zaterdag 5 december 2020

Mensenrechten en het vingertje van Nederland!

Nederland wijst graag naar andere landen als daar mensenrechten mogelijkerwijs geschonden worden, zo wordt er gewezen naar China, Myanmar, Arabische landen, de strijd in Syrië en niet te vergeten Polen en Hongarije, die laatste 2 wegens de vermenging van politiek met justitie…. In Nederland is alles ‘keurig geregeld’, hebben we een eerlijke justitie, onafhankelijke rechters en worden geen mensenrechten geschonden…..

Over de ‘eerlijke justitie’ geef ik hier 2 voorbeelden, beiden afkomstig van ministers, waaruit een tegendeel blijkt:

De eerste: een brief van de minister van Justitie die beveelt dat aangiften van faillissementsfraude, waar curatoren bij betrokken zijn, dienen te worden opgelegd, idem voor een aangifte ex art. 12 Sv…

Voor degene die er niet mee bekend zijn: curatoren worden door de rechtbank benoemd, zijn vaak (oud)-rechters of advocaten. Faillissementsfraude gaat ongeveer zo: Uw bedrijf, met inventaris van zeg 80.000 € gaat failliet… er wordt een curator benoemd, die de taak heeft de maximale opbrengst te verkrijgen van uw boedel. De marktwaarde van uw boedel is, zeg, een 50.000 €…. De curator regelt onderhandse verkoop van uw boedel voor, zeg, 20.000 € en uw concurrent start met uw voormalige boedel een winstgevend bedrijf… alleen u betaalde 80.000, uw concurrent, dankzij de interventie van de curator, slechts 20.000… U voelt u gewoonweg belazerd… aangifte tegen de curator is ZINLOOS: de minister heeft bepaald dat die nooit vervolgd wordt…..

Hieronder de ‘vertrouwelijke notitie’ van de minister waaruit dit blijkt:Anderzijds: u bent een burger en heeft zelfs een stichting opgericht tot behoud van industrieel erfgoed….. U bent tegen de sloop van allerlei oude fabrieken en dergelijke…. De minister van V&J bepaalt vervolgens dat er ALLES aan gedaan moet worden om u veroordeeld te krijgen, u bent te lastig… Een brief van 20-02-2015 bevestigt dit, zie hier onder:


Na deze exercitie over de eerlijke justitie toch weer naar het onderwerp van deze blog: KINDERRECHTEN, mensenrechten voor kinderen én ouders…


Recentelijk, 10-09-2019 werd Noorwegen veroordeeld wegens de uit huis plaatsing van 1 kind: dat kind had recht op zijn ouders en ‘family-life’ aldus het EHRM. Noorwegen had toen 1500 UHP kinderen op ca, 5 miljoen inwoners…. Nederland had ca. 48000 UHP kinderen op 17 miljoen inwoners… Kinderen die ontdaan zijn van hun ouders én familie, die amper hun familie te zien krijgen, worden opgesloten in pleeggezinnen, gezinshuizen, al dan niet gesloten ‘jeugdzorg’ enz. enz……

Toch eens tijd om de Nederlandse Wetgevers (= Tweede Kamer) aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, idem voor de uitvoerende macht (ministers)


Om een en ander duidelijk te maken en officiëel te laten weten heeft een groep ouders enige deurwaarders op pad gestuurd om aan de 150 Tweede kamerleden en enige ministers de aansprakelijkstelling met toelichting officieel uit te reiken: het kan NIET ONTKEND worden dat mensenrechten geschonden worden: het recht van een kind om op te groeien bij beide ouders (art. 8 EVRM / art. 9 IVRK).


De tekst van de exploten zoals die naar de Tweede Kamer zijn gegaan is onderstaande:

(Die naar de minister-president en min. van V&J en min. van rechtsbescherming waren in detail (1e blz) iets anders: zijn zijn immers als uitvoerende macht verantwoordelijk voor de schendingen van mensen / kinderrechten in Nederland!)

                           ----------------------------------------------------   

      

Per EXPLOOT

uit te brengen aan:  KAMERLID geb. plaats,  wonend Plaats

Namens: NAAM        wonende te  PC PLAATS

Schrijver van dit stuk is reeds 24 jaar ouder-ondersteuner in Jeugdzorg- en Kinderbeschermingszaken en ondersteunt in deze een groep ouders van uit huis geplaatste kinderen die de Tweede Kamerleden aansprakelijk houden voor het volgende.


Onder uw verantwoording als ‘wetgevende vergadering’ van Nederland, worden door instanties die  ‘Gecertificeerde instellingen’ heten en als ketenpartners samenwerken met de rechterlijke macht, gezinnen gesplitst en worden onder het mom van ‘jeugdzorg’ hele gezinssystemen geruïneerd. Derhalve voel ik mij genoodzaakt u (mede) verantwoordelijk te houden voor het immens aangerichte leed. U had er op moeten toezien dat er wetgeving en rechtspraak zou zijn die in ieder geval de mensenrechten in Nederland respecteert en waarborgt! Daarom deze 

AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING

Mensenrechten schendingen zijn van een geheel andere aard dan schendingen van bijvoorbeeld eigendomsrecht of verblijfsrecht.  Voor mensenrechtenschending geldt een persoonlijke verantwoordelijkheid en is de zogenaamde 'parlementaire onschendbaarheid’ niet van toepassing. Een ieder die zich hieraan schuldig maakt is persoonlijk hiervoor verantwoordelijk.

De Tweede Kamer is de wetgevende vergadering en maakt dus wetten die het splitsen van gezinnen door instanties die zich ‘jeugdzorg’, ‘gecertificeerde instelling’ en andere frivole benamingen hebben, mogelijk maakt.  Deze instellingen krijgen de vrijheid om rapporten samen te stellen die vol staan met gewoonweg onwaarheden, onderbuikgevoelens en meningen. Menig rapport is hierover reeds geschreven om er enige te noemen:

Nationale Ombudsman 'Is de Zorg Gegrond?' van 13-12-2013, 

Rapport van de Commissie Winters,

Over het seksueel misbruik binnen de jeugdzorg het Rapport van de commissie Samson, hierbij aangetekend dat de schokkendste zaken zijn weggelaten, 'omdat anders Bureau Jeugdzorg er zo slecht van af zou komen’! Hieruit bleek ‘seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg’!

Eveneens kan genoemd worden het proefschrift van dr. R. Clarys met de titel 'De Tirannie van Jeugdzorg', duidelijke taal!

Menig brandbrief van kinderrechten advocaten is aan de Tweede kamer verstuurd, o.a. in 2016 en 2018. Allen zijn volledig genegeerd door de tweede kamer.

U, als wetgever, heeft dit onrecht mogelijk gemaakt.

