zondag 15 juni 2014

Namen noemen: het helpt!

Korte tijd geleden stond prof. Heertje voor de rechter in verband met het feit dat hij een paar jeugdzorg-kritische columns had geschreven en daarbij namen had genoemd van personen die zich moeilijk in het openbaar konden verdedigen. Zie hierover mijn artikeltje 'Namen noemen mag'.

De rechter verplichtte prof. Heertje tot het verwijderen van die columns, wegens inhoudelijke onjuistheden en de genoemde namen.  Namen noemen op zich werd echter niet verboden: het zou wel mogen als dat functioneel zou zijn. Kritiek op jeugdzorg mag ook van de rechter, sterker nog, de rechter schreef zelfs dat die mogelijk terecht is.


Jeugdzorg staat er om bekend om vele kinderen volledig overbodig uit huis geplaatst te houden, mogelijk ten bate van eigen gewin: een medische of psychische noodzaak tot UHP is er niet.  Sterker nog,een gepensioneerd hoogleraar, prof. dr. J. Hermanns, stelde zelfs: 'IEDERE UHP is OVERBODIG', waarbij hij wel aangaf dat ouders / kinderen de juiste hulp thuis dienen te krijgen. Dat laatste weigert BJZ vaak, sterker nog, men stelt zonder onderzoek: 'hulp in de thuissituatie is niet mogelijk'. Juist door dat ene kleine zinnetje is het voor een rechter duidelijk dat een UHP noodzakelijk is….Er komen andere tijden:

Op 14 juni 2014 bereikte mij het volgende heugelijke bericht:

Aan allen,

De aanpak van de malafide, inhumane praktijken op de werkvloer van Jeugdzorg Nederland berust op het blootleggen ervan. Een werkwijze die haaks staat op de dagelijkse praktijk van geheimhouding onder het mom van privacy. In de casus van de bijna 17-jarige Jennifer van der Valk uit Vaals heeft onze benadering gewerkt. 

Jennifer is door jeugdzorg Gouda door toedoen van de teammanager John Pappers ten onrechte al jaren uit huis geplaatst. Vader en moeder zijn gescheiden en Jennifer dringt al geruime tijd aan op plaatsing van haar in het huis van haar vader, die ten behoeve van jeugdzorg een pleegkind in huis heeft. Hoewel vader al jaren met zijn echtgenote geschikt werd bevonden als hoofd van een pleeggezin, weigerde jeugdzorg Gouda Jennifer te laten gaan, uiteraard vanwege het financiële belang bij uithuisplaatsingen.

Op 23 mei 2014 tekende Pappers de stukken voor de rechtbank Breda waarin werd voorgesteld de uithuisplaatsingen van J. met een jaar te verlengen en haar - geheel onverhoeds - volstrekt onnodig 24 uur per dag psychologisch te laten observeren in een inrichting. Geruime tijd kreeg J. geen onderwijs. De zitting vond plaats op 12 juni in Breda, toevallig mijn geboorteplaats.

Jeugdzorg Gouda (Pappers en de gezinsvoogd Liona Meijer) veronderstelden dat noch de familie van der Valk noch ik op de hoogte waren van het nieuwe inhumane verzoek van jeugdzorg aan de rechtbank. Tegenover J. en haar vader werd op 2 juni in een gesprek de indruk gewekt dat zij op den duur naar huis zou komen en geen psychische begeleiding nodig had. Met deze valse voorstelling van zaken geconfronteerd, heb ik Pappers op 6 juni duidelijk gemaakt dat deze praktijken het daglicht niet kunnen velen en derhalve aan de openbaarheid moeten worden prijs gegeven.

Hierdoor is de dynamiek in een stroomversnelling gekomen. Op dinsdag 10 juni kreeg vader bericht dat jeugdzorg Gouda tot het inzicht was gekomen dat J. direct naar huis kon en dat van plaatsing in een inrichting werd afgezien. De rechter is op 12 juni hiervan op de hoogte gebracht, zodat J. op 13 juni door de gezinsvoogd Meijer naar haar vader en stiefmoeder in Vaals is gebracht en vanaf maandag weer regulier onderwijs krijgt. Uiteraard is de vreugde in het gezin groot. 

