma, zijn halfbroers NOOIT MEER te zien... 'dank zij jeugdzorg' U begrijpt mijn laatste regel onder ieder artikel!

54 opmerkingen:

 1. Nico.Mul Respect ,eindelijk iemand die zijn nek uitsteekt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De hoogste tijd dat deze jongen gered gaat worden!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. kind gewoon HELEMAAL uit huis plaatsen,in een pleeggezin!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En waarom niet naar vader toe? Hij heeft immers ook nog 2 oudere kinderen uit een eerdere relatie waar hij goed voor zorgt? Vader is geheel BUITEN alles gelaten, zowel door BJZ als RvdK. Gelukkig staat in de nieuwe jeugdwet, die sinds 1-1-2015 geldig is, dat als een ouder misbruikt maakt van zijn of haar gezag, dat dan de hoofdverblijfplaats gewijzigd zal worden.... Binnenkort zal de rechter een oordeel vellen! (Let wel: bij deze zogenaamde 'thuisplaatsing' bij een nieuwe vriend van moeder, is géén rechter aan te pas gekomen, volledig een eigen initiatief van BJZ-Oss.)

   Verwijderen
 4. Ik vind het heel goed dat je dit plaatst maar wil wel een vraag stellen.

  De beweringen van vader over de schulden, intrekken verklaring, bewijs van afwezigheid op de school waar hij ingeschreven is en de mail over het tekenen voor paspoort zijn heel duidelijk, maar er ontbreekt wel ieder bewijs.

  Ik snap dat niet overal bewijs van geplaatst kan en mag worden, maar helemaal nergens bewijs van laat mij alleen maar denken dat er over en weer modder gegooid wordt en dat is jammer.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Had ik hier ook nog de e-post berichten van Irme aan vader moeten plaatsen? Had ik het telefoongesprek tussen school en vader moeten plaatsen (een geluidsbestand invoegen) waaruit bleek dat Hansje NIET naar school ging? Het had gemogen, maar dan was dit artikel veel te lang geworden.

   Verwijderen
  2. Moest even aan haar denken, ken Irme van vroeger…, wat een bak ellende was het toen al… wilde danseres worden in de Goldfinger, ik rade Irme dit ten strengste af, ivm de drugs die toen in de party wereld rond ging…. Haar uit het oog verloren, en zag haar tijden later als danseres op tv plots, bij Mental Theo on the road in de Sandokan discotheek Scheveningen. Het bleef erna lang stil, tot ze ineens contact met me op nam, ze bleek zwanger te zijn, en de vader wilde van niks weten….. ziekenhuis opname….miskraam, en daar was ineens de vader van het vruchtje. Irme vluchte met hem weer van huis. Bleef weer tijden stil, zit wat te zappen op tv, en plots zie ik een documentaire over jongeren in een inrichting…. Weinigen wilde in beeld…. Maar wie wilde dat wel…. Ja hoor, Irme vd Heijden!!!! Aandachtsgeil op en top! Ging weer een hele tijd voorbij, en daar was Irme weer! Als ik vroeg wat ze daar in die inrichting deed, vertelde ze me dat haar ex een wapen in haar jas had gestoken en daarmee was Irme aan gehouden…. Irme vond de weg weer een beetje, thuis, en in en rondom Oss. Ik ben verder gegaan, niet in haar circuit…. Maar toen ik hoogte kreeg van een zelfmoord poging, ben ik haar op gaan zoeken, met een bloemetje in koudewater Rosmalen. Weer kroop ze omhoog, en weer, kwam het bericht op een tweede poging. Ik ben haar toen weer op gaan zoeken, in Rosmalen. Deed de deur open en daar zat ze, met een smile, kamer vol bezoek, aandacht aandacht aandacht!!!! Ik heb haar toen gezegd; de volgende keer als je het in je hoofd haalt, zoek me op, en ik zal zorgen dat je zelfmoord gaat lukken!!! Want als dit je manier om aandacht te krijgen is, ben je bij mij verkeerd!!!! Erna heb ik het hoofdstuk Irme af gesloten! Maar weet dat ze altijd slachtoffers zal vinden met haar charmes, looks, en manipulaties! Ze heeft me nog een keer benaderd via Hyves toen, ze zag aan foto’s dat ik goed geboerd had, en ze een keer koffie wilde komen drinken…. Ik heb afgehaakt, materialistisch, golddigger, liegen, chanteren, manipuleren, Irme, je zal altijd een probleem blijven….. Gerland, sterkte kerel, zoals jij Irme ooit beschreef in een artikel, zo ken ik haar ook! Ik heb je dit toen ook laten weten, Hoop dat Hans de rust krijgt, en contact met je!

