woensdag 21 mei 2014

Namen noemen mag!

Recentelijk werd prof. Heertje voor de rechter gedaagd wegens het noemen van namen van BJZ-medewerkers en het naar zijn mening onmenselijke optreden van hen. Een verslag van de zitting is te vinden in het artikel 'Namen Noemen' .
 Nadeel en voordeel

Johan Cruijff stelde ooit: 'ieder nadeel heeft zijn voordeel', zo is hier ook het geval: ondanks het feit dat prof Heertje werd veroordeeld tot het (laten)  verwijderen van zijn artikelen en is veroordeeld tot de proceskosten stelt de rechter duidelijk dat namen noemen wel degelijk mag onder bepaalde voorwaarden en KRITIEK op 'jeugdzorg' is mogelijk terecht en dat MAG OOK!

Prof. Heertje zijn boek 'Economie' mag gewoon in de boekhandel te verkrijgen blijven!

Het mooiste in deze is het item 4.9 van de uitspraak, met name het citaat:

"…..De voorzieningenrechter is van oordeel dat het Heertje vrij staat kritiek te uiten op BJAA (die mogelijk terecht is) en daarbij scherpe bewoordingen te gebruiken. Daarbij kan het goed zijn ter bevordering van het maatschappelijk debat om een concreet geval te noemen, zoals Heertje ook heeft gesteld, en ook het noemen van namen van individuele medewerkers, die handelen in de uitoefening van hun functie en niet op persoonlijke titel, kan gerechtvaardigd zijn indien dat noodzakelijk is om een misstand aan de kaak te stellen…."

Ook een aardig detail van de  uitspraak is dat daarin het door BJAA gehate artikel van prof. Heertje in de Volkskrant volledig is opgenomen: zo wordt dat in ieder geval aan de vergetelheid onttrokken!

Een zowel triest als zeer gunstig detail is het feit dat hier geïllustreerd wordt welke 'straf' een ouder kan krijgen door het steeds maar diskwalificeren van de andere ouder: de moeder in deze zaak is zowel haar kind als haar ouderlijk gezag kwijt geraakt als 'straf' voor het jarenlang tegenwerken van het contact van het kind met vader….

Ca. 15 jaar geleden was het nog dat 'wie gooit de meeste modder naar de andere ouder'… de moddergooi(st)er mag het kind hebben als beloning en geen gedonder met omgangsregelingen….

Er is sprake van een omslag in het voordeel van, eindelijk, vaders. Dus, beste ouders die in 'vechtscheiding' zijn: STOP het vechten en luister naar uw kind: gun uw kind zijn/haar ouders!

Voor verdere details kan u hier de hele uitspraak van 20-05-2014 nalezen.

"Jeugdzorg LIEGT"….


Dat BJZ liegt stellen vele ouders die te maken hebben met die instantie. Zo ook hier weer, zelfs schriftelijk aantoonbaar! Voor ik klachten krijg van BJAA zal ik me hier motiveren:

De Volkskrant publiceerde direct op 20-05-2014 een artikel met de reacties van prof. Heertje en  BJAA. Ik ga er van uit dat de Volkskrant de diverse meningen correct heeft weergegeven.

Jeugdzorg stelt onomwonden dat ze 'op ALLE PUNTEN hebben gewonnen'….

De rechterlijke uitspraak stelt weliswaar dat BJAA op de meeste punten in het gelijk gesteld is, maar juist een hoofdpunt van BJAA ('negatief publiceren over BJAA'…) is NIET gehonoreerd, de rechter stelde zelfs dat de kritiek van Heertje over jeugdzorg 'mogelijk terecht' is…. Ondertussen wil jeugdzorg er alles aan doen om in de media te etaleren hoe geweldig goed zij zijn, met juist E. Gerritsen als boegbeeld (bestuursvoorzitter) van BJAA voorop: méér dan 100 columns schreef hij om zijn toko te promoten….zie bijvoorbeeld ook deze en als men te veel kritiek hebt op E.G.  word je gewoon geblokkeerd: kritiek is vaak niet gewenst…..(het verbaast me zelfs dat ik ook nog af en toe wat schrijven mag)

Gelukkig hebben degene die ook de mening zijn toegedaan dat 'jeugdzorg liegt' het rapport "Is de zorg gegrond?" van de Nationale Ombudsman over BJZ van 10 december 2013 aan hun zijde!

