donderdag 29 juli 2021

'Jeugdzorg': véél erger en schandelijker dan gedacht!

Voor dit artikel wordt het mij als schrijver gemakkelijk gemaakt: ik kan om te

beginnen één pagina van een overheidswebsite hier in plakken, en dat zal

ik dan maar doen, ze vragen immers zelf ‘deel deze pagina’:


Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming


Realiseer een rechtspositieregeling voor ouder(s) en

kind en toets het ingrijpende perspectiefbesluit altijd 

bij de kinderrechter. Dat is de kern-boodschap van

de Raad voor Strafrechtstoepassing

 en Jeugdbescherming (RSJ) in het advies over

 het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming.


Download     'Advies 'Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming''


In dit advies constateert de RSJ dat een rechtspositieregeling voor de ouders en het kind bij een dergelijk besluit ontbreekt. Vanwege de mogelijke verstrekkende gevolgen voor de ouder(s) en het kind acht de RSJ het essentieel dat een perspectiefbesluit met rechtswaarborgen is omkleed.

Wat is een perspectiefbesluit?

Als een kind ernstig wordt bedreigd in zijn ontwikkeling, kan de kinderrechter de maatregel van ondertoezichtstelling in combinatie met een uithuisplaatsing uitspreken. In dat geval coördineert de jeugdbeschermer van een Gecertificeerde Instelling (GI) de noodzakelijke hulp en steun voor het gezin met als doel de ontwikkelingsbedreiging op te heffen.

Na verloop van tijd neemt de GI een besluit over de vraag of het kind weer thuis kan gaan wonen bij zijn ouder(s), of (blijvend) ergens anders zal opgroeien. Dit besluit heet het perspectiefbesluit.

Wat zijn de gevolgen van het perspectiefbesluit?

Als het perspectief volgens de GI niet meer bij de ouder(s) ligt, heeft dit grote gevolgen voor de ouders en het kind. Zij zullen elkaar minder vaak zien. In de praktijk vermindert de omgang tussen ouders en kind na het perspectiefbesluit. De hulpverlening aan ouders en kind verandert ook. De hulpverlening aan ouders zal zich niet meer richten op de thuisplaatsing, maar op het invullen van de rol van ouder op afstand.

De hulpverlening aan het kind is gericht op een toekomst ergens anders dan bij ouders, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Ouder(s) en kind kunnen niets doen tegen dit perspectiefbesluit. Er is geen mogelijkheid om het perspectiefbesluit (bij de rechter) ter discussie te stellen.

In het advies signaleert de RSJ enkele knelpunten met betrekking tot het perspectiefbesluit, wat zijn deze knelpunten precies?

De RSJ signaleert drie knelpunten bij het perspectiefbesluit:

1. Ouders en kind hebben geen mogelijkheid om het perspectiefbesluit door de kinderrechter te laten toetsen, bijvoorbeeld wanneer zij het niet eens zijn met het genomen perspectiefbesluit. Het perspectiefbesluit wordt pas besproken bij de kinderrechter op een zitting over de (verlenging van de) ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Het kan (soms) maanden duren voordat deze zitting plaatsvindt. Intussen heeft het perspectiefbesluit tot ingrijpende wijzigingen (in de hulpverlening) geleid.

2. Ouders en kind worden soms wel, maar soms ook onvoldoende betrokken en gehoord bij de besluitvorming rondom het perspectiefbesluit. Ouders en kind lijken ook onvoldoende op de hoogte van het perspectiefbesluit en de gevolgen van dit besluit.

3. Als het perspectief volgens de GI niet meer bij de ouders ligt, verandert de hulpverlening zodanig dat de hulp en steun aan de ouders en het kind niet meer gericht is op ‘terug naar huis’. Dit is in strijd met het doel van de maatregelen van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Waarom is een rechtspositieregeling zo belangrijk?

Het perspectiefbesluit heeft grote gevolgen voor het privéleven en familie- en gezinsleven van de ouders en het kind. De RSJ is van mening dat ouders en het kind betrokken en gehoord moeten worden bij de besluitvorming rondom het perspectiefbesluit. Een dergelijk ingrijpend perspectiefbesluit moet altijd getoetst worden door de kinderrechter.

Wat denkt de RSJ dat moet veranderen aan de huidige situatie?

Om de rechtspositie van ouders en kinderen en de rechterlijke toetsing te realiseren adviseert de RSJ het perspectiefbesluit wettelijk vast te leggen. Meer specifiek adviseert de RSJ dat het besluit (dat inhoudt dat terugkeer naar huis niet meer mogelijk is) binnen drie maanden wordt getoetst bij de kinderrechter. Dan kan ook geregeld worden wie het besluit neemt, hoe het wordt gemotiveerd en op welke wijze ouders en kind hierbij betrokken worden.

Neemt u nu even een

om het document van 13 pagina’s te downloaden en door te nemen!


-----------------------------------------------------------------------------------


Het BEDROG en de jacht op kinderen van de GI


Menigmaal heb ik geschreven over de kinder jacht van de jeugdzorgsector

(die soms de landsgrenzen te buiten gaat!),

met alleen het doel zo veel mogelijk kinderen van hun ouders te stelen en ter

eer en glorie van de omzet van de GI al dan niet met salaris bonussen.


Het is erger dan gedacht: tot voor kort kende ik alleen de uitdrukking waar de GI 's

mee komen: 'het perspectief ligt in het pleeggezin'. Dat dit 'perspectiefbesluit'

ook werkelijk een papieren document is moge blijken uit dat rapport van de RSJ:

men spreekt niet van een 'besluit' als dit een mondeling iets zou zijn, bovendien

blijkt dat dit besluit genomen wordt binnen de geledingen van 'Jeugdzorg', waarbij

volgens de RSJ bezwaar en beroep mogelijk zou moeten zijn. Dit speelt nooit als

er slechts sprake zou zijn van een mondelinge mening in de achterkamertjes! 

Ook mij viel op dat na UHP er zo veel gedaan werd om de banden tussen kind en

ouders te verbreken en de omgang te minimaliseren. De smoes was en is:

'het kind moet veilig ingroeien in het pleeggezin' enz. enz.


De werkelijkheid is echter:

Bij kinderen jonger dan 5 jaar staat al binnen 6 maanden vast of ze nog terug kunnen

naar hun ouders, bij oudere kinderen is die termijn 1 jaar….


De WETTELIJKE TAAK van de GI bij OTS / UHP:


(zie de nieuwe jeugdwet 2015):


Bij een OTS: hulp in te zetten voor kind en ouders die in het vrijwillig

kader niet mogelijk zou zijn, om de bedreigingen die geleid hebben tot

de maatregel (OTS) weg te nemen…


Vaak weet niemand wat die ‘bedreigingen’ zijn, vaak komt er géén enkele

hulp, soms komt het kind op een wachtlijst en dat heet dan ‘de hulp’

of wordt, bij de nieuwe hobby van de GI ‘vechtscheidingen’ geheten,

een ouder middels ‘begeleide omgang’ tot het uiterste vernederd met

het eigen kind als wapen, door geen foto te mogen maken, niet vrijuit

met je kind kunnen praten en vooral met een vreemde in een kleine

ruimte…. dat heet dan ‘hulp’...

Bij een kind met een psychische stoornis is deskundige hulp van

een psychiater aangewezen en niet een jeugdwerker van de sociale academie!

Als u als ouders het etiket ‘pedagogisch onvermogen’ krijgt

(veelal uit de duim of onderbuik van een jeugdzorgwerker), denkt u

toch niet dat u een opvoedcursus of begeleiding door een

deskundige orthopedagoog krijgt? Neen, er wordt snel gewerkt aan

de volgende stap: uit huis plaatsen!


Bij een UHP is die wettelijke taak: ‘Hulp in te zetten met als doel de

bedreigingen weg te nemen die geleid hebben tot de maatregel’...


De praktijk: als wordt ingezet om uw kind te vervreemden. Is de

'bedreiging' bijvoorbeeld 'slechte huisvesting'... u denkt toch niet dat de GI

u aan goede huisvesting helpt?! Is de bedreiging: ‘traumaverwerking bij ouders

door persoonlijke omstandigheden’...  als u, al dan niet met de GI

de juiste hulp heeft ingezet, u denkt toch niet dat u uw kinderen terug krijgt…

De GI vindt heus wel wat anders als: 'kind is nu gehecht aan het pleeggezin' 

(Dit hechtingsargument wordt alleen en uitsluitend ingezet als het gaat

om terugplaatsing van kind naar ouders, nooit als het gaat om gesol tussen

bijvoorbeeld 5 instellingen / pleeggezinnen in 6 jaar tijd… dan kan

het kind als een postpakket rond gesold worden… dat is dan 'in het belang van het kind'!)


DE SCHANDE

Deze 'perspectief-besluiten' worden genomen door veel mensen die het kind of ouders in kwestie nimmer gezien of gesproken hebben, geen onderzoek hebben verricht en erger nog: ze zijn gespeend van iedere wetenschappelijke onderbouwing  en nog erger: ouders kunnen er niet

tegen in beroep: het zijn  GEHEIME besluiten van de GI…..

Erger nog: de WETENSCHAP zegt allang dat maar liefst 90 % van de kinderen

slechter af is mét 'jeugdzorg' en sterker nog, het EHRM stelt in een uitspraak

tegen Noorwegen dat het UHP SCHENDING van MENSENRECHT is… en

Nederland gaat maar door met uit huis plaatsen

nu, juli 2021, al > 55000 UHP-kinderen..


Het treurige van dit SRJ rapport is ook nog dat het min of meer bewijst dat

Jeugdzorg op geen enkele wijze van plan is om sowieso kinderen

aan hun ouders terug te geven: Jeugdzorg maakt in de regel niet

zo’n haast met het instellen van de 'hulp' en het 'hulpverleningsplan'

dat binnen 6 weken na aanvang OTS er moet zijn… sterker nog: vaak

is er na 10 maanden nog geen enkele hulp en zijn de 'jeugdbeschermers'

of 'gezinsmanagers'  grotendeels afwezig, ziek en of onbereikbaar…

resultaat: kind onder de 5 jaar komt nooit meer terug bij de ouders, kind

ouder dan 5 maakt nog theoretisch nog een kleine kans….Echter: door

het ontbreken van snelle hulp in het eerste jaar UHP wordt alles in het

werk gesteld om de UHP te verlengen.... dan komen de kinderen ouder

dan 5 jaar ook nooit meer terug bij hun ouders..... het perspectief dan

namelijk in het pleeggezin...


Het lijkt er op dat de zogenaamde door 'Jeugdzorg' geïndiceerde 'hulp'

niets anders is dan een rookgordijn om de ware aard van de 'Jeugdzorg'

te verhullen: zo veel mogelijk kinderen in hun macht krijgen om er zo

veel mogelijk aan te verdienen.


Er zijn mensen in Nederland die de 'jeugdzorg' betitelen als ‘kinderrovers’...

Zouden die toch een beetje gelijk hebben?


Ik word hier een beetje moe(deloos) van…..


Dit brengt mij tot het volgende:


April 1971 sloot de directeur dhr. Gillissen van de MULO het schoolfeest

af met de woorden: ‘De tijd van komen is gegaan, de tijd van gaan is nu gekomen’

Na 27 jaar ouders ter zijde te hebben gestaan, min of meer een verlengstuk

van PC of telefoon was, enz. enz lijkt mij deze uitspraak weer actueel: de

tijd aangebroken om eens tot mezelf te komen van mens en eens me te storten

op auto's, elektronica, zendamateurisme en mijn hobby als gewoonweg

nieuwsgierig wetenschapper en niet te vergeten mijn taak als vader en

opa van 2 schattige kleinkinderen.Daarom:


Een (of meerdere) ouder-ondersteuners in jeugdzorgzaken


Vereisten:

  Kennis van jeugdzorgzaken en procedures

  Enige juridische kennis

  Ervaring in jeugdzorg procedures, klachten- en bezwaarprocedures

  Geduld en stressbestendigheid

  In het bezit van computer, telefoon en auto


Werktijden en salariëring:


Werktijden van ca. 8.00u tot ca. 02.00 u ‘s-nachts in volcontinudienst per telefoon, whatsapp, sms of e-mail.


Salaris: 0,0

Reiskostenvergoeding: meestal geen

Vakantie: geen

Toeslagen: geen

Waardering: Jeugdzorginstanties haten u…..ouders waarderen u, maar op veel dank

hoeft u niet te rekenen.


Om in te werken in een dergelijke functie stel ik mijn kennis-archief ter beschikking en

bied ik een ‘cursus ouderondersteuning’ voor belangstellenden.


Sollicitaties aan meldpuntjeugdzorg@gmail.com


Nico Mul


 

 

Ceterum censeo 'Veilig Thuis' / BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

 


Met veel dank voor het lezen, verspreiden en becommentariëren van mijn artikelen,


Nico Mul, arts n.p.

 

E-mail: N.J.M.Mul@gmail.com tel.: 06-33109214

twitter: https://twitter.com/NicoMul


donderdag 1 juli 2021

Julia Bregts, Heidi Janssen: HULP-verleenster of charletan?

 Inleiding


Ik begin dit verhaal met een paar citaten van de hoofdrolspeelster:


“Wie leugens verteld

wordt vroeg of laat

zelf gekweld

En geraakt

wel eens

verstrengeld in zijn

eigen onrecht”


“Het zet je meer in je kracht,

als je blijft geloven

in jezelf


(Beide citaten van openbare FaceBook Julia Bregts 20-06-2021)


“Lieve vrienden,

Al jaren help ik als kinderverpleegster zieke

kinderen en komen ze logeren bij mij om de ouders te ontlasten.


Ik wil dit mogelijk maken voor alle gezinnen die het zwaar hebben, ouders hebben ook eens een time out nodig.

Als u info wenst stuur mij een pb.”


(Openbare FB J.B.  15-mei 2021)


Bovenstaande klinkt als muziek…...


Nu waar het hier over gaat: het verhaal van ‘Julia Bregts’ als hulpverleenster.


Als iemand mij vraagt om eens te praten over de mogelijkheden om tot minder uithuisplaatsingen te komen en tot het herenigen van kinderen met hun ouders, dan kan men aan mij een welwillend gesprekspartner vinden.


Zo werd ik 16 oktober 2019 benaderd door Julia Bregts die een nieuw project wilde beginnen begin 2020, waarvoor ze een ondernemingsplan aan het maken was. Op 17 oktober zijn we samen gaan eten in een restaurant in de buurt van mijn woonplaats.

Het eten was uitstekend, het gesprek wat minder. Toen ik namelijk vertelde dat je geen kinderen kon thuis plaatsen als je als buitenstaander kinderen ging helpen, toen werd ze boos.  Ik vertelde haar namelijk dat er altijd nog een gezinsvoogd en rechter tussen zit en de gecertificeerde instelling nooit zou accepteren dat als een buitenstaander zou zeggen dat ze de juiste hulp zou leveren dat kinderen dan direct thuis geplaatst worden. 

We zijn toch in goede harmonie uit elkaar gegaan en ik in afwachting van haar plannen. Ze kon namelijk nog niet veel zeggen ‘in verband met patenten en auteursrechten’.


Julia Bregts in de praktijk


Maart 2020 benaderde ik Julia toch maar eens, met de vraag hoe het stond met haar plannen.  Ze vertelde me klaar te zijn en 2 cliënten ‘gratis’ te willen gaan begeleiden / behandelen.  

Ik stelde haar voor aan mijn laatste jeugdzorg-cliënt, vader van een toen al 12 jaar uit huis geplaatst kind, die toevallig ook in haar woonplaats woont.

Mijn cliënt en Julia maken kennis met elkaar. Julia gaat op huisbezoek. Vraagt een foto van vader en kind en toen kwam het:


De foto’s werden middels handoplegging op een telefoon ingestraald…. doorgestuurd naar een vriendin van Julia en in enkele minuten kwam het advies: er zou EMDR-trauma-behandeling moeten komen voor vader en kind…..


Enkele dagen later kreeg vader een hulpverleningsplan, opgesteld door een zekere H. JANSSEN, met de vraag  of vader deze wilde ondertekenen en opsturen naar de voogd van zijn kind …. Vader deed dit en werd, zoals door mij verwacht,  gewoon geheel niet serieus genomen, de rechter had nu eenmaal UHP bepaald en dat bleef zo!

H. Janssen beveelde therapie aan van ‘Family Buddies’, zie hier de website: https://family-buddies.com/ en zie hier het contactadres: 


Family Buddies

Onderdeel van Innerlijke Thuiszorg geregistreerd onder Kvk-nummer 0123456789.

Voor info of telefonische coaching kan u ons bereiken op:

BE 0909 919 29 47 1.5€/min

NL 0903 36 014 1€/,min

info@family-buddies.com

Statenlaan 129, 5708 ZX, Helmond

Deze ontdekking over Julia Bregts was aanleiding tot enig gegoogle en de schok was groot:

Julia Bregts = Heidi Janssen!

Belgische kranten en het Eindhovens dagblad spraken over haar bedrog en ontvreemding van zorggelden waarvoor zij 26 feb. 2018 strafrechtelijk is veroordeeld door de Correctionele Rechtbank te Turnhout (volgens Belgische krant/ in België zijn rechterlijke veroordelingen NIET allemaal openbaar), zie:

https://www.ed.nl/default/helmondse-tovert-bedrijf-weg-24-werknemers-gedupeerd~aa23d7ce/

https://www.gva.be/cnt/dmf20160802_02409049


Verder googelen levert een interessant beeld:

De opleiding, aldus de eigen Linked in van Julia:


Education
*) https://www.desocialekaart.be/zorgbedrijf-antwerpen-woonzorgcentrum-sint-bartholomeus-centrum-voor-kortverblijf-539447 Vraag: hoe doe je de werkervaring met kinderen op: de minimum leeftijd is 65 jaar in deze instelling!

 

In Vlaanderen circuleerde de term hoger beroepsonderwijs (hbo) in een beleidsnota (2007) van de Vlaamse minister van Onderwijs. Om verwarring met het Nederlandse hbo te vermijden, noemt men het sedert begin 2009 HBO5. Het komt immers overeen met het Europese onderwijsniveau 5, waar het Nederlandse hbo overeenkomt met onderwijsniveau 6: bachelor. Sommige Nederlandse hbo's bieden een tweejarige opleiding aan vergelijkbaar met HBO5 en de titel associate degree.HBO5 kan vanaf 2019 enkel nog georganiseerd worden door een een hogeschool


Enkel de HBO5-opleiding verpleegkunde wordt nog georganiseerd door een secundaire school of/en een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO).


 Bron: Wikipedia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Opvallende details: WAAR staat de opleiding tot Psycholoog?  Waar staat de opleiding tot EMDR-therapeut?  (Om EMDR-therapeut te worden dient men eerst een universitaire masters graad in psychologie te hebben + een opleiding tot EMDR-therapeut, zie: https://www.emdr.nl/emdr-opleidingen/  U ziet: men moet alleen voor de basisopleiding een vooropleiding hebben van psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts zijn.  Geen van alle opleidingen heeft JB gedaan!


Nog een paar details: Julia pretendeert jarenlang werkzaam geweest te zijn zowel als kinderverpleegkundige als in de ouderenzorg. Waar staat dit in haar LinkedIn?  Wat er op staat aan werkervaring is dit:


Experience

In welke jaren was dat? De jaren van 2009-2016 runde ze een zorgkantoor voor huishoudelijke en schoonmