woensdag 3 februari 2021

Jeugdzorg-Toeslagen en Liegende ministers!

 De geschiedenis herhaalt zich! Over politiek wordt op deze blog niet veel geschreven. Dit artikel vormt hier de uitzondering die de regel bevestigt.


Ik noem een paar spraakmakende politieke zaken die de media ernstig beroerden en na het aftreden van een minister dan wel een kamerdebat allemaal zo snel mogelijk verdwenen… de prullenbak was hierbij de favoriete bestemming….


Op een rijtje:

 • De RSV-Verolme parlementaire enquête: miljoenen gulden verdwenen naar, uiteindelijk, een bedrijf MMWOPS, hetgeen stond voor ‘Making Money While Other People Sleep’: de Nederlandse overheid subsidiëerde de kolengravers, gemaakt door RSV-Verolme, om dit bedrijf in stand te houden… de subsidie kwam ten goede aan een stel kolengravers, alleen de winst kwam terecht in de USA bij MMWOPS…. de Nederlandse belastingbetaler betaalde…

 • De IRT-affaire: de Nederlandse justitie, onder leiding van minister Sorgdrager (voordien hoofd PG van het OM, hoofd opsporing criminaliteit dus) en staatssecretaris van Justitie Schmitz (voormalig burgemeester Haarlem en hoofd politie + Interregionaal Recherche Team) moesten koste wat kost in de doofpot duwen, wat geheel niet mocht: bewust werden er hele ladingen cocaïne geïmporteerd, justitie kneep een oogje toe, zogenaamd om een paar drugshandelaren te kunnen arresteren… Het mislukte: de grootste drugs importeur (justitie-informant) kreeg zelfs een justitiële bescherming, ca. 5.000.000 guldens en beveiliging…. Hij zou moeten onderduiken...Hij woont, voor zover mij bekend, gewoon in Nl in een grote villa! De winsten mochten de criminelen houden, justitie kon een paar kruimel-handelaren arresteren….. Dit moest gewoonweg de doofpot in, hetgeen mislukte.  Zie verder ‘IRT-affaire’, een rapport van de Parlementaire enquête van vele boeken dik! Hoe serieus is het anti-drugsbeleid, als onze overheid zélf de grootste importeur van harddrugs is, werd toen gesteld.  (Tegenwoordig hebben de pillen-drugsbazen en falende douane (in de haven van Rotterdam en op Schiphol) het voortouw in de verspreiding van drugs!)

 • De ‘Bouwfraude’: Er bleek bij bouwondernemers een soort dubbele boekhouding te bestaan, waarbij men van elkaar wist voor welke bedragen ondernemers zouden intekenen op projecten en men bijhield welke ondernemer aan de beurt zou zijn voor een bepaald (overheids)project, inclusief omkoping van ambtenaren.. Zie Wikipedia, 344 bouwbedrijven… uiteindelijk moesten bouwbedrijven in 2005 70.000.000 € betalen! Véél geld verdween: men hield bewust tarieven hoog…..

 • Het bedrog rond uitbreidingen van Schiphol en de milieu-overlast van luchthavens…: burgers worden genegeerd, rapporten vervalst en vooral: de uitbreidingen van Schiphol en Lelystad moeten doorgaan… ook nu in corona crisis zijn 25 verkeersleiders in Lelystad aan het werk, voor minder dan 5 vliegtuigen per dag…..Wordt er geluisterd naar omwonende? En de geluidshinder over de Veluwe dan?

 • De schade door aardbevingen in Groningen: nog steed wordt er niet uitbetaald, menig minister heeft gezegd dat de burgers snel schadeloos gesteld zouden worden….Groningers onder de lezers: heeft u uw geld al gehad? Zijn burgers serieus genomen?

 • De ‘Toeslagen-affaire’: recentelijk leidde dit tot de val van het ‘Kabinet Rutte-III’: willens en wetens werden door de overheid burgers én ‘geprofileerd’ en ‘gecriminaliseerd’ op grond van zeer onduidelijke regels, Gezinnen werden geruïneerd en kregen de aantekening als ‘fraudeur’, op grond van hetzij vergissingen, hetzij administratieve zaken buiten hen om…. GROOT onrecht en de ministers weten het al 5 jaar en het gaat maar door…. Ouders zouden schadeloos gesteld worden en een voorschot van 30.000 € krijgen… Wanneer volgt de rest? Is er al iets binnen?

 • Bij ‘De Hofbar’, 2-2-2021, wederom de noodzaak voor de biomassacentrale bij Diemen: de milieuvergunningen worden klakkeloos aan Vattenfall verstrekt: Vattenfall maakte zelf de rapporten over milieu-eisen, en betaalde 100.000€ aan de gemeente… de provincie NH gaat klakkeloos akkoord, ‘omdat de gemeente het onderzocht heeft en de vergunning verstrekt heeft’, ook die controleert niets, op de vraag van de Hofbar ‘WAAROM is er géén Milieu-effect rapportage?’ komt gewoon geen antwoord…. en de burgers in Diemen? Worden, zoals gewoonlijk, genegeerd door de politiek!

 • Nu ik dit schrijf kijk ik naar het Kamerdebat over het GGD-datalek, waarbij de gegevens van ca. 3.000.000 mensen op straat en in handen van criminelen kwamen…. U begrijpt het al, beste lezers: niet de schuld van uw overheid…. 


Conclusie van bovenstaande, niet complete, rijtje van overheidsfalen: men is zelfs zó dom daar in Den Haag dat men zich afvraagt: “Hoe komt het nu dat de burgers steeds minder vertrouwen in de overheid hebben?”... ik zou het toch echt niet weten….


Onderstaande lijstje kan ik u geven in de reeks ‘loze beloften van ministers, staatssecretarissen en politici’ inzake ‘jeugdzorg’:


De BELOFTEN: meer recht op omgang met je kind, WAARHEIDSVINDING en MINDER uit huis plaatsen van kinderen.


De politici, vanaf ca. 1992:

- Aad Kosto (Justitie)

- Otto Vos (TK)

- Schmitz (Staatssecr. Justitie)

- M.Langkamp (TK)

- H.Krol (TK)

- A. Rouvoet (min. van Jeugd en gezin, ook wel genoemd ‘min. van Jeugd zónder gezin’ / voerde Centra voor J&G in.)

- V. Bergkamp (TK)

- M. Keyser (TK)

- J. Thielen (TK)

- M.Wörsdörfer (TK)


Bovenstaande lijst is niet compleet. Ca. 1992 waren er ca. 20.000 kinderen uit huis geplaatst, midden 2020 53.000 en over de ‘waarheidsvinding’: nog steeds overheersen de leugens in jeugdzorg rapporten, zitting vertegenwoordigers zijn nog steeds NIET BEËDIGD en de klachtencommissies hebben meer weg van afpoeieren en zoet houden: zijn de klachten gegrond, dan gaan de uitspraken ook de bekende prullenbak in en verandert er niets….en ouders? Worden zoals dat in 1990 ook al zo was, worden niet serieus genomen…..


En dan volgen er vragen aan de MINISTER van RECHTSBESCHERMING, gesteld door 2 Tweede Kamerleden. De minister antwoord aan de Kamer, met gewoonweg een aantal pertinente leugens.Ook inzake ‘Jeugdzorg’ komt hetzelfde beeld naar voren als in de zo genoemde ‘toeslagen affaire’: de Tweede Kamer wordt bewust verkeerd voorgelicht door een minister, die ook nog essentiële informatie over het werkelijke handelen van de jeugdzorgsector en kinderrechters achterhoudt.  Ook informatie  over de ‘rechtsbescherming’ van ouders zwijgt hij: die ouders zijn namelijk bijna rechteloos uitgeleverd aan de willekeur van Jeugdzorg, die gewoonweg samenwerkt met de rechterlijke macht! Rechtsbescherming?  Het kan beter…….


Bij de omzetting van Pdf gaat het soms wat mis, en zeker met de lay-out. Om die reden ziet de eerste bladzijde van onderstaande brief er wat vreemd uit, bij deze mijn excuus.

De tekstuele inhoud is gelukkig hetzelfde gebleven.


Een en ander is mijns inziens een illustratie hoe een minister gewoonweg ouders negeert, de jeugdzorgleugens gelooft en geen idee heeft wat ouders ervaren. Dit dient mijns inziens méér in de openbaarheid te komen, idem als de ‘toeslagen affaire’, waarbij ouders ook gecriminaliseerd werden, valse beschuldigingen en volharding in leugens door in dat geval de belastingdienst, ook overheid dus.


U treft hier aan: de brief d.d. 25-01-2021 van minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker en mijn brief d.d. 27-01-2021 aan de Tweede Kamer, waar ik inga op de vragen van de Tweede Kamerleden Peters en Toornburg.


_________________________  DE BRIEVEN  ______________________


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA DEN HAAG 


Datum 25 januari 2021 

Onderwerp Antwoorden Kamervraag over Uithuisplaatsing en feitenonderzoek. 


Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Peters en Van Toorenburg (beiden CDA) over kinderen die onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek (2020Z25605). 


De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing en Jeugd Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv 


Ons kenmerk 3168166 Uw kenmerk 2020Z25605 


Datum 25 januari 2021 

Ons kenmerk 3168166
 Antwoorden van de minister van minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de schriftelijke vragen van de leden Peters (CDA) en Van Toorenburg (CDA) over kinderen die “onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek”. (ingezonden 21 december 2020, 2020Z25605) 


De minister voor Rechtsbescherming,


Sander Dekker


Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht dat kinderen onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek?

1 Antwoord op vraag 1 Ja. 


Vraag 2 Herkent u het beeld dat jeugdzorgwerkers hun rapporten vooral baseren op aannames en er nauwelijks tot geen waarheidsvinding plaatsvindt? 


Vraag 5 Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat jeugdzorgwerkers niet meer alleen uitgaan van aannames, maar ook aan waarheidsvinding gaan doen, zodat onterechte uithuisplaatsingen worden voorkomen? 


