woensdag 7 mei 2014

Namen noemen
Geheel in de stijl die jeugdzorg wenst, noem ik hier maar even geen namen… de meeste lezers hebben aan een half woord genoeg en begrijpen het onderstaande relaas.
Afgelopen donderdag, 1-5-2014, was er om 11.00 u een wrakingszitting tussen een prof. A.H.  en een voorzieningen-rechter mr. v. W. . De reden voor wraking: deze rechter besloot op aanvraag van de eister (St. BJAA of St. JBRA / dat is even onduidelijk!), zonder het horen van prof. A.H. , dat een door eiseres tegen prof. A.H. aangespannen kort geding bepaalde dat de zitting achter gesloten deuren zou moeten worden behandeld. Bij die wrakingszitting, zogenaamd gesloten, mocht BJAA (of JBRA) met 2 advocaten naar binnen, terwijl die geen partij waren.  De geïnteresseerden in de zaak, die aan de kant van prof. A.H.  stonden mochten niet mee naar binnen. Na ca. 45 minuten werd de zitting beëindigd, uitspraak op vrijdag 14.00 u:
De wraking was toegewezen, er komt een nieuwe rechter op de zaak!

Dinsdag 6-5-2014 15.00 u

Het kort geding begint nu echt. Ditmaal veel publiek: ca. 35 mensen, waar onder enige journalisten, o.a. van een landelijk dagblad.
Iedereen naar binnen.  Eerst zou het verzoek over de gesloten verklaring behandeld worden, dus alle publiek uit de zaal.

Ca. 30 minuten later gingen de zaaldeuren open, iedereen weer naar binnen. Het argument waar eiseres meestal mee komt ( 'privacy van de kinderen' dan wel in dit geval 'privacy van de medewerkers') is niet gehonoreerd door de voorzieningenrechter. 0-1 alvast in het voordeel van gedaagde, prof. A.H. dus.

En dan begint het echt….

Door de rechter werd ingeleid met de mededeling dat de eisen naar de uitgever van het boek van A.H.  en naar de website GS waren ingetrokken. Met beiden was en compromis bereikt, de namen van jeugdzorgmedewerkers waren verwijderd en de uitgever had verzekerd dat er geen namen van jeugdzorgmedewerkers in het boek zouden staan.  Dit moest schriftelijk vastgelegd worden.

De advocaat van eiseres opende het vuur met de beschuldiging / vaststelling dat gedaagde 'onrechtmatig had gehandeld' door namen van medewerkers van jeugdzorg te noemen en hun handelen te betitelen als 'ontvoering' en daar zich negatief over uit te laten.
Ook stelde de advocate dat BJAA zorgvuldig werkt en de privacy van kinderen en ouders zeer belangrijk acht.  Ook is het handelen bij een uit huisplaatsing niet het werk van jeugdzorg, maar 'opdracht van de rechter'.(hoongelach vanuit het publiek). In dit specifieke geval is het kind door opdracht van de rechter weggerukt van school:  de hoofdverblijfplaats zou bij vader worden, dus is het kind, onder het oog van ca. 28 klasgenoten tijdens de les weggehaald door 2 BJAA-medewerkers uit de klas, geen afscheid van moeder, geplaatst in een geheim pleeggezin.  Dit zou 'in overleg met vader' zijn gebeurd. 
A.H.  zou ook zelf namen van medewerkers en van het kind gepubliceerd hebben. Dit heeft tot schade bij hen geleid….
Ook de gevolgschade van de publicaties van A.H.  werd genoemd: de artikelen verschijnen op sites als G.S. , sociale media en Darkhorse…..

En nu de tegenpartij….