De Jeugdwet 2015 is zeer breed geformuleerd. In weze kan iedere ouder ten prooi vallen aan willekeur. Zorg mijden wordt ook al gezien als kindermishandeling (zie het boek van Truus Barendse ‘De Jungle van Jeugdzorg’ en ‘De Jungle van de Jeugdzorg na 1-1-2015’). 

Rechters nemen de meningen van de jeugdzorg-industrie klakkeloos over om tot maatregelen te komen, U, als parlementariër, negeert alle klachten van ouders, reeds tientallen jaren lang en verschuilt zich achter ‘de rechter heeft beslist’.

Als een van de weinige landen ter wereld is er in Nederland geen enkel orgaan dat de rechterlijke macht controleert, U, als parlement, heeft dat tot op heden tegengewerkt dan wel de vraag hierom genegeerd. De controle op naleving van art. 1-262 BW gebeurt geheel niet.

Art. 1.262 BW

De G.I. heeft tot taak mee te werken aan:

te zorgen voor hulp en steun om de concrete bedreiging weg te nemen

de ouder zo veel mogelijk in zijn ouderlijke verantwoordelijkheid te laten

de gezinsband met het kind en ouders te bevorderen

De negering van dit artikel door de G.I.  heeft tot gevolg dat UHP eindeloos verlengd worden, hetgeen ronduit een grote financiële beloning voor de G.I. oplevert: de omgekeerde wereld dus!

Sinds 10-09-2019 is door het EHRM  (ECHR 306-2019) vastgesteld dat het scheiden van kinderen en ouders door toedoen van de instanties die in Nederland 'jeugdzorg' dan wel Gecertificeerde Instellingen' worden genoemd te

beschouwen is als kindermishandeling.

Het hierboven aangehaalde arrest betrof enige zaken van Noorwegen. Noorwegen behoort tot de EU. In Nederland zijn de zaken met betrekking tot kinderen overeenkomstig: 'social workers', in Nederland medewerkers van Veilig Thuis (VT), G.I., SAVE en Kinderbescherming, maken rapporten op, waarbij  de waarheidsvinding geheel ontbreekt: hiervoor is menig rapport geschreven en dit beeld blijkt ook uit de vele klachten van ouders.

Rechters negeren meestal hetgeen ingebracht wordt door ouders, rechters maken deel uit van de 'keten jeugdzorg baseren zich op rapporten van de jeugdzorgsector, waarbij ieder onafhankelijk onderzoek door een medisch specialist of BIG-geregistreerde gedragsonderzoeker ontbreekt, en bijvoorbeeld de jeugdzorgsector middels extra geld voor iedere Onder Toezicht Stelling (OTS) of Uit Huis Plaatsing (UHP). Het geldelijk belang van die jeugdzorg-instellingen is zeer groot: een paar extra 'risico's' noemen in rapporten leidt meestal tot extra gelden voor hun zelf!

De vergelijking met de Noorse 'Social workers' en hun keten komt bijna volledig overeen met de Nederlandse jeugdzorg-keten, alleen met dat verschil dat in Noorwegen 1500 UHP-kinderen zijn bij 5 miljoen inwoners, in Nederland 48000 op 17 miljoen (een humanitaire ramp).

Nederland is lid van de EU en heeft het EVRM in een ver verleden geratificeerd.  

In Nederland dienen derhalve mensenrechten, zoals verwoord in het EVRM en de handhaving daarvan zoals voortvloeiend uit de jurisprudentie van het EHRM te respecteren.

Gezien het grote aantal uit huis plaatsingen van kinderen, 48000 jongeren die niet thuis kunnen wonen, aldus recente berichten in de media, alsmede het feit dat er nog maar liefst 2500 pleeggezinnen gezocht worden (1-11-2019 in de media) lijkt er geen afname van het aantal uit huis geplaatste kinderen in zicht te zijn.

Gezien de rijksoverheid de plannen heeft 1 miljard euro extra aan jeugdzorg te besteden (rijksoverheid.nl), dit terwijl de geldkraan volledig dichtgedraaid dient te worden. Immers perverse  financiële perikelen ten aanzien van pleegzorg zijn nu juist de aanleiding tot zoveel kindermishandeling.

Het EHRM heeft bepaald dat ieder kind recht heeft op een gezinsleven met zijn

of haar ouders.

Medisch is recentelijk door (prof. U. Gresser / Duitsland)  aangetoond dat het zeer schadelijk is voor kinderen om gescheiden te zijn van zijn of haar ouders.

Het risico op ouderverstoting is in een zeer grote mate aanwezig bij UHP-kinderen.

Ook doen wij een beroep op artikel 382 RV en eisen herroeping van de  jeugdzorg-keten vonnissen, voor 10-12-2019.

Door rechters is veelvuldig art. 8 EVRM, het recht van een kind op familieleven, niet gerespecteerd.

Op MENSENRECHTEN kan altijd een rechtstreeks beroep worden gedaan!

Door de rechtsgang, waarbij de rechters vooroverleg hebben met de jeugdzorginstanties en juist hun rapporten als 'waarheid' worden beschouwd en ouders verweer  grotendeels wordt onthouden, is er geheel geen sprake van respect voor art. 6 EVRM, de 'eerlijke rechtsgang'.

Een gerede eis is dan ook dat de verantwoordelijke, de wetgever, de kosten van herstel van de hereniging van gezinnen, voor zijn rekening neemt en NIET ouders laat opdraaien voor extra juridische kosten als gevolg van het gedrag van de overheid c.q. onze wetgevers.

U als lid van de wetgevende macht bent verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrecht die uit uw handelen en wetgeving voortkomen.

De 'parlementaire onschendbaarheid' is niet van toepassing op mensenrechten.  

 


U bent derhalve verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrechten die voortkomen uit de door u goedgekeurde wetten.


Conclusie: aanbieder van dit exploot

NAAM xxx

XXXstraat  no

PC-PLAATS


Tel.: 06-xxxx      e-mail xxxxx@gmail.com

houdt u derhalve aansprakelijk voor het aan ca. 48000 uit huis geplaatste kinderen en hun ouders toegebrachte leed en is gaarne bereid om dit leed, schending van MENSENRECHTEN, waar u dus (mede) verantwoordelijk voor bent, toe te lichten in een persoonlijk gesprek op een in redelijk overleg te bepalen plaats, waarbij hij eventueel 1 of 2 van te voren aangekondigde medestanders zou willen meebrengen, en hoopt op uw uitnodiging daartoe en buiten dit uiteraard op de spoedige terugkeer van de uit huis geplaatste kinderen, vóór KERST!


Bij het uitblijven van een adequate reactie uwerzijds overwegen wij, de groep ouders en ik, de schending van mensenrechten, zoals die reeds meer dan 100 jaar voortgaat in Nederland, voor te leggen aan een Internationaal Strafhof (Den Haag dan wel Genève), waarbij wij u, zoals eerder gesteld, persoonlijk verantwoordelijk stellen.