Namen noemen en  tuchtrecht

De rechter stelt in feite dat medewerkers die zich niet verdedigen kunnen, omdat ze niet individueel aanspreekbaar zijn, niet genoemd mogen worden.
Nu is, dankzij de wet 'professionaliseringjeugdzorg' een
beroepsregister en  bijbehorend tuchtrecht in de maak voor de 'jeugdbeschermers' (of 'Ouder & Kind-adviseurs' , 'Save werkers' enz. enz.). 

Juist professionals zijn wel individueel aanspreekbaar over hun handelen, anders zou het hele tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers een wassen neus, dode mus dan wel gebakken lucht zijn. Immers: iedere echte professional, of dat nu APK-keurmeester, politieagent, arts, psycholoog of dominee is, is individueel aanspreekbaar en moet zich zo nodig verantwoorden in het openbaar.  Jeugdzorgwerkers dus binnenkort ook, of wordt direct het tuchtrecht voor hen weer afgeschaft dan wel zijn 'alle klachten niet-ontvankelijk wegens het niet met naam kunnen aanduiden van de BJZ-medewerkers'?

Ik hoop dat het tuchtrecht snel zal komen.

Uiteraard is het toegestaan om deze blog, met naamvermelding, verder te verspreiden!


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul


meldpuntjeugdzorg@gmail.com


woensdag 14 mei 2014

Jeugdzorg: AFBLIJVEN van kinderen!


Dit verhaal gaat nu eens niet over mishandeling of misbruik van kinderen die met 'jeugdzorg' te maken hebben, maar over het begin van de jeugdzorg: uw eerste kennismaking in het geval er een OTS (onder toezicht stelling)  is uitgesproken door een kinderrechter.

Een OTS komt er vaak op hetzij aandrang / verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming dan wel op verzoek van Stichting BJZ (één per provincie of groot-stedelijke regio).  Andere verzoeken als van een BJZ of opgesteld door een niet tekenbevoegde van de Stichting BJZ zijn in principe ongeldig en dient de rechter dan ook niet-ontvankelijk te verklaren. In de praktijk gebeurt dat laatste vaak niet. Die tekenbevoegdheid kan u verifiëren door een uittreksel van de Kamer van Koophandel op te vragen voor de somma van 7,50 €.

Bij uw eerste kennismaking en soms daarvoor al willen BJZ-medewerkers vaak 'kennismaken met de kinderen' dan wel de kinderen onderzoeken. Nu wordt, ondanks de zogenaamde openheid en samenwerking met de ouders, vanuit BJZ zéér geheimzinnig gedaan over de opleiding en achtergrond van hun jeugdzorg-werkers.  U kan op geen enkele wijze er op vertrouwen of u te maken heeft met een 'deskundige' met 'HEMA-opleiding' tot jeugdzorgwerker of met een MBO / HBO opgeleide jeugdzorgwerker / gezinsvoogd / 'jeugdbeschermer', 'save-werker' of O&K-adviseur. Het enige waarop te vertrouwen is, is een registratie bij Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging van Opvoedkundigen  (NVO) of een registratie bij het Beroepsregister Individuele Gezondheidszorg (BIG). Bij die laatste kunnen alleen artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en psychologen geregistreerd staan. 
Die registratie, bij NIP, NVO of BIG, garandeert u dat de hulpverlener in kwestie de juiste beroepsopleiding heeft, dat deze zich te houden heeft aan de beroepsregels en dat die aan tuchtrecht is onderworpen.