Antwoord op vragen 2 en 5

 In artikel 3.3 van de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdzorgmedewerkers van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en raadsonderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) verplicht zijn in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Het komt in de praktijk helaas voor dat ouders en kinderen menen dat door jeugdzorgwerkers of raadsonderzoekers geen goed feitenonderzoek is gedaan.. Die signalen bereiken ons ook. Dat het doen van feitenonderzoek in de praktijk beter kan wordt ook door de betrokken instellingen onderkend. Daarom investeren zij voortdurend in het doen van zorgvuldig en navolgbaar onderzoek en in een goede samenwerking met kinderen en ouders. Daarmee moeten foutieve beslissingen, zoals onterechte uithuisplaatsingen, voorkomen worden. Steeds moet worden afgewogen of een uithuisplaatsing nodig is en of dit de beste optie is voor een kind. Om het doen van goed feitenonderzoek te ondersteunen is in juni 2018 het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen aangeboden aan de Tweede Kamer.2 Het doel van dit Actieplan is goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten in de jeugdbeschermingsketen met betrokkenheid van kinderen en ouders. Veilig Thuis, RvdK en GI’s zijn gezamenlijk opdrachtgever van het Actieplan. Zij organiseren kennisverbreding in (digitale) regiobijeenkomsten voor professionals en cliëntvertegenwoordiging over rapporteren, cliëntervaringen, intercollegiaal toetsen van rapportages en toepassen van zorgvuldigheidscriteria bij dossiers. Tevens zijn gesprekken met Hogescholen gaande over de ontwikkeling van een curriculum en is een juridische werkgroep aan de slag om te komen tot een gezamenlijk richtinggevend kader voor feitenonderzoek. 


1 Tv-uitzending de Hofbar, 1 december 2020 

2https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/06/tk-bijlage-actieplanverbetering-feitenonderzoek-in-de-jeugdbeschermingsketen. 


Pagina 3 van 4 Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing en Jeugd Datum 25 januari 2021 Ons kenmerk 3168166 


Het belang van het goed uitvoeren van feitenonderzoek, conform het vereiste van artikel 3.3. Jeugdwet, wordt dus ruimschoots erkend door de hele jeugdbeschermingsketen. Samen met de staatssecretaris van VWS ondersteun ik de uitvoering van het Actieplan, dat een looptijd heeft tot en met 2021. Uw Kamer wordt in de voortgangsbrieven Jeugd periodiek geïnformeerd over de uitvoering van het Actieplan. 


Vraag 3 Herkent u het beeld dat vervolgens de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechter besluiten nemen gebaseerd op aannames, die niet altijd overeenkomen met de feiten? 


Antwoord op vraag 3 

Wanneer de RvdK wordt gevraagd onderzoek te doen, zijn er zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van een kind. Onderzoek naar het al dan niet ingrijpen in het ouderlijk gezag over het kind dient met alle zorgvuldigheidsbeginselen te worden omkleed. De RvdK dient dit onderzoek onafhankelijk en eigenstandig uit te voeren. Net als de GI’s is de RvdK verplicht om in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. In tegenstelling tot wat in de Tv-uitzending van de Hofbar wordt gesteld, baseert de RvdK zich niet alleen op de bevindingen van jeugdzorgwerkers. De onderzoeken van de RvdK voldoen aan het kwaliteitskader van de RvdK. In dit kader is onder meer opgenomen dat de RvdK de zorgen altijd met kind en ouders bespreekt. De RvdK betrekt ook het netwerk van een gezin om te onderzoeken waar mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. De RvdK haalt verder informatie op bij professionals zoals hulpverleners, leraren en huisarts. De informatie wordt in het rapport opgenomen en ter accordering aan de informanten voorgelegd. Ouders en kind krijgen gelegenheid hier hun reactie op te geven. Feiten, visies van betrokkenen en interpretaties van de RvdK dienen in de rapportages duidelijk gescheiden te worden. De RvdK heeft een onafhankelijke rol bij het eerste ingrijpen in het ouderlijk gezag en toetst de situatie van het kind en het gezin onafhankelijk en zonder enig belang. Een deel van de casuïstiek gaat niet naar de rechter. Op basis van zijn onderzoek verzoekt de RvdK in ongeveer 73% van de zaken die hem zijn voorgelegd de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. Een kinderrechter neemt het advies van de RvdK of GI’s niet zondermeer over. Een kinderrechter toetst eigenstandig of aan de wettelijke gronden is voldaan en of daarmee een ondertoezichtstelling en/of machtiging tot uithuisplaatsing noodzakelijk is op basis van alle aanwezige informatie, maar ook op basis van het onderzoek ter zitting waar de kinderrechter spreekt met ouders en eventueel het kind. Als een kinderrechter twijfelt over de kwaliteit van het feitenonderzoek en onvoldoende in staat is te toetsen of aan de rechtsgronden van een kinderbeschermingsmaatregel is voldaan, dan kan hij de zaak aanhouden en eventueel verzoeken om contra-expertise om onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in het dossier op te helderen. De kinderrechter kan ook afwijzen, of alleen de ondertoezichtstelling toewijzen en bijvoorbeeld de uithuisplaatsing (nog) niet. Overigens kan ook de ouder verzoeken om contraexpertise. De kinderrechter beslist dan of hij dit verzoek toewijst. Als een kinderrechter een beschikking afgeeft voor een ondertoezichtstelling en/of machtiging tot uithuisplaatsing, kunnen ouders hiertegen hoger beroep instellen bij een gerechtshof.

 


Vraag 4 Bent u het met de mening eens dat het risico hierdoor groot is dat kinderen onterecht en onnodig uit huis worden geplaatst en dat dit grote impact en onomkeerbare schade kan toebrengen aan gezinnen? 


Antwoord op vraag 4 

Zoals hierboven beschreven is het systeem van kinderbescherming met verschillende checks en balances omgeven. Ik ben daarom niet van mening dat het risico groot is dat kinderen onterecht en onnodig uit huis worden geplaatst. 


Vraag 6 Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat de Raad voor de Kinderbescherming de aannames van Jeugdzorg niet als feiten beschouwt en bij twijfel zelf meer feitenonderzoek gaat doen, zodat kinderen niet onnodig uit huis worden geplaatst? 


Antwoord op vraag 6 

Op basis van het bovenstaande ben ik van mening dat het huidige systeem reeds voldoende waarborgen bevat om het door u geschetste probleem te ondervangen. Dit neemt niet weg dat we altijd moeten zoeken naar mogelijkheden hoe het uitvoeren van feitenonderzoek beter kan en dit ondersteun ik met het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbescherming.-------------------------------------------  Reactie van N.M.  ------------------------------------------

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.

e-mail: n.j.m.mul@gmail.commeldpuntjeugdzorg@gmail.com

Tel.06-33109214


(per e-mail) AAN:

Tweede Kamer der Staten-Generaal,

t.a.v. alle leden, in het bijzonder

       R. Peters en M. Van Toorenburg


Betreft: Brief 25-01-2021 S. Dekker / kenmerk 3168166 (uw brief 2020Z25605) ‘Onterecht uit huis geplaatst door slecht feitenonderzoek’


Roermond, 27-01-2021


Geachte Tweede Kamer,


Het onderwerp van deze brief alleen al getuigt van een miskenning van bijna alle wetenschappelijke kennis op jeugdzorg gebied: er zijn namelijk maar zéér weinig terechte uithuisplaatsingen. Sterker nog, een gerenommeerd emeritus hoogleraar prof. Dr. J. Hermanns stelde ooit onomwonden dat praktisch iedere uithuisplaatsing overbodig is.  'Men behoeft alleen ouders én kinderen de juiste hulp thuis te geven’ of woorden van gelijke strekking.

Toch blijft het aantal uit huis geplaatste kinderen toenemen: eind 2019 ca. 48.000, midden 2020 waren het er al 53.000 (cijfer CBS).


Met inmiddels meer dan 25 jaar ervaring als actief ouder-ondersteuner in jeugdzorgzaken en de nodige procedurele ervaring wil ik enige opmerkingen maken ten aanzien van de antwoorden van minister S. Dekker.


Deze antwoorden sluiten aan bij wat recentelijk de ‘Rutte-doctrine’ genoemd werd: onvolledig, onjuist en miskenning van feiten die de minister onwelgevallig zijn.

Ook blijkt dat hij het exploot, dat ca. 5 december 2019 naar de hele Tweede Kamer + diverse ministers is gegaan niet kent: via dit exploot, uitgebracht naar aanleiding van de veroordeling van Noorwegen (10-09-2019)  inzake schending van mensenrechten wegens uithuisplaatsing van kinderen niet kent dan wel negeert, terwijl de aansprakelijkheid én de verantwoordelijkheid inzake schending van mensenrechten gelegen is bij wetgevers en ministers.


Ik ben, geachte Kamerleden, zo vrij geweest u van enige feitelijke antwoorden te voorzien en ga daarbij uit van de nummering zoals in de aangehaalde brief van de minister.


Vragen 2 en 5


De minister legt de bedoeling van de wet uit. Hij verzwijgt echter dat in de praktijk de leugens en onwaarheden in de jeugdzorgsector gewoon doorgaan. Herinner u drs. R. Meuwissen, bestuurder Jeugdzorg N.Br., die zelfs in een kranteninterview toegaf dat zijn medewerkers maar moesten liegen, áls de omzetdoelen maar behaald worden (artikel: “Positie bestuurder Jeugdbescherming Brabant totaal onhoudbaar” / 12-10-2018) Recent voorbeeld: op 12-01-2021 werd door JBG voor het Hof de leugen over ‘huiselijk geweld’ nog eens herhaald...Die leugen was reeds door de politie weerlegd in 2010: ‘Nimmer huiselijk geweld’ luidde de verklaring. Jeugdzorg gaat desondanks op de ingeslagen weg voort en creëert met ongefundeerde vermoedens en aannames haar eigen werkelijkheid.

Nadere informatie en tal van voorbeelden hiervan zijn te vinden bij www.sosjeugdzorg.nl  en worden graag verstrekt door de oudste ouder-ondersteun stichting www.stichtingkog.info

Ook heb ik er zelf vaak over gepubliceerd op www.meldpuntjeugdzorg.nl .


Het ‘actieplan feitenonderzoek’ is op zo’n manier in de publiciteit gebracht dat het lijkt of het  door ouders geschreven zou zijn. De werkelijkheid is anders: er is een voorgekookt stuk tekst geproduceerd door het ministerie van VWS, waarbij ouders in 4 sessies op verschillende locaties commentaar mochten leveren. De ouders die mochten komen werden door een ingehuurd bureau geselecteerd. Van wát de ouders inbrachten werd 90% verdraaid, dan wel weggelaten. Op deze handelswijze is een officieel protest gekomen, o.a. begeleid door mr. ir. P. Prinsen, de oud-advocaat, gespecialiseerd in familierecht. Zie zijn website en hier van het advocatencommitee:

http://advocatencomite.nl/Actieplanwaarheidsvinding.html waar u het hele verhaal kunt nalezen inclusief een opvatting over jeugdzorg die wél de steun heeft van de meeste ouders en cliëntenorganisaties. Hierover zijn Kamerleden door de minister echter niet geïnformeerd.