   Verwijderen
 5. Het gaat er vooral om dat 'jeugdzorg', u weet wel dat 't nu Jeugdbescherming ofwel Veilig Thuis wordt geheten, met de door protocol napratende RvdK, zich weer eens bewijst zeer ondeskundig te zijn; een groot risico voor kinderen.
  Op https://www.youtube.com/watch?v=tYpDhlgD3y0 staan wel fragmenten van o.a. Hansje, maar het gaat over de onkunde van jeugdzorgland, dat niet kan tippen aan open-onderzoekende jeugd-gezondheidszorg op niveau.
  Vraag ook altijd voordat u als ouder 'gezellig' gaat praten met een hulpverlener naar diens opleiding, beëdiging, en werkmethode. Sociaal/maatschappelijk werk is geen beëdigde baan, en zeker niet met het medische te vergelijken, en verre van effectief.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Kinderen hebben recht op privacy, dus ook op het internet. Het openbaar tentoonstellen van kinderen en inzetten in een strijd of doel te behalen is kwalijk! Zo zijn wij tegen vechtscheidingen, maar ook tegen het publiceren van persoonsgegevens van minderjarige! Wij voeren actie tegen een stichting en verwijs u naar de volgende link voor meer informatie https://www.facebook.com/stopvoormijnkleinkinderen?fref=ts

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ondanks het feit dat ik er principieel op tegen ben om reclame te maken voor websites en zeker websites die ik niet zo kan waarderen, heb ik deze reactie tóch geplaatst. Ik vind uw oproep namelijk SMAKELOOS: u wilt ouders die een oproep doen om hun door omgangsfrustratie dan wel door schandalig gedrag van de NL-rechters en 'kinderbescherming' hun in het verleden zijn ontnomen verbieden om contact te zoeken met hun eigen kinderen / kleinkinderen. Die kinderen / kleinkinderen moeten kennelijk volgens u levenslang de leugens voorgehouden worden van 'je echte vader/moeder is 'slecht' of, zoals in het geval Hansje: 'je vader heeft je mishandeld' (hetgeen overigens geheel NIET WAAR is!) en zo verder. SMAKELOOS SCHANDALIG zulke initiatieven, Ik overweeg juist een rubriek te beginnen om oproepen te doen om kinderen terug te vinden die 'in leugen leven'.... Weet u, anonieme reageerder, HOE ERG het is om velen jaren op te groeien zonder een ouder en diens familie, oen zeker om er later achter te komen dat de redenen waarom die ouder / familie is ontnomen ook allemaal LEUGENS zijn? Weet u dat, ook als ouders drugs / alcohol verslaaft zijn, die kinderen TOCH van hun ouders houden en daar contact mee willen hebben? TREURIG uw opvatting... of wordt u gesponsord door de pleeggezinnen, die er al te graag 'een schepje bovenop doen' zoals in het geval van Yunus (wel bekend uit eerdere artikelen, ook op deze blog), waar hij wordt voorgehouden dat zijn ouders hem mishandelen.... maar zijn broertjes zijn wél heel bij met hun echte ouders... vreemd hè? (Om maar eens een voorbeeld te noemen).

   Verwijderen
  2. Beste Mul, er bestaat ook nog iets als beschermen van (klein)kinderen. Kinderen die misbruikt of ernstig mishandeld zijn in hun jeugd. Daar stond u vast niet bij stil toen u dit schreef? Zeer kortzichtig Nico Mul!

   Verwijderen
  3. Gelieve deze niet te plaatsen aub. U bent van mening dat als ik als kind (bijv jarenlang misbruik) mijn kinderen moet blootstellen aan hun grootouders? Ik ben voor contactherstel indien dat mogelijk is, maar wel tegen grootouders die leugens vertellen en de echte waarheid niet onder ogen willen komen. Dus geen aangeprate leugens, maar de keiharde werkelijkheid. Ik snap uw redenering en heb begrip voor contact zoekenden, maar het schenden van privacy van minderjarige is niet de manier. Hopend op uw begrip.

   Verwijderen
  4. Ik ben zo vrij geweest, ondanks uw verzoek, die 2 anonieme reacties toch te plaatsen: a. zijn ze anoniem, b. verkondigt u gewoonweg een aanmatigende mening jegens mij: ik heb 20 jaar ervaring met 'jeugdzorg'... en dan ben ik 'kortzichtig' ...c. Bent u het juist die omwille van 'grootouder-mishandeling' kinderen wilt bestraffen: d. past deze discussie niet bij dit artikel.
   Toch even kort mijn reactie: kinderen dienen ALTIJD een verantwoord contact met hun familie te hebben, desnoods onder begeleiding. Dit ondanks het feit dat er soms verwaarlozing / mishandeling geweest kan zijn: juist op de lange duur is het gemis van dit contact zeer schadelijk. Het getuigt juist van kortzichtigheid om alleen te kijken naar bijvoorbeeld 5 jaar vooruit. Dit is NIET mijn mening, maar een wetenschappelijk onderbouwd gegeven.
   Drs. N.J.M.Mul, arts

   Verwijderen
  5. U bent dus niet integer blijkt uit uw reactie! Dus alle vooroordelen die ik over uw las blijken dus waar te zijn. Gelukkig heb ik een prachtige jeugd gehad met twee liefdevolle ouders en vier grootouders. Ik ben een dankbaar mens. Uw mening staat haaks op mijn mening, maar dat geeft niet!

