dinsdag 30 april 2013

"99,9 % Van de jeugdzorg gaat gewoon goed"

Burgemeester M. Horselenberg van Lelystad sprak boze ouders toe in Lelystad. Hoort en ziet haar in onderstaande aansluitende video's:
Merkwaardig is dat zij ronduit stelt dat BJZ niet zomaar kinderen uit huis plaatst en dat dit komt door mishandeling, huiselijk geweld etc. Er moeten alleen MEER PLEEGGEZINNEN komen.
Ook is zij mogelijkerwijs niet op de hoogte van de rapporten '909 Zorgen' van prof. Slot, waarvan de essentie is dat ca. 25 % van de kinderen baat heeft bij jeugdzorg, de rest gaat het alleen maar slechter af of heeft geen effect.  Ook kent zij het rapport Samson niet over het feit dat in de jeugdzorg 3x zo veel kans op mishandeling bestaat en 'seksueel misbruik structureel is' in de jeugdzorg!

Arjan Gelder van de partij WIL NU schreef een brief aan de burgemeester met een verzoek om uitleg.
(Mw. Dombroek is bestuurssecretaris bij de gemeente Lelystad.)Geachte mevrouw Dombroek,

Onder mijn aandacht heb ik gekregen een opname die is gemaakt tijdens de demonstratie tegen jeugdzorg op 22 maart j.l.
Daarbij hield uw burgemeester mevrouw Margreet Horzelman een toespraak, waar ze duidelijk stelde dat 99,9% binnen uw gemeente goed gaat. En er maar één probleem bestaat en dat is dat er te weinig pleegouders zijn.
 Graag wil ik weten waar dit op gebaseerd wordt, dus over welke cijfers men beschikt. De burgemeester liet blijken dat de demonstranten uit Lelystad afkomstig waren. Hoe verhoudt dat zich met de vele roepende demonstranten. Dat er niet meer demonstranten waren heeft niets te maken met dat het goed gaat. Binnen Jeugdzorg is er veel aan de hand. Het grootste probleem is dat veel waarheidsvinding ontbreekt.

Wij krijgen vele klachten die op het tegenovergestelde wijzen als wat de burgemeester suggereert.
Dat veel kinderen uit huis geplaatst worden heeft veelal te maken met geldelijke belangen. Door steeds meer pleegouders te creëren doet dit alleen maar versterken.
Ik ben benieuwd of de gemeente Lelystad en uw burgemeester van mening is, dat ingezet moet worden, om kinderen zoveel mogelijk bij de biologische ouders te laten verblijven en mogelijk binnen eigen netwerken hulp te doen verlenen. Daarbij zouden opvoedpoli een rol kunnen spelen, waarbij de huisarts een belangrijke schakel is, die nu veelal door jeugdzorg wordt overruled. Binnen onze denkwijze zouden de huidige bureaus jeugdzorg moeten worden opgeheven. Immers al ruim 20 jaar is men er niet in geslaagd voldoende waarheidsvinding te creëren. Wat vele slachtoffers oplevert!! Rechters gaan volledig af op de mening van de jeugdzorg keten. En daar ligt een groot probleem, wat door politici veelal wordt onderschat.
Uw spoedige reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).
Voorzitter WIL NU.

Het antwoord was gewoonweg bedroevend:

Geachte heer Gelder,

Hierbij laat ik u weten dat uw e-mail in goede orde is ontvangen en dat burgemeester Horselenberg niet op uw vraag om een reactie in zal gaan.
Met vriendelijke groet,
Liesbeth van Willigen
Communicatieadviseur
Concernstaf
Communicatie
GEMEENTE LELYSTAD
Stadhuisplein 2, Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

Telefoon: 14-0320

www.lelystad.nl
.gemeente@lelystad.nl


Opmerking JzDh+:

Deze reactie roept enige vragen op als:

1. - Heeft de burgemeester zomaar wat geroepen, na overleg met haar wethouder?
2. - Zijn politici structureel niet op de hoogte over hoe het werkelijk toegaat in 'jeugdzorgland'?
3. - Zijn al die ouders zomaar wat aan het roepen?
4. - Worden ouders ook door de politiek genegeerd?

JzDh+:  Antwoorden op deze vragen: ja, ja, NEEN, ja!

