woensdag 3 februari 2021

Jeugdzorg-Toeslagen en Liegende ministers!

 De geschiedenis herhaalt zich! Over politiek wordt op deze blog niet veel geschreven. Dit artikel vormt hier de uitzondering die de regel bevestigt.


Ik noem een paar spraakmakende politieke zaken die de media ernstig beroerden en na het aftreden van een minister dan wel een kamerdebat allemaal zo snel mogelijk verdwenen… de prullenbak was hierbij de favoriete bestemming….


Op een rijtje:

 • De RSV-Verolme parlementaire enquête: miljoenen gulden verdwenen naar, uiteindelijk, een bedrijf MMWOPS, hetgeen stond voor ‘Making Money While Other People Sleep’: de Nederlandse overheid subsidiëerde de kolengravers, gemaakt door RSV-Verolme, om dit bedrijf in stand te houden… de subsidie kwam ten goede aan een stel kolengravers, alleen de winst kwam terecht in de USA bij MMWOPS…. de Nederlandse belastingbetaler betaalde…

 • De IRT-affaire: de Nederlandse justitie, onder leiding van minister Sorgdrager (voordien hoofd PG van het OM, hoofd opsporing criminaliteit dus) en staatssecretaris van Justitie Schmitz (voormalig burgemeester Haarlem en hoofd politie + Interregionaal Recherche Team) moesten koste wat kost in de doofpot duwen, wat geheel niet mocht: bewust werden er hele ladingen cocaïne geïmporteerd, justitie kneep een oogje toe, zogenaamd om een paar drugshandelaren te kunnen arresteren… Het mislukte: de grootste drugs importeur (justitie-informant) kreeg zelfs een justitiële bescherming, ca. 5.000.000 guldens en beveiliging…. Hij zou moeten onderduiken...Hij woont, voor zover mij bekend, gewoon in Nl in een grote villa! De winsten mochten de criminelen houden, justitie kon een paar kruimel-handelaren arresteren….. Dit moest gewoonweg de doofpot in, hetgeen mislukte.  Zie verder ‘IRT-affaire’, een rapport van de Parlementaire enquête van vele boeken dik! Hoe serieus is het anti-drugsbeleid, als onze overheid zélf de grootste importeur van harddrugs is, werd toen gesteld.  (Tegenwoordig hebben de pillen-drugsbazen en falende douane (in de haven van Rotterdam en op Schiphol) het voortouw in de verspreiding van drugs!)

 • De ‘Bouwfraude’: Er bleek bij bouwondernemers een soort dubbele boekhouding te bestaan, waarbij men van elkaar wist voor welke bedragen ondernemers zouden intekenen op projecten en men bijhield welke ondernemer aan de beurt zou zijn voor een bepaald (overheids)project, inclusief omkoping van ambtenaren.. Zie Wikipedia, 344 bouwbedrijven… uiteindelijk moesten bouwbedrijven in 2005 70.000.000 € betalen! Véél geld verdween: men hield bewust tarieven hoog…..

 • Het bedrog rond uitbreidingen van Schiphol en de milieu-overlast van luchthavens…: burgers worden genegeerd, rapporten vervalst en vooral: de uitbreidingen van Schiphol en Lelystad moeten doorgaan… ook nu in corona crisis zijn 25 verkeersleiders in Lelystad aan het werk, voor minder dan 5 vliegtuigen per dag…..Wordt er geluisterd naar omwonende? En de geluidshinder over de Veluwe dan?

 • De schade door aardbevingen in Groningen: nog steed wordt er niet uitbetaald, menig minister heeft gezegd dat de burgers snel schadeloos gesteld zouden worden….Groningers onder de lezers: heeft u uw geld al gehad? Zijn burgers serieus genomen?

 • De ‘Toeslagen-affaire’: recentelijk leidde dit tot de val van het ‘Kabinet Rutte-III’: willens en wetens werden door de overheid burgers én ‘geprofileerd’ en ‘gecriminaliseerd’ op grond van zeer onduidelijke regels, Gezinnen werden geruïneerd en kregen de aantekening als ‘fraudeur’, op grond van hetzij vergissingen, hetzij administratieve zaken buiten hen om…. GROOT onrecht en de ministers weten het al 5 jaar en het gaat maar door…. Ouders zouden schadeloos gesteld worden en een voorschot van 30.000 € krijgen… Wanneer volgt de rest? Is er al iets binnen?

 • Bij ‘De Hofbar’, 2-2-2021, wederom de noodzaak voor de biomassacentrale bij Diemen: de milieuvergunningen worden klakkeloos aan Vattenfall verstrekt: Vattenfall maakte zelf de rapporten over milieu-eisen, en betaalde 100.000€ aan de gemeente… de provincie NH gaat klakkeloos akkoord, ‘omdat de gemeente het onderzocht heeft en de vergunning verstrekt heeft’, ook die controleert niets, op de vraag van de Hofbar ‘WAAROM is er géén Milieu-effect rapportage?’ komt gewoon geen antwoord…. en de burgers in Diemen? Worden, zoals gewoonlijk, genegeerd door de politiek!

 • Nu ik dit schrijf kijk ik naar het Kamerdebat over het GGD-datalek, waarbij de gegevens van ca. 3.000.000 mensen op straat en in handen van criminelen kwamen…. U begrijpt het al, beste lezers: niet de schuld van uw overheid…. 


Conclusie van bovenstaande, niet complete, rijtje van overheidsfalen: men is zelfs zó dom daar in Den Haag dat men zich afvraagt: “Hoe komt het nu dat de burgers steeds minder vertrouwen in de overheid hebben?”... ik zou het toch echt niet weten….


Onderstaande lijstje kan ik u geven in de reeks ‘loze beloften van ministers, staatssecretarissen en politici’ inzake ‘jeugdzorg’:


De BELOFTEN: meer recht op omgang met je kind, WAARHEIDSVINDING en MINDER uit huis plaatsen van kinderen.


De politici, vanaf ca. 1992:

- Aad Kosto (Justitie)

- Otto Vos (TK)

- Schmitz (Staatssecr. Justitie)

- M.Langkamp (TK)

- H.Krol (TK)

- A. Rouvoet (min. van Jeugd en gezin, ook wel genoemd ‘min. van Jeugd zónder gezin’ / voerde Centra voor J&G in.)

- V. Bergkamp (TK)

- M. Keyser (TK)

- J. Thielen (TK)

- M.Wörsdörfer (TK)


Bovenstaande lijst is niet compleet. Ca. 1992 waren er ca. 20.000 kinderen uit huis geplaatst, midden 2020 53.000 en over de ‘waarheidsvinding’: nog steeds overheersen de leugens in jeugdzorg rapporten, zitting vertegenwoordigers zijn nog steeds NIET BEËDIGD en de klachtencommissies hebben meer weg van afpoeieren en zoet houden: zijn de klachten gegrond, dan gaan de uitspraken ook de bekende prullenbak in en verandert er niets….en ouders? Worden zoals dat in 1990 ook al zo was, worden niet serieus genomen…..


En dan volgen er vragen aan de MINISTER van RECHTSBESCHERMING, gesteld door 2 Tweede Kamerleden. De minister antwoord aan de Kamer, met gewoonweg een aantal pertinente leugens.Ook inzake ‘Jeugdzorg’ komt hetzelfde beeld naar voren als in de zo genoemde ‘toeslagen affaire’: de Tweede Kamer wordt bewust verkeerd voorgelicht door een minister, die ook nog essentiële informatie over het werkelijke handelen van de jeugdzorgsector en kinderrechters achterhoudt.  Ook informatie  over de ‘rechtsbescherming’ van ouders zwijgt hij: die ouders zijn namelijk bijna rechteloos uitgeleverd aan de willekeur van Jeugdzorg, die gewoonweg samenwerkt met de rechterlijke macht! Rechtsbescherming?  Het kan beter…….


Bij de omzetting van Pdf gaat het soms wat mis, en zeker met de lay-out. Om die reden ziet de eerste bladzijde van onderstaande brief er wat vreemd uit, bij deze mijn excuus.

De tekstuele inhoud is gelukkig hetzelfde gebleven.


Een en ander is mijns inziens een illustratie hoe een minister gewoonweg ouders negeert, de jeugdzorgleugens gelooft en geen idee heeft wat ouders ervaren. Dit dient mijns inziens méér in de openbaarheid te komen, idem als de ‘toeslagen affaire’, waarbij ouders ook gecriminaliseerd werden, valse beschuldigingen en volharding in leugens door in dat geval de belastingdienst, ook overheid dus.


U treft hier aan: de brief d.d. 25-01-2021 van minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker en mijn brief d.d. 27-01-2021 aan de Tweede Kamer, waar ik inga op de vragen van de Tweede Kamerleden Peters en Toornburg.


_________________________  DE BRIEVEN  ______________________


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA DEN HAAG 


Datum 25 januari 2021 

Onderwerp Antwoorden Kamervraag over Uithuisplaatsing en feitenonderzoek. 


Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Peters en Van Toorenburg (beiden CDA) over kinderen die onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek (2020Z25605). 


De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing en Jeugd Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv 


Ons kenmerk 3168166 Uw kenmerk 2020Z25605 


Datum 25 januari 2021 

Ons kenmerk 3168166
 Antwoorden van de minister van minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de schriftelijke vragen van de leden Peters (CDA) en Van Toorenburg (CDA) over kinderen die “onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek”. (ingezonden 21 december 2020, 2020Z25605) 


De minister voor Rechtsbescherming,


Sander Dekker


Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht dat kinderen onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek?

1 Antwoord op vraag 1 Ja. 


Vraag 2 Herkent u het beeld dat jeugdzorgwerkers hun rapporten vooral baseren op aannames en er nauwelijks tot geen waarheidsvinding plaatsvindt? 


Vraag 5 Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat jeugdzorgwerkers niet meer alleen uitgaan van aannames, maar ook aan waarheidsvinding gaan doen, zodat onterechte uithuisplaatsingen worden voorkomen? 


Antwoord op vragen 2 en 5

 In artikel 3.3 van de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdzorgmedewerkers van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en raadsonderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) verplicht zijn in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Het komt in de praktijk helaas voor dat ouders en kinderen menen dat door jeugdzorgwerkers of raadsonderzoekers geen goed feitenonderzoek is gedaan.. Die signalen bereiken ons ook. Dat het doen van feitenonderzoek in de praktijk beter kan wordt ook door de betrokken instellingen onderkend. Daarom investeren zij voortdurend in het doen van zorgvuldig en navolgbaar onderzoek en in een goede samenwerking met kinderen en ouders. Daarmee moeten foutieve beslissingen, zoals onterechte uithuisplaatsingen, voorkomen worden. Steeds moet worden afgewogen of een uithuisplaatsing nodig is en of dit de beste optie is voor een kind. Om het doen van goed feitenonderzoek te ondersteunen is in juni 2018 het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen aangeboden aan de Tweede Kamer.2 Het doel van dit Actieplan is goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten in de jeugdbeschermingsketen met betrokkenheid van kinderen en ouders. Veilig Thuis, RvdK en GI’s zijn gezamenlijk opdrachtgever van het Actieplan. Zij organiseren kennisverbreding in (digitale) regiobijeenkomsten voor professionals en cliëntvertegenwoordiging over rapporteren, cliëntervaringen, intercollegiaal toetsen van rapportages en toepassen van zorgvuldigheidscriteria bij dossiers. Tevens zijn gesprekken met Hogescholen gaande over de ontwikkeling van een curriculum en is een juridische werkgroep aan de slag om te komen tot een gezamenlijk richtinggevend kader voor feitenonderzoek. 


1 Tv-uitzending de Hofbar, 1 december 2020 

2https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/06/tk-bijlage-actieplanverbetering-feitenonderzoek-in-de-jeugdbeschermingsketen. 


Pagina 3 van 4 Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing en Jeugd Datum 25 januari 2021 Ons kenmerk 3168166 


Het belang van het goed uitvoeren van feitenonderzoek, conform het vereiste van artikel 3.3. Jeugdwet, wordt dus ruimschoots erkend door de hele jeugdbeschermingsketen. Samen met de staatssecretaris van VWS ondersteun ik de uitvoering van het Actieplan, dat een looptijd heeft tot en met 2021. Uw Kamer wordt in de voortgangsbrieven Jeugd periodiek geïnformeerd over de uitvoering van het Actieplan. 


Vraag 3 Herkent u het beeld dat vervolgens de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechter besluiten nemen gebaseerd op aannames, die niet altijd overeenkomen met de feiten? 


Antwoord op vraag 3 

Wanneer de RvdK wordt gevraagd onderzoek te doen, zijn er zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van een kind. Onderzoek naar het al dan niet ingrijpen in het ouderlijk gezag over het kind dient met alle zorgvuldigheidsbeginselen te worden omkleed. De RvdK dient dit onderzoek onafhankelijk en eigenstandig uit te voeren. Net als de GI’s is de RvdK verplicht om in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. In tegenstelling tot wat in de Tv-uitzending van de Hofbar wordt gesteld, baseert de RvdK zich niet alleen op de bevindingen van jeugdzorgwerkers. De onderzoeken van de RvdK voldoen aan het kwaliteitskader van de RvdK. In dit kader is onder meer opgenomen dat de RvdK de zorgen altijd met kind en ouders bespreekt. De RvdK betrekt ook het netwerk van een gezin om te onderzoeken waar mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. De RvdK haalt verder informatie op bij professionals zoals hulpverleners, leraren en huisarts. De informatie wordt in het rapport opgenomen en ter accordering aan de informanten voorgelegd. Ouders en kind krijgen gelegenheid hier hun reactie op te geven. Feiten, visies van betrokkenen en interpretaties van de RvdK dienen in de rapportages duidelijk gescheiden te worden. De RvdK heeft een onafhankelijke rol bij het eerste ingrijpen in het ouderlijk gezag en toetst de situatie van het kind en het gezin onafhankelijk en zonder enig belang. Een deel van de casuïstiek gaat niet naar de rechter. Op basis van zijn onderzoek verzoekt de RvdK in ongeveer 73% van de zaken die hem zijn voorgelegd de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. Een kinderrechter neemt het advies van de RvdK of GI’s niet zondermeer over. Een kinderrechter toetst eigenstandig of aan de wettelijke gronden is voldaan en of daarmee een ondertoezichtstelling en/of machtiging tot uithuisplaatsing noodzakelijk is op basis van alle aanwezige informatie, maar ook op basis van het onderzoek ter zitting waar de kinderrechter spreekt met ouders en eventueel het kind. Als een kinderrechter twijfelt over de kwaliteit van het feitenonderzoek en onvoldoende in staat is te toetsen of aan de rechtsgronden van een kinderbeschermingsmaatregel is voldaan, dan kan hij de zaak aanhouden en eventueel verzoeken om contra-expertise om onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in het dossier op te helderen. De kinderrechter kan ook afwijzen, of alleen de ondertoezichtstelling toewijzen en bijvoorbeeld de uithuisplaatsing (nog) niet. Overigens kan ook de ouder verzoeken om contraexpertise. De kinderrechter beslist dan of hij dit verzoek toewijst. Als een kinderrechter een beschikking afgeeft voor een ondertoezichtstelling en/of machtiging tot uithuisplaatsing, kunnen ouders hiertegen hoger beroep instellen bij een gerechtshof.

 


Vraag 4 Bent u het met de mening eens dat het risico hierdoor groot is dat kinderen onterecht en onnodig uit huis worden geplaatst en dat dit grote impact en onomkeerbare schade kan toebrengen aan gezinnen? 


Antwoord op vraag 4 

Zoals hierboven beschreven is het systeem van kinderbescherming met verschillende checks en balances omgeven. Ik ben daarom niet van mening dat het risico groot is dat kinderen onterecht en onnodig uit huis worden geplaatst. 


Vraag 6 Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat de Raad voor de Kinderbescherming de aannames van Jeugdzorg niet als feiten beschouwt en bij twijfel zelf meer feitenonderzoek gaat doen, zodat kinderen niet onnodig uit huis worden geplaatst? 


Antwoord op vraag 6 

Op basis van het bovenstaande ben ik van mening dat het huidige systeem reeds voldoende waarborgen bevat om het door u geschetste probleem te ondervangen. Dit neemt niet weg dat we altijd moeten zoeken naar mogelijkheden hoe het uitvoeren van feitenonderzoek beter kan en dit ondersteun ik met het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbescherming.-------------------------------------------  Reactie van N.M.  ------------------------------------------

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.

e-mail: n.j.m.mul@gmail.commeldpuntjeugdzorg@gmail.com

Tel.06-33109214


(per e-mail) AAN:

Tweede Kamer der Staten-Generaal,

t.a.v. alle leden, in het bijzonder

       R. Peters en M. Van Toorenburg


Betreft: Brief 25-01-2021 S. Dekker / kenmerk 3168166 (uw brief 2020Z25605) ‘Onterecht uit huis geplaatst door slecht feitenonderzoek’


Roermond, 27-01-2021


Geachte Tweede Kamer,


Het onderwerp van deze brief alleen al getuigt van een miskenning van bijna alle wetenschappelijke kennis op jeugdzorg gebied: er zijn namelijk maar zéér weinig terechte uithuisplaatsingen. Sterker nog, een gerenommeerd emeritus hoogleraar prof. Dr. J. Hermanns stelde ooit onomwonden dat praktisch iedere uithuisplaatsing overbodig is.  'Men behoeft alleen ouders én kinderen de juiste hulp thuis te geven’ of woorden van gelijke strekking.

Toch blijft het aantal uit huis geplaatste kinderen toenemen: eind 2019 ca. 48.000, midden 2020 waren het er al 53.000 (cijfer CBS).


Met inmiddels meer dan 25 jaar ervaring als actief ouder-ondersteuner in jeugdzorgzaken en de nodige procedurele ervaring wil ik enige opmerkingen maken ten aanzien van de antwoorden van minister S. Dekker.


Deze antwoorden sluiten aan bij wat recentelijk de ‘Rutte-doctrine’ genoemd werd: onvolledig, onjuist en miskenning van feiten die de minister onwelgevallig zijn.

Ook blijkt dat hij het exploot, dat ca. 5 december 2019 naar de hele Tweede Kamer + diverse ministers is gegaan niet kent: via dit exploot, uitgebracht naar aanleiding van de veroordeling van Noorwegen (10-09-2019)  inzake schending van mensenrechten wegens uithuisplaatsing van kinderen niet kent dan wel negeert, terwijl de aansprakelijkheid én de verantwoordelijkheid inzake schending van mensenrechten gelegen is bij wetgevers en ministers.


Ik ben, geachte Kamerleden, zo vrij geweest u van enige feitelijke antwoorden te voorzien en ga daarbij uit van de nummering zoals in de aangehaalde brief van de minister.


Vragen 2 en 5


De minister legt de bedoeling van de wet uit. Hij verzwijgt echter dat in de praktijk de leugens en onwaarheden in de jeugdzorgsector gewoon doorgaan. Herinner u drs. R. Meuwissen, bestuurder Jeugdzorg N.Br., die zelfs in een kranteninterview toegaf dat zijn medewerkers maar moesten liegen, áls de omzetdoelen maar behaald worden (artikel: “Positie bestuurder Jeugdbescherming Brabant totaal onhoudbaar” / 12-10-2018) Recent voorbeeld: op 12-01-2021 werd door JBG voor het Hof de leugen over ‘huiselijk geweld’ nog eens herhaald...Die leugen was reeds door de politie weerlegd in 2010: ‘Nimmer huiselijk geweld’ luidde de verklaring. Jeugdzorg gaat desondanks op de ingeslagen weg voort en creëert met ongefundeerde vermoedens en aannames haar eigen werkelijkheid.