   Verwijderen
  6. U weet dus niet wat 'integer' betekent! Ik ben juist uitermate integer en standvastig: waai niet met alle winden mee en ben niet omkoopbaar voor wat of door wie dan ook. Ik ben blij dat u, net als ik, zo'n liefdevolle familie heeft. U begrijpt niet dat u juist kinderen zou bestraffen als u omwille van het feit dat ouders/ grootouders hen verkeerd / fout behandeld hebben gaat verbieden om later nog contact met hun ouders /grootouders te hebben. Het KIND heeft NIETS misdaan! (Laten we het daar in ieder geval wel over eens zijn!)
   Nico Mul

   Verwijderen
  7. Deze moeder , heeft de privacy van haar kind op een schandalige wijze te grabbel gegooid deze moeder heeft geen recht van spreken.frustreerde de boel alleen om haar wraak op vader en schoonfamilie. En inderdaad HET KIND HEEFT NIETS MISDAAN.

   Verwijderen
  8. Het valt op dat er reacties zijn die de privacy van het kind belangrijker achten dan de werkelijke gezondheid, dat op diagnostische waarheidsvinding dient te berusten.
   Wat heeft een kind aan privacy als het door jeugdbescherming geestelijk mishandeld wordt???
   Als na Veilig Thuis's gezinsvoogdij ook de Raad de meldende arts afschuift om niet meer te melden over fouten (die u kent van het rapport van de Kinderombudsman eind 2013) en geen onderzoek wenst te doen vanwege gemelde fouten, dan is de 'jeugdzorg' toch ernstig ziek en niet in staat tot leveren van de juiste hulp waar het kind naar kinderrecht recht op heeft.
   Dat dient boven de privacy te staan en gaan!
   Melden van fouten als de instanties wensen te slapen is goed, om hen wakker te maken.
   Enkel ouders die belang hebben hun kind de andere familie te onthouden en zo aan kindermishandeling doet, wil deze foutieve opstelling niet openbaren, en klaagt over privacy.
   Het gaat om de onbuigzaamheid van jeugdzorgwerkers die fout op fout maken, en die ondeskundigheid wenst geen gezond mens een kind toe.
   Een kind heeft later een belang beide families te kennen, diens afkomst, voor z'n identiteitsgevoel, z'n eigenwaarde.

   Verwijderen
 7. Heel erg bewonderingswaardig van u dat u zoveel tijd hierin steekt voor deze jongen. Wat er voor mij uitspringt is dat journalisten NB!! zich afvragen hoe het mogelijk is dat dit alles kan en de vader erbuiten wordt gehouden. Ik zal in enkele woorden kort omschrijven wat mijn ervaringen zijn uit het verleden en wat nog steeds in 2015 geldt voor heel veel vaders!

  De Nederlandse rechtstaat is voor gescheiden vaders wat Afghanistan, van rechtswege, is voor vrouwen als het om omgangsfrustratie gaat. Je bestaat dus alleen als dossiervulling, wat ook uit het artikel blijkt en wat toevallig ook mijn ervaring is.

  Getekend: een gezaghebbende vader zonder kinderen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Redelijk goede vergelijking! In dit geval wordt vader er inderdaad buiten gehouden en genegeerd door zowel BJZ als de RvdK. Waarom? Op vader is feitelijk niets aan te merken, alleen hij woont in België... en als het kind naar vader (en de 2 halfbroers van Hansje) dan kan BJZ niet meer zijn TIRANNIE uitoefenen. Ik durf hier het woord 'tirannie' te gebruiken, omdat in 2013 een proefschrift is verschenen met de titel: 'Tirannie in de Jeugdzorg' van mw. dr. R. Clarijs (http://www.swpbook.com/1715#.VQsu75V0zVI). Wees gerust: de vader van Hansje neemt zijn verantwoordelijkheid en vraagt alleenhoofdig gezag + wijziging hoofdverblijfplaats nar hem toe. Een probleem is alleen de uitreiking van de dagvaarding: de advocate van vader wil per sé hebben dat moeder deze persoonlijk in handen neemt van de deurwaarder... probleem: moeder is in feite zwervende ('adres onbekend'!!).

   Verwijderen
 8. hè hè! Sorry dat ik het zeg, maar ben blij dat eindelijk op tafel ligt wat de ingewijden van begin af aan al lang door hadden:

  Dat Irme gewoon het zoveelste doorgeslagen meiske is dat al liegend en bedriegend vanuit de emotie haar kleine gebruikt om oorlog tegen papa te voeren.

  Zoals in 99% van de zogenaamde 'vechtscheidingen' het geval is.

  Ik verlaag me heel weinig tot 'I told you so', maar voor deze keer toch even.

  Ben wel blij dat de feiten echt op tafel zijn nu, zodat in ieder geval de meute doorheeft wat er aan de hand is.

  Misschien dat die slijmballen in toga en van Jeugd'zorg' nu ook eindelijk een keer tot de enige logische conclusie komen: volledig gezag bij papa, mediation en Hansje bij mama onder papa's toezicht.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er zijn helaas veel UHP-ouders die Irme zien als een heldin en niet willen beseffen watvoor een belabberd bestaan dat knulletje heeft.