Degene die worden aangesteld door de rechtbank met het wettelijk doel u te 'ondersteunen bij de opvoeding' (art. BW I-257), stellen zich namelijk vaak op alsof deze buiten wettelijke grenzen mogen gaan op grond van de OTS.  Dit mag, jammer voor hen, gelukkig niet. Toch wordt het geprobeerd. Een aardig overzicht van wat er allemaal geprobeerd wordt, maar buiten de regels is, is beschreven in het nog altijd actuele boek van drs. T. Barendse: 'Jongleur over de schreef', dat in 2001 geschreven werd als antwoord op het handboek van de MO-groep (nu Jz-Nederland) 'De gezinsvoogd als jongleur', waarin de gezinsvoogden in opleiding structureel geleerd werd wetten te overtreden en in feite ook ouders aan de kant te zetten.

Ik geef een paar herkenbare voorbeelden:

Vaak wordt aan ouders verboden zelfstandig contact met de school van hun kinderen te hebben. Hier mist iedere wettelijke grond, zolang ouders niet door de rechter zijn ontheven van gezag + ontdaan van het 'recht op informatie en consultatie'.

Er wordt vaak tegen scholen verteld dat de jeugdzorgwerkers recht hebben op alle informatie over bepaalde kinderen.  Dit mag niet: het mag alleen met toestemming van de ouders. Veel ouders geven die toestemming niet, maar dan is de tussenoplossing misschien dat ouders altijd aanwezig zijn bij gesprekken tussen jeugdzorg en de school.

Jeugdzorgwerkers proberen dit zelfde bij (huis)artsen. Ik adviseer daarom nimmer toestemming te geven om inlichtingen op te vragen bij medici: jeugdzorgwerkers willen de informatie namelijk wel eens verdraaien.  Zie hiervoor het laatste rapport van de Nationale Ombudsman van december 2013.

Soms worden kinderen door jeugdzorgwerkers uit de klas gehaald, met het excuus: 'wil kennismaken met het kind'… VERBODEN, bovendien dienen ouders er op te kunnen vertrouwen dat hun kinderen onderwijs volgen en niet gewoonweg rechteloos worden uitgeleverd aan willekeurige jeugdzorgwerkers. VERTROUWEN is het woord: een school heeft immers een leerovereenkomst met de ouders en is niet een instituut waar naar willekeur kinderen aan jeugdzorgwerkers worden uitgeleverd….

Ik wil in dit artikel géén pleidooi houden tegen echte, goede jeugdzorg, maar tegen de gewoonweg kwakzalverij en schofferen van ouders die gebeurt onder het mom van 'jeugdzorg'.  Kinderen hebben immers recht op de 'hoogste mate van zorg', aldus art. 24 van het IVRK.
Daarom adviseer ik de volgende brief, te sturen naar de gezinsvoogd dan wel als klacht (met de nodige veranderingen)  aan de Stichting BJZ  (of St. LdH J&R / WSG / SGJ ..enz). Iedere hulp dient immers te beginnen met gedegen onderzoek door een echte deskundige en niet aaneen te hangen van 'indrukken', 'aannames', dan wel 'onderbuiksgevoelens van de gezinsvoogdes'. Uw kinderen hebben recht op GOED en gedegen onderzoek!
(kopiëren en aanpassen naar eigen situatie toegestaan!)uw NAAM
uw adres
uw contactgegevens
  
AAN:
BJZ
(Postadres)

Betreft: (namen kinderen + geb. datum)

Plaats, datum

Geachte.......(naam jeugdzorg-werker), 

U wilt graag mijn kinderen zien c.q. 'onderzoeken' in verband met de nodige hulpverlening die kennelijk geïndiceerd zou zijn in uw indicatiebesluit. 