Nadere informatie en tal van voorbeelden hiervan zijn te vinden bij www.sosjeugdzorg.nl  en worden graag verstrekt door de oudste ouder-ondersteun stichting www.stichtingkog.info

Ook heb ik er zelf vaak over gepubliceerd op www.meldpuntjeugdzorg.nl .


Het ‘actieplan feitenonderzoek’ is op zo’n manier in de publiciteit gebracht dat het lijkt of het  door ouders geschreven zou zijn. De werkelijkheid is anders: er is een voorgekookt stuk tekst geproduceerd door het ministerie van VWS, waarbij ouders in 4 sessies op verschillende locaties commentaar mochten leveren. De ouders die mochten komen werden door een ingehuurd bureau geselecteerd. Van wát de ouders inbrachten werd 90% verdraaid, dan wel weggelaten. Op deze handelswijze is een officieel protest gekomen, o.a. begeleid door mr. ir. P. Prinsen, de oud-advocaat, gespecialiseerd in familierecht. Zie zijn website en hier van het advocatencommitee:

http://advocatencomite.nl/Actieplanwaarheidsvinding.html waar u het hele verhaal kunt nalezen inclusief een opvatting over jeugdzorg die wél de steun heeft van de meeste ouders en cliëntenorganisaties. Hierover zijn Kamerleden door de minister echter niet geïnformeerd.


Vraag 3


Ook hier wordt een verhaal gepresenteerd dat slechts theoretisch weergeeft hoe de praktijk zou moeten zijn. De praktijk is helaas anders, blijkens de dagelijkse ervaringen van ouders en advocaten in het jeugd- en familierecht. Ook nu nog neemt de RvdK klakkeloos visies van GI over zónder eigen onderzoek. Het komt zelfs voor dat kinderen door één telefoontje van de Gecertificeerde Instelling of Veilig Thuis aan de kinderrechter met een spoedmachtiging’ uit huis worden gehaald.  Deze ‘telefonische spoedmachtiging’ is voldoende om de politie in te zetten om kinderen weg te rukken van ouders. Uiteraard gaat dit alles zonder enig feitenonderzoek of rechterlijke toets daarvan.


Het regelmatig voorkomende machtsvertoon van politie, jeugdzorg en de Raad bij dit soort uithuisplaatsingen doet de directe omgeving van het kind zich dikwijls afvragen waarom de uithuisplaatsing eigenlijk nodig is. Toch blijft ook in die gevallen zowel de GI als de RvdK vaak volharden in leugens en onwaarheden bij de rechter. Als de zorgen over het kind op het moment van de uithuisplaatsing naderhand ongegrond blijken, heeft de RvdK er een handje van om gedurende de tijd van het uithuisgeplaatst zijn, de zorgen achteraf in te vullen met aanvullende observaties. Dit in een situatie waarin het kind volkomen in de war door de traumatische gebeurtenis van het bij de eigen ouders te zijn weggenomen, gespannen en emotioneel reageert bij de spaarzame bezoek-uurtjes. Hebben de jeugdbeschermers geen gelijk, dan creëren zij dat met terugwerkende kracht, om maar geen fouten te hoeven toegeven.


Vraag 4


Iedere uithuisplaatsing is in feite overbodig en schadelijk (tot > 95 %). Dat dit cijfer niet door de minister genoemd wordt heeft voornamelijk te maken met de financiën van de GI (zie: Follow the Money over het verdienmodel van jeugdzorg). Feitelijk is door prof. dr. Ursula Gresser aangetoond dat zelfs het depriveren van het kind-ouder contact aantooonbare lichamelijk schade nalaat. Het EHRM stelde zelfs dat het een schending van een mensenrecht zou zijn, maar ook hierover hoort u niets van uw minister.