   Verwijderen
  2. @Anthony Migchels: aangezien Irme's haat jegens de vader boven ALLES gaat, is dat helaas geen goede oplossing (jongen bij moeder wonen en vader volledig gezag). Simpel contact (opgelegd door de rechtbank) wordt finaal gesaboteerd door de moeder dus jouw "idee" gaat helemaal niet werken. Zodra de jongen weer herenigd was met zijn moeder, verschenen er wallen onder zijn ogen - dit in tegenstelling tot foto's van Hans in de instelling (zonder zijn moeder) toen hij op foto's zichtbaar opbloeide. Ik vind het triest om te zeggen, maar de moeder is onbekwaam als moeder (hoewel ze zichzelf ziet als supermommy) en er moet voor Hans snel een betere oplossing komen. Dat knulletje heeft nog een heel leven voor de boeg en nu wordt hij zo zwaar belast terwijl dat niet hoeft....

   Verwijderen
  3. Ik geef zelf al jaren de oplossing: Beide ouders wettelijk gezag, ongeacht status van de relatie en 2 wetswijzigingen, daarbij er van uitgaan dat beide ouders MOETEN zorgen van de wetgever. Dus, in het burgerlijk wetboek: 'Beide ouders hebben vanaf de geboorte van een kind beiden het gezag en beiden de 50/50 % gedeelde zorgtaak'. En in het wetboek van strafrecht: 'De ouder die zijn zorgtaak ten opzichte van zijn / haar kind niet naar behoren uitvoert, dan wel de zorgtaak van de andere ouder hindert wordt gestraft met (strafmaat...) + het ontnemen van het ouderlijk gezag'. Dit zou, afgezien van het voorkomen van kinderen die als wapen dienen, ook leiden tot een einde aan het excuus van moeders om niet te (willen?) werken van 'ik heb een kind', ook een einde aan iedere alimentatiestrijd. Vaders zouden dan immers ook parttime MOETEN werken en verplicht ZORGEN en dat houdt méér in dan een weekendbezoek aan een pretpark afgesloten met een bezoekje bij een hamburgerketen... (alhoewel dat ook gezellig kan zijn!). Ik schreef er eerder dit artikel: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2014/07/de-vechtscheiding-een-oplossing.html over. Mijn voorstel zal nooit wet worden: zie hoeveel werk vechtscheidingen opleveren voor jeugdzorg, advocaten en rechters, idem voor alimentatiestrijd. Het menselijke belang, dat ik vooropstel, dat een kind gewoonweg recht heeft op BEIDE ouders, telt eigenlijk niet in Nederland, hoe triest ook.

   Verwijderen
 9. Is het adres dan ook niet bekend bij jeugdzorg? Hoe voeren zij dan nu de ots en noodzakelijke begeleiding uit? Gaat hij nu wel naar school? Wat was dan het standpunt van bjz ten aanzien van verlenging van de ots?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Toen ik dit verhaal begon te volgen, had ik niet kunnen bevroeden dat dit jonge kind zoveel maanden later nog steeds niet belangrijk genoeg geacht wordt om te helpen. Deze moeder jammerde altijd dat de instanties niet deugen en wat deze zaak betreft geef ik haar volkomen gelijk - al bedoelde zij het anders natuurlijk. Heel triest dit. Ik hoop dat Hans af en toe ook onbezonnen plezier mag en kan hebben.....

  BeantwoordenVerwijderen
 11. De moeder heeft geen idee wat zij haar zoontje aan doet. Zij ontneemt hem zoveel. En alleen omdat zij haar ex haat. Haar ex blijft haar leven beheersen
  Haar haat is groter dan de liefde voor haar zoontje. Zo triest dat dit gebeurt. Wat is er mooier voor een kind om gelukkig te kunnen zijn met een mama maar ook met erm papa. Ik hoop voor dat kleine mannetje dat err heel snel een oplosdong gaat komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Dit verklaart alles wat deze zaak betreft:

  http://shrink4men.com/2011/05/17/does-your-wife-or-ex-wife-have-a-golden-uterus-complex-15-characteristics-of-the-golden-uterus/

  BeantwoordenVerwijderen
 13. beste wie dan ook,
  zolang de kern van het loyaliteitsconflict niet kan worden weggenomen omdat de vader zelf hier niet open staat voor mediation lees samenwerken met de andere ouder t. b. v. het kind kun je m.i. niet alleen maar de schuld op moeder leggen!!!

  helaas zal wat mij betreft al de " goed bedoelde professionele hulp" op dit moment niks uithalen.......maar de situatie van dit kind juist verergeren
  gun het kind zijn rust....waar dan ook!!! en zolang dit kind geen rust krijgt maar belast word met de (papieren) emoties van wie dan ook gaat hij zo wie zo naar de filistijnen!!!

  privacy??? ik ben nu blij dat ik 2 kanten van dit verhaal mag weten maar dan nog breekt het mijn hart hoe er door velen gestreden word alleen maar om uit een soort van zelfbevrediging of het recht hebben op hun eigen persoontje te voeden én hoe juist alle professionele instanties de privacy van diverse gezinnen gewoon zelf ondermijnen door te reageren op aannames , tunnelvisie, anonieme signalen e.a.!!!
  want aan waarheidsvinding word er door de "professie" in ons eigen Nederland nog steeds niet gedaan.....én dit is al jaren zo
  betrokken kinderen mogen hun eigen visie niet eens geven want ze zijn of te jong of men, de proffessie zegt gewoondat ze gemanipuleerd worden door de een of andere ouder


  vechtscheidingen??? bestaan in mijn ogen niet maar wel weigerouders die onverantwoord bezig zijn én het kind zal daardoor tot in lengte van jaren het kind van de rekening zijn!!!!

  in mijn geval als direct en indirecte ervaringsdeskundige.....trek geen partij voor de ouders maar luister naar je Diamant, het kind!!! en laat het waar het kan ten alle tijde contact hebben met beide ouders maar.....vooral moeders/vaders gebruik je verstand én intuitie ook al doe je het kind daarmee soms (tijdelijk) verdriet .
  Ouders hebben als het goed is beiden voor een kind gekozen maar het kind mocht helaas zelf zijn beide ouders niet uitkiezen EN een kind is niet je bezit maar een zeer uniek geschenk waardoor je als volwassene verplicht bent om je bloedeigen Diamant waar kan zo gezond mogelijk naar zelfstandigheid te begeleiden .én daartoe hoor jij je eigen overkomelijke problemen niet op de rug van welk kind dan ook te leggen

  allimentatie...??? heeft in mijn ogen nooit niks met de omgang van het kind en de ouders te maken!!! maar kan wel bijdragen tot betere financiële omstandigheden op de plek waar het kind woont dus in die zin zal dit ook aan het kind ten goede komen

  groet aan allen die zich een mening gevormd hebben maar er niet direct bij betrokken zijn!!
  én waar twee kijven hebben 2 schuld.....want mooie woorden zijn niet altijd waar maar ware woorden zijn niet altijd mooi.....

  vechten om het recht op kinderen door wie dan ook = en blijft genocide

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte reactie-gever,
   Alhoewel ik het grotendeels eens ben met uw reactie (zie mijn commentaren + artikelen) vind ik de beschuldiging aan vader dat hij niet zou meewerken aan 'mediation' gewoonweg niet gepast. Als u met vader gesproken zou hebben, dan zou u weten dat vader alleen en uitsluitend wil dat de afspraken die in een convenant zijn vastgelegd én bekrachtigd door de rechter, worden nageleefd. U zou dan ook geweten hebben dat het moeder alleen en uitsluitend ging om (veel) geld dat ze wilde hebben van vader (ca. 200.000 €) Geen geld = je krijgt je kind niet meer te zien! Dit is al reeds vanaf 2010. Treurig dan BJZ wederom het kind verder laat beschadigen door moeder, die Hansje constant ophitst tegen zijn échte vader! (De échte vader mag zelfs niet genoemd worden en is ook niet
   'papa', 'Vader' en 'papa' zijn de diverse (ex)partners van moeder geweest! Dit heeft, met name door de geënsceneerde video's van moeder de nodige verwarring geschopt!
   'Mediaton' onder leiding van de in deze ondeskundige (geen mediation opleiding, niet aangesloten bij Ned. ver. van mediators) leiding van BJZ met als 'doel' de 'omgang' te verminderen tot het absolute minimum van enkele uren per maand onder stringent en vernederend toezicht, heeft geen enkel doel en draagt alleen maar bij tot bevestiging voor Hansje van moeders 'visie': 'je vader is slecht', daarom moet er iemand op hem passen en mag je niet naar hem toe'!

   Een excuus aan vader zou u sieren!
   Nico Mul

   Verwijderen
 14. Zo triest om te lezen dat die moeder gewoon niet kan handelen in het belang van haar kleine jongen. Hoe lang blijft ze nog zo geconsumeerd door haar blinde/verblindende haat voor de ex?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik vrees dat dit heel lang kan duren: ik heb gevallen gezien waarbij dit meer dan 30 jaar duurde, zodanig zelfs dat het 'kind' (>35 jaar) te horen kreeg dat als zij haar vader wilde zien dat deze moeder nooit meer haar kind zou willen zien... 'moet ze zelf maar weten...'! Ik hoop dat Irme eens verstandiger wordt. Nico Mul

   Verwijderen
 15. Ik begrijp niet waarom de advocaat van vader het adres van moeder nog niet weet. Op de Facebook pagina van moeder (tot gister online) stond gewoon dat ze in Hilversum woont. Ik snap echt niet waarom dit zo lang duurt. Ze is echt niet onvindbaar. ..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het probleem is; dat is dus ook niet waar.... (misschien wél dat zo iets op FB staat..)

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Update:
   Ik heb zo juist. 26-05-2015 ca. 9.45 u, vader gebeld. Een dagvaarding is uitgebracht bij de Rb te Utrecht, moeders verblijfplaats is onbekend. Vader heeft zijn kind geheel niet gezien sinds 1e kerstdag 2014. Er is weer een nieuwe 'gezinsvoogd' die wilde kennismaken met vader. Vader heeft daar geen behoefte aan: hij wil alleen horen wanneer zijn kind komt, volgens de afspraken (door rechter vastgelegd!!)! De RvdK Den Bosch begint vandaag aan zijn 'onderzoek' dat volgens de rechter (die van Breda / in maart 2015) op 10-06 af zou moeten zijn....

   Nico Mul

   Verwijderen
  3. Ik snap reuze goed dat de vader helemaal murw is maar zou het niet beter zijn om die nieuwe gezinsvoogd wel te ontmoeten? Hoe moeilijk en frustrerend het ook is, is de vader wel de enige persoon waardoor die kleine jongen een normaal leven kan krijgen. Als men toe blijft geven aan de terreur van de moeder, dan zie ik het somber in voor H. Bovendien is het een bijzonder slecht voorbeeld voor alle andere verbolgen/haatdragende ouders die aan oudervervreemding doen.

   Verwijderen
  4. Zelfs de kinderbescherming wordt door Irme gemanipuleerd en deze nemen alle onwaarheden aan voor lief Niet te geloven dat die lui daar niet doorheen prikken en vader niet de kans geven de waarheid te vertellen Vader en zoon zijn beide zo beschadigd, dit komt nooit meer goed En wat denk je van Hans zijn twee broertjes !!!!

   Verwijderen
  5. Het 'kennismaken met gezinsvoogd' zou alleen zinvol zijn als dit enig perspectief zou bieden. Zoals een ieder weet proberen deze mensen allerlei dingen te verzinnen om ouders juist slecht af te schilderen. Beter is het dan gewoonweg WEG blijven daar. Ook dit wordt tegen een ouder gebruikt als 'werkt niet mee aan de hulpverlening'. Neen: hier kiest een vader duidelijkheid: hij wil gewoonweg de naleving van rechterlijke uitspraken, niets mee en niets minder, maar jeugdzorg stelt zich op 'boven de wet' en vaak ook boven rechters!
   Er wordt ook even vergeten dat vader eerlijk de kost verdient als hard werkend ondernemer met eigen zaak, en wat heeft het dan voor een zin om ca. 4 uur auto te rijden + 1 uur gesprek, 'ter kennismaking'? Heeft hij geen behoefte aan! U begrijpt: ik geef vader groot gelijk! Zie ook het rapport van de inspectie jeugdzorg 2014 over hoe ouders behandeld worden en meestal negatief worden neergezet ten faveure van de werkgelegenheid van jeugdzorg-industrie!

   Nico Mul

   Verwijderen
  6. De gezinsvoogd kan toch ook naar vader toe? Dan krijgt de nieuwe voogd ook gelijk een beeld van hoe de vader woont en hoe de rest van de familie is - m.a.w. wat pa zijn kind te bieden heeft. Of is dit scenario te logisch?

   Verwijderen
  7. Volledig logisch.
   Alleen: in deze casus is noch BJZ noch de RvdK geïnteresseerd geweest in (de omstandigheden van / de persoon van) vader. Hij wordt volledig buiten gesloten, krijgt geen informatie enz enz. Precies in lijn met het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over 2014: Veel klachten over bejegening, waarheidsvinding en ouders negatief neerzetten in rapportages!
   Het idee van 'vader bezoeken' is dan ook bij niemand opgekomen....
   En zoals gewoonlijk gaat hier de 'nieuwe gezinsvoogd' ook verder bouwen op de oude leugens enz. Vooral niet kijken naar de wetenschap ver welke schade het een kind doet m hem jarenlang op te hitsen tegen vader en vooral zijn vader neerzetten als iets gevaarlijks voor hem. Jeugdzorg zal ongetwijfeld jarenlang allerlei therapieën willen aanbieden. (Vooral goed voor de werkgelegenheid van BJZ en hun 'ketenpartners'.) Het bekende verhaal dus!
   Nico Mul

   Verwijderen
  8. Ik vraag me af hoe het er intussen voor staat. Ergens halverwege juni was er toch weer een rechtszaak? Ik hoop dat bjz en rechter eindelijk eens het belang van dat mannetje voorop stellen en zich niet in laten pakken door een manipulerende moeder. Het zal wel weer niet, in jeugdzorgland lijkt alles regelmatig omgekeerd te gaan. Mensen die goed voor hun kind zijn, worden aan de zijlijn gezet. Mensen die alleen maar aan zichzelf kunnen denken, krijgen alles voor elkaar. Het is triest gesteld.

   Verwijderen
 16. Hoe is het mogelijk dat moeder in het buitenland is ???!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ben benieuwd of de situatie voor Hans inmiddels is verbeterd?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat heet 'verbetering': Volgens een nieuw Raadsrapport (juni 2015) zou Hansje zijn vader dood wensen en niet meer willen zien. Moeder is de enige die dit constateert, neutrale derden niet. Hansje heeft vanaf 24-12-2014 geen enkel contact meer met zijn vader gehad. Na 2 weken is moeder weer vertrokken bij haar 'nieuwe partner' en woont nu elders...Volgens de RvdK nu wél een 'stabiele thuissituatie' (Hansje had ca. 12 adressen in 4 jaar!)