In dat indicatiebesluit zou moeten worden aangegeven welke zorgen er zijn en welke hulp noodzakelijk is voor mijn kinderen.
Zoals u weet wil ik voor hen het allerbeste.  Daarom wil ik alleen en uitsluitend dat een echte deskundige mijn kinderen onderzoekt. 
Met een 'echte deskundige' doel ik in dit geval op een orthopedagoog dan wel kinderpsycholoog, lid van NVO/ NIP dan wel BIG-geregistreerd.  Tot op heden heeft u helaas op geen enkele wijze aangegeven welke gedragsdeskundige bevoegdheid u bezit.

Ik wacht op uw bericht bij welke deskundige ik mij met de kinderen kan vervoegen ter onderzoek / observatie. Beter zou natuurlijk zijn als deze door u aangewezen deskundige de kinderen in de thuissituatie zou observeren. Uiteraard is die persoon dan van harte welkom. 

Gaarne verneem ik van u,

hoogachtend met vriendelijke groet,

(uw handtekening)

(uw naam)

Jeugdzorg zal ongetwijfeld dit soort brieven niet weten te waarderen en u beschuldigen van 'ouders werken niet mee aan de hulpverlening'.  Deze beschuldiging is gewoonweg leugenachtig: u als ouders willen alleen dat de kinderen de best mogelijke zorg verkrijgen, de beste zorg begint bij deskundig onderzoek en niet door 'onderzoek' van dubieus opgeleide personen die onder geen enkel tuchtrecht vallen en maar wat aanrommelen! Kwakzalverij in de jeugdzorg dient gestopt te worden.

Juist gezien de toenemende tendens van 'anonieme tips', 'anonieme meldingen', 'anonieme gezinsvoogd' en 'anoniem team', is het zaak eens te gaan werken met deskundigen die wel hun naam durven noemen: échte professionals!


Kafka ligt op de loer….


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com


woensdag 7 mei 2014

Namen noemen
Geheel in de stijl die jeugdzorg wenst, noem ik hier maar even geen namen… de meeste lezers hebben aan een half woord genoeg en begrijpen het onderstaande relaas.
Afgelopen donderdag, 1-5-2014, was er om 11.00 u een wrakingszitting tussen een prof. A.H.  en een voorzieningen-rechter mr. v. W. . De reden voor wraking: deze rechter besloot op aanvraag van de eister (St. BJAA of St. JBRA / dat is even onduidelijk!), zonder het horen van prof. A.H. , dat een door eiseres tegen prof. A.H. aangespannen kort geding bepaalde dat de zitting achter gesloten deuren zou moeten worden behandeld. Bij die wrakingszitting, zogenaamd gesloten, mocht BJAA (of JBRA) met 2 advocaten naar binnen, terwijl die geen partij waren.  De geïnteresseerden in de zaak, die aan de kant van prof. A.H.  stonden mochten niet mee naar binnen. Na ca. 45 minuten werd de zitting beëindigd, uitspraak op vrijdag 14.00 u:
De wraking was toegewezen, er komt een nieuwe rechter op de zaak!

Dinsdag 6-5-2014 15.00 u

Het kort geding begint nu echt. Ditmaal veel publiek: ca. 35 mensen, waar onder enige journalisten, o.a. van een landelijk dagblad.
Iedereen naar binnen.  Eerst zou het verzoek over de gesloten verklaring behandeld worden, dus alle publiek uit de zaal.

Ca. 30 minuten later gingen de zaaldeuren open, iedereen weer naar binnen. Het argument waar eiseres meestal mee komt ( 'privacy van de kinderen' dan wel in dit geval 'privacy van de medewerkers') is niet gehonoreerd door de voorzieningenrechter. 0-1 alvast in het voordeel van gedaagde, prof. A.H. dus.

En dan begint het echt….

Door de rechter werd ingeleid met de mededeling dat de eisen naar de uitgever van het boek van A.H.  en naar de website GS waren ingetrokken. Met beiden was en compromis bereikt, de namen van jeugdzorgmedewerkers waren verwijderd en de uitgever had verzekerd dat er geen namen van jeugdzorgmedewerkers in het boek zouden staan.  Dit moest schriftelijk vastgelegd worden.