Als toelichting op dat laatste memoreer ik enige items van artikel 7 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof:

Voor de toepassing van dit Statuut wordt verstaan onder misdrijf tegen de menselijkheid elk van de volgende handelingen, indien gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen de burgerbevolking, met kennis van de aanval:

……

d.  Deportatie of onder dwang overbrengen van de bevolking  (In Jeugdzorg: uit huis plaatsen en kinderen isoleren van ouders en familie).

e. Gevangenneming of andere ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met fundamentele regels van internationaal recht (‘gesloten plaatsing’ of ‘jeugdzorg plus’: kinderen worden beroofd van al hun sociale contacten en contact met hun ouders en familie).

……

g. Verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen sterilisatie of elke andere vorm van seksueel geweld met vergelijkbare zwaarte; (‘seksueel misbruik is structureel

aanwezig in de jeugdzorg’/ rapport Samson).

…...

i.  Gedwongen verdwijning van personen (Hoeveel kinderen verdwijnen er niet, voor jaren, onder het mom van ‘plaatsing op geheim adres’?).

……

k.  Andere onmenselijke daden van een gelijkwaardig karakter die opzettelijk groot lijden of aanzienlijke schade aan het lichaam, aan de geestelijke of fysieke gezondheid toebrengen (zie de schade door UHP en splitsing van gezinnen, veroorzaakt door ‘jeugdzorg’, zie als wetenschappelijk bewijs de stukken van prof. R. Gardner (geestelijke schade) en prof. dr. U. Gresser (toonde lichamelijk schade bij kinderen aan door scheiding van kind-ouders).  


Voor de toepassing van het eerste lid:

a. betekent “aanval gericht tegen de burgerbevolking”: een wijze van optreden die met zich meebrengt het meermalen plegen van de in het eerste lid bedoelde handelingen tegen de burgerbevolking ten uitvoering of voortzetting van het beleid van een Staat of organisatie, dat het plegen van een dergelijke aanval tot doel heeft

 

Tot zover het verkorte citaat van het Statuut van Rome, de cursieve toevoegingen behoren daar niet toe.

Gezien het jarenlange beleid in uit huis plaatsingen, dat inmiddels is toegenomen tot 48000 uit huis geplaatste kinderen en de verwachting dat er nog voor het komend jaar 2500 extra pleeggezinnen ‘noodzakelijk’ zijn, lijkt het gezin-splijtende beleid van de Nederlandse Staat structureel en langdurig te zijn.

Ik spreek hier de hoop uit dat het niet tot een strafvervolging zal hoeven komen en u haast maakt van het aanpassen van de wetgeving alsmede de indiening van een wet met de inhoud ‘spoed terugplaatsing van kinderen’, ‘spoed uit huis plaatsing bleek al jarenlang immers ook mogelijk!

Uiteraard heeft onze groep ouders ook al contact gehad met the Nordic Commission of Human Rights en met Marius Reikeras, de advocaat die met de procedures bij het EHRM begon.

Wij raden u aan de video van prof. Heertje over 'Jeugdzorg''

(https://www.youtube.com/watch?v=zn2Mal2VVAQ ) en van de arts Nico  Mul, ouder-ondersteuner (https://www.youtube.com/watch?v=TeUjg_s5gpk)  eens te bekijken: het is nog steeds actueel!

 

Bijgevoegd treft u enige uitleg aan inzake ‘Hoe komen kinderen in de jeugdzorg?’

 

           Geacht Parlementslid, Kabinetslid, Beste Burger,

 

Wij zijn de ouders van onterecht uit huis geplaatste kinderen. Wij zijn onze kinderen al jaren kwijt. Wij zijn slachtoffers van ‘Jeugdzorg’.

U zult denken als Nederlandse burger dat een normaal gezin nooit te maken zal krijgen met Jeugdzorg, dat dit enkel mensen zijn met problemen die zorg ontvangen van de overheid. Niets is echter minder waar! Ieder kind en iedere ouder kan anno 2019 te maken krijgen met 'Jeugdzorg'. Hoe dat precies zit wil ik u graag uitleggen:

De naam “Jeugdzorg” is zeer verraderlijk. Jeugdzorg is een misleidende term. Waar dit impliceert dat er zorg wordt geleverd, gebeurt dit niet en staan kinderen en hun ouders in de kou. Jeugdzorg is in wezen een wolf in schaapskleding.

De meeste mensen die met Jeugdzorg te maken hebben gehad zullen dit beamen. De term jeugdZORG wordt gebruikt om de burger zand in de ogen te strooien. Jeugdzorg doet zich voor als ZORG, maar in wezen is het repressie.

Zodra U als ouder  te maken krijgt met jeugdzorg, verandert  uw leven als ouder  binnen enkele dagen in een Hel.  

U zult denken ‘Hoe komt een ouder dan in aanraking met jeugdzorg?’

Nou dit is heel gemakkelijk. Een enkele  anonieme melding bij Veilig Thuis van een buurman kan genoeg zijn. Een melding van  jaloerse broer of zus, vriend vriendin kan uw gezin ook fataal worden. Een melding van een leraar waarmee U een woordenwisseling heeft kan ook al voldoende zijn. Erger nog: binnenkort worden de 'aandachtsfunctionarissen' binnen scholen geïntroduceerd, die speciaal kinderen gaan screenen op kindermishandeling, want in iedere klas MOET minstens 1 mishandeld kind zijn, waarbij de signalen zijn: geen goede kleding, vuile schoenen en eventueel een beschimmelde boterham....

Zodra er een (anonieme) melding is gedaan bij Veilig Thuis en de brief van Veilig Thuis in uw brievenbus ligt, dan is uw gezin letterlijk in gevaar. 

Veilig Thuis zijn de scouts van Jeugdzorg, zij gaan actief op zoek naar Kindermishandelaars.  Sinds 1 juli 2014  is er de meldcode kindermishandeling die per 1 januari 2019 wederom is aangescherpt. Een echte heksenjacht van de overheid op ouders is gaande.

Zie ook Zembla 'Verdachte ouders'. Hier werden kinderen bewust op het randje van de dood gebracht, alleen en uitsluitend om ouders vals te kunnen beschuldigen, volledig aangestuurd door VT!

Een en ander alleen vanwege de perverse financiële prikkel van de jeugdzorgketen (professor Heertjes / video 6 mei 2014) en in diverse artikelen, o.a. van de advocaat mr. ir. P. Prinsen / www.peterprinsen.nl.