Gedaagde prof. A.H. liet het woord grotendeels over aan zijn advocaat mr. L..
Ook deze had een keurig voorbereid pleidooi, dat er niet om loog…..Enige items:
-         L. haalde enige Europese jurisprudentie aan over hetgeen 'toelaatbaar' is in columns en kleine publicaties.
-         De vrijheid van meningsuiting dient gerespecteerd te worden.
-         A.H. heeft nimmer het rechterlijk vonnis aangevochten waar bepaald werd dat de hoofdverblijfplaats van het kind bij vader zou zijn, hij heeft alleen de manier van werken van 'jeugdzorg' aan de kaak gesteld!
-         De publicatie van de medewerkers van jeugdzorg is niet gebeurd door A.H., maar stonden duidelijk vermeld bij de uitspraak op www.rechtspraak.nl en wel op 9-3-2014, ca. 1 maand voor het artikel van A.H..
-         De naam van het kind van het artikel van A.H. is NIET door A.H.  gepubliceerd, maar is zelf door eiseres bekend gemaakt in de dagvaarding!!!!
-         Er is op geen enkele wijze enig stuk ingebracht door eisers dat af zou komen van de medewerkers die zogenaamd schade geleden hebben door de publicaties van A.H.. Enig bewijs van schade is ook niet te vinden!
-         Er is niets ingebracht van de ouders dan wel het kind in kwestie waaruit enige klacht of schade zou blijken! De bewering van jeugdzorg over de schadelijkheid voor ouders en kind van de publicaties van A.H. is nergens uit gebleken
-         L. memoreerde eerdere gewoonweg schandalen van 'jeugdzorg' aan als 'meisje van Nulde', 'Savanna', 'Maasmeisje' en het rapport van de Nationale Ombudsman over het falen van 'jeugdzorg'.
-         Ten slotte memoreerde hij hoe het overbrengen van het kind in kwestie, het weghalen van school tijdens het onderwijs, geen afscheid nemen van moeder, klasgenoten en vriendjes werkt voor het kind en de kinderen in zijn omgeving. Jeugdzorg houdt geen enkele rekening met hoe traumatiserend dit soort taferelen is en hoe dit doet denken aan taferelen die onder het mom van 'het beste voor het kind' gebeurden in de Tweede Wereldoorlog.

Het werd doodstil….en toen volgde 

een daverend applaus….Inmiddels is het 16.55 u. de zitting wordt 10 minuten geschorst.

De repliek van jeugdzorg:

Dat de namen op de uitspraak stonden was bekend, maar het gaat er om dat A.H.  de namen in een bepaalde context zet. De jeugdzorgmedewerkers moeten beschermd worden, omdat ze anders last zouden kunnen krijgen van bedreigingen. Ook werd nogmaals gesteld dat het gevaar groot zou zijn als A.H. verder zou publiceren over jeugdzorg, omdat A.H. had aangegeven hier nog levenslang mee verder te gaan.

De repliek van mr. L, advocaat van A.H.:

Er werd nogmaals onderstreept dat het handelen van jeugdzorg gewoonweg onnodig grievend en mensonterend was, A.H.  zijn vrijheid van meningsuiting heeft en zijn 2 artikelen eerder een column zijn in plaats van een officieel wetenschappelijke verhandeling of ander soort artikel. Ook ingezonden stuk aan een landelijk dagblad is te zien als een column, geplaatst in de rubriek 'opinie'. Ook merkte L.  op dat net een dag van te voren de bestuursvoorzitter van BJAA, dhr. E.G., wederom een column had geplaatst over de risico's van zijn medewerkers en het belang van anonimiteit… hij pleit zelfs voor een wetswijziging om Jz-medewerkers nergens meer te vermelden, ook niet in rechterlijke uitspraken…

A.H. werd vervolgens ondervraagd door de rechter. Hem werd onder andere gevraagd of hij het eens is met de strekking van de reacties zoals 'nazi-praktijken' op de artikelen op de website GS.  Hij zei dat hij dit soort woorden niet zou zeggen. Nogmaals herhaalde A.H. zijn grieven over mensonterend wegrukken van kinderen door 'jeugdzorg' zonder rekening te houden met andere kinderen, en het beeld dat geschetst wordt voor de omgeving van ouders/ kind. Applaus viel A.H. ten deel….


Mr. L. merkte op dat de dagvaarding was uitgebracht door de 'Stichting Jeugd Bescherming Regio Amsterdam' (St. JBRA), een volgens hem niet bij de KvK ingeschreven stichting, er bestaat alleen een 'Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam' (St. BJAA). De rechter eiste daarop een bewijs van inschrijving van St. JBRA, indien dit niet zou komen zou het namelijk een zaak zijn van een niet bestaande stichting en dat zou betekenen dat de gehele zaak niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Zie hieronder bij 'opmerkingen'.

De rechter sloot af met de mededeling dat  van eisers verwacht werd dat zij zo spoedig mogelijk een bewijs van inschrijving bij de KvK van de Stichting JBRA zou worden toegezonden en dat deze op 20-05-2014 uitspraak zal doen een en bericht zal uitbrengen!

Enige kleine opmerkingen

Enig zoeken op de site www.kvk.nl  levert het volgende op bij het zoeken naar 'Jeugdbescherming' in Amsterdam:

·         William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

o    KVK 41200490
o    Bijlmerdreef 101
o    1102BP
o    Amsterdam
o    Rechtspersoon
... William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. Postbus 12685, 1100AR, Amsterdam Zuidoost, Nederland 1100 AR. ...

·         Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

o    KVK 34185945
o    Overschiestraat 57
o    1062HN
o    Amsterdam
o    Rechtspersoon
34185945. Ambulante jeugdzorg. Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. ...

·         Vereniging van Landelijk Werkende Instellingen voor Jeugdbescherming en Jeugdzorg

o    KVK 40539053
o    Bijlmerdreef 101
o    1102BP
o    Amsterdam
o    Rechtspersoon
... Vereniging van Landelijk Werkende Instellingen voor Jeugdbescherming en Jeugdzorg. Postbus 12685, 1100AR, AmsterdamZuidoost, Nederland ...

·         Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg

o    KVK 40597522
o    Bijlmerdreef 101
o    1102BP
o    Amsterdam
o    Rechtspersoon
... Bijlmerdreef 101, 1102BP, Amsterdam, Nederland 1102 BP. ... betrekking tot hun functioneren als medewerkers in dejeugdbescherming in Nederland ...

U ziet: een Stichting Jeugdbescherming Regio Amsterdam staat er NIET bij!
(Ik neem aan: einde zaak…. A,.H. kan doorgaan met publiceren….!)

Treurig is het feit dat jeugdzorg kennelijk geheel in anonimiteit wil werken. Professionals, zoals artsen, rechters, advocaten en politiemensen zetten altijd hun handtekening onder hun stukken, zelfs een politieagent zet zijn eigen naam onder een proces-verbaal. Jeugdzorg wil anonieme meldingen, baseert zijn beleid op 'anonieme tip', bepaalt met een anoniem team of er een UHP komt en wil vooral niet dat de medewerkers een naam hebben…. Vooral dus verschuilen…. Alleen mensen die iets te verbergen hebben hullen zich in anonimiteit….

Graag had ik willen getuigen over de juistheid van de strekking van de artikelen van A.H.  Getuigen mocht helaas niet.  Jammer is eigenlijk dat niet vermeld werd hoe een UHP in de regel in zijn werk gaat: 1. Anonieme melding 2. Spoed UHP, waarbij kind zo nodig met politie wordt weggehaald. (Op grond van telefonisch verzoek van BJZ aan een rechter, die per fax een spoed-machtiging UHP afgeeft!) 3. Ouders krijgen de mededeling dat hun kind is ondergebracht in en 'crisispleeggezin' (en zijn de wanhoop nabij) , 4. Ouders krijgen enige weken later een 'indicatiebesluit' vol met pertinente onwaarheden en mogen bij de rechter komen, waarbij ouders helemaal de grond in geboord worden door 'jeugdzorg'…. De rechter beslist en gelooft alleen BJZ…
Dit is eerder standaard dan uitzondering! (Inderdaad: BJAA / BJZ plaatst geen kinderen uit huis....!!)

Er is in de zitting geheel niets aan de orde gekomen dat met enig kind of ouder te maken had, het ging alleen en uitsluitend over de jeugdzorgmedewerkers.

Opvallend was dat jeugdzorg zo bang was voor prof. A.H.  wegens zijn voornemen méér te publiceren over wat 'jeugdzorg' heet en, juist omdat hij dank zij zijn artikelen 'de meest verschrikkelijke verhalen' kreeg toegezonden, hij door wilde gaan tot zijn dood…
Jeugdzorg is dus BANG VOOR de WAARHEID!

Een tip voor de lezers die mijn verhaal niet geloven: zoek eens op Youtube 'jeugdzorg' of kijk eens op diverse face-book pagina's over 'jeugdzorg' dan wel 'BJZ'/ 'WSG'/ 'LdH J&R' / SGJ.  U komt de meest verschrikkelijke verhalen tegen.

Prof. A.H.  is in ieder geval niet de eerste die men probeert het zwijgen op te leggen…. Ik kan er van meepraten!

DRIE KEER kreeg prof. A.H.  dan wel zijn advocaat mr. L. APPLAUS in de rechtszaal, deze verdienden het! Bij deze nogmaals HULDE!


Ik heb in bovenstaande de zaak Jeugdzorg Amsterdam vs prof. A.H. zo goed mogelijk geprobeerd weer te geven. Mijn excuus voor mogelijke onjuistheden en de onvolledigheid.

Ik heb, om maar geen problemen te krijgen, hier even geen namen genoemd….
Ik sluit af met mijn eigen naam……

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

P.S. 1
Bovenstaand artikel mag met naam- en bronvermelding worden gekopieerd, gepubliceerd of op welke wijze anders worden verspreid.

P.S. 2
Het was ter zitting niet geheel duidelijk van wie de dagvaarding was, maar kennelijk was die tóch van st. BJAA, de wél bestaande stichting dus.

P.S. 3
De afloop van deze zaak kan u lezen bij 'Namen nemen mag', inclusief links naar de uitspraak en persberichten

meldpuntjeugdzorg@gmail.com


15 opmerkingen:

 1. Dank je wel Nico, mi prima weergave van hoe het verloop van de zitting was en ik kan het weten ik was daar.

  Yvonne

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nico, ook hulde aan jou!

  Waar blijft toch die Parlementaire Enquete?
  Of mag dat niet omdat dan alle waarheden over het falen van jeugdzorg én de corrupte rechters op tafel wordt gelegd?
  Een mogelijkheid voor jou om met A.H. iets dergelijks op te zetten?

  Inderdaad, niet stoppen maar doorgaan en afmaken die handel!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nico het is uitstekend weergegeven, misschien worden mensen eindelijk wakker wat er speelt in Nederland. Wij hebben misschien het begin van het einde van dichtbij mee gemaakt. Ik was ook hier aanwezig.
  BBN

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Belang van kinderen telt nog steeds niet, dat is het verdrietige van alles, en dan maar doen of de rechters de schuld zijn, die nemen alles aan van BJZ zonder waarheidsbevingen, hoe kan dit in 2014?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. U denkt dat Rechters lieverdjes zijn?
   Uit eigen ervaringen kan ik u vertellen dat rechters ter plekke zelf leugens verzinnen om een OTS of een UHP te verlengen.
   Dat zal nooit openbaar gemaakt worden.
   BJZ had zelf nooit veel in te brengen tijdens de zittingen, de rechters wel zonder bewijzen te leveren.
   Waarom komt BJZ weg met hun leugens? Juist, omdat rechters hen op hun billetjes aaien en andersom. Een rechter is toch niet blind, doof of stom om te zien dat er geen zaak is tegen ouders en al helemaal niet tegen hun kind(eren). Verteld u mij waarom rechters deskundige verslagen niet in de zaken opnemen? Die worden namelijk wel door de advocaat van de ouders opgestuurd naar de rechtbank/hof (HB).
   Prof. emir. mr. Doek vertelde mij telefonisch dat een OTS direct ontheven dient te worden zodra BJZ zegt dat zijn geen hulp en ondersteuning kunnen bieden.
   Denkt u dat de rechters hier gehoor aan geven of hebben gegeven? Deze recht wordt wekelijks overschreden en niet gehoord door rechters.

   Geweldig dat er steeds meer ervaringen bloot gelegd wordt. Nico heeft dat jarenlang gedaan, nu neemt A. Heertje het heft in eigen handen.
   Voor beide heren zeg ik chapeau!

   Verwijderen
  2. Je hoeft er geen prof voor te zijn om in de wetgeving te lezen dat inderdaad de OTS dient te worden opgeheven als BJZ zegt 'geen hulp of ondersteuning' te kunnen leveren: in art. BW I-257 staat immers het doel van de OTS: 'Hulp en ondersteuning bij de opvoeding' Er staat overigens niet: 'onderzoek naar kinderen doen' en ook niet: 'ouders aan de kant zetten'. Beide laatste zaken gebeuren alom, maar daar gaat dit artikel nu even niet over!

   Verwijderen
 5. Mooi en duidelijk geschreven. Ik had er best bij willen zijn, maar tijd, geld en vervoer nekt mij om op locatie te komen. Maar ik houd het dagelijks bij op FB. Ga zo door, zo hoop ik met mijn onderneming ook mensen te kunnen steunen tegen de corruptie van JZ.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Vonnis: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:2848
  Nico, begrijp ik het goed dat BJAA tot op de dag van vandaag geen inschrijving KvK van de Stichting JBRA heeft overlegd aan de rechtbank?

  Jouw artikel is goud waard! Dankjewel hiervoor en voor je passie om deze moloch te ontmaskeren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ter zitting bleek dat er meerdere (concept) dagvaardingen in omloop dan wel uitgereikt waren: dagvaardingen van BJAA en van JBRA. De stichting BJAA is wél bij de KvK geregistreerd zoals boven bleek, de st. JBRA dus niet! Kennelijk s de dagvaarding van BJAA ter zitting behandeld (zie mijn bericht 'Namen noemen mag!') Ik had zelf een concept-dagvaarding toegezonden gekregen. Helaas had ik alleen die informatie + hetgeen ik bij de zitting als publiek mocht horen. Gelukkig kreeg BJAA niet op alle punten gelijk: namen noemen mag in bepaalde gevallen, de kritiek op jeugdzorg is mogelijk terecht én er mag doorgegaan worden met publiceren over jeugdzorg'!

   Verwijderen
 7. Persbericht 20 mei 2014: Jeugdbescherming wint kort geding tegen professor Heertje

  Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) heeft een kort geding tegen professor Arnold Heertje aangespannen en gewonnen.

  In verschillende publicaties heeft hij privégegevens van cliënten en medewerkers van Jeugdbescherming vermeld en ook heeft hij medewerkers beschuldigd van ontvoering. Daarbij heeft hij namen van medewerkers genoemd en hun werkwijze vergeleken met die van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Heertje heeft bij herhaling gedreigd met meer publiciteit waarbij de privacy van medewerkers en cliënten van Jeugdbescherming opnieuw zou worden geschonden. De openbare zitting van de voorzieningenrechter in Amsterdam vond plaats op 6 mei 2014. Op 20 mei heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan.

  De rechter heeft Jeugdbescherming in het gelijk gesteld. De heer Heertje wordt gesommeerd om zijn eerdere uitlatingen te verwijderen van internet of enig ander openbaar medium én verwijderd te houden zodat deze niet meer vindbaar zijn via een zoekmachine.Ook de namen van de medewerkers mogen niet in zijn boeken of anderszins worden gebruikt.

  Jeugdbescherming is tevreden met de uitspraak en zal zich ook in de toekomst blijven verzetten tegen mensen die haar cliënten en medewerkers ten onrechte publiekelijk in diskrediet brengen en hun privacy onnodig schenden. Cliënten en zeker kwetsbare kinderen zijn hier niet bij gebaat. Men mag zich uiteraard kritisch uitlaten over het werk van Jeugdbescherming, maar met het noemen van namen van medewerkers om deze doelbewust in diskrediet te brengen wordt een grens overschreden. Jeugdbescherming kan haar werkzaamheden voor kwetsbare kinderen in de knel, die sowieso onder moeilijke omstandigheden plaatsvinden, niet goed uitvoeren als publicaties als die van Heertje worden toegestaan.

  EINDE PERSBERICHT

  Voor meer informatie over dit persbericht:
  Maureen Veurman

  Jeugdbescherming Regio Amsterdam

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik neem aan dat bovenstaande persbericht ingestuurd is door een BJZ-medewerker, het blijkt namelijk, als u dit persbericht met de uitspraak vergelijkt, dat JBRA (of BJAA) schriftelijk aantoonbaar LIEGT: prof. Heertje heeft géén publicatieverbod en hij mag doorgaan met kritiek te leveren op BJZ en, sterker nog, de rechter stelt nog dat die kritiek mogelijk terecht is! Zie verder mijn artikel: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2014/05/namen-noemen-mag.html waar u de links naar de uitspraak + een link naar het artikel in de Volkskrant kan vinden!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Maureen Veurman - Jeugdbescherming Regio Amsterdam

  Tja, lijkt er wel op dat ze werkzaam is bij BJZ óf beschermengel van BJZ bij een media-orgaan. Natuurlijk alles in eigen voordeel. Dat doen leugenaars nu eenmaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2014/Jeugdbescherming-Amsterdam-als-eerste-gecertificeerd Jeugdbescherming Amsterdam voldoet aan norm Jeugdwet

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Onze misselijkmakende rechtspraak geeft natuurlijk steeds weer Bjz het voordeel van de twijfel en een herkansing m.b.t. inzenden inschrijving ..

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Oude truc. Als de naam verpest is snel veranderen: BJAA > JBRA

  Zagen we eerder bij verrotte auto's

  BeantwoordenVerwijderen