woensdag 16 oktober 2019

EINDE ALLE UITHUISPLAATSINGEN....?!

Het aan kinderen ontnemen van hun ouders en familie is zeer kind beschadigend en werkt zeer lang door. Dit gegeven is ieder weldenkend mens bekend, behalve kennelijk de gewoonweg LEUGENFABRIEK die ook wel 'Jeugdzorg' wordt genoemd.

Op geen enkele wijze is het 'in het belang van het kind' om kinderen te vervreemden van hun ouders. Ik noem enige wetenschappelijke stukken: de boeken van prof. Bowlby (ca. 1956), de boeken van prof. R. Gardner over PAS en het zeer recente onderzoek door de Duitse internist, Prof. dr. U. Gresser.

De 'Jeugdzorg' en 'Kinderbescherming' Nederland kunnen en willen deze wetenschap nog steeds niet begrijpen en volharden in hun leugens. Nu is de Nederlandse leugen-industrie niet de enige: In Noorwegen bijvoorbeeld is een groep ouders geweest die dat niet langer pikte en doorgeprocedeerd heeft tot het EUROPEES HOF voor de RECHTEN van de MENS (EHRM). Deze hoogste Europeese rechts-instantie heeft op 10-09-2019, ca. 4 weken geleden dus, een uitspraak gedaan die gewoonweg duidelijk was: het vervreemden van kinderen van hun ouders is
KINDERMISHANDELING het schendt een fundamentele recht van een kind op zijn ouders en familie!

Nederland

In Nederland zijn ca. 48.000 kinderen die niet meer thuis 'kunnen' wonen (aldus Trouw / Jeugdzorg) aangenomen dat het merendeel is gebaseerd op
'onderbuiksgevoelens', 'indrukken' en ronduit leugens en valse beschuldigingen, neem ik aan dat er misschien een 500 kinderen écht niet thuis kunnen wonen door ernstige omstandigheden. De rest zou gewoonweg naar hun ouders kunnen komen, zo nodig met enige hulp in de thuissituatie of persoonlijke begeleiding.
Dit betekent dat er dus ca. 47500 kinderen eens naar hun ouders zouden kunnen.....

WIE zorgt er voor dat die kinderen thuis komen?

Jeugdzorg-Nederland?
Sportief van de Jeugdzorgsector zou zijn dat deze eens het belang van het kind en de ouders vooropstellen en 'sorry' zeggen en de kinderen weer thuis plaatsen en de ouders alle rechtszaken besparen....Het EHRM heeft immers beslist, een sorry zou gewoonweg gepast zijn.

Ervaringsgegeven: op een 'sorry' van jeugdzorg hoeft men niet te rekenen. Op het thuisplaatsen van kinderen nog minder. Er moeten dus andere acties komen.

De STAAT der Nederlanden zelf?
Gezien het feit dat de staat (regering + volksvertegenwoordiging) zelf de
hoofdverantwoordelijke is voor de fundamentele mensenrechtenschendingen door de Jz-industrie, lijkt het mij redelijk dat deze ook zorgt dat mensenrechten in Nederland gehandhaafd blijven.... men heeft het toch zo vaak over mensenrechten in China, N.Korea en andere verre landen?? Nederland wijst toch zo graag met het vingertje? En de eigen Nederlandse kinderen dan?
Zou er iemand in de Tweede Kamer of iemand van de ministers zijn nek uit steken en verordenen dat alle kinderen met spoed moeten worden thuisgeplaatst?

Wat dacht u, leden van de Tweede Kamer, van het volgende amendement:
`De volksvertegenwoordiging, gehoord hebbende vele ouders van UHP-kinderen, gehoord de beraadslagingen, in acht nemende het Arrest van het EHRM van 10-9-2019 vraagt de ministers van VWS en Justitie om haast te maken met het thuisplaatsen van alle nu UHP-kinderen en daartoe de nodige zorg te regelen en gaat over tot de orde van de dag´....
Kost dit nu echt zoveel moeite, dames / heren volksvertegenwoordigers?


Ervaringsgegeven: als het er op aan komt, laat de regering en volksvertegen-woordiging de burgers in de steek.... (of niet? De uitzondering bevestigt de regel....)

De burgers zelf...opstand?
Rondom deze tijd zijn forse protesten gaande van boeren tegen de overheid omwille van de al maar uitdijende regelgeving, die steeds weer wijzigt... De boeren nemen het niet langer....
Ik wil hier niet oproepen tot opstand of strafbare acties, maar wat moet de burger?

De enige oplossing?

Het lijkt er op, als de staat niet uit zichzelf het arrest van het EHRM respecteert, dat de burgers zélf rechtsprocedures tegen de staat dienen te gaan voeren.
Gezien het aantal, ca. 47500 UHP-kinderen, lijkt mij een collectieve procedure het meest aangewezen.

Problemen:
WAAR zijn die ouders van UHP-kinderen die willen procederen met één goede advocaat?
WAAR is die GOEDE advocaat die misschien wel pro-deo de wanhopige ouders wil bijstaan uit menslievendheid? (De meeste ouders die met Jz te maken hebben zijn financieel ook geruïneerd!!)

Voor verdere toelichting over de onmenselijkheid van hetgeen 'jeugdzorg' genoemd wordt verwijs ik naar de vele artikelen op deze blog, vooral de reeks 'de praktijk van jeugdzorg' en 'een en al amateurisme', maar evengoed kan men aan iedere ouder wiens kind is ontnomen door Jeugdzorg vragen wat het doet om jarenlang te moeten procederen om enkele uren per maand bij je eigen kind te kunnen zijn....het is DRAMATISCH!

OPROEP

Bij deze doe ik een oproep aan:
  • De volksvertegenwoordigers om een wetsvoorstel in te dienen tot
    onmiddellijke thuisplaatsing van alle UHP-kinderen.
  • De Ministers van VWS en Justitie tot naleving van het EHRM-arrest
  • De OUDERS van UHP-kinderen: meldt u om zo nodig een groeps-procedure te beginnen tegen de Staat, als het niet anders zou kunnen.....(indien u dat wilt: laat uw naam / e-mail / tel. nr. en de reden van UHP (in 1-2 regels) na op e-mail meldpuntjeugdzorg@gmail.com)

Ik heb stiekem de hoop dat een en ander zonder procederen zou kunnen.....HELP!!!


Ceterum censeo BJZ /
'Veilig Thuis' / GI esse delendam (naar Cato Maior)

Drs. N.J.M. Mul, arts n.p. (
meldpuntjeugdzorg@gmail.com)