Meerdere wetenschappelijk onderzoeken kunnen hierbij worden aangedragen, maar al die rapporten (Slot, Junger-Tas, prof. Akkermans, N.O., proefschrift dr. B. Goudard over ouderverstoting, proefschrift dr. C. Bartelink (2018 / over de

volslagen willekeur bij UHP!) worden hetzij niet gelezen, hetzij opzettelijk genegeerd door de beleidsmakers en uw verantwoordelijk minister. Enige wetenschappelijke referenties staan onderaan mijn artikel over ‘Het vingertje van Nederland‘ (even scrollen dus!).


Vraag 6


Uit de beantwoording van de minister dat er ‘voldoende waarborgen’ zijn voor integriteit en juistheid van feiten, blijkt dat de Kamer onjuist wordt geïnformeerd over de daadwerkelijke stand van zaken betreffende het functioneren van de jeugdbescherming in Nederland. Schijnbaar was de houding van de minister van rechtsbescherming bij de bijeenkomst van 21-02-2020 tijdens de presentatie van het rapport van de commissie De Winter over mishandeling in de Jeugdzorg er nog een van bezorgdheid: hij beweerde zelfs dat dit niet meer mocht voorkomen, maar de boze ouders in de zaal die hun kinderen terug eisten en wilden dat de institutionele kindermishandeling (lichamelijk en geestelijk) door Jeugdzorg zou stoppen, wilde hij niet eens te woord staan. De minister is blijkbaar niet geïnteresseerd in wat ouders ervaren in ‘jeugdzorg’ en hierin zien we een treffende gelijkenis met wat ouders is overkomen in de toeslagen affaire bij de belastingdienst. Zij liepen tegen een muur van beleidsregels en maatregelen, zonder dat er oog was voor de menselijke maat en de individuele gevallen. Mensen werden teruggebracht tot een algoritme gebaseerd op een postcode en voerden jarenlang een machteloze strijd.


U begrijpt dat dit antwoord van de minister niet serieus te nemen is, omdat zij niet alleen getuigt van arrogantie, maar illustratief is voor het structureel negeren van ouders met serieuze klachten over jeugdzorg.

Illustratief zijn de artikelen van RTV-Utrecht, Marc van Rossum du Chattel, zie: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2126429/kritische-jeugdbeschermers-durven-niet-te-spreken-in-amersfoort.html  en de links onder het artikel!


Als klap op de vuurpijl: in een vrij recente (januari 2021) uitzending van ‘De Hofbar’  over Jeugdzorg stelde de  Staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis dat  ‘Jeugdzorg gaat professionaliseren en meer aan waarheidsvinding doen’... Ze zijn dus nog steeds NIET professioneel maar alleen amateurs en met de waarheid zit het ook nog niet goed… het tegengestelde van waarheid is

LEUGEN!


Ik wil u, geachte Kamerleden, vragen zich eens te gaan oriënteren bij mr. ir. P. Prinsen (Den Haag), Stichting KOG of Stichting SOS-Jeugdzorg. Deze zullen u gaarne te woord staan over hoe de ‘jeugdzorg’ ervaren wordt en of RvdK en GI wel echt aan ‘waarheidsvinding’  doen.

Uiteraard ben ik met gepaste bescheidenheid, bereid u van extra informatie te voorzien en kunt u rondkijken op mijn jeugdzorg-kritische website

www.meldpuntjeugdzorg.nl (ca. 160 artikelen!)

U veel succes en wijsheid toewensend,       


         Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.


                     -------------------------------   einde brieven  --------------------

Er was bij mij een foutje geslopen in mijn visie over de totstandkoming van het ‘Actieplan Feitenonderzoek’. Feit blijft echter dat bij dat plan BEWUST de inbreng van ouders is veranderd dan wel weggelaten!