De betekenis hiervan reikt echter veel verder. Voor mij betekent deze afloop dat het noemen van namen en het transparant maken van wat er bij jeugdzorg gebeurt een kracht is die positieve resultaten bewerkstelligt. Op dit spoor ga ik door gesteund door de rechter die weliswaar heeft opgelegd dat ik twee columns moest verwijderen van internet die door de rechtbank zelf wereldwijd via internet worden verspreid maar ook heeft besloten dat ik vrij ben kritiek te leveren op jeugdzorg en ook namen mag noemen van dames en heren die bij jeugdzorg in functie werk verrichten. 

Voor u allen betekent het: moed houden, volhouden, en niet buigen voor intimidatie. Nu jeugdzorg Gouda zich van een humane kant laat zien, blijft het niet bij dit ene schaap dat over de dam is. Dezer dagen zal ik mij wederom wenden tot Gerritsen en het Leger des Heils met openbaarmaking van afschuwelijke situaties en de noodzaak van humanisering. 

Met hartelijke groet,

Arnold Heertje

U ziet: het namen noemen HELPT…  WEER is eens gewoonweg bewezen dat die uit huisplaatsingen op volstrekte willekeur gaan en, zoals vele ouders zeggen: 'ze zijn alleen bezig met hun eigen werkgelegenheid'...en als het echt moeilijk wordt, dan krijgen ouders hun kinderen weer gewoon thuis: 'te lastig' heet het dan....

Goed dat prof. Heertje ook met dhr. Gerritsen (bestuursvoorzitter BJAA) wil gaan aanspreken… Ik heb nog wat mensonterende zaken voor dhr. Gerritsen die zo leuk propageert dat er 'alles aan gedaan wordt kinderen thuis te helpen', maar in werkelijkheid het tegendeel doet… maar dat zegt hij niet voluit in de media, uit 'privacy'…

Jennifer: GEFELICITEERD, prof Heertje: BEDANKT!!
(Ieder kind uit de greep van jeugdzorg en weer herenigd met de ouders is reden tot GROTE VREUGDE!)

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com


maandag 9 juni 2014

De vechtscheiding: Uw ex is GEK!

Dat vechtscheidingen tot vreselijke drama's kunnen leiden, is inmiddels ruimschoots bekend.  Het eindigt zelfs soms in kindermoord, meestal gevolgd door zelfmoord van een der ouders. Ik spreek hier bewust over 'ouders', 'ex-ouders' bestaan immers niet (behalve voor rechters of BJZ  / RvdK enz.), zeker niet vanuit het kind gezien. Ex-partners bestaan echter wel.

Het moddergooien

Veelal worden in de strijd om de kinderen, die er dus niet zou moeten zijn als men écht de kinderen voorop stelt, beschuldigingen geuit die kunnen worden gekwalificeerd als 'modder'.  Het doel is meestal om daardoor zichzelf als 'betere ouder' te bestempelen als de andere ouder, met als ultiem doel de kinderen volledig af te snijden van de band met de andere ouder. Hierbij wordt vrijwel niets als middel geschuwd. Ik noem enige van die 'middelen'.

-         De andere ouder heeft slechte huisvesting.
-         De ander verzorgt de kinderen slecht.
-         De ander heeft dubieuze relaties.
-         De ander is arm.
-         De ander is veel van huis en laat de kinderen over aan oppassen.
-         De andere ouder 'slecht' praten: PAS bewust veroorzaken.
-         De ander is veel ziek en kan daardoor slecht zorgen.
-         De ander is matig geschoold.
-         De ander mishandelt of misbruikt de kinderen.
-         De ander is gek.

De beschuldigingen kunnen eindeloos doorgaan, BJZ dan wel Raad voor de Kinderbescherming doen toch niet aan waarheidsvinding en nemen vaak dit soort beschuldigingen klakkeloos over.  Soms ook niet (gelukkig).

In deze blog wil ik de laatste beschuldiging: 'uw ex is gek' nader toelichten.
'Gek' mag men sinds een jaar of 30 niet meer zeggen in Nederland, dat heet nu 'psychisch gestoord' of 'heeft een persoonlijkheidsstoornis'.
Als dat laatste het geval zou zijn, dan is dit een ernstige zaak.  Kwalijker wordt het echter als er 'deskundigen' zijn, die 'onderzoek' doen zonder iemand onderzocht te hebben,  schriftelijk gaan verklaren dat de ander een persoonlijkheids-stoornis zou hebben en dan dit laten inbrengen bij rechters / BJZ enz. .