Hierbij nogmaals gezegd dat BJZ zónder gedegen onderzoek op 'waarheidsvinding' kinderen uit huis plaatst, BJZ weigert goed onderzoek te (laten) doen en weigert hulp te geven die noodzakelijk is om kinderen thuis te houden en weigert fouten te herstellen en: 
Uw kinderen terug, als blijkt dat uw kinderen onterecht uit huis geplaatst zijn? Vergeet het maar...  
En dan te bedenken dat eigenlijk IEDERE uit huis plaatsing OVERBODIG is.

.....   Uw kind is immers GOUD WAARD!  ......

Uit deze video blijkt dat bij bepaalde jeugdzorg-instellingen 90 % van de jeugd er slechter op wordt. U hoort de mening van enige hoogleraren! Zou mw, Horselenberg zich vergist hebben?
Nico Mul

maandag 29 april 2013

Jeugdzorg werkt zorgvuldig, pleeggezinnen gezocht!


Naar aanleiding van de zaak Yunus en de demonstraties die bij het bekend worden daarvan volgden is aanleiding tot een discussieavond op 7 mei a.s. te Amsterdam, waar jeugdzorg gaat uitleggen hoe zorgvuldig zij werken en er tevens reclame gemaakt wordt om méér islamitische pleeggezinnen te werven. omwille van de voorgenomen uit huis plaatsingen.


Hier het persbericht:

PLEEGZORG, EEN ZAAK VAN NEDERLAND OF VAN ONS ALLEMAAL?

PANELBIJEENKOMST

Op 7 mei a.s. organiseert Stichting Diversiteitsland een
panelbijeenkomst over jeugd- en pleegzorg in Nederland. Wethouder Pieter Hilhorst, Els Scholten, Regiomanager Bureau Jeugdzorg, Turkse
organisaties en islamitische belangenorganisaties en advocaten van Turkse gezinnen zullen ingaan op de commotie rond het pleegkind Yunus, mis(ver)standen bij Bureau Jeugdzorg en de protestacties vanuit de Turkse gemeenschap.We bespreken niet alleen de gevoeligheden maar gaan gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Kunnen we door beter samen te werken situaties als met Yunus in de toekomst voorkomen?

7 mei 2013 om 18:00 uur

CBK Amsterdam

Oranje-Vrijstaatkade 71 Amsterdam

In de Turkse gemeenschap heerst een groot wantrouwen tegenover overheidsinstanties als Jeugdzorg. Ouders zijn bang dat hun kinderen
'zomaar' kunnen worden weggehaald. Is die angst terecht? En waar komt die achterdocht vandaan? De commotie rond de negenjarige Yunus, zijn biologische ouders vroegen in hun wanhoop hulp aan de Turkse premier Erdoğan, heeft de argwaan nog verder gevoed.De politieke bemoeienis van de Turkse regering werd in Nederland niet als prettig ervaren. Ook wethouder Hilhorst liet weten dat Erdoğan zich er niet mee moest bemoeien. Turkse Nederlanders daarentegen waren blij met zijn steun, zij protesteerden op verschillende plaatsen in Nederland. De zorgen bij ouders en familie over de gang van zaken bij Bureau Jeugdzorg werd door hen nogmaals in harde taal duidelijk gemaakt. Aan de andere kant roept Bureau Jeugdzorg en pleegzorginstellingen al lange tijd dat er te weinig islamitische pleeggezinnen zijn. Hoe brengen we daar verandering in?
Belangrijk is nu: hoe doorbreken we het wantrouwen? Weet Els Scholten de ouders en families er van te overtuigen dat de werkwijze van Bureau Jeugdzorg zorgvuldig is? Zal Pieter Hilhorst het heersende wantrouwen jegens de overheid kunnen verkleinen? En zullen Turkse en islamitische
organisaties ingaan op de oproep om pleegouder te worden? We zijn benieuwd naar uw ervaringen en opvattingen over jeugd- en pleegzorg in Nederland. We nodigen u van harte uit om met de panelleden in gesprek te gaan. We zien uit naar uw komst. Aanmelden uitsluitend via de aanmeldingsformulier, zie website http://www.diversiteitsland.nl Voormeer informatie kunt u ook lezen op onze facebookpagina http://www.facebook.com/diversiteitsland

NOOT voor de Pers:

Deze bijeenkomst is een initiatief van Stichting Diversiteitsland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SalihTürker(directeur Diversiteitsland) 06-1938766 of s.turker@diversiteitsland.nl


Commentaar JzDh+:

Ik vrees dat dit bedoeld is als een soort reclamestunt van BJZ en pleegzorg. Men wil namelijk de bijeenkomst, zo ik lees, gebruiken om 'vertrouwen te wekken' in BJZ, zodat meer mensen een beroep doen op BJZ en om méér Islamitische pleeggezinnen te werven....
Uit de regel 'proberen samen te werken om zaken als met Yunus te voorkomen' lees ik dat men hier de ouders van Yunus een trap na wil geven, terwijl BJZ het was die stukken achterhield, de ouders vals beschuldigde van kindermishandeling en de kinderen bewust werden voorgehouden hoe slecht de ouders zijn, terwijl aan die ouders NIETS MANKEERDE! En nu moeten OUDERS gaan samenwerken met BJZ en VERTROUWEN hebben in die instantie....
JzDh vermoedt dat NIET verteld zal worden:

-  Dat BJZ bewust NIET aan 'waarheidsvinding' doet.
- Dat BJZ weigert aantoonbare onwaarheden uit rapportages te halen.
- Dat de 'hulp en ondersteuning', die zij u toezeggen en hun wettelijke taak is, NIET zal komen....
- BJZ werkt naar volstrekte willekeur: zie bijvoorbeeld als uw kind een paar oppassen heeft als u een paar dagen per week weg zou zijn: dan worden uw kinderen emotioneel verwaarloosd, reden tot UHP, als de a.s. koning met echtgenote 1 week aan de andere kant van de wereld is en de kinderen overlaat aan het hofpersoneel, dan is er niets aan de hand....
- Dat BJZ met allerlei listigheden kinderen probeert uit huis te plaatsen, nu met de 'ouder-kind adviseur' en de 'meldcode' die vooral veel meldingen (= UHP) zal opleveren.
- Dat een kind in de jeugdzorg eerder beschadigd en zelfs misbruikt zal worden dan thuis.
- Dat de 'pleegzorg' zó goed is, dat met een beetje pech u uw kinderen nog maar 1 uur per 3 maanden mag zien....
- Dat u als ouder meestal genegeerd en buiten spel gezet zal worden als de OTS/ UHP een feit is.
- Het disrespect voor ouders bij BJZ / pleegzorg structureel is: ook bij gewone NL-ouders worden kinderen van gelovige ouders bij atheïstische ouders gezet en andersom.... (het heeft dus niet te maken met het allochtoon zijn!)
- De rapporten 'Junger-Tas' (willekeur bij Jz)/ '909 zorgen' (72% van de kinderen in Jz slechter af dan wel géén effect!) en 'Samson' (2 à 3x zo veel mishandeling /misbruik in jeugdzorg... seksueel misbruik is 'structureel in jeugdzorg') ....
- Dat eigenlijk iedere UHP overbodig is (prof. Hermanns) en juist beter hulp thuis gegeven kan worden, indien nodig. (Zie het voorbeeld in de provincie Zeeland (door Juvent, niet door BJZ!): nu al 50 % minder UHP!)

Jeugdzorg Darkhorse plus zal ook bij die bijeenkomst gaan, ook al was het maar om te zien en horen dat wij geen gelijk hebben......

Nico Mul

Welkom op Jeugdzorg Dark horse (plus)

Van 'jeugdzorg' naar 'jeugdzorg plus', van Dark Horse naar Dark Horse plus, van galopperen naar steigeren! 

Het is mij, Nico Mul, een eer om het goede werk van 'Dark Horse' voort te mogen zetten, althans wat betreft het bijhouden en modereren van een blog.

Sven en Ranada plaatsten vele berichten, altijd correct, met respect en begrip voor andere opvattingen, daarbij altijd zoekend naar de waarheid. Grof taalgebruik, verwensingen, roddel en achterklap stond niet op hun blog….Complimenten daar voor. 

Over wie ik ben en mijn achtergrond, verwijs ik naar mijn eerdere stukje uit mijn link, die u hiernaast altijd zal kunnen vinden. 

Overigens zal ik hier ook geen grof taalgebruik, verwensingen, roddel en achterklap tolereren:  het dient een forum te zijn met kritische geluiden over 'jeugdzorg' en aanzet te geven tot op de eerste plaats meer respect voor ouders en kinderen en een betere jeugdzorg, waarbij vooral het BEHOUD van het GEZIN voorop dient te staan en niet het aantal toe te passen 'jeugdzorginterventies' met de bijgaande uithuisplaatsingen. 