------------------------------  reactie 1  --------------------------

Nico,

Was het niet zo dat de minister de opdracht gaf voor het onderzoek Actieplan Feitenonderzoek in de jeugdzorgketen, en dat na LOC (en later NJi) het AMHK + RvdK + jeugdbescherming (met ver. Jeugdzorg Nederland) het actieplan geschreven heeft, omdat de inbreng van het LOC hen niet beviel ondanks dat het LOC al heel veel had weggelaten.

Volgens mij is het dus net andersom dan dat het ministerie een Actieplan zou  hebben geschreven.

Ik had reeds

https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/brief-aan-tweede-kamer-2011/liegende-of-onnozele-minister/ geplaatst, na

https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/brief-aan-tweede-kamer-2011/wets-oplossing/ met conceptwetwijziging plus tegen het Actieplan zonder inbreng van ouders met hun deskundigen.

Pas wanneer ze jouw brief echt zouden lezen zouden ze dit kunnen opmerken van het door elkaar halen van die eerste twee punten.

Tjebbe Strubbe (AZF)


------------------------------------- reactie 2  ------------------

Dag Nico,

 

Dank voor je brief aan de Kamerleden.

 

Van die antwoorden van Sander Dekker draait mijn maag om.

Even een paar voorbeelden over de Raad tijdens de OTS:

 • Bij wijziging hoofdverblijfplaats van vader naar moeder en van 50/50 naar 1 x per 14 dagen een weekend omgang zei de raads vertegenwoordiger geen dossier gekregen te hebben (uiteraard ook geen onderzoek gedaan) en ging blind achter dit voorstel van de GI staan

 • Bij afname gezag vader zie de raads vertegenwoordiger dat zij geen onderzoek gingen doen want dit zou maar ophouden??? (Ja, ophouden om dit erdoor te drukken)

 • Op onze (als grootouders) noodkreet aan de Raad dat het mis ging met ons kleinkind o.a. door de onrechtmatige en onterechte uit huis halen bij de vader, werd ons en de aanwezige vader en advocaat in een (opgenomen) gesprek met wnd dir. Woelk van de Raad meegedeeld dat het dus escaleerde met deze GI en de Raad over 14 dagen achter het verzoek van vader voor een andere GI zou gaan staan. Om tijdens de zitting NIET achter het verzoek te gaan staan.

 

Alleen bij voor de OTS zijn 2 personen bij vader geweest in aanwezigheid van zijn zoontje en werd alles als goed betiteld. Ook zijn wij als grootouders toen benaderd per telefoon waarop ik zei dit niet per telefoon te bespreken omdat het niet een pakje boter betrof. Daarop hebben wij een gesprek bij de Raad in Leeuwarden gehad.  Het probleem was dat onze kleinzoon bij de overdrachten naar zijn moeder zich extreem verzette, wat buurt, familie e.a. ook mee maakten.

Daarvoor heeft vader hulp gevraagd, maar zowel de Raad als de GI hebben geweigerd dit te onderzoeken. En daarna werd de leugen-/verzinmachine aangezet, wat werkgelegenheid heeft opgeleverd van 4 jaar OTS.

 

(Naam schrijver bij mij bekend, N.M.)

 

Conclusie van dit geheel:

Toeslagen-affaire zou bijna een op een te vergelijken zijn met 'jeugdzorg': bedrog an ouders, leugens door ministers en ouders criminaliseren.....

Ook inzake ‘jeugdzorg’ wordt de Tweede Kamer bewust voorgelogen door een minister, zelfs de minister van

RECHTSBESCHERMING… De ouder in ‘Jeugdzorgland’ schijnt rechteloos te worden….(ik hoop van niet…)


Uiteraard is doorsturen en herplaatsen van dit bericht toegestaan en aanbevolen!

 

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

 


UPDATE 03-02-2021

Kort na het plaatsen van dit artikel werd ik attent gemaakt op een artikel van een rechter samen met een hoogleraar over de overeenkomst Toeslagenaffaire met Jeugdzorg:

Het is duidelijk....!!!