Vraag 3


Ook hier wordt een verhaal gepresenteerd dat slechts theoretisch weergeeft hoe de praktijk zou moeten zijn. De praktijk is helaas anders, blijkens de dagelijkse ervaringen van ouders en advocaten in het jeugd- en familierecht. Ook nu nog neemt de RvdK klakkeloos visies van GI over zónder eigen onderzoek. Het komt zelfs voor dat kinderen door één telefoontje van de Gecertificeerde Instelling of Veilig Thuis aan de kinderrechter met een spoedmachtiging’ uit huis worden gehaald.  Deze ‘telefonische spoedmachtiging’ is voldoende om de politie in te zetten om kinderen weg te rukken van ouders. Uiteraard gaat dit alles zonder enig feitenonderzoek of rechterlijke toets daarvan.


Het regelmatig voorkomende machtsvertoon van politie, jeugdzorg en de Raad bij dit soort uithuisplaatsingen doet de directe omgeving van het kind zich dikwijls afvragen waarom de uithuisplaatsing eigenlijk nodig is. Toch blijft ook in die gevallen zowel de GI als de RvdK vaak volharden in leugens en onwaarheden bij de rechter. Als de zorgen over het kind op het moment van de uithuisplaatsing naderhand ongegrond blijken, heeft de RvdK er een handje van om gedurende de tijd van het uithuisgeplaatst zijn, de zorgen achteraf in te vullen met aanvullende observaties. Dit in een situatie waarin het kind volkomen in de war door de traumatische gebeurtenis van het bij de eigen ouders te zijn weggenomen, gespannen en emotioneel reageert bij de spaarzame bezoek-uurtjes. Hebben de jeugdbeschermers geen gelijk, dan creëren zij dat met terugwerkende kracht, om maar geen fouten te hoeven toegeven.


Vraag 4


Iedere uithuisplaatsing is in feite overbodig en schadelijk (tot > 95 %). Dat dit cijfer niet door de minister genoemd wordt heeft voornamelijk te maken met de financiën van de GI (zie: Follow the Money over het verdienmodel van jeugdzorg). Feitelijk is door prof. dr. Ursula Gresser aangetoond dat zelfs het depriveren van het kind-ouder contact aantooonbare lichamelijk schade nalaat. Het EHRM stelde zelfs dat het een schending van een mensenrecht zou zijn, maar ook hierover hoort u niets van uw minister.

Meerdere wetenschappelijk onderzoeken kunnen hierbij worden aangedragen, maar al die rapporten (Slot, Junger-Tas, prof. Akkermans, N.O., proefschrift dr. B. Goudard over ouderverstoting, proefschrift dr. C. Bartelink (2018 / over de

volslagen willekeur bij UHP!) worden hetzij niet gelezen, hetzij opzettelijk genegeerd door de beleidsmakers en uw verantwoordelijk minister. Enige wetenschappelijke referenties staan onderaan mijn artikel over ‘Het vingertje van Nederland‘ (even scrollen dus!).


Vraag 6


Uit de beantwoording van de minister dat er ‘voldoende waarborgen’ zijn voor integriteit en juistheid van feiten, blijkt dat de Kamer onjuist wordt geïnformeerd over de daadwerkelijke stand van zaken betreffende het functioneren van de jeugdbescherming in Nederland. Schijnbaar was de houding van de minister van rechtsbescherming bij de bijeenkomst van 21-02-2020 tijdens de presentatie van het rapport van de commissie De Winter over mishandeling in de Jeugdzorg er nog een van bezorgdheid: hij beweerde zelfs dat dit niet meer mocht voorkomen, maar de boze ouders in de zaal die hun kinderen terug eisten en wilden dat de institutionele kindermishandeling (lichamelijk en geestelijk) door Jeugdzorg zou stoppen, wilde hij niet eens te woord staan. De minister is blijkbaar niet geïnteresseerd in wat ouders ervaren in ‘jeugdzorg’ en hierin zien we een treffende gelijkenis met wat ouders is overkomen in de toeslagen affaire bij de belastingdienst. Zij liepen tegen een muur van beleidsregels en maatregelen, zonder dat er oog was voor de menselijke maat en de individuele gevallen. Mensen werden teruggebracht tot een algoritme gebaseerd op een postcode en voerden jarenlang een machteloze strijd.


U begrijpt dat dit antwoord van de minister niet serieus te nemen is, omdat zij niet alleen getuigt van arrogantie, maar illustratief is voor het structureel negeren van ouders met serieuze klachten over jeugdzorg.

Illustratief zijn de artikelen van RTV-Utrecht, Marc van Rossum du Chattel, zie: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2126429/kritische-jeugdbeschermers-durven-niet-te-spreken-in-amersfoort.html  en de links onder het artikel!


Als klap op de vuurpijl: in een vrij recente (januari 2021) uitzending van ‘De Hofbar’  over Jeugdzorg stelde de  Staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis dat  ‘Jeugdzorg gaat professionaliseren en meer aan waarheidsvinding doen’... Ze zijn dus nog steeds NIET professioneel maar alleen amateurs en met de waarheid zit het ook nog niet goed… het tegengestelde van waarheid is

LEUGEN!


Ik wil u, geachte Kamerleden, vragen zich eens te gaan oriënteren bij mr. ir. P. Prinsen (Den Haag), Stichting KOG of Stichting SOS-Jeugdzorg. Deze zullen u gaarne te woord staan over hoe de ‘jeugdzorg’ ervaren wordt en of RvdK en GI wel echt aan ‘waarheidsvinding’  doen.

Uiteraard ben ik met gepaste bescheidenheid, bereid u van extra informatie te voorzien en kunt u rondkijken op mijn jeugdzorg-kritische website

www.meldpuntjeugdzorg.nl (ca. 160 artikelen!)

U veel succes en wijsheid toewensend,       


         Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.


                     -------------------------------   einde brieven  --------------------

Er was bij mij een foutje geslopen in mijn visie over de totstandkoming van het ‘Actieplan Feitenonderzoek’. Feit blijft echter dat bij dat plan BEWUST de inbreng van ouders is veranderd dan wel weggelaten!

------------------------------  reactie 1  --------------------------

Nico,

Was het niet zo dat de minister de opdracht gaf voor het onderzoek Actieplan Feitenonderzoek in de jeugdzorgketen, en dat na LOC (en later NJi) het AMHK + RvdK + jeugdbescherming (met ver. Jeugdzorg Nederland) het actieplan geschreven heeft, omdat de inbreng van het LOC hen niet beviel ondanks dat het LOC al heel veel had weggelaten.

Volgens mij is het dus net andersom dan dat het ministerie een Actieplan zou  hebben geschreven.

Ik had reeds

https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/brief-aan-tweede-kamer-2011/liegende-of-onnozele-minister/ geplaatst, na

https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/brief-aan-tweede-kamer-2011/wets-oplossing/ met conceptwetwijziging plus tegen het Actieplan zonder inbreng van ouders met hun deskundigen.

Pas wanneer ze jouw brief echt zouden lezen zouden ze dit kunnen opmerken van het door elkaar halen van die eerste twee punten.

Tjebbe Strubbe (AZF)


------------------------------------- reactie 2  ------------------

Dag Nico,

 

Dank voor je brief aan de Kamerleden.

 

Van die antwoorden van Sander Dekker draait mijn maag om.

Even een paar voorbeelden over de Raad tijdens de OTS:

 • Bij wijziging hoofdverblijfplaats van vader naar moeder en van 50/50 naar 1 x per 14 dagen een weekend omgang zei de raads vertegenwoordiger geen dossier gekregen te hebben (uiteraard ook geen onderzoek gedaan) en ging blind achter dit voorstel van de GI staan

 • Bij afname gezag vader zie de raads vertegenwoordiger dat zij geen onderzoek gingen doen want dit zou maar ophouden??? (Ja, ophouden om dit erdoor te drukken)

 • Op onze (als grootouders) noodkreet aan de Raad dat het mis ging met ons kleinkind o.a. door de onrechtmatige en onterechte uit huis halen bij de vader, werd ons en de aanwezige vader en advocaat in een (opgenomen) gesprek met wnd dir. Woelk van de Raad meegedeeld dat het dus escaleerde met deze GI en de Raad over 14 dagen achter het verzoek van vader voor een andere GI zou gaan staan. Om tijdens de zitting NIET achter het verzoek te gaan staan.

 

Alleen bij voor de OTS zijn 2 personen bij vader geweest in aanwezigheid van zijn zoontje en werd alles als goed betiteld. Ook zijn wij als grootouders toen benaderd per telefoon waarop ik zei dit niet per telefoon te bespreken omdat het niet een pakje boter betrof. Daarop hebben wij een gesprek bij de Raad in Leeuwarden gehad.  Het probleem was dat onze kleinzoon bij de overdrachten naar zijn moeder zich extreem verzette, wat buurt, familie e.a. ook mee maakten.

Daarvoor heeft vader hulp gevraagd, maar zowel de Raad als de GI hebben geweigerd dit te onderzoeken. En daarna werd de leugen-/verzinmachine aangezet, wat werkgelegenheid heeft opgeleverd van 4 jaar OTS.

 

(Naam schrijver bij mij bekend, N.M.)

 

Conclusie van dit geheel:

Toeslagen-affaire zou bijna een op een te vergelijken zijn met 'jeugdzorg': bedrog an ouders, leugens door ministers en ouders criminaliseren.....

Ook inzake ‘jeugdzorg’ wordt de Tweede Kamer bewust voorgelogen door een minister, zelfs de minister van

RECHTSBESCHERMING… De ouder in ‘Jeugdzorgland’ schijnt rechteloos te worden….(ik hoop van niet…)


Uiteraard is doorsturen en herplaatsen van dit bericht toegestaan en aanbevolen!

 

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

 


UPDATE 03-02-2021

Kort na het plaatsen van dit artikel werd ik attent gemaakt op een artikel van een rechter samen met een hoogleraar over de overeenkomst Toeslagenaffaire met Jeugdzorg:

Het is duidelijk....!!!

zaterdag 5 december 2020

Mensenrechten en het vingertje van Nederland!

Nederland wijst graag naar andere landen als daar mensenrechten mogelijkerwijs geschonden worden, zo wordt er gewezen naar China, Myanmar, Arabische landen, de strijd in Syrië en niet te vergeten Polen en Hongarije, die laatste 2 wegens de vermenging van politiek met justitie…. In Nederland is alles ‘keurig geregeld’, hebben we een eerlijke justitie, onafhankelijke rechters en worden geen mensenrechten geschonden…..