 

Als U de definitie van kindermishandeling leest in de jeugdwet dan is iedere ouder Kindermishandelaar. Totale willekeur regeert. Emotionele verwaarlozing is immers  ook verwaarlozing. De meeste uithuisgeplaatste kinderen zijn emotioneel verwaarloosde kinderen. Maar wat is  emotionele verwaarlozing nou precies? Met de definitie emotionele verwaarlozing kan men iedere ouder vangen. Een autoritaire ouder maar ook een lieve ouder kan een emotioneel mishandelaar zijn, deze geeft namelijk dan niet voldoende grenzen aan en dit werkt ook beschadigend. Maar wie bepaalt of U een emotionele kindermishandelaar bent van uw eigen kind? Juist ja, de zorgwerkers die werk nodig hebben. Zij creëren werk ten koste van uw leven en ten koste van uw gezin. 

Zodra Veilig thuis eenmaal het oog op uw kind heeft laten vallen dan bent U de klos. Het vergrootglas gaat nimmer van U af.  

Vervolgens komt een zogenaamd 'Raadsonderzoek', waarbij de ronduit leugens van VT worden overgenomen en aangedikt. Veelal verschijnt ook nog de zin: 'De gedragsdeskundige maakt deel uit van ons team'.  Dit moet de illusie wekken alsof er enig gedragsdeskundig onderzoek verricht is. Dit is ronduit niet waar: de gedragsdeskundige heeft meestal noch ouders noch de kinderen gezien en al helemaal geen onderzoek verricht! Sterker nog: veelal wordt zijn of haar naam angstvallig geheim gehouden, uit angst voor tuchtklachten wegens 'oordelen zonder enig onderzoek'! Vervolgens.... zal U denken: Als veilig thuis mij nu typeert als kindermishandelaar van mijn eigen kind dan kan ik de Rechter toch wel uitleggen dat ik dat niet ben? Ik hou van mijn kind!

Niets is minder waar. De kinderrechter doet niet aan Waarheidsvinding. Zij neemt het dossier van Veilig thuis en de Raad van de kinderbescherming klakkeloos over in haar vonnis, sterker nog, zij houdt voorbesprekingen met veilig thuis over wat uw anonieme melders gemeld hebben.

De rechtszitting tot ‘machtiging uit huis plaatsing’ is in wezen een schijnvertoning: de Raad komt met zijn zogenaamd deskundig rapport, de ouders die zeggen dat het een stelletje bij elkaar geraapte leugens, indrukken, vooroordelen en onderbuikgevoelens zijn, worden gewoonweg aan de kant geschoven. U krijgt het vonnis thuis gestuurd.

Boven het schijnvonnis wat U thuisgestuurd krijgt, staat ‘In naam van de Koning’. Dit vonnis is over (zowat) de hele wereld rechtsgeldig. U kunt uw kind niet meer zomaar meenemen naar het buitenland zonder zwaar gestraft te worden. Er volgen vermissingsberichten van uw kind in de dagbladen en Interpol wordt over de grens ingezet. Haalt U uw kind stiekem op bij het pleeggezin, dan krijgt U te maken met het ‘high expert politieteam’ van de jeugdzorg. U wordt direct hardhandig ingerekend. Vaak wordt er dan ook nog een melding gedaan door een Jeugdzorg-medewerker die dan in het nieuws brengt hoe hardhandig wij wel niet met hem zijn omgesprongen.

Het resultaat is voor de jeugdzorg industrie bereikt: hun inkomen is voor de komende paar jaar gewaarborgd: meer dan € 60.000,- per jaar 'omzet' dankzij een paar leugens, over de rug van uw kind!

Vanaf dit moment is uw kind vaak op een geheime locatie. U krijgt uw kind nog slechts weinig te zien, soms 1 maal in de 5 maanden een uurtje op het kantoor van

Jeugdzorg of de Raad van de kinderbescherming. De pleegmoeder voedt, kleed en geniet financieel voordeel van uw kind. Uw kind is een verdienmodel geworden van jeugdzorg. U krijgt uw kind nooit meer terug, wat U ook doet en wat U ook schrijft aan de kinderrechter. Vanaf  dit moment bent U een van onze  groep geworden. U bent een slachtoffer van Jeugdzorg! U bent een ouder van een onterecht uit huis geplaatst kind. Welkom in onze Hel van de institutionele ouderverstoting en leugens! U bent ongewenst onbetaald draagmoeder geworden voor pleegouders en als dank wordt u letterlijk financieel en emotioneel gemarteld door kinderrechters en de jeugdzorgketen via de leugenfabriek genaamd Jeugdzorg. 

U bent letterlijk binnen enkele maanden na de melding van veilig thuis een paria geworden. U loopt zonder uw kind op straat de hele buurt kijkt U raar aan. Er is geen moeder meer die contact met u opneemt. Er zal wel iets met U zijn. U zult wel raar gedaan hebben tegen uw kinderen. Nederland heeft toch een gedegen Rechtssysteem? Je kinderen worden je toch niet zomaar afgenomen? Maar als U antwoordt: De Nederlandse rechters doen niet aan waarheidsvinding? Dan kijkt iedereen U raar aan!

U vraagt zich af: Waarom overkomt mij dit ? Had ik mijn kind nou maar beter gekleed, had ik het huis nou maar beter opgeruimd. Dit gegeven vreet aan U. Maar in werkelijkheid bent U slachtoffer geworden van de perverse prikkel van Jeugdzorg (lees: Jeugdzorg tirannie). Het verdienmodel op uw kind betaald van uw eigen belastinggeld. De ontwrichting van uw gezin betaald door de Staat. Een uit huis geplaatst kind levert de zorgsector per jaar meer dan € 60.000,- /jaar op. Uw kind is dus tonnen zorggeld waard geworden. Er is veel geld gemoeid met het feit dat U uw kind niet terug krijgt. Stel je voor dat Uw kind terug thuis komt. Dan verliest de zorgketen enorm veel inkomsten. Nu wordt er aan een stuk door gelogen over U door de instanties, genaamd de leugenfabriek “U bent gewelddadig”, “U bent psychisch”, “U bent autistisch”, U kunt het zo gek maar het wordt U in de schoenen geschoven. Dit staat allemaal in uw dossier (zeer veel bewijs circuleert in onze groep en op internet). 

Welkom in de hel van: JEUGDZORG SLACHTOFFERS

Kort samengevat:

Enige meldingen, indrukken, leugens, wraak-meldingen en 'signalen', waarbij de volstrekte willekeur aanwezig is (zie bijvoorbeeld onze 3 prinsesjes in Den Haag: als hun ouders 1 week op 24 uur reizen zijn, dan is er niets aan de hand.  Als een gewone ouder een oppas heeft voor 1 of 2 dagen en eventueel 2 verschillende oppassen, dan is dat zelfs reden tot uit huis plaatsing wegens 'afwezige ouders' en 'emotionele verwaarlozing'...) worden verbouwd tot Veilig Thuis of Raadsrapporten, zonder enige vorm van adequaat onderzoek nemen rechters die over  en de jeugdzorgsector wordt aan geld / werkgelegenheid geholpen...