Tot mijn verbazing werd mij een brief toegestuurd van iemand die zo'n
verklaring, op verzoek van een ouder,  opstelt. Hier onder de (gedeeltelijk
anonieme) brief van de 'deskundige'. Gezien het feit dat deze 'deskundige' zich als zodanig profileert op zijn eigen website, noem ik hier bewust zijn naam.

Aan (advocaat moeder)
       Adres
Zoetermeer, XXXX 2012

Betreft: uw cliënt Mw. MOEDER

De weledelgestrenge Mr. ADVOCAAT,

De laatste maanden heb ik mij als psycholoog en specialist op het gebied van pathologisch narcisme beziggehouden met de scheidingssituatie van uw cliënte Mw. MOEDER.
Op  (datum)  j.l. heb ik haar een bezoek gebracht in PLAATS i.v.m. met de ernstige situatie van haar, haar kind m.b.t. haar ex-partner. Ze heeft mij nogmaals, maar meer uitgebreid met bewij­zen, verteld over de levenswandel van vele jaren van haar ex-man de heer VADER uit WOONPLAATS.
Na uitgebreid onderzoek en analyse ben ik tot de conclusie gekomen dat haar ex-man ernstige psychische problemen heeft die te benoemen zijn als pathologisch narcistisch met extreme kenmerken van psychopathie. Het laatste duidt vooral op de kennelijk zeer gewe­ten­loze levenswandel van de heer VADER.

Ik hoop dat het voorgaande duidelijk maakt dat haar ex-man de heer VADER gezien zijn psychische toestand tot alles in staat is als hij niet krijgt waar hij meent recht op te hebben.  Maar al te vaak blijkt m.b.t. het gedrag van personen met psychopathie het slachtoffer in dit geval Mw. MOEDER en haar KIND, ernstig de dupe te worden met vaak uitein­de­lijk zeer ernstige gevolgen, die men niet mag onderschatten. In mijn praktijk heb ik maar al te vaak gezien dat personen met psychopathie niet schromen de meest ernstige dingen te doen tot en met het uitvoeren van doodsbedreigingen toe.

Ik hoop van harte dat dit schrijven u kan helpen de situatie van Mw. MOEDER naar behoren in te schatten als gaat om het te verwachte gedrag van haar ex-man de heer VADER in hun relatie na de scheiding.

U kunt altijd contact met mij opnemen indien u meer informatie wenst.

Hoogachtend,

Piet van der Ploeg
Psycholoog - Cognitief Gedragstherapeut
                                                        (anonimisering  / vet en onderlijning door N.M.)

De website van deze heer v.d.Ploeg geeft een nader beeld: http://www.ccgt.nl/
Opvallend is dat deze sinds 2012 al 'deskundige' is op het gebied van narcisme, één boek geschreven heeft en dat hij kennelijk géén BIG-registratie dan wel NIP of NVO lidmaatschap heeft.

Ik heb dhr. V.d. Ploeg benaderd per e-post, met vragen of hij nog achter dergelijke brieven staat enz.  maar in plaats van en introspectief antwoord kreeg ik een paar beschuldigende verwijten dat ik die brieven niet zou mogen hebben, hem bedreigde (ik had geschreven dat ik in overweging zou nemen dergelijke praktijken bij NVO en NIP aan te kaarten) en ik zelf niet deskundig zou zijn.

Het schandalige

Zónder enig onderzoek van de betreffende vader wordt deze in feite als 'kenmerken van psychopathie' hebbend (in de volksmond spreekt men dan van 'gek'…
maar dat mag niet gezegd worden…) uitgemaakt. Alleen en uitsluitend om de omgang vader-kind te dwarsbomen in een scheidingszaak die ook al behept is met de nodige financiële perikelen.

De zaak heeft veel weg van bijvoorbeeld Julian en Robin (waar moeder er alles aan deed om de rol van vader te minimaliseren met uiteindelijk 'succes' dat de RvdK er in mee ging)  en lijkt ook veel op de zaak waar prof.Heertje en prof. Corrine de Ruyter over schreven:

Prof. Heertje moest 2 artikelen verwijderen ('jeugdzorg ontvoert jongetje') op last van een rechter, prof. C. de Ruyter kreeg 14-05-2014 zelfs een berisping voor het opstellen van een verklaring in het voordeel van die moeder in die zelfde zaak…. Zij had vader nooit of te nimmer gezien of gesproken, maar verklaarde wel dat er mogelijk sprake is van risico's bij het contact vader-kinderen.
Het resultaat in de laatste zaak is geweest dat de rechters de 'paradoxale toewijzing' deden: het alleenhoofdig gezag naar vader, hoofdverblijfplaats bij vader, alleen en uitsluitend omdat moeder jarenlang doorging met 'vader diskwalificeren' en moddergooien…..