   Verwijderen
  2. Beste meneer Mul,
   Inmiddels is het weer bijna een maand verder. Mag hij nu eindelijk zijn vader weer normaal zien? Komen er nog updates? Lopen er nog zaken? Gaat het nu eindelijk beter met Hans? Al het bovenstaande is nogal zorgelijk en ik ben erg benieuwd of de situatie inmiddels verbeterd is.

   Verwijderen
  3. Ik heb niets meer vernomen. Voor zover ik weet ziet Hansje zijn vader + broers + grootouders vz geheel niet. (vader zou me het ongetwijfeld verteld hebben als het anders was). Ik zal een update er bij schrijven als er nieuws is. Ik hoop ooit het nieuws te melden 'Hansje heeft een goed contact met zijn beide ouders en familie'... misschien utopisch??
   Nico Mul

   Verwijderen
 18. Beste heer Mul,

  In mei 2014 gaf u de moeder aan niets voor haar te kunnen betekenen. Daar houdt dan m.i. de zaak voor u, als ‘professional’, ook mee op.
  Het verbaast me dan ook hogelijk, dat u zich met deze casus, op deze blog en diverse facebooksites blijft bezig houden. Uw informatie krijgt u volgens zeggen deels van de vader, wat vanzelfsprekend een eenzijdig beeld geeft. Veel kwalijker is het dat u stelt dat u uw informatie van “horen zeggen” heeft, en wat er zoal op internet over Hans en diens moeder gepubliceerd wordt. U baseert uw publicaties dus voornamelijk op persoonlijke veronderstellingen en aannames. Hiermee doet u aan onjuiste beeldvorming, kennelijk ingegeven door frustratoire motieven die u, om welke reden dan ook, jegens de moeder heeft. Dat de informatie die u verstrekt daarnaast goeddeels volledig onjuist is, getuigt van de on-professionaliteit waarmee u deze kennelijke hetze tegen de moeder voert. U doet hetzelfde als datgene waar u de diverse jeugdzorg instellingen van beticht: Beeldvorming, leugens en onjuiste berichtgeving.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte anonymus,

   Uw reactie getuigt van zowel geen kennis van zaken als van gewoonweg grove uitlatingen richting mij. Ondanks het feit dat u zo 'sportief' bent dat u uw naam niet wenst te geven, publiceer ik uw reactie toch en zal ik die wél toelichten.
   Om te beginnen heb ik zeer veel (dossier)-info van moeder toegestuurd gekregen. Ik heb moeder ruim 1,5 uur gesproken en haar gewaarschuwd voor uit huis plaatsing, letterlijk heb ik zelfs gezegd: 'u solliciteert naar een UHP'. Daarna volgde inderdaad de UHP + de vele websites van moeder. Ik heb vanuit die websites vele dossierstukken (van politie / RvdK enz.) gelezen en deels gedownload: moeder publiceerde maar raak. Vervolgens ben ik benaderd door de advocate van vader. ook daar kreeg ik de nodige informatie. Hierna volgde een redelijk goed contact met vader. Ook werd k benaderd door diverse vertrouwenspersonen van moeder (die ik dus NIET kende!). Ook het Raadrapport (van 2 juni 2015) is mij ter hand gesteld (heeft u dat ook?). FEIT is en blijft dat volgens moeder Hansje nu zijn vader 'dood' wenst, (geen enkele professional bevestigde dit overigens), Hansje zijn vader vanaf 25-12-2014 geheel niet meer gezien of gesproken heeft, ondanks het feit dat moeder zo goed meewerkt aan de 'omgangsregeling' (die er volgens rechters wél is!) Heeft u er soms iets op tegen dat ik wél uit neutrale bronnen publiceer en het structureel opneem voor Hansje: Hansje heeft RECHT op zijn BEIDE ouders en familie!
   Treurig is dat zijn moeder nu meent de grote deskundige te in om ouders bij te staan om het zelfde te gaan doen in gewoonweg 'omgangsfrustratie' en 'kind beschadiging' ... Hansje had al ca. 12 woonadressen in 4 jaar tijd......

   Ik beëindig met een essentiële vraag: WAT heeft Hansje MISDAAN waardoor hij geen contact mag hebben met zijn vader en familie van vaders kant?

   Nico Mul

   Verwijderen
 19. Ik schrik hier best van. Hoewel het natuurlijk wel in de lijn der verwachting lag dat het zo zo aflopen met deze moeder. Jeugdzorg heeft in mijn ogen niet vaak correct gehandeld. Dit is het zoveelste bewijs van de incompetentie van deze instelling. Het belang van het kind lijkt een ondergeschoven kindje te zijn. De jongen heeft niet alleen zijn moeder nodig, maar ook de rest van zijn familieleden. Het moet een vreselijk gemis zijn voor het kind.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. U ziet het goed. Hansje ging juist héél graag naar zijn vader, halfbroers en familie. (Degene die Hansje als 'vader' typeerde was een van de nieuwe partners van moeder, de échte vader mocht géén 'vader' genoemd worden!) Treurig dat zoveel mensen dat niet inzagen en mij gewoonweg hadden zwart gemaakt op FaceBook en andere sites. Zou ik een excuus krijgen? Soms is het leuk oom gelijk te krijgen, in dit geval ben ik daar NIET BLIJ mee!