KINDEREN worden VOOR HET LEVEN beschadigd, door de gewoonweg maffiapraktijken van 'jeugdzorg' als bijvoorbeeld de vergelijking met de malafide aannemer die je dak stuk maakt en vervolgens zegt 'het dak is stuk', u dient dit door mij te laten repareren'. Een dak is een ding, een goede aannemer kan het leed tegen betaling weer ongedaan maken: Uw kind is echter voor zijn hele leven getraumatiseerd. Dit komt nooit meer goed!  

Fundamentele MENSENRECHTEN worden gewoonweg genegeerd en al helemaal het RECHT op GEZINSLEVEN van KINDEREN!

(De vergelijking dringt zich op met hoe de Aboriginals in de 50-er jaren behandeld zijn in Australië en de Noorse en Canadese kinderen door hun ‘jeugdzorg’! Canada heeft sinds einde 2018 nieuwe wetgeving gemaakt, Australië is rond het millennium overstag gegaan. Momenteel staat Noorwegen zwaar onder druk. Maar Nederland doet nog steeds alsof er niets aan de hand is!).

Dit dient GESTOPT te worden: MENSENRECHTEN zijn toch DIRECT AANROEPBAAR in NEDERLAND?

 

NEDERLAND let op uw zaak!!!

 

P.S.

Degene van wie u dit exploot heeft ontvangen, heeft  (ruime) ervaring met 'jeugdzorg' en wil u daarom ook gaarne meer vertellen over de handelswijzen, praktijken en gewoonweg vernederingen die je als ouder ondergaat, als men met 'jeugdzorg' te maken krijgt en zijn gewoonweg leugen-industrie, ten koste van hun bloedeigen kinderen! Hij wacht op uw uitnodiging tot gesprek.

 

----------------------------------   einde exploot     ---------------------------------------


DE REACTIES


Kort samengevat: TREURIG!  Zowel de SP als de minister-president voelen zich niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de ruïnering van kinderlevens en schending van mensenrechten door hun ‘jeugdzorgbeleid’.

Voor het beeld hieronder de complete reacties. Op de reactie van de SP heb ik nog gereageerd met enige wetenschappelijke referenties. Ook daar kwam, bijna uiteraard, geen zinnige reactie op, De SP maakte zich wél druk om méér geld naar de jeugdzorg-industrie te sturen, en daar zijn ze nog trots op ook!

 

Als eerste namens M. Rutte:

                                                                                       Rijksvoorlichtingsdienst

                                                                         Ministerie van Algemene ZakenDatum: 17 januari 2020

Betreft: Reactie op uw brief d.d. 4 december 2019Geachte heer Mul,


Uw brief van 4 december 2019 met de bijgaande exploot heb ik in goede orde

ontvangen. In uw brief en de bijgaande exploot vraagt u aandacht voor de

uitspraak van het Europees Hof van de rechten van de Mens (ECHR 306-2019)

over een casus in Noorwegen en stelt de minister-president aansprakelijk voor

circa 48.000uit huis geplaatste kinderen en hun ouders toegebrachte leed.


Middels deze brief laat ik u weten dat ik de aansprakelijkheid voor uw schade niet

erken en ik wijs iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. Aan uw

verzoek tot een persoonlijk gesprek zal evenmin worden voldaan.


Hoogachtend,


namens de minister-president, minister van Algemene Zaken,S.J, Nawijn

Directeur Rijksvoorlichtingsdie

                                                                                                             
En nu de langere
reactie van de SP met mijn antwoord erbij:

Reactie van de SP op het Exploot van 5-12-2019  (van Team Jeugdzorgslachtoffers).

 

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor de verschillende mails en het exploot dat u ons heeft gestuurd. Wij hebben deze gelezen en willen graag, namens alle Kamerleden van de SP, met deze mail op uw correspondentie reageren.

Wij begrijpen dat u ontevreden en verontwaardigd bent over de manier waarop in sommige situaties door jeugdzorg in ons land wordt gehandeld. Er worden regelmatig ingrijpende beslissingen genomen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor kinderen, ouders en gezinnen.

In de politieke debatten die wij over de jeugdzorg voeren vragen wij steevast aandacht voor het belang van goede jeugdzorg waarbij jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers in staat worden gesteld om onder goede omstandigheden en met voldoende capaciteit hun werk te kunnen doen. Ook hebben wij de afgelopen jaren vaak benadrukt dat de huidige politiek, waarin de jeugdzorg met een harde bezuiniging is neergelegd is bij gemeenten, slecht uitpakt voor juist die jongeren die zorg, hulp en bescherming het hardst nodig hebben.

Als Kamerleden kunnen wij geen uitspraken doen over hoe de rechter in verschillende individuele situaties heeft geoordeeld. Wij beschikken niet over de juiste informatie en expertise om hierover te kunnen oordelen.  Het is onze taak als volksvertegenwoordiger om de regering te controleren en zelf met voorstellen te komen daar waar het binnen de jeugdzorg structureel en stelselmatig de verkeerde kant opgaat.

De afgelopen jaren hebben wij dit dan ook gedaan, zowel waar het gaat om tekorten in het jeugdzorgbudget alsook daar waar de jeugdzorg tekortschiet in het beschermen en helpen van jongeren en gezinnen. Bijvoorbeeld bij de uithuisplaatsing van kinderen streven wij ernaar deze tot een minimum te beperken omdat algemeen bekend is dat een uithuisplaatsing traumatiserend kan werken voor een kind. Dat wil echter niet zeggen dat je nooit tot uithuisplaatsing moet overgaan, zeker niet wanneer de veiligheid van het kind zelf of iemand anders binnen het gezin in het geding is.

Wij herkennen ons dan ook niet in de door u gemaakte verwijten en aantijgingen over het schenden van mensenrechten. Het is immers niet aan ons als Kamerleden om te oordelen over individuele situaties waarin uithuisplaatsing te sprake komt maar aan de rechter om dan een uitspraak te doen. De rechter dient daarin een zorgvuldige afweging te maken op basis van volledige en juiste informatie. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk.

Uiteraard respecteren wij uw keuze om alle volksvertegenwoordigers persoonlijk aansprakelijk te stellen, al vinden wij dit niet de juiste weg om verbeteringen en  zorgvuldige besluitvorming voor elkaar te krijgen.

Met vriendelijke groet,

namens de SP-fractie in de Tweede Kamer,

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid en woordvoerder Jeugdzorg

Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid en woordvoerder Justitie

_______________________________________________________

 

Het antwoord van ‘Team Jeugdzorgslachtoffers’:

 

Geachte heer Hijink, Geachte heer van Nispen,

 

Uw reactie op de diverse exploten die naar uw fractie c.q. alle Tweede Kamerleden zijn gegaan, getuigt er wederom van dat u of een en ander niet begrepen heeft dan wel het niet wil begrijpen. Ik ben zo vrij om, namens de het 'Team Jeugdzorgslachtoffers' u een reactie te sturen.

 

Wij hebben u niet gevraagd om in te grijpen in rechterlijke beslissingen, wij hebben u PERSOONLIJK aansprakelijk gesteld voor medeplichtigheid aan de schending van MENSENRECHTEN die door uw wetgeving geschied en voortgaat: sinds 10-09-2019 is namelijk door het EHRM bepaald dat het SCHENDING van MENSENRECHT is om kinderen te scheiden van hun ouders, zoals door 'jeugdzorg' voortdurend doorgaat en inmiddels meer dan 48000 kinderen getroffen heeft.

 

- Uw excuus dat de rechter een en ander beslist gaat voor ons niet op: rechters doen immers niet aan waarheidsvinding, konkelen met de jeugdzorg-industrie en gaan uit van UW WETGEVING die uit huis plaatsing mogelijk maakt op gronden als 'onderbuik  en 'indrukken', gedegen feitenonderzoek heeft u als Tweede Kamer ook immers tegen gehouden!

 

- Als het EHRM bepaald heeft dat het splitsen van gezinnen schending van mensenrecht en zelfs te beschouwen is als 'kindermishandeling' is het geheel onredelijk om 96000 ouders  (ieder kind heeft er immers 2!) weer terug te wijzen naar die zelfde rechters die de uit huis plaatsing hadden 'geregeld': U bent verantwoordelijk en U, als Tweede Kamer dient dit op te knappen.  Nogmaals 96000 ouders naar die rechters terug sturen om weer een show-proces te krijgen waar naar iedereen behalve de ouders geluisterd wordt, is gewoonweg not done, weerzinwekkend en zelfs abject te noemen.

 

- Eveneens heeft uw Kamer volledig verzaakt om enige wetgeving te maken ter controle van rechters: u heeft bijvoorbeeld een 'constitutioneel hof' verworpen. Nederland is een van de weinige landen in de wereld die dat niet heeft.

 

- Ook was u doof voor alle ouders die klaagden over het gebrek aan enige 'waarheidsvinding' in het familierecht evenals het beëdigen van die jeugdzorgwerkers die onbegrensd mogen liegen voor rechters.

 

- U schreef over 'het belang van het kind': ook uw Kamer was BLIND en DOOF voor het eenvoudige gegeven dat uit de wetenschap NOOIT een onderzoek is verschenen waaruit bleek dat uit huis plaatsing van kinderen zo 'goed' zou zijn.  Onderzoeken over de schadelijkheid en het mensonterende karakter van uit huis plaatsing zijn er te over.  Zelfs

een gegeven als 'Seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg' beschouwt u (uw Kamer)  als gewoonweg een feit en we gaan over tot de orde van de dag.... In bijlage verstrek ik u enige toelichting en linken naar onderzoeken van echte wetenschappers.

 

- In het exploot is duidelijk opgenomen waarvoor wij u AANSPRAKELIJK stellen: het SCHENDEN van MENSENRECHTEN van kinderen en ouders 8 EVRM (en art. 6 EVRM: eerlijke procesvoering)   Hierbij is aangemerkt dat u, c.q. Kamerleden géén aanspraak kunnen maken op 'parlementaire onschendbaarheid' als het gaat om mensenrechten, daarom ook meer dan 150 exploten richting Den Haag.

 

- U ziet niet in dat een UHP, die uitgevoerd én geïndiceerd wordt door de zelfde instelling, een omzet oplevert van ca. 60.000 euro voor die GI, als een kind wordt thuis geplaatst en de onder toezicht stelling er niet meer is, daalt de omzet naar 0.  U begrijpt niet hoe PERVERS dit gegeven is: méér uit huisplaatsingen indiceren = méér geld... en we gaan gewoon door....

 

- Vooralsnog zijn wij, 'Team Jeugdzorgslachtoffers' bereid om met u individueel in gesprek te gaan om eens te laten horen hoe het de ouders / kinderen vergaat die met 'jeugdzorg' te maken hebben en straks met Kerst ook zonder kinderen zitten, DANK ZIJ UW WETGEVING en 'rechters'.... Als u gesprek weigert, rest ons niets anders dan andere middelen, die wij overigens liever niet doen, als klachten bij Internationaal Strafhof te Den Haag en Genève wegens 'Schending van mensenrechten' en uiteraard de internationale pers, Unesco, AI en de EU. Laat het u duidelijk zijn: er moet ONMIDDELLIJK een eind gemaakt worden aan ALLE UIT HUIS PLAATSINGEN en u als Tweede Kamer, zorgt maar dat die wetgeving er komt!

U kon zo snel de wetgeving omtrent maximumsnelheid realiseren (binnen één dag), nu ligt er voor u een spoed taak voor de wet 'SPOED TERUGPLAATSING van alle UHP-kinderen'!

 

- Een extra reden om dat te doen is ook uw VERZAKEN in uw taak aangaande 'hulp in de thuissituatie' die jeugdzorg verplicht was / is te geven: juist DIE HULP wordt min of meer verboden dan wel tegengewerkt, met als enige doel uit huis plaatsing van kinderen en dan de leugen voor de rechter inbrengen: 'hulp in de thuissituatie is niet mogelijk'...

 

In bijlage enige achtergrondinformatie,

 

In de hoop dat u bereid bent tot spoedige gesprekken met jeugdzorgslachtoffers,

met vriendelijke groet en dank voor uw tijd,

 

Namens het Team Jeugdzorgslachtoffers,

 

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.

tel.: 06-33109214

 

De bijlage    Over ‘jeugdzorg’

 

Voor al degenen die nooit gehoord hebben over ‘jeugdzorg’ en geen idee hebben waar men in terecht komt als men met ‘jeugdzorg’, ‘Veilig Thuis’, SAVE’ en andere zogenaamde jeugdzorg-instanties te maken krijgt.Hieronder een kleine impressie van internet!

 

In de ‘jeugdzorg’ is het gebruikelijk dat het orgaan dat ‘zorgen’ enz. constateert bij een kind of gezin, via enige vaak ronduit leugen-rapporten, zonder enige waarheidsvinding bij de rechter een beloning krijgen voor hun leugens: men krijgt een ‘Onder Toezicht Stelling’ al dan niet met een ‘machtiging Uit Huis Plaatsing’ voor elkaar bij de rechter: omzet 8000 Euro/jaar / kind voor de OTS, ca. 60.000 Euro’s omzet voor een UHP… tel uit je winst! Wordt een kind uiteindelijk thuis geplaatst, dan wordt de omzet voor de jeugdzorgindustrie teruggebracht tot 0,0…. U begrijpt waarom ‘jeugdzorg’ liever uw kind nooit meer thuis plaatst!