'Waarheidsvinding'

Merkwaardig is ook de houding van ouders: de meesten vinden dat BJZ / Raad enz.  aan 'waarheidsvinding' moeten doen, anderzijds zijn er ouders die dit soort 'deskundigenrapporten' laten opmaken, zonder enige waarheidsvinding… ja ja, geen enkele andere waarheid dan hun eigen waarheid.

De les

Ouders: u blijft ouder voor uw kind(eren).  Mocht uw relatie om welke reden dan ook beëindigd worden, respecteer uw ex als OUDER en denk op de eerste plaats aan de kinderen: hun ouder blijft hun ouder!

Niets is erger dan het verdriet van deze ouders die meenden door jarenlang te blijven 'strijden', uiteindelijk niets anders konden constateren dat zij hun eigen leven verziekt hebben met procedures, veel energie in boosheid gestoken hadden, hun kinderen jarenlang als inzet gemaakt hebben en uiteindelijk hun kinderen kwijt raakten… niets doet méér PIJN, voorkom dit! Zie bijvoorbeeld deze rechterlijke uitspraak uit 2005: wijziging ouderlijk gezag als uiterste middel om omgang tussen kind met beide ouders te bereiken!

(Ik heb het hier niet over ouders die hun kinderen structureel mishandelen en misbruiken: daar dienen kinderen veilig gesteld te worden en de mishandelende ouder tóch begeleid contact te krijgen omwille van het perspectief van het kind: op de lange duur wil géén enkel kind de band met zijn ouder(s) verliezen.)

Dus ouders: beëindig de strijd onderling en besteedt uw energie en aandacht aan de LIEFDE voor uw KINDEREN!


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul


meldpuntjeugdzorg@gmail.com

PS De ultieme les / straf

De moeder waar ik die bovenstaande verklaring in haar dossier (ik had een praktisch compleet dossier, zonder de visie van vader) aantrof, had ongeveer alles uit de kast gehaald om haar kind bang / angstig te maken voor vader, ook een arts van de GGZ kreeg ze aan haar zijde op grond van video's van een extreem huilend kind dat zo bang was voor vader.  Waarom is volledig onduidelijk. Ik heb die moeder in kwestie niet geholpen wegens het feit dat ze al enige jaren iedere omgang met vader aan het dwarsbomen was en structureel alles deed om vader zwart af  te schilderen.. Mijn laatste bericht aan haar was het volgende;


Geachte  MOEDER,

Ik ben GESCHOKT door hetgeen u mij toestuurde.

De schok:
- ZELDEN heb ik een moeder gezien die zoveel uit de kast trekt om de vader van haar kind zwart te maken: u presteert het zelfs om een arts en een 'psycholoog' (zonder BIG / NIP-registratie)   aan uw kant te krijgen.

- Wat u aan video mee stuurde was super schokkend: NIETS doet u om het kind te kalmeren HOE komt het kind zo anti-vader?  Is dit 'natuurlijk gedrag' of opgestookt door moeder?  NIETS doet u om het kind te kalmeren, maar u vindt het kennelijk leuk om dit soort 'bewijs' te verzamelen.

- Dat een kind zo in een loyaliteitsconflict komt, lijkt mij duidelijk.

U komt met allerlei financiële zaken om maar aan te tonen hoe slecht vader is.  Alimentatie betaling heeft NIETS met omgang te maken: alimentatie is géén 'kijkgeld'!

Het resultaat van uw acties zal mogelijk volledig tegen u werken: het kind zal mogelijk UHP worden met dan plaatsing bij vader.  Zie de stukken rondom de zaak van prof. Heertje: 'jeugdzorg ontvoert jongetje',  de werkelijkheid was dat moeder ca. 4 jaar is bezig geweest vader zwart te maken, resultaat: alleen hoofdig gezag naar vader en hoofdverblijfplaats bij vader...

Ik raad u aan eens bij een échte neutrale deskundige (drs. A....NAAM / Tilburg bijvoorbeeld) te gaan om te leren HOE om te gaan met 'ouderschap na scheiding' en HOE te communiceren met de vader. Dit zou zeker voor de lange duur beter zijn voor zowel uw beider kind als u zelf!

Ik denk dat ik verder niets voor u kan betekenen.

Veel sterkte en wijsheid wensend,

Nico Mul

Dit bericht was van 09-06-2014....

DE STRAF: 11-06-2014 is dit kind bij moeder weggehaald door BJZ... UHP.... 
Moeder begint op FB steun te zoeken over dit handelen van BJZ.... Hoor in deze video hoe moeder het alleen nog maar erger maakt voor het kind... ze snapt het echt niet....

Ik zal deze moeder niet helpen, misschien anderen die zich opwerpen?


P.S.

Het toeval wil dat Joep Zander, een door mij zeer gewaardeerd pedagoog en deskundige op het gebied van ouderverstoting en kinderbeschermingszaken, vooral bezig met publiceren en zijn promotieonderzoek,  geheel onafhankelijk van mij de zelfde mening is toegedaan!
Zie zijn blog: http://joepzander.wordpress.com/2014/06/13/ingrijpen-maar-hoe/

Martin Vrijland, ook een bekende jeugdzorg-criticus, schreef ook een artikeltje en publiceerde zelfs een ander stukje uit het dossier van moeder: de visie van haar (over geld zaken....)  Zie de blog:
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/13/het-jeugdzorg-drama-van-irme-en-haar-zoon-hansje/

Martin Vrijland had meer geluk als ik: ondanks dat ik, dank moeder, 2 telefoonnummers en een e-post adres van vader heb, kreeg Martin wél contact met vader. Martin publiceerde een verslag van dat contact op zijn blog:
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/16/vader-gerland-s-over-moeder-irme-en-hansje/

U ziet: de indruk die ik had is niet alleen juist, maar ook nog erger dan mijn indruk op grond van het dossier en ik me had kunnen voorstellen!

P.S. 2

Moeder begint overal steun te zoeken op internet.  BJZ slaat terug en begnt, zoals gewoonlijk zou ik haast zeggen,  te dreigen...(zie het artikel in het AD van 17-6-2014) en waar dreigen ze mee? Juist ja: met het kind als wapen: minder contact als moeder niet doet wat BJZ eist...  BJZ schijnt een eigen wetboek te hebben: moeder is vrij om in haar huis op te nemen wat zij wil... (buitenshuis en in andere gebouwen is dat anders.)

P.S. 3

De rechter

Ondanks de beweringen daar over van moeder heeft de rechter op 26-06-2014 besloten dat het kind uit huis geplaatst blijft. De essentie van de uitspraak:

Instantie Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak 26-06-2014
Datum publicatie 26-06-2014
Zaaknummer C/01/279840 / JE RK 14/901MZ13
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak

Inhoudsindicatie:
Onder toezicht gesteld minderjarig kind van 6 jaar uit huis geplaatst, aangezien de moeder er bij voortduring blijk van heeft gegeven geen medewerking te zullen verlenen aan bij rechterlijke uitspraken vastgestelde contactregelingen tussen het kind en diens vader. Het kind wordt, doordat moeder hem zonder terughoudendheid inzet en betrekt in de strijd die zij met de vader voert, ernstig in zijn ontwikkeling bedreigd. Er rest geen ander middel ter beëindiging van die strijd dan plaatsing van het kind binnen een neutrale setting, waarin de belangen van het kind centraal worden gesteld en welke plaatsing hopelijk zal leiden tot een onbelast contact van het kind met beide ouders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

(Opm.: BRAVO voor deze rechter!!! N.M.)

Over de 'deskundige psycholoog', P. v.d. Ploeg:

Navraag bij zowel BIG-register, NIP en NVO heeft duidelijk gemaakt dat dhr. van der Ploeg, die zich 'psycholoog' noemt, bij deze instanties niet bekend is als zodanig.  Zelf heeft deze man ook nergens aangegeven op grond waarvan hij zijn beroepsaanduiding als 'psycholoog' mag voeren.

Een update

Zie hier het vonnis van 09092014. Het kind komt dus NIET thuis zo moeder in kwestie beweerde!