De advocaat van eiseres opende het vuur met de beschuldiging / vaststelling dat gedaagde 'onrechtmatig had gehandeld' door namen van medewerkers van jeugdzorg te noemen en hun handelen te betitelen als 'ontvoering' en daar zich negatief over uit te laten.
Ook stelde de advocate dat BJAA zorgvuldig werkt en de privacy van kinderen en ouders zeer belangrijk acht.  Ook is het handelen bij een uit huisplaatsing niet het werk van jeugdzorg, maar 'opdracht van de rechter'.(hoongelach vanuit het publiek). In dit specifieke geval is het kind door opdracht van de rechter weggerukt van school:  de hoofdverblijfplaats zou bij vader worden, dus is het kind, onder het oog van ca. 28 klasgenoten tijdens de les weggehaald door 2 BJAA-medewerkers uit de klas, geen afscheid van moeder, geplaatst in een geheim pleeggezin.  Dit zou 'in overleg met vader' zijn gebeurd. 
A.H.  zou ook zelf namen van medewerkers en van het kind gepubliceerd hebben. Dit heeft tot schade bij hen geleid….
Ook de gevolgschade van de publicaties van A.H.  werd genoemd: de artikelen verschijnen op sites als G.S. , sociale media en Darkhorse…..

En nu de tegenpartij….

Gedaagde prof. A.H. liet het woord grotendeels over aan zijn advocaat mr. L..
Ook deze had een keurig voorbereid pleidooi, dat er niet om loog…..Enige items:
-         L. haalde enige Europese jurisprudentie aan over hetgeen 'toelaatbaar' is in columns en kleine publicaties.
-         De vrijheid van meningsuiting dient gerespecteerd te worden.
-         A.H. heeft nimmer het rechterlijk vonnis aangevochten waar bepaald werd dat de hoofdverblijfplaats van het kind bij vader zou zijn, hij heeft alleen de manier van werken van 'jeugdzorg' aan de kaak gesteld!
-         De publicatie van de medewerkers van jeugdzorg is niet gebeurd door A.H., maar stonden duidelijk vermeld bij de uitspraak op www.rechtspraak.nl en wel op 9-3-2014, ca. 1 maand voor het artikel van A.H..
-         De naam van het kind van het artikel van A.H. is NIET door A.H.  gepubliceerd, maar is zelf door eiseres bekend gemaakt in de dagvaarding!!!!
-         Er is op geen enkele wijze enig stuk ingebracht door eisers dat af zou komen van de medewerkers die zogenaamd schade geleden hebben door de publicaties van A.H.. Enig bewijs van schade is ook niet te vinden!
-         Er is niets ingebracht van de ouders dan wel het kind in kwestie waaruit enige klacht of schade zou blijken! De bewering van jeugdzorg over de schadelijkheid voor ouders en kind van de publicaties van A.H. is nergens uit gebleken
-         L. memoreerde eerdere gewoonweg schandalen van 'jeugdzorg' aan als 'meisje van Nulde', 'Savanna', 'Maasmeisje' en het rapport van de Nationale Ombudsman over het falen van 'jeugdzorg'.
-         Ten slotte memoreerde hij hoe het overbrengen van het kind in kwestie, het weghalen van school tijdens het onderwijs, geen afscheid nemen van moeder, klasgenoten en vriendjes werkt voor het kind en de kinderen in zijn omgeving. Jeugdzorg houdt geen enkele rekening met hoe traumatiserend dit soort taferelen is en hoe dit doet denken aan taferelen die onder het mom van 'het beste voor het kind' gebeurden in de Tweede Wereldoorlog.

Het werd doodstil….en toen volgde 

een daverend applaus….Inmiddels is het 16.55 u. de zitting wordt 10 minuten geschorst.

De repliek van jeugdzorg:

Dat de namen op de uitspraak stonden was bekend, maar het gaat er om dat A.H.  de namen in een bepaalde context zet. De jeugdzorgmedewerkers moeten beschermd worden, omdat ze anders last zouden kunnen krijgen van bedreigingen. Ook werd nogmaals gesteld dat het gevaar groot zou zijn als A.H. verder zou publiceren over jeugdzorg, omdat A.H. had aangegeven hier nog levenslang mee verder te gaan.

De repliek van mr. L, advocaat van A.H.:

Er werd nogmaals onderstreept dat het handelen van jeugdzorg gewoonweg onnodig grievend en mensonterend was, A.H.  zijn vrijheid van meningsuiting heeft en zijn 2 artikelen eerder een column zijn in plaats van een officieel wetenschappelijke verhandeling of ander soort artikel. Ook ingezonden stuk aan een landelijk dagblad is te zien als een column, geplaatst in de rubriek 'opinie'. Ook merkte L.  op dat net een dag van te voren de bestuursvoorzitter van BJAA, dhr. E.G., wederom een column had geplaatst over de risico's van zijn medewerkers en het belang van anonimiteit… hij pleit zelfs voor een wetswijziging om Jz-medewerkers nergens meer te vermelden, ook niet in rechterlijke uitspraken…

A.H. werd vervolgens ondervraagd door de rechter. Hem werd onder andere gevraagd of hij het eens is met de strekking van de reacties zoals 'nazi-praktijken' op de artikelen op de website GS.  Hij zei dat hij dit soort woorden niet zou zeggen. Nogmaals herhaalde A.H. zijn grieven over mensonterend wegrukken van kinderen door 'jeugdzorg' zonder rekening te houden met andere kinderen, en het beeld dat geschetst wordt voor de omgeving van ouders/ kind. Applaus viel A.H. ten deel….


Mr. L. merkte op dat de dagvaarding was uitgebracht door de 'Stichting Jeugd Bescherming Regio Amsterdam' (St. JBRA), een volgens hem niet bij de KvK ingeschreven stichting, er bestaat alleen een 'Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam' (St. BJAA). De rechter eiste daarop een bewijs van inschrijving van St. JBRA, indien dit niet zou komen zou het namelijk een zaak zijn van een niet bestaande stichting en dat zou betekenen dat de gehele zaak niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Zie hieronder bij 'opmerkingen'.

De rechter sloot af met de mededeling dat  van eisers verwacht werd dat zij zo spoedig mogelijk een bewijs van inschrijving bij de KvK van de Stichting JBRA zou worden toegezonden en dat deze op 20-05-2014 uitspraak zal doen een en bericht zal uitbrengen!

Enige kleine opmerkingen

Enig zoeken op de site www.kvk.nl  levert het volgende op bij het zoeken naar 'Jeugdbescherming' in Amsterdam:

·         William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

o    KVK 41200490
o    Bijlmerdreef 101
o    1102BP
o    Amsterdam
o    Rechtspersoon
... William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. Postbus 12685, 1100AR, Amsterdam Zuidoost, Nederland 1100 AR. ...

·         Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

o    KVK 34185945
o    Overschiestraat 57
o    1062HN
o    Amsterdam
o    Rechtspersoon
34185945. Ambulante jeugdzorg. Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. ...

·         Vereniging van Landelijk Werkende Instellingen voor Jeugdbescherming en Jeugdzorg

o    KVK 40539053
o    Bijlmerdreef 101
o    1102BP
o    Amsterdam
o    Rechtspersoon
... Vereniging van Landelijk Werkende Instellingen voor Jeugdbescherming en Jeugdzorg. Postbus 12685, 1100AR, AmsterdamZuidoost, Nederland ...

·         Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg

o    KVK 40597522
o    Bijlmerdreef 101
o    1102BP
o    Amsterdam
o    Rechtspersoon
... Bijlmerdreef 101, 1102BP, Amsterdam, Nederland 1102 BP. ... betrekking tot hun functioneren als medewerkers in dejeugdbescherming in Nederland ...