Oproepen tot acties zal ik ook plaatsen, waarbij ik nog wacht op de eerste echt steekhoudende actie, zoals bijvoorbeeld de politie deed voor meer salaris, met goedkeuren van de rechter: zij legden met dienstauto's nota bene Den Haag plat door 2 snelwegen af te sluiten…. Wanneer volgen de boze ouders wiens kinderen zijn ontnomen door 'jeugdzorg'? 

Gezien het feit dat een BJZ-directeur mij ooit verzocht om de volledige naam van een 'jeugdzorg-held' (zo typeerden zij zichzelf!) te verwijderen en alleen aan te duiden met initialen, zal ik daarom ook namen van jeugdzorgmedewerkers aanduiden alsof het verdachten zijn van een strafbaar feit… Echte helden durven met naam en toenaam genoemd te worden, zoals ook echte professionals…

'Nieuwe bezems vegen schoon'….’ 

Gaat hier niet helemaal op: ik zal altijd met respect verwijzen naar eerdere artikelen van DH en mogelijk artikelen van anderen, toch wil ik iets veranderen: Ik wil meer individuele casussen gaan publiceren, mits die goed onderbouwd zijn en meer video's, waar dat van toepassing kan zijn. Ook zal ik kritische vragen blijven stellen, waarbij de eerste vraag wordt: 'Gaan alle BJZ-medewerkers met ontslag? ' Even afwachten dus… 

Het is dus de bedoeling om een nog krachtiger en kritischer geluid te laten horen tegen wat ik zelf noem de 'heksenjacht op kinderen' hetgeen nu middels meldcode,'ouder-kind-adviseurs', 'risico-inventarisatie' en 'tekeningen' aan het gebeuren is. Merkwaardig is daarbij de steeds bestaande willekeur: als u als ouder 2 oppassen heeft en bijvoorbeeld 1 week van huis bent, dan is dat 'emotionele verwaarlozing van de kinderen' c.q. 'geen continuïteit in de verzorging'  en een groot 'risico' dat tot uit huis plaatsing kan leiden, maar als onze koning en koningin in het buitenland voor een staatsbezoek, op meer dan 24 uur reistijd, hun kinderen alleen achter laten met het nodige hofpersoneel, dan grijpt BJZ niet in…. 

Ik ben zelf niet tegen 'jeugdzorg', ik wil alleen dat ouders eens gerespecteerd worden en er dus op de eerste plaats aan waarheidsvinding gedaan wordt bij de 'meldingen', dan éérst onderzoek naar thuissituatie waarbij gekeken wordt of vrijwillige hulp als bijvoorbeeld 'Home-Start' dan wel  een directe kind-gerelateerd probleem een rol speelt. In beide gevallen is BJZ overbodig, als men ouders en kinderen direct toegang geeft tot  echte deskundigen als kinderpsychiater/-psycholoog of orthopedagoog en dat verbiedt BJZ nu juist…..

'Jeugdzorg'  heeft ca. 3 jaar geleden 'jeugdzorg plus' geïntroduceerd als een 'nieuwe vorm van jeugdzorg', waarbij kinderen niet meer in de jeugdgevangenis gezet worden, maar in hetzelfde gebouw, met dezelfde deuren 'gesloten geplaatst' worden… alleen het naambordje op die gevangenis is veranderd… Zo verandert Dark Horse ook in 'Dark Horse plus' met dit verschil, dat een galopperend paard zal veranderen in een steigerend paard…. 

Een kritische blog verandert in een zéér kritisch blog…..met vooral  de STEM van OUDERS! 

Ik hoop op veel kritische en steekhoudende geluiden!


Nico Mul

Op voorhand wil ik vragen aan de mensen die mogelijk rechthebbend zijn op bepaalde (aangehaalde) artikelen om de auteursrechten daarvoor te beschouwen als donatie aan deze blog, dan wel een vriendelijk verzoek tot verwijdering van hun artikelen te doen. Het is namelijk niet mijn bedoeling om rechten te schenden en procedures op mijn dak te krijgen!


Wilt u meer weten over mij, zie hier 'Nico Mul's link', mijn 'Doe het zelf pakket' met allerlei achtergronden, tips en beschouwingen over zowel mijzelf, mijn artikelen en video's als over 'jeugdzorg' en hoe hier mee om te gaan, jurisprudentie enz. enz.
N.M. jeugdzorgdarkhorse2013@gmail.com