Dit laatste is volledig in strijd met alle MENSENRECHTEN (art. 8 EVRM en niet te vergeten het arrest d.d. 10-09-2019 (ECRH 306-2019) van het EHRM.

 

Enige video’s, die nog steeds actueel zijn:

 

Interview  met ouder-ondersteuner Nico Mul door Rob Brockhus SDN 18-03-2008

Een conferentie over ‘jeugdzorg’

Kinderroof door ‘jeugdzorg’ (Let wel: deze moeder mocht haar 2e kind wél gewoon houden, met dezelfde vader, zelfde huis en dezelfde omstandigheden.  Haar 2e kind is gewoon gezond en inmiddels 8 jaar, haar eerste kind is onder behandeling (geweest)  bij een psychiater omdat hij worstelt met de vraag ‘WAAROM mag ik NIET bij mijn ouders blijven en mijn zus wel?’  Antwoord op die vraag: hij is gewoonweg BELOOFD door Jeugdzorg aan dat pleeggezin dat om een kind vroeg ‘om te houden’! Pleegmoeder was ‘trainer pleegouders’ in de pleegzorg….)

Een misdadige kinderroof: een kind is beter af bij ‘tokkies’ dan bij een hooggeschoolde moeder….evenzo deze...en deze kind van 10….

De VALSE BESCHULDIGINGEN van VT

Advocaat Richard Korver hier over

Nog iets over Uit huis plaatsen

 

Rapporten uitgebracht door officiële instanties over de waanzin van het uit huis plaatsen en ‘jeugdzorg’:

909 zorgen”, prof. N.Slot c.s. 2002 (slechts ca. 26% van de jeugdhulp bleek effectief / ca. 28 % schadelijk en de rest gewoonweg géén effect: jeugdzorg is dus voor ca. 74% WEGGEGOOID GELD!)

Rapport Samson, 2013: ‘seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg’ Enige kritische aantekeningen daarbij.

De Kinderombudsman: ernstige fouten veel onterechte UHP

De Nationale ‘Ombudsman Is de zorg gegrond?’De N.O. constateert dat veel rapporten van de jeugdzorg-industrie berusten op indrukken, aannames, onderbuikgevoelens en dat adequaat feitenonderzoek ontbreekt.

Enige kritische geluiden, goed onderbouwd:

Een jeugdzorgzaak

De slodderwetenschap van ‘jeugdzorg’

Huize Alexandra, waar meisjes in feite mishandeld werden door ‘jeugdzorg’. Hoor hier de zeer hypocriete rechter A.Quick-Schuit die als rechter daar vele kinderen heen stuurde zónder te weten wat daar werkelijk gebeurde….(had ze toch als rechter MOETEN weten?)

Dat de jeugdzorg veel overeenkomsten heeft met gewoonweg de ‘fabeltjeskrant, werd onlangs verdedigd in het proefschrift (download-links staan in de rechter marge) van Dr. C. Bartelink op 1-2-2018 aan de universiteit van Groningen. Hier haar proefschrift, met als inhoud dat de beslissing tot uit huis plaatsen vaak afhangt van de willekeur van de medewerkers bij jeugdzorg! (Ouders wisten dit al lang!!)

 

Medische schade door uit huis plaatsen:

Medical Kidnap: “Foster care system harms children

Prof. dr. U. Gresser, internist, toonde medisch aan hoezeer het gescheiden zijn van ouders kinderen schaadt! (NL-vertaling)

Schade door ‘oudervervremding’/ ‘Parential Alianation’ Het hersenspoelen van kinderen door hen gewoonweg zaken wijs te maken als ‘Ik ben nu je nieuwe papa/mama’/ ‘je ouders houden niet van jou’ en andere leugens om een kind zogenaamd te laten hechten aan pleegouders of jeugdzorginstellingen.

 

Kritische artikelen:

Het dreigen van BJZ, richting gemeenten en overheid dit keer.

Uit huisplaatsingen als Catastrofe, P. Dijkshoorn, psychiater

Praktijk van jeugdzorg-1

Over mensenrechten schendingen (arrest 10-09-2019 EHRM): einde alle UHP? (In dit artikel ook een link naar de uitspraak van 10-09-2019 van EHRM)

Waarom jeugdzorg echt maffia is.

Over de JACHT op KINDEREN door VT

Nieuwste: jeugdzorg wil reeds ruim voor geboorte van een kind op kinderjacht!

Oorlog met VT: kinderen worden tot het randje van de dood gebracht, alleen voor het ‘gelijk van VT’.

 

Het ultieme doel, terugplaatsing van kinderen bij hun echte ouders.  Een en ander naar het Deense model van UHP: daar gebeurt dat alleen met instemming van ouders én 2 gedragsdeskundigen en anders niet! Mogelijk kan dit concept met spoed in de praktijk gebracht worden, uit huis plaatsen kan immers ook binnen 1 uur geregeld worden!

 

Opvallend is in deze reeks dat er géén enkele onderzoek is aangetroffen waaruit zou blijken dat uit huis plaatsen van kinderen zo goed zou zijn…..m.u.v. de omzet voor jeugdzorg-industrie en de bonussen voor zijn bestuurders!

 

…. de vergelijking met de belastingdienst inzake kinderopvangtoeslag dringt zich op…...

 

Verdere reacties en effecten:

 

Als eerste kwam via Facebook een Nina Blessing, die zich voordeed alsof de exploten-actie van haar was. De werkelijkheid is dat zij er niets mee te maken had, niets aan meegewerkt en niets aan meebetaald, onzinnige beweringen van haar dus! Wel even subtiel reclame maken voor haar bedrijfje….

 

Naar aanleiding van deze actie kwam mw. Tielen van de VVD in actie: zij wilde eens met ouders gaan praten over jeugdzorg, en hield daarvoor 3 bijeenkomsten, waarvoor men zich moest aanmelden.

 

Ik meldde me uiteraard ook. Ik had een telefonisch contact, mw. Tielen wilde (zogenaamd) daarom apart met mij spreken.  Ik was nogal kritisch: ik had namelijk géén behoefte aan een gesprek als: “Het heeft onze aandacht”, “Jeugdzorg gaat altijd in gesprek met ouders”en “uit huis plaatsen gebeurt écht als het niet anders kan” en vooral:”waarheidsvinding heeft onze aandacht”... “u kan uw bezwaren bij de rechter vertellen”.. Dat soort onzin zit ik niet op te wachten!

 

Uiteindelijk gaf mw. Tielen het stokje over aan dhr. M. Wörsdörfer.  Ok met hem had ik een e-mailwisseling… Tot op heden heb ik, ondanks zijn beloften NIETS vernomen!  Ondertussen zag ik een aantal kamervragen en stukken van deze man, waaruit slechts één ding bleek: hij heeft géén enkele kijk op hoe het werkelijk toegaat in ‘jeugdzorg’, 

 

In de tussentijd…..

De Commissie De Winter, over mishandeling / geweld in de jeugdzorg, kwam met zijn eindrapport en naar aanleiding daarvan werd er een excuus gemaakt door de minister van rechtsbescherming, Sander Dekker, en de directeur Generaal van het ministerie van VWS… Erik Gerritsen (wel bekend als ex-bestuursvoorzitter van BJAA.. bekend van de uit huis plaatsing terreur in de regio Amsterdam….

 

Ze waren zo erg geschokt over hoe mensen hadden geleden door ‘jeugdzorg’ en de (aangemelde) slachtoffers kregen zelfs een genoegdoening van 5000 € voor alle aangedane leed…..

 

Het aantal uithuisplaatsingen stijgt nog steeds, in oktober waren het al ‘53000 kinderen die niet thuis kunnen wonen’ aldus het CBS…..

Het leed dat wordt aangericht door kinderen weg te rukken van hun ouders, al dan niet op te sluiten in jeugdzorginstellingen, ‘gezinshuizen’, en pleeggezinnen, kinderen vervreemden van hun echte familie….. het leed gaat onverminderd verder…..

 

Minder uit huis plaatsen?

 

NEE dus, ondanks de wetenschappers, die nog steeds niet hebben kunnen aantonen dat jeugdzorg een goed resultaat heeft, sterker nog, er is wetenschappelijk aangetoond dat het wegrukken van ouders minderen ook medisch schaadt (Prof. Gresser / internist / Duitsland).  Ook is aangetoond dat maar liefst 90 % van de kinderen die jeugdzorg hadden juist slechter af is ‘dankzij de jeugdzorg’.... Het gaat maar door….

 

Ondertussen:

Wederom is er een proefschrift verschenen over het uit huis plaatsen, diverse media besteden aandacht aan het failliet van gemeenten door ‘Jeugdzorg’. Ikzelf heb een praatje  (ik begin bij ca. 1.00 u) mogen houden in Rotterdam, dat een succesvol effect had, een motie: Rotterdam wil méér jeugdhulp thuis om minder uit huis te plaatsen! 

Nu heeft het programma ‘De Hofbar’ recentelijk enige uitzendingen gewijd aan Jeugdzorg, ook kwam daar minister Sander Dekker in beeld met gewoonweg een karikatuur: ondanks alle tegenbewijs bleef hij volhouden hoe goed en onafhankelijk de RvdK onderzoek doet en rechters de jeugdzorg toetsen…. Iedere ouder weet dat dit gewoonweg onzinnig is, minister Dekker gelooft het nog….. (eerdere uitzending van de Hofbar hier.)

 

Tjebbe Strubbe, specialist in ‘Adoptiezaken / jeugdzorg’ schreef recentelijk enige, wetenschappelijk goed onderbouwde stukjes:

Eerst een artikel over de politiek / verantwoordelijkheid.

Over de misleiding van minsiter De Jonge aangaande ‘jeugdzorg’.

Over ‘Kwakzalverij-jeugdzorg’ en wetenschappelijke onderbouwing!

Tot zover enige artikelen van Tjebbe, hieronder nog een artikel uit 2014 van Sven Snijer, dat nog steeds actueel is: ‘Lanceert u maar’ over de transitie en alles wat er gewoonweg niet onderzocht is…. Het was van maart 2014, maar gezien het naderende faillissement van verschillende gemeenten, (Bergen op Zoom bijvoorbeeld / gaat gemeentelijke monumenten en stadhuis verkopen en WOZ met 25 % verhogen….!) is het gewoonweg goed gezien van Sven in 2014….

 

Ik vraag me ondertussen af of ik nu zo slim ben of de gemeenten zo dom: hebben die nu écht niet gezien dat toen gemeenten klakkeloos BJZ de GI gingen noemen, zij de jeugdzorg naar de GI hebben gestuurd en nu de wet de gemeenten verplicht te BLIJVEN BETALEN als de rechter een OTS of UHP uitspreekt, dat die GI zó SNEL MOGELIJK aansturen op een OTS (= zeker van 9000€ per kind per jaar!) en dan komen daar de kosten van allerlei zorgtrajecten nog bij… en gemeenten blijven betalen en vragen niets…(ondanks de wettelijke verplichting daartoe!)  Waarom vragen gemeenten niet ieder jaar aan de GI: ‘Wat hebben jullie gedaan om zorgen weg te nemen, zodat de OTS / UHP kan worden opgeheven? Juiste antwoord is meestal ‘NIETS’, maar ondertussen indiceren die zelfde GI weer méér zorgen om de zoveelste verlenging OTS /UHP te vragen bij de rechters….. en die laaste krijgen ze zelfs op telefonisch verzoek…..!

 

Een en ander stemt mij treurig: de jeugdzorg-lobby schijnt onbeperkt door te gaan, de MISHANDELING van kinderen DOOR JEUGDZORG idem, kinderen voor het leven beschadigen…...Wanneer komt hier eens een einde aan, door bijvoorbeeld eens te LUISTEREN naar ouders é kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben in OVERLEG met ouders….. het stoppen met LIEGEN zou een eind kunnen helpen… nu nog alle onwaarheden VERWIJDEREN uit de huidige dossier… ‘niet waar dan UIT de dossiers… Zó moeilijk moet dat toch niet zijn….. en dat lost meteen het probleem van ‘waarheidsvinding’ op….

Gewoon dus: NIET meer LIEGEN!!!

 

Exploten-actie mislukt?

 

Ja en neen! Ja: het heeft géén enkel direct effect gehad op het verminderen van uithuisplaatsingen en terreur van ‘jeugdzorg’, neen: wij hebben zowel aan onze wetgevers én aan regering duidelijk gemaakt dat we HEN AANSPRAKELIJK stellen voor de voortgaande schending van mensenrechten en in feite mishandeling van kinderen! Vele advocaten kunnen dit gebruiken om uiteindelijk, als er over een jaar of 10 weer een ‘commissie de Winter’ komt, een forse schadeloosstelling te eisen!  De wetenschap zal toch eens een keer doordringen tot Den Haag, de Rechters en misschien ooit de ‘jeugdzorg’!!

Tenslotte: Nederland: houdt eens op met wijzen naar het buitenland, zolang u 53000 kinderen afsluit van hun ouders, opsluit zonder proces en voor het leven beschadigt! Het EVRM én IVRK geldt immers ook voor hen!

 

Ceterum censeo BJZ /'Veilig Thuis' / GI esse delendam (naar Cato Maior)

 

Drs. N.J.M. Mul, arts n.p. (meldpuntjeugdzorg@gmail.com)