   Verwijderen
 20. Hetzelfde als waar mijn broer nu mee te maken heeft Na de laatste rechtszaak waarbij moeder toch stukken minder kreeg wat betreft het financiele gedeelte mag hij de kinderen niet meer zien Ze worden als wapens ingezet Zijn zoontje heeft grote problemen psychisch en gedrags problemen Mijn broer heeft het gevoel dat ze hem niet serieus nemen en gewoon denken daar heb je weer zo,n vader die wraak wil nemen op zijn ex Nu is er het rapport van school wat betreft moeder mischien helpt dit en zien ze nu eens in dat dit zo verschrikkelijk fout gaat met dit ventje Iets wat wij al 2 jaar proberen te vertellen Schoolrapport zegt moeder werkt op geen enkele wijze mee moeder vertelt vader is uit de ouderlijke macht gezet (Complete onzin nooit ook maar enigzins sprake van geweest) Vandaar dat hij ook dit rapport heeft ontvangen ze kon de officiele documenten hiervan niet overhandigen waar de directeur van de school haar naar gevraagd heeft Hij mocht niet meer op school blijven eten het ging niet meer Kon ook niet meer mee op excursies Dit was wel mogelijk mits moeder meeging Moeder wilde niet dat hij thuis kwam eten en ook niet mee op excursies De school is op 5 minuten afstand van haar huis en ze is geen werkende moeder Je snapt dat ons hart brak dit lezende Ook maakt school zich zorgen over zijn relatie met stiefvader er zijn signalen dat het niet goed gaat thuis Goh dit hebben wij als familie en de vader al 2 jaar geleden gezegd nadat ze het mannetje bij mijn broer (Mijn broer is de vader van dit jongetje) op het werk zo voor de deur afzette met koffer en al niet eens wetende of mijn broer aanwezig omdat ze ook weleens een keer weg wilde! Dit was ook allemaal al bekend bij de jeugdinstellingen En wat doen ze dan ja tuurlijk ze komen thuis kijken hoe moeder het doet natuurlijk op afspraak geweldig is het niet? En moeder deed het super had lekker gekookt toetje met slagroom het is om te lachen want de kinderen vertelden mijn broer destijds al dat ze veel patat en pizza aten en het niet zo lekker meer vonden Toetjes of vla was er gedurende haar huwelijk zeker 15 jaar al bijna nooit aanwezig ze deden niet echt aan toetjes Maar goed de constatering was dus dat het met dat eten wel goed zat exectra En nu dan dat vernietigende school rapport waarin staat hij maakt zich zorgen er is niet altijd eten Het gaat ontzettend slecht met hem nu heeft school melding gemaakt bij jeugdzorg Maar het duurt allemaal te lang Moet er ook bij vertellen dat in het rapport stond dat ze diverse gesprekken hebben gehad met moeder Het zijzondere is dat een paar weken geleden mijn broer nog op school is geweest en volgens school ging het allemaal prima!Dus blijkbaar prikten die ook niet door de leugens en verhaaltjes heen En vind mijn broer dat hij dan ook veel te laat is ingelicht met dit eindrapport Het kind word nu van school verwijderd wachtend op toelating van een speciale school Het zal sinds de scheiding 2 jaar geleden zijn 4e school worden Het arme kind zit aan de ritalin Maar de werkelijke reden van zijn gedragsprobleeem word niet opgelost door middel van ritalin Hij mag niet naar zijn vader of oma en opa Deze heeft hij nu inmiddels al bijna 2,5 maand niet meer gezien Hij belt mijn broer soms stiekem midden in de nacht Ja we hebben bewijs mijn broer bewaart alles dan zegt het ventje papa ik mis je wil je zo graag zien waarop mijn broer antwoord dan kom ik je gewoon dit weekend halen (Dit is ook volgens de officiele omgangsregeling) waarna de laatste keer zijn zoontje na een paar minuten een berichtje terug stuurde laat maar papa dan krijg ik heel erg veel gezeur hier Niemand weet hoeveel verdriet wij als familie hiervan hebben het verscheurt je van binnen Als mijn broer aan de deur staat is ze gewoon weggegaan met de kinderen je staat machteloos Ik kan inmiddels zoveel gebeurtenissen opnoemen het is heel erg veel te veel Maar ondertussen raakt dit 11 jarige ventje helemaal van het pad af en verdoofd met de ritalin ja ons hart is gebroken die van mijn broer ouders en die van mij We snappen het niet meer

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Hoi Nico,

  Weet je of vader en Hans al weer eens contact hebben gehad? Is het bekend waar moeder verblijft en hoe zit het met OTS?

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Inmiddels al wat meer bekend over of ze wel of niet in Spanje wonen? Is angstig stil...

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Hans woont gelukkig al heel lang bij zijn vader.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het was mij al heel lang bekend. Sorry voor het niet publiceren van dit gelukkige gegeven! Ik weet overigens ook de achtergrond van hoe en waarom, maar omwille van het feit dat ik hiermee bepaalde mensen zou kunnen kwetsen, houd ik dit voor mezelf!

   Sorry, Nico Mul

   Verwijderen