U ziet: een Stichting Jeugdbescherming Regio Amsterdam staat er NIET bij!
(Ik neem aan: einde zaak…. A,.H. kan doorgaan met publiceren….!)

Treurig is het feit dat jeugdzorg kennelijk geheel in anonimiteit wil werken. Professionals, zoals artsen, rechters, advocaten en politiemensen zetten altijd hun handtekening onder hun stukken, zelfs een politieagent zet zijn eigen naam onder een proces-verbaal. Jeugdzorg wil anonieme meldingen, baseert zijn beleid op 'anonieme tip', bepaalt met een anoniem team of er een UHP komt en wil vooral niet dat de medewerkers een naam hebben…. Vooral dus verschuilen…. Alleen mensen die iets te verbergen hebben hullen zich in anonimiteit….

Graag had ik willen getuigen over de juistheid van de strekking van de artikelen van A.H.  Getuigen mocht helaas niet.  Jammer is eigenlijk dat niet vermeld werd hoe een UHP in de regel in zijn werk gaat: 1. Anonieme melding 2. Spoed UHP, waarbij kind zo nodig met politie wordt weggehaald. (Op grond van telefonisch verzoek van BJZ aan een rechter, die per fax een spoed-machtiging UHP afgeeft!) 3. Ouders krijgen de mededeling dat hun kind is ondergebracht in en 'crisispleeggezin' (en zijn de wanhoop nabij) , 4. Ouders krijgen enige weken later een 'indicatiebesluit' vol met pertinente onwaarheden en mogen bij de rechter komen, waarbij ouders helemaal de grond in geboord worden door 'jeugdzorg'…. De rechter beslist en gelooft alleen BJZ…
Dit is eerder standaard dan uitzondering! (Inderdaad: BJAA / BJZ plaatst geen kinderen uit huis....!!)

Er is in de zitting geheel niets aan de orde gekomen dat met enig kind of ouder te maken had, het ging alleen en uitsluitend over de jeugdzorgmedewerkers.

Opvallend was dat jeugdzorg zo bang was voor prof. A.H.  wegens zijn voornemen méér te publiceren over wat 'jeugdzorg' heet en, juist omdat hij dank zij zijn artikelen 'de meest verschrikkelijke verhalen' kreeg toegezonden, hij door wilde gaan tot zijn dood…
Jeugdzorg is dus BANG VOOR de WAARHEID!

Een tip voor de lezers die mijn verhaal niet geloven: zoek eens op Youtube 'jeugdzorg' of kijk eens op diverse face-book pagina's over 'jeugdzorg' dan wel 'BJZ'/ 'WSG'/ 'LdH J&R' / SGJ.  U komt de meest verschrikkelijke verhalen tegen.

Prof. A.H.  is in ieder geval niet de eerste die men probeert het zwijgen op te leggen…. Ik kan er van meepraten!

DRIE KEER kreeg prof. A.H.  dan wel zijn advocaat mr. L. APPLAUS in de rechtszaal, deze verdienden het! Bij deze nogmaals HULDE!


Ik heb in bovenstaande de zaak Jeugdzorg Amsterdam vs prof. A.H. zo goed mogelijk geprobeerd weer te geven. Mijn excuus voor mogelijke onjuistheden en de onvolledigheid.

Ik heb, om maar geen problemen te krijgen, hier even geen namen genoemd….
Ik sluit af met mijn eigen naam……

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

P.S. 1
Bovenstaand artikel mag met naam- en bronvermelding worden gekopieerd, gepubliceerd of op welke wijze anders worden verspreid.

P.S. 2
Het was ter zitting niet geheel duidelijk van wie de dagvaarding was, maar kennelijk was die tóch van st. BJAA, de wél bestaande stichting dus.

P.S. 3
De afloop van deze zaak kan u lezen bij 'Namen nemen mag', inclusief links naar de uitspraak en persberichten

meldpuntjeugdzorg@gmail.com