Over de ‘eerlijke justitie’ geef ik hier 2 voorbeelden, beiden afkomstig van ministers, waaruit een tegendeel blijkt:

De eerste: een brief van de minister van Justitie die beveelt dat aangiften van faillissementsfraude, waar curatoren bij betrokken zijn, dienen te worden opgelegd, idem voor een aangifte ex art. 12 Sv…

Voor degene die er niet mee bekend zijn: curatoren worden door de rechtbank benoemd, zijn vaak (oud)-rechters of advocaten. Faillissementsfraude gaat ongeveer zo: Uw bedrijf, met inventaris van zeg 80.000 € gaat failliet… er wordt een curator benoemd, die de taak heeft de maximale opbrengst te verkrijgen van uw boedel. De marktwaarde van uw boedel is, zeg, een 50.000 €…. De curator regelt onderhandse verkoop van uw boedel voor, zeg, 20.000 € en uw concurrent start met uw voormalige boedel een winstgevend bedrijf… alleen u betaalde 80.000, uw concurrent, dankzij de interventie van de curator, slechts 20.000… U voelt u gewoonweg belazerd… aangifte tegen de curator is ZINLOOS: de minister heeft bepaald dat die nooit vervolgd wordt…..

Hieronder de ‘vertrouwelijke notitie’ van de minister waaruit dit blijkt:Anderzijds: u bent een burger en heeft zelfs een stichting opgericht tot behoud van industrieel erfgoed….. U bent tegen de sloop van allerlei oude fabrieken en dergelijke…. De minister van V&J bepaalt vervolgens dat er ALLES aan gedaan moet worden om u veroordeeld te krijgen, u bent te lastig… Een brief van 20-02-2015 bevestigt dit, zie hier onder:


Na deze exercitie over de eerlijke justitie toch weer naar het onderwerp van deze blog: KINDERRECHTEN, mensenrechten voor kinderen én ouders…


Recentelijk, 10-09-2019 werd Noorwegen veroordeeld wegens de uit huis plaatsing van 1 kind: dat kind had recht op zijn ouders en ‘family-life’ aldus het EHRM. Noorwegen had toen 1500 UHP kinderen op ca, 5 miljoen inwoners…. Nederland had ca. 48000 UHP kinderen op 17 miljoen inwoners… Kinderen die ontdaan zijn van hun ouders én familie, die amper hun familie te zien krijgen, worden opgesloten in pleeggezinnen, gezinshuizen, al dan niet gesloten ‘jeugdzorg’ enz. enz……

Toch eens tijd om de Nederlandse Wetgevers (= Tweede Kamer) aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, idem voor de uitvoerende macht (ministers)


Om een en ander duidelijk te maken en officiëel te laten weten heeft een groep ouders enige deurwaarders op pad gestuurd om aan de 150 Tweede kamerleden en enige ministers de aansprakelijkstelling met toelichting officieel uit te reiken: het kan NIET ONTKEND worden dat mensenrechten geschonden worden: het recht van een kind om op te groeien bij beide ouders (art. 8 EVRM / art. 9 IVRK).


De tekst van de exploten zoals die naar de Tweede Kamer zijn gegaan is onderstaande:

(Die naar de minister-president en min. van V&J en min. van rechtsbescherming waren in detail (1e blz) iets anders: zijn zijn immers als uitvoerende macht verantwoordelijk voor de schendingen van mensen / kinderrechten in Nederland!)

                           ----------------------------------------------------   

      

Per EXPLOOT

uit te brengen aan:  KAMERLID geb. plaats,  wonend Plaats

Namens: NAAM        wonende te  PC PLAATS

Schrijver van dit stuk is reeds 24 jaar ouder-ondersteuner in Jeugdzorg- en Kinderbeschermingszaken en ondersteunt in deze een groep ouders van uit huis geplaatste kinderen die de Tweede Kamerleden aansprakelijk houden voor het volgende.


Onder uw verantwoording als ‘wetgevende vergadering’ van Nederland, worden door instanties die  ‘Gecertificeerde instellingen’ heten en als ketenpartners samenwerken met de rechterlijke macht, gezinnen gesplitst en worden onder het mom van ‘jeugdzorg’ hele gezinssystemen geruïneerd. Derhalve voel ik mij genoodzaakt u (mede) verantwoordelijk te houden voor het immens aangerichte leed. U had er op moeten toezien dat er wetgeving en rechtspraak zou zijn die in ieder geval de mensenrechten in Nederland respecteert en waarborgt! Daarom deze 

AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING

Mensenrechten schendingen zijn van een geheel andere aard dan schendingen van bijvoorbeeld eigendomsrecht of verblijfsrecht.  Voor mensenrechtenschending geldt een persoonlijke verantwoordelijkheid en is de zogenaamde 'parlementaire onschendbaarheid’ niet van toepassing. Een ieder die zich hieraan schuldig maakt is persoonlijk hiervoor verantwoordelijk.

De Tweede Kamer is de wetgevende vergadering en maakt dus wetten die het splitsen van gezinnen door instanties die zich ‘jeugdzorg’, ‘gecertificeerde instelling’ en andere frivole benamingen hebben, mogelijk maakt.  Deze instellingen krijgen de vrijheid om rapporten samen te stellen die vol staan met gewoonweg onwaarheden, onderbuikgevoelens en meningen. Menig rapport is hierover reeds geschreven om er enige te noemen:

Nationale Ombudsman 'Is de Zorg Gegrond?' van 13-12-2013, 

Rapport van de Commissie Winters,

Over het seksueel misbruik binnen de jeugdzorg het Rapport van de commissie Samson, hierbij aangetekend dat de schokkendste zaken zijn weggelaten, 'omdat anders Bureau Jeugdzorg er zo slecht van af zou komen’! Hieruit bleek ‘seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg’!

Eveneens kan genoemd worden het proefschrift van dr. R. Clarys met de titel 'De Tirannie van Jeugdzorg', duidelijke taal!

Menig brandbrief van kinderrechten advocaten is aan de Tweede kamer verstuurd, o.a. in 2016 en 2018. Allen zijn volledig genegeerd door de tweede kamer.

U, als wetgever, heeft dit onrecht mogelijk gemaakt.

De Jeugdwet 2015 is zeer breed geformuleerd. In weze kan iedere ouder ten prooi vallen aan willekeur. Zorg mijden wordt ook al gezien als kindermishandeling (zie het boek van Truus Barendse ‘De Jungle van Jeugdzorg’ en ‘De Jungle van de Jeugdzorg na 1-1-2015’). 

Rechters nemen de meningen van de jeugdzorg-industrie klakkeloos over om tot maatregelen te komen, U, als parlementariër, negeert alle klachten van ouders, reeds tientallen jaren lang en verschuilt zich achter ‘de rechter heeft beslist’.

Als een van de weinige landen ter wereld is er in Nederland geen enkel orgaan dat de rechterlijke macht controleert, U, als parlement, heeft dat tot op heden tegengewerkt dan wel de vraag hierom genegeerd. De controle op naleving van art. 1-262 BW gebeurt geheel niet.

Art. 1.262 BW

De G.I. heeft tot taak mee te werken aan:

te zorgen voor hulp en steun om de concrete bedreiging weg te nemen

de ouder zo veel mogelijk in zijn ouderlijke verantwoordelijkheid te laten

de gezinsband met het kind en ouders te bevorderen

De negering van dit artikel door de G.I.  heeft tot gevolg dat UHP eindeloos verlengd worden, hetgeen ronduit een grote financiële beloning voor de G.I. oplevert: de omgekeerde wereld dus!

Sinds 10-09-2019 is door het EHRM  (ECHR 306-2019) vastgesteld dat het scheiden van kinderen en ouders door toedoen van de instanties die in Nederland 'jeugdzorg' dan wel Gecertificeerde Instellingen' worden genoemd te

beschouwen is als kindermishandeling.

Het hierboven aangehaalde arrest betrof enige zaken van Noorwegen. Noorwegen behoort tot de EU. In Nederland zijn de zaken met betrekking tot kinderen overeenkomstig: 'social workers', in Nederland medewerkers van Veilig Thuis (VT), G.I., SAVE en Kinderbescherming, maken rapporten op, waarbij  de waarheidsvinding geheel ontbreekt: hiervoor is menig rapport geschreven en dit beeld blijkt ook uit de vele klachten van ouders.

Rechters negeren meestal hetgeen ingebracht wordt door ouders, rechters maken deel uit van de 'keten jeugdzorg baseren zich op rapporten van de jeugdzorgsector, waarbij ieder onafhankelijk onderzoek door een medisch specialist of BIG-geregistreerde gedragsonderzoeker ontbreekt, en bijvoorbeeld de jeugdzorgsector middels extra geld voor iedere Onder Toezicht Stelling (OTS) of Uit Huis Plaatsing (UHP). Het geldelijk belang van die jeugdzorg-instellingen is zeer groot: een paar extra 'risico's' noemen in rapporten leidt meestal tot extra gelden voor hun zelf!

De vergelijking met de Noorse 'Social workers' en hun keten komt bijna volledig overeen met de Nederlandse jeugdzorg-keten, alleen met dat verschil dat in Noorwegen 1500 UHP-kinderen zijn bij 5 miljoen inwoners, in Nederland 48000 op 17 miljoen (een humanitaire ramp).

Nederland is lid van de EU en heeft het EVRM in een ver verleden geratificeerd.  

In Nederland dienen derhalve mensenrechten, zoals verwoord in het EVRM en de handhaving daarvan zoals voortvloeiend uit de jurisprudentie van het EHRM te respecteren.

Gezien het grote aantal uit huis plaatsingen van kinderen, 48000 jongeren die niet thuis kunnen wonen, aldus recente berichten in de media, alsmede het feit dat er nog maar liefst 2500 pleeggezinnen gezocht worden (1-11-2019 in de media) lijkt er geen afname van het aantal uit huis geplaatste kinderen in zicht te zijn.

Gezien de rijksoverheid de plannen heeft 1 miljard euro extra aan jeugdzorg te besteden (rijksoverheid.nl), dit terwijl de geldkraan volledig dichtgedraaid dient te worden. Immers perverse  financiële perikelen ten aanzien van pleegzorg zijn nu juist de aanleiding tot zoveel kindermishandeling.

Het EHRM heeft bepaald dat ieder kind recht heeft op een gezinsleven met zijn

of haar ouders.

Medisch is recentelijk door (prof. U. Gresser / Duitsland)  aangetoond dat het zeer schadelijk is voor kinderen om gescheiden te zijn van zijn of haar ouders.

Het risico op ouderverstoting is in een zeer grote mate aanwezig bij UHP-kinderen.

Ook doen wij een beroep op artikel 382 RV en eisen herroeping van de  jeugdzorg-keten vonnissen, voor 10-12-2019.

Door rechters is veelvuldig art. 8 EVRM, het recht van een kind op familieleven, niet gerespecteerd.

Op MENSENRECHTEN kan altijd een rechtstreeks beroep worden gedaan!

Door de rechtsgang, waarbij de rechters vooroverleg hebben met de jeugdzorginstanties en juist hun rapporten als 'waarheid' worden beschouwd en ouders verweer  grotendeels wordt onthouden, is er geheel geen sprake van respect voor art. 6 EVRM, de 'eerlijke rechtsgang'.

Een gerede eis is dan ook dat de verantwoordelijke, de wetgever, de kosten van herstel van de hereniging van gezinnen, voor zijn rekening neemt en NIET ouders laat opdraaien voor extra juridische kosten als gevolg van het gedrag van de overheid c.q. onze wetgevers.

U als lid van de wetgevende macht bent verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrecht die uit uw handelen en wetgeving voortkomen.

De 'parlementaire onschendbaarheid' is niet van toepassing op mensenrechten.  

 


U bent derhalve verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrechten die voortkomen uit de door u goedgekeurde wetten.


Conclusie: aanbieder van dit exploot

NAAM xxx

XXXstraat  no

PC-PLAATS


Tel.: 06-xxxx      e-mail xxxxx@gmail.com

houdt u derhalve aansprakelijk voor het aan ca. 48000 uit huis geplaatste kinderen en hun ouders toegebrachte leed en is gaarne bereid om dit leed, schending van MENSENRECHTEN, waar u dus (mede) verantwoordelijk voor bent, toe te lichten in een persoonlijk gesprek op een in redelijk overleg te bepalen plaats, waarbij hij eventueel 1 of 2 van te voren aangekondigde medestanders zou willen meebrengen, en hoopt op uw uitnodiging daartoe en buiten dit uiteraard op de spoedige terugkeer van de uit huis geplaatste kinderen, vóór KERST!


Bij het uitblijven van een adequate reactie uwerzijds overwegen wij, de groep ouders en ik, de schending van mensenrechten, zoals die reeds meer dan 100 jaar voortgaat in Nederland, voor te leggen aan een Internationaal Strafhof (Den Haag dan wel Genève), waarbij wij u, zoals eerder gesteld, persoonlijk verantwoordelijk stellen.

Als toelichting op dat laatste memoreer ik enige items van artikel 7 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof:

Voor de toepassing van dit Statuut wordt verstaan onder misdrijf tegen de menselijkheid elk van de volgende handelingen, indien gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen de burgerbevolking, met kennis van de aanval:

……

d.  Deportatie of onder dwang overbrengen van de bevolking  (In Jeugdzorg: uit huis plaatsen en kinderen isoleren van ouders en familie).

e. Gevangenneming of andere ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met fundamentele regels van internationaal recht (‘gesloten plaatsing’ of ‘jeugdzorg plus’: kinderen worden beroofd van al hun sociale contacten en contact met hun ouders en familie).

……

g. Verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen sterilisatie of elke andere vorm van seksueel geweld met vergelijkbare zwaarte; (‘seksueel misbruik is structureel

aanwezig in de jeugdzorg’/ rapport Samson).

…...

i.  Gedwongen verdwijning van personen (Hoeveel kinderen verdwijnen er niet, voor jaren, onder het mom van ‘plaatsing op geheim adres’?).

……

k.  Andere onmenselijke daden van een gelijkwaardig karakter die opzettelijk groot lijden of aanzienlijke schade aan het lichaam, aan de geestelijke of fysieke gezondheid toebrengen (zie de schade door UHP en splitsing van gezinnen, veroorzaakt door ‘jeugdzorg’, zie als wetenschappelijk bewijs de stukken van prof. R. Gardner (geestelijke schade) en prof. dr. U. Gresser (toonde lichamelijk schade bij kinderen aan door scheiding van kind-ouders).  


Voor de toepassing van het eerste lid:

a. betekent “aanval gericht tegen de burgerbevolking”: een wijze van optreden die met zich meebrengt het meermalen plegen van de in het eerste lid bedoelde handelingen tegen de burgerbevolking ten uitvoering of voortzetting van het beleid van een Staat of organisatie, dat het plegen van een dergelijke aanval tot doel heeft

 

Tot zover het verkorte citaat van het Statuut van Rome, de cursieve toevoegingen behoren daar niet toe.

Gezien het jarenlange beleid in uit huis plaatsingen, dat inmiddels is toegenomen tot 48000 uit huis geplaatste kinderen en de verwachting dat er nog voor het komend jaar 2500 extra pleeggezinnen ‘noodzakelijk’ zijn, lijkt het gezin-splijtende beleid van de Nederlandse Staat structureel en langdurig te zijn.

Ik spreek hier de hoop uit dat het niet tot een strafvervolging zal hoeven komen en u haast maakt van het aanpassen van de wetgeving alsmede de indiening van een wet met de inhoud ‘spoed terugplaatsing van kinderen’, ‘spoed uit huis plaatsing bleek al jarenlang immers ook mogelijk!

Uiteraard heeft onze groep ouders ook al contact gehad met the Nordic Commission of Human Rights en met Marius Reikeras, de advocaat die met de procedures bij het EHRM begon.

Wij raden u aan de video van prof. Heertje over 'Jeugdzorg''

(https://www.youtube.com/watch?v=zn2Mal2VVAQ ) en van de arts Nico  Mul, ouder-ondersteuner (https://www.youtube.com/watch?v=TeUjg_s5gpk)  eens te bekijken: het is nog steeds actueel!

 

Bijgevoegd treft u enige uitleg aan inzake ‘Hoe komen kinderen in de jeugdzorg?’

 

           Geacht Parlementslid, Kabinetslid, Beste Burger,

 

Wij zijn de ouders van onterecht uit huis geplaatste kinderen. Wij zijn onze kinderen al jaren kwijt. Wij zijn slachtoffers van ‘Jeugdzorg’.

U zult denken als Nederlandse burger dat een normaal gezin nooit te maken zal krijgen met Jeugdzorg, dat dit enkel mensen zijn met problemen die zorg ontvangen van de overheid. Niets is echter minder waar! Ieder kind en iedere ouder kan anno 2019 te maken krijgen met 'Jeugdzorg'. Hoe dat precies zit wil ik u graag uitleggen:

De naam “Jeugdzorg” is zeer verraderlijk. Jeugdzorg is een misleidende term. Waar dit impliceert dat er zorg wordt geleverd, gebeurt dit niet en staan kinderen en hun ouders in de kou. Jeugdzorg is in wezen een wolf in schaapskleding.

De meeste mensen die met Jeugdzorg te maken hebben gehad zullen dit beamen. De term jeugdZORG wordt gebruikt om de burger zand in de ogen te strooien. Jeugdzorg doet zich voor als ZORG, maar in wezen is het repressie.

Zodra U als ouder  te maken krijgt met jeugdzorg, verandert  uw leven als ouder  binnen enkele dagen in een Hel.  

U zult denken ‘Hoe komt een ouder dan in aanraking met jeugdzorg?’

Nou dit is heel gemakkelijk. Een enkele  anonieme melding bij Veilig Thuis van een buurman kan genoeg zijn. Een melding van  jaloerse broer of zus, vriend vriendin kan uw gezin ook fataal worden. Een melding van een leraar waarmee U een woordenwisseling heeft kan ook al voldoende zijn. Erger nog: binnenkort worden de 'aandachtsfunctionarissen' binnen scholen geïntroduceerd, die speciaal kinderen gaan screenen op kindermishandeling, want in iedere klas MOET minstens 1 mishandeld kind zijn, waarbij de signalen zijn: geen goede kleding, vuile schoenen en eventueel een beschimmelde boterham....

Zodra er een (anonieme) melding is gedaan bij Veilig Thuis en de brief van Veilig Thuis in uw brievenbus ligt, dan is uw gezin letterlijk in gevaar. 

Veilig Thuis zijn de scouts van Jeugdzorg, zij gaan actief op zoek naar Kindermishandelaars.  Sinds 1 juli 2014  is er de meldcode kindermishandeling die per 1 januari 2019 wederom is aangescherpt. Een echte heksenjacht van de overheid op ouders is gaande.

Zie ook Zembla 'Verdachte ouders'. Hier werden kinderen bewust op het randje van de dood gebracht, alleen en uitsluitend om ouders vals te kunnen beschuldigen, volledig aangestuurd door VT!

Een en ander alleen vanwege de perverse financiële prikkel van de jeugdzorgketen (professor Heertjes / video 6 mei 2014) en in diverse artikelen, o.a. van de advocaat mr. ir. P. Prinsen / www.peterprinsen.nl.

 

Als U de definitie van kindermishandeling leest in de jeugdwet dan is iedere ouder Kindermishandelaar. Totale willekeur regeert. Emotionele verwaarlozing is immers  ook verwaarlozing. De meeste uithuisgeplaatste kinderen zijn emotioneel verwaarloosde kinderen. Maar wat is  emotionele verwaarlozing nou precies? Met de definitie emotionele verwaarlozing kan men iedere ouder vangen. Een autoritaire ouder maar ook een lieve ouder kan een emotioneel mishandelaar zijn, deze geeft namelijk dan niet voldoende grenzen aan en dit werkt ook beschadigend. Maar wie bepaalt of U een emotionele kindermishandelaar bent van uw eigen kind? Juist ja, de zorgwerkers die werk nodig hebben. Zij creëren werk ten koste van uw leven en ten koste van uw gezin. 

Zodra Veilig thuis eenmaal het oog op uw kind heeft laten vallen dan bent U de klos. Het vergrootglas gaat nimmer van U af.  

Vervolgens komt een zogenaamd 'Raadsonderzoek', waarbij de ronduit leugens van VT worden overgenomen en aangedikt. Veelal verschijnt ook nog de zin: 'De gedragsdeskundige maakt deel uit van ons team'.  Dit moet de illusie wekken alsof er enig gedragsdeskundig onderzoek verricht is. Dit is ronduit niet waar: de gedragsdeskundige heeft meestal noch ouders noch de kinderen gezien en al helemaal geen onderzoek verricht! Sterker nog: veelal wordt zijn of haar naam angstvallig geheim gehouden, uit angst voor tuchtklachten wegens 'oordelen zonder enig onderzoek'! Vervolgens.... zal U denken: Als veilig thuis mij nu typeert als kindermishandelaar van mijn eigen kind dan kan ik de Rechter toch wel uitleggen dat ik dat niet ben? Ik hou van mijn kind!

Niets is minder waar. De kinderrechter doet niet aan Waarheidsvinding. Zij neemt het dossier van Veilig thuis en de Raad van de kinderbescherming klakkeloos over in haar vonnis, sterker nog, zij houdt voorbesprekingen met veilig thuis over wat uw anonieme melders gemeld hebben.

De rechtszitting tot ‘machtiging uit huis plaatsing’ is in wezen een schijnvertoning: de Raad komt met zijn zogenaamd deskundig rapport, de ouders die zeggen dat het een stelletje bij elkaar geraapte leugens, indrukken, vooroordelen en onderbuikgevoelens zijn, worden gewoonweg aan de kant geschoven. U krijgt het vonnis thuis gestuurd.

Boven het schijnvonnis wat U thuisgestuurd krijgt, staat ‘In naam van de Koning’. Dit vonnis is over (zowat) de hele wereld rechtsgeldig. U kunt uw kind niet meer zomaar meenemen naar het buitenland zonder zwaar gestraft te worden. Er volgen vermissingsberichten van uw kind in de dagbladen en Interpol wordt over de grens ingezet. Haalt U uw kind stiekem op bij het pleeggezin, dan krijgt U te maken met het ‘high expert politieteam’ van de jeugdzorg. U wordt direct hardhandig ingerekend. Vaak wordt er dan ook nog een melding gedaan door een Jeugdzorg-medewerker die dan in het nieuws brengt hoe hardhandig wij wel niet met hem zijn omgesprongen.

Het resultaat is voor de jeugdzorg industrie bereikt: hun inkomen is voor de komende paar jaar gewaarborgd: meer dan € 60.000,- per jaar 'omzet' dankzij een paar leugens, over de rug van uw kind!

Vanaf dit moment is uw kind vaak op een geheime locatie. U krijgt uw kind nog slechts weinig te zien, soms 1 maal in de 5 maanden een uurtje op het kantoor van

Jeugdzorg of de Raad van de kinderbescherming. De pleegmoeder voedt, kleed en geniet financieel voordeel van uw kind. Uw kind is een verdienmodel geworden van jeugdzorg. U krijgt uw kind nooit meer terug, wat U ook doet en wat U ook schrijft aan de kinderrechter. Vanaf  dit moment bent U een van onze  groep geworden. U bent een slachtoffer van Jeugdzorg! U bent een ouder van een onterecht uit huis geplaatst kind. Welkom in onze Hel van de institutionele ouderverstoting en leugens! U bent ongewenst onbetaald draagmoeder geworden voor pleegouders en als dank wordt u letterlijk financieel en emotioneel gemarteld door kinderrechters en de jeugdzorgketen via de leugenfabriek genaamd Jeugdzorg. 

U bent letterlijk binnen enkele maanden na de melding van veilig thuis een paria geworden. U loopt zonder uw kind op straat de hele buurt kijkt U raar aan. Er is geen moeder meer die contact met u opneemt. Er zal wel iets met U zijn. U zult wel raar gedaan hebben tegen uw kinderen. Nederland heeft toch een gedegen Rechtssysteem? Je kinderen worden je toch niet zomaar afgenomen? Maar als U antwoordt: De Nederlandse rechters doen niet aan waarheidsvinding? Dan kijkt iedereen U raar aan!

U vraagt zich af: Waarom overkomt mij dit ? Had ik mijn kind nou maar beter gekleed, had ik het huis nou maar beter opgeruimd. Dit gegeven vreet aan U. Maar in werkelijkheid bent U slachtoffer geworden van de perverse prikkel van Jeugdzorg (lees: Jeugdzorg tirannie). Het verdienmodel op uw kind betaald van uw eigen belastinggeld. De ontwrichting van uw gezin betaald door de Staat. Een uit huis geplaatst kind levert de zorgsector per jaar meer dan € 60.000,- /jaar op. Uw kind is dus tonnen zorggeld waard geworden. Er is veel geld gemoeid met het feit dat U uw kind niet terug krijgt. Stel je voor dat Uw kind terug thuis komt. Dan verliest de zorgketen enorm veel inkomsten. Nu wordt er aan een stuk door gelogen over U door de instanties, genaamd de leugenfabriek “U bent gewelddadig”, “U bent psychisch”, “U bent autistisch”, U kunt het zo gek maar het wordt U in de schoenen geschoven. Dit staat allemaal in uw dossier (zeer veel bewijs circuleert in onze groep en op internet). 

Welkom in de hel van: JEUGDZORG SLACHTOFFERS

Kort samengevat:

Enige meldingen, indrukken, leugens, wraak-meldingen en 'signalen', waarbij de volstrekte willekeur aanwezig is (zie bijvoorbeeld onze 3 prinsesjes in Den Haag: als hun ouders 1 week op 24 uur reizen zijn, dan is er niets aan de hand.  Als een gewone ouder een oppas heeft voor 1 of 2 dagen en eventueel 2 verschillende oppassen, dan is dat zelfs reden tot uit huis plaatsing wegens 'afwezige ouders' en 'emotionele verwaarlozing'...) worden verbouwd tot Veilig Thuis of Raadsrapporten, zonder enige vorm van adequaat onderzoek nemen rechters die over  en de jeugdzorgsector wordt aan geld / werkgelegenheid geholpen...

KINDEREN worden VOOR HET LEVEN beschadigd, door de gewoonweg maffiapraktijken van 'jeugdzorg' als bijvoorbeeld de vergelijking met de malafide aannemer die je dak stuk maakt en vervolgens zegt 'het dak is stuk', u dient dit door mij te laten repareren'. Een dak is een ding, een goede aannemer kan het leed tegen betaling weer ongedaan maken: Uw kind is echter voor zijn hele leven getraumatiseerd. Dit komt nooit meer goed!  

Fundamentele MENSENRECHTEN worden gewoonweg genegeerd en al helemaal het RECHT op GEZINSLEVEN van KINDEREN!

(De vergelijking dringt zich op met hoe de Aboriginals in de 50-er jaren behandeld zijn in Australië en de Noorse en Canadese kinderen door hun ‘jeugdzorg’! Canada heeft sinds einde 2018 nieuwe wetgeving gemaakt, Australië is rond het millennium overstag gegaan. Momenteel staat Noorwegen zwaar onder druk. Maar Nederland doet nog steeds alsof er niets aan de hand is!).

Dit dient GESTOPT te worden: MENSENRECHTEN zijn toch DIRECT AANROEPBAAR in NEDERLAND?

 

NEDERLAND let op uw zaak!!!

 

P.S.

Degene van wie u dit exploot heeft ontvangen, heeft  (ruime) ervaring met 'jeugdzorg' en wil u daarom ook gaarne meer vertellen over de handelswijzen, praktijken en gewoonweg vernederingen die je als ouder ondergaat, als men met 'jeugdzorg' te maken krijgt en zijn gewoonweg leugen-industrie, ten koste van hun bloedeigen kinderen! Hij wacht op uw uitnodiging tot gesprek.

 

----------------------------------   einde exploot     ---------------------------------------


DE REACTIES


Kort samengevat: TREURIG!  Zowel de SP als de minister-president voelen zich niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de ruïnering van kinderlevens en schending van mensenrechten door hun ‘jeugdzorgbeleid’.

Voor het beeld hieronder de complete reacties. Op de reactie van de SP heb ik nog gereageerd met enige wetenschappelijke referenties. Ook daar kwam, bijna uiteraard, geen zinnige reactie op, De SP maakte zich wél druk om méér geld naar de jeugdzorg-industrie te sturen, en daar zijn ze nog trots op ook!

 

Als eerste namens M. Rutte:

                                                                                       Rijksvoorlichtingsdienst

                                                                         Ministerie van Algemene ZakenDatum: 17 januari 2020

Betreft: Reactie op uw brief d.d. 4 december 2019Geachte heer Mul,


Uw brief van 4 december 2019 met de bijgaande exploot heb ik in goede orde

ontvangen. In uw brief en de bijgaande exploot vraagt u aandacht voor de

uitspraak van het Europees Hof van de rechten van de Mens (ECHR 306-2019)

over een casus in Noorwegen en stelt de minister-president aansprakelijk voor

circa 48.000uit huis geplaatste kinderen en hun ouders toegebrachte leed.


Middels deze brief laat ik u weten dat ik de aansprakelijkheid voor uw schade niet

erken en ik wijs iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. Aan uw

verzoek tot een persoonlijk gesprek zal evenmin worden voldaan.


Hoogachtend,


namens de minister-president, minister van Algemene Zaken,S.J, Nawijn

Directeur Rijksvoorlichtingsdie

                                                                                                             
En nu de langere
reactie van de SP met mijn antwoord erbij:

Reactie van de SP op het Exploot van 5-12-2019  (van Team Jeugdzorgslachtoffers).

 

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor de verschillende mails en het exploot dat u ons heeft gestuurd. Wij hebben deze gelezen en willen graag, namens alle Kamerleden van de SP, met deze mail op uw correspondentie reageren.

Wij begrijpen dat u ontevreden en verontwaardigd bent over de manier waarop in sommige situaties door jeugdzorg in ons land wordt gehandeld. Er worden regelmatig ingrijpende beslissingen genomen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor kinderen, ouders en gezinnen.

In de politieke debatten die wij over de jeugdzorg voeren vragen wij steevast aandacht voor het belang van goede jeugdzorg waarbij jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers in staat worden gesteld om onder goede omstandigheden en met voldoende capaciteit hun werk te kunnen doen. Ook hebben wij de afgelopen jaren vaak benadrukt dat de huidige politiek, waarin de jeugdzorg met een harde bezuiniging is neergelegd is bij gemeenten, slecht uitpakt voor juist die jongeren die zorg, hulp en bescherming het hardst nodig hebben.

Als Kamerleden kunnen wij geen uitspraken doen over hoe de rechter in verschillende individuele situaties heeft geoordeeld. Wij beschikken niet over de juiste informatie en expertise om hierover te kunnen oordelen.  Het is onze taak als volksvertegenwoordiger om de regering te controleren en zelf met voorstellen te komen daar waar het binnen de jeugdzorg structureel en stelselmatig de verkeerde kant opgaat.

De afgelopen jaren hebben wij dit dan ook gedaan, zowel waar het gaat om tekorten in het jeugdzorgbudget alsook daar waar de jeugdzorg tekortschiet in het beschermen en helpen van jongeren en gezinnen. Bijvoorbeeld bij de uithuisplaatsing van kinderen streven wij ernaar deze tot een minimum te beperken omdat algemeen bekend is dat een uithuisplaatsing traumatiserend kan werken voor een kind. Dat wil echter niet zeggen dat je nooit tot uithuisplaatsing moet overgaan, zeker niet wanneer de veiligheid van het kind zelf of iemand anders binnen het gezin in het geding is.

Wij herkennen ons dan ook niet in de door u gemaakte verwijten en aantijgingen over het schenden van mensenrechten. Het is immers niet aan ons als Kamerleden om te oordelen over individuele situaties waarin uithuisplaatsing te sprake komt maar aan de rechter om dan een uitspraak te doen. De rechter dient daarin een zorgvuldige afweging te maken op basis van volledige en juiste informatie. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk.

Uiteraard respecteren wij uw keuze om alle volksvertegenwoordigers persoonlijk aansprakelijk te stellen, al vinden wij dit niet de juiste weg om verbeteringen en  zorgvuldige besluitvorming voor elkaar te krijgen.

Met vriendelijke groet,

namens de SP-fractie in de Tweede Kamer,

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid en woordvoerder Jeugdzorg

Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid en woordvoerder Justitie

_______________________________________________________

 

Het antwoord van ‘Team Jeugdzorgslachtoffers’:

 

Geachte heer Hijink, Geachte heer van Nispen,

 

Uw reactie op de diverse exploten die naar uw fractie c.q. alle Tweede Kamerleden zijn gegaan, getuigt er wederom van dat u of een en ander niet begrepen heeft dan wel het niet wil begrijpen. Ik ben zo vrij om, namens de het 'Team Jeugdzorgslachtoffers' u een reactie te sturen.

 

Wij hebben u niet gevraagd om in te grijpen in rechterlijke beslissingen, wij hebben u PERSOONLIJK aansprakelijk gesteld voor medeplichtigheid aan de schending van MENSENRECHTEN die door uw wetgeving geschied en voortgaat: sinds 10-09-2019 is namelijk door het EHRM bepaald dat het SCHENDING van MENSENRECHT is om kinderen te scheiden van hun ouders, zoals door 'jeugdzorg' voortdurend doorgaat en inmiddels meer dan 48000 kinderen getroffen heeft.

 

- Uw excuus dat de rechter een en ander beslist gaat voor ons niet op: rechters doen immers niet aan waarheidsvinding, konkelen met de jeugdzorg-industrie en gaan uit van UW WETGEVING die uit huis plaatsing mogelijk maakt op gronden als 'onderbuik  en 'indrukken', gedegen feitenonderzoek heeft u als Tweede Kamer ook immers tegen gehouden!

 

- Als het EHRM bepaald heeft dat het splitsen van gezinnen schending van mensenrecht en zelfs te beschouwen is als 'kindermishandeling' is het geheel onredelijk om 96000 ouders  (ieder kind heeft er immers 2!) weer terug te wijzen naar die zelfde rechters die de uit huis plaatsing hadden 'geregeld': U bent verantwoordelijk en U, als Tweede Kamer dient dit op te knappen.  Nogmaals 96000 ouders naar die rechters terug sturen om weer een show-proces te krijgen waar naar iedereen behalve de ouders geluisterd wordt, is gewoonweg not done, weerzinwekkend en zelfs abject te noemen.

 

- Eveneens heeft uw Kamer volledig verzaakt om enige wetgeving te maken ter controle van rechters: u heeft bijvoorbeeld een 'constitutioneel hof' verworpen. Nederland is een van de weinige landen in de wereld die dat niet heeft.

 

- Ook was u doof voor alle ouders die klaagden over het gebrek aan enige 'waarheidsvinding' in het familierecht evenals het beëdigen van die jeugdzorgwerkers die onbegrensd mogen liegen voor rechters.

 

- U schreef over 'het belang van het kind': ook uw Kamer was BLIND en DOOF voor het eenvoudige gegeven dat uit de wetenschap NOOIT een onderzoek is verschenen waaruit bleek dat uit huis plaatsing van kinderen zo 'goed' zou zijn.  Onderzoeken over de schadelijkheid en het mensonterende karakter van uit huis plaatsing zijn er te over.  Zelfs

een gegeven als 'Seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg' beschouwt u (uw Kamer)  als gewoonweg een feit en we gaan over tot de orde van de dag.... In bijlage verstrek ik u enige toelichting en linken naar onderzoeken van echte wetenschappers.

 

- In het exploot is duidelijk opgenomen waarvoor wij u AANSPRAKELIJK stellen: het SCHENDEN van MENSENRECHTEN van kinderen en ouders 8 EVRM (en art. 6 EVRM: eerlijke procesvoering)   Hierbij is aangemerkt dat u, c.q. Kamerleden géén aanspraak kunnen maken op 'parlementaire onschendbaarheid' als het gaat om mensenrechten, daarom ook meer dan 150 exploten richting Den Haag.

 

- U ziet niet in dat een UHP, die uitgevoerd én geïndiceerd wordt door de zelfde instelling, een omzet oplevert van ca. 60.000 euro voor die GI, als een kind wordt thuis geplaatst en de onder toezicht stelling er niet meer is, daalt de omzet naar 0.  U begrijpt niet hoe PERVERS dit gegeven is: méér uit huisplaatsingen indiceren = méér geld... en we gaan gewoon door....

 

- Vooralsnog zijn wij, 'Team Jeugdzorgslachtoffers' bereid om met u individueel in gesprek te gaan om eens te laten horen hoe het de ouders / kinderen vergaat die met 'jeugdzorg' te maken hebben en straks met Kerst ook zonder kinderen zitten, DANK ZIJ UW WETGEVING en 'rechters'.... Als u gesprek weigert, rest ons niets anders dan andere middelen, die wij overigens liever niet doen, als klachten bij Internationaal Strafhof te Den Haag en Genève wegens 'Schending van mensenrechten' en uiteraard de internationale pers, Unesco, AI en de EU. Laat het u duidelijk zijn: er moet ONMIDDELLIJK een eind gemaakt worden aan ALLE UIT HUIS PLAATSINGEN en u als Tweede Kamer, zorgt maar dat die wetgeving er komt!

U kon zo snel de wetgeving omtrent maximumsnelheid realiseren (binnen één dag), nu ligt er voor u een spoed taak voor de wet 'SPOED TERUGPLAATSING van alle UHP-kinderen'!

 

- Een extra reden om dat te doen is ook uw VERZAKEN in uw taak aangaande 'hulp in de thuissituatie' die jeugdzorg verplicht was / is te geven: juist DIE HULP wordt min of meer verboden dan wel tegengewerkt, met als enige doel uit huis plaatsing van kinderen en dan de leugen voor de rechter inbrengen: 'hulp in de thuissituatie is niet mogelijk'...

 

In bijlage enige achtergrondinformatie,

 

In de hoop dat u bereid bent tot spoedige gesprekken met jeugdzorgslachtoffers,

met vriendelijke groet en dank voor uw tijd,

 

Namens het Team Jeugdzorgslachtoffers,

 

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.

tel.: 06-33109214

 

De bijlage    Over ‘jeugdzorg’

 

Voor al degenen die nooit gehoord hebben over ‘jeugdzorg’ en geen idee hebben waar men in terecht komt als men met ‘jeugdzorg’, ‘Veilig Thuis’, SAVE’ en andere zogenaamde jeugdzorg-instanties te maken krijgt.Hieronder een kleine impressie van internet!

 

In de ‘jeugdzorg’ is het gebruikelijk dat het orgaan dat ‘zorgen’ enz. constateert bij een kind of gezin, via enige vaak ronduit leugen-rapporten, zonder enige waarheidsvinding bij de rechter een beloning krijgen voor hun leugens: men krijgt een ‘Onder Toezicht Stelling’ al dan niet met een ‘machtiging Uit Huis Plaatsing’ voor elkaar bij de rechter: omzet 8000 Euro/jaar / kind voor de OTS, ca. 60.000 Euro’s omzet voor een UHP… tel uit je winst! Wordt een kind uiteindelijk thuis geplaatst, dan wordt de omzet voor de jeugdzorgindustrie teruggebracht tot 0,0…. U begrijpt waarom ‘jeugdzorg’ liever uw kind nooit meer thuis plaatst!

Dit laatste is volledig in strijd met alle MENSENRECHTEN (art. 8 EVRM en niet te vergeten het arrest d.d. 10-09-2019 (ECRH 306-2019) van het EHRM.

 

Enige video’s, die nog steeds actueel zijn:

 

Interview  met ouder-ondersteuner Nico Mul door Rob Brockhus SDN 18-03-2008

Een conferentie over ‘jeugdzorg’

Kinderroof door ‘jeugdzorg’ (Let wel: deze moeder mocht haar 2e kind wél gewoon houden, met dezelfde vader, zelfde huis en dezelfde omstandigheden.  Haar 2e kind is gewoon gezond en inmiddels 8 jaar, haar eerste kind is onder behandeling (geweest)  bij een psychiater omdat hij worstelt met de vraag ‘WAAROM mag ik NIET bij mijn ouders blijven en mijn zus wel?’  Antwoord op die vraag: hij is gewoonweg BELOOFD door Jeugdzorg aan dat pleeggezin dat om een kind vroeg ‘om te houden’! Pleegmoeder was ‘trainer pleegouders’ in de pleegzorg….)

Een misdadige kinderroof: een kind is beter af bij ‘tokkies’ dan bij een hooggeschoolde moeder….evenzo deze...en deze kind van 10….

De VALSE BESCHULDIGINGEN van VT

Advocaat Richard Korver hier over

Nog iets over Uit huis plaatsen

 

Rapporten uitgebracht door officiële instanties over de waanzin van het uit huis plaatsen en ‘jeugdzorg’:

909 zorgen”, prof. N.Slot c.s. 2002 (slechts ca. 26% van de jeugdhulp bleek effectief / ca. 28 % schadelijk en de rest gewoonweg géén effect: jeugdzorg is dus voor ca. 74% WEGGEGOOID GELD!)

Rapport Samson, 2013: ‘seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg’ Enige kritische aantekeningen daarbij.

De Kinderombudsman: ernstige fouten veel onterechte UHP

De Nationale ‘Ombudsman Is de zorg gegrond?’De N.O. constateert dat veel rapporten van de jeugdzorg-industrie berusten op indrukken, aannames, onderbuikgevoelens en dat adequaat feitenonderzoek ontbreekt.

Enige kritische geluiden, goed onderbouwd:

Een jeugdzorgzaak

De slodderwetenschap van ‘jeugdzorg’

Huize Alexandra, waar meisjes in feite mishandeld werden door ‘jeugdzorg’. Hoor hier de zeer hypocriete rechter A.Quick-Schuit die als rechter daar vele kinderen heen stuurde zónder te weten wat daar werkelijk gebeurde….(had ze toch als rechter MOETEN weten?)

Dat de jeugdzorg veel overeenkomsten heeft met gewoonweg de ‘fabeltjeskrant, werd onlangs verdedigd in het proefschrift (download-links staan in de rechter marge) van Dr. C. Bartelink op 1-2-2018 aan de universiteit van Groningen. Hier haar proefschrift, met als inhoud dat de beslissing tot uit huis plaatsen vaak afhangt van de willekeur van de medewerkers bij jeugdzorg! (Ouders wisten dit al lang!!)

 

Medische schade door uit huis plaatsen:

Medical Kidnap: “Foster care system harms children

Prof. dr. U. Gresser, internist, toonde medisch aan hoezeer het gescheiden zijn van ouders kinderen schaadt! (NL-vertaling)

Schade door ‘oudervervremding’/ ‘Parential Alianation’ Het hersenspoelen van kinderen door hen gewoonweg zaken wijs te maken als ‘Ik ben nu je nieuwe papa/mama’/ ‘je ouders houden niet van jou’ en andere leugens om een kind zogenaamd te laten hechten aan pleegouders of jeugdzorginstellingen.

 

Kritische artikelen:

Het dreigen van BJZ, richting gemeenten en overheid dit keer.

Uit huisplaatsingen als Catastrofe, P. Dijkshoorn, psychiater

Praktijk van jeugdzorg-1

Over mensenrechten schendingen (arrest 10-09-2019 EHRM): einde alle UHP? (In dit artikel ook een link naar de uitspraak van 10-09-2019 van EHRM)

Waarom jeugdzorg echt maffia is.

Over de JACHT op KINDEREN door VT

Nieuwste: jeugdzorg wil reeds ruim voor geboorte van een kind op kinderjacht!

Oorlog met VT: kinderen worden tot het randje van de dood gebracht, alleen voor het ‘gelijk van VT’.

 

Het ultieme doel, terugplaatsing van kinderen bij hun echte ouders.  Een en ander naar het Deense model van UHP: daar gebeurt dat alleen met instemming van ouders én 2 gedragsdeskundigen en anders niet! Mogelijk kan dit concept met spoed in de praktijk gebracht worden, uit huis plaatsen kan immers ook binnen 1 uur geregeld worden!

 

Opvallend is in deze reeks dat er géén enkele onderzoek is aangetroffen waaruit zou blijken dat uit huis plaatsen van kinderen zo goed zou zijn…..m.u.v. de omzet voor jeugdzorg-industrie en de bonussen voor zijn bestuurders!

 

…. de vergelijking met de belastingdienst inzake kinderopvangtoeslag dringt zich op…...

 

Verdere reacties en effecten:

 

Als eerste kwam via Facebook een Nina Blessing, die zich voordeed alsof de exploten-actie van haar was. De werkelijkheid is dat zij er niets mee te maken had, niets aan meegewerkt en niets aan meebetaald, onzinnige beweringen van haar dus! Wel even subtiel reclame maken voor haar bedrijfje….

 

Naar aanleiding van deze actie kwam mw. Tielen van de VVD in actie: zij wilde eens met ouders gaan praten over jeugdzorg, en hield daarvoor 3 bijeenkomsten, waarvoor men zich moest aanmelden.

 

Ik meldde me uiteraard ook. Ik had een telefonisch contact, mw. Tielen wilde (zogenaamd) daarom apart met mij spreken.  Ik was nogal kritisch: ik had namelijk géén behoefte aan een gesprek als: “Het heeft onze aandacht”, “Jeugdzorg gaat altijd in gesprek met ouders”en “uit huis plaatsen gebeurt écht als het niet anders kan” en vooral:”waarheidsvinding heeft onze aandacht”... “u kan uw bezwaren bij de rechter vertellen”.. Dat soort onzin zit ik niet op te wachten!

 

Uiteindelijk gaf mw. Tielen het stokje over aan dhr. M. Wörsdörfer.  Ok met hem had ik een e-mailwisseling… Tot op heden heb ik, ondanks zijn beloften NIETS vernomen!  Ondertussen zag ik een aantal kamervragen en stukken van deze man, waaruit slechts één ding bleek: hij heeft géén enkele kijk op hoe het werkelijk toegaat in ‘jeugdzorg’, 

 

In de tussentijd…..

De Commissie De Winter, over mishandeling / geweld in de jeugdzorg, kwam met zijn eindrapport en naar aanleiding daarvan werd er een excuus gemaakt door de minister van rechtsbescherming, Sander Dekker, en de directeur Generaal van het ministerie van VWS… Erik Gerritsen (wel bekend als ex-bestuursvoorzitter van BJAA.. bekend van de uit huis plaatsing terreur in de regio Amsterdam….

 

Ze waren zo erg geschokt over hoe mensen hadden geleden door ‘jeugdzorg’ en de (aangemelde) slachtoffers kregen zelfs een genoegdoening van 5000 € voor alle aangedane leed…..

 

Het aantal uithuisplaatsingen stijgt nog steeds, in oktober waren het al ‘53000 kinderen die niet thuis kunnen wonen’ aldus het CBS…..

Het leed dat wordt aangericht door kinderen weg te rukken van hun ouders, al dan niet op te sluiten in jeugdzorginstellingen, ‘gezinshuizen’, en pleeggezinnen, kinderen vervreemden van hun echte familie….. het leed gaat onverminderd verder…..

 

Minder uit huis plaatsen?

 

NEE dus, ondanks de wetenschappers, die nog steeds niet hebben kunnen aantonen dat jeugdzorg een goed resultaat heeft, sterker nog, er is wetenschappelijk aangetoond dat het wegrukken van ouders minderen ook medisch schaadt (Prof. Gresser / internist / Duitsland).  Ook is aangetoond dat maar liefst 90 % van de kinderen die jeugdzorg hadden juist slechter af is ‘dankzij de jeugdzorg’.... Het gaat maar door….

 

Ondertussen:

Wederom is er een proefschrift verschenen over het uit huis plaatsen, diverse media besteden aandacht aan het failliet van gemeenten door ‘Jeugdzorg’. Ikzelf heb een praatje  (ik begin bij ca. 1.00 u) mogen houden in Rotterdam, dat een succesvol effect had, een motie: Rotterdam wil méér jeugdhulp thuis om minder uit huis te plaatsen! 

Nu heeft het programma ‘De Hofbar’ recentelijk enige uitzendingen gewijd aan Jeugdzorg, ook kwam daar minister Sander Dekker in beeld met gewoonweg een karikatuur: ondanks alle tegenbewijs bleef hij volhouden hoe goed en onafhankelijk de RvdK onderzoek doet en rechters de jeugdzorg toetsen…. Iedere ouder weet dat dit gewoonweg onzinnig is, minister Dekker gelooft het nog….. (eerdere uitzending van de Hofbar hier.)

 

Tjebbe Strubbe, specialist in ‘Adoptiezaken / jeugdzorg’ schreef recentelijk enige, wetenschappelijk goed onderbouwde stukjes:

Eerst een artikel over de politiek / verantwoordelijkheid.

Over de misleiding van minsiter De Jonge aangaande ‘jeugdzorg’.

Over ‘Kwakzalverij-jeugdzorg’ en wetenschappelijke onderbouwing!

Tot zover enige artikelen van Tjebbe, hieronder nog een artikel uit 2014 van Sven Snijer, dat nog steeds actueel is: ‘Lanceert u maar’ over de transitie en alles wat er gewoonweg niet onderzocht is…. Het was van maart 2014, maar gezien het naderende faillissement van verschillende gemeenten, (Bergen op Zoom bijvoorbeeld / gaat gemeentelijke monumenten en stadhuis verkopen en WOZ met 25 % verhogen….!) is het gewoonweg goed gezien van Sven in 2014….

 

Ik vraag me ondertussen af of ik nu zo slim ben of de gemeenten zo dom: hebben die nu écht niet gezien dat toen gemeenten klakkeloos BJZ de GI gingen noemen, zij de jeugdzorg naar de GI hebben gestuurd en nu de wet de gemeenten verplicht te BLIJVEN BETALEN als de rechter een OTS of UHP uitspreekt, dat die GI zó SNEL MOGELIJK aansturen op een OTS (= zeker van 9000€ per kind per jaar!) en dan komen daar de kosten van allerlei zorgtrajecten nog bij… en gemeenten blijven betalen en vragen niets…(ondanks de wettelijke verplichting daartoe!)  Waarom vragen gemeenten niet ieder jaar aan de GI: ‘Wat hebben jullie gedaan om zorgen weg te nemen, zodat de OTS / UHP kan worden opgeheven? Juiste antwoord is meestal ‘NIETS’, maar ondertussen indiceren die zelfde GI weer méér zorgen om de zoveelste verlenging OTS /UHP te vragen bij de rechters….. en die laaste krijgen ze zelfs op telefonisch verzoek…..!

 

Een en ander stemt mij treurig: de jeugdzorg-lobby schijnt onbeperkt door te gaan, de MISHANDELING van kinderen DOOR JEUGDZORG idem, kinderen voor het leven beschadigen…...Wanneer komt hier eens een einde aan, door bijvoorbeeld eens te LUISTEREN naar ouders é kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben in OVERLEG met ouders….. het stoppen met LIEGEN zou een eind kunnen helpen… nu nog alle onwaarheden VERWIJDEREN uit de huidige dossier… ‘niet waar dan UIT de dossiers… Zó moeilijk moet dat toch niet zijn….. en dat lost meteen het probleem van ‘waarheidsvinding’ op….

Gewoon dus: NIET meer LIEGEN!!!

 

Exploten-actie mislukt?

 

Ja en neen! Ja: het heeft géén enkel direct effect gehad op het verminderen van uithuisplaatsingen en terreur van ‘jeugdzorg’, neen: wij hebben zowel aan onze wetgevers én aan regering duidelijk gemaakt dat we HEN AANSPRAKELIJK stellen voor de voortgaande schending van mensenrechten en in feite mishandeling van kinderen! Vele advocaten kunnen dit gebruiken om uiteindelijk, als er over een jaar of 10 weer een ‘commissie de Winter’ komt, een forse schadeloosstelling te eisen!  De wetenschap zal toch eens een keer doordringen tot Den Haag, de Rechters en misschien ooit de ‘jeugdzorg’!!

Tenslotte: Nederland: houdt eens op met wijzen naar het buitenland, zolang u 53000 kinderen afsluit van hun ouders, opsluit zonder proces en voor het leven beschadigt! Het EVRM én IVRK geldt immers ook voor hen!

 

Ceterum censeo BJZ /'Veilig Thuis' / GI esse delendam (naar Cato Maior)

 

Drs. N.J.M. Mul, arts n.p. (meldpuntjeugdzorg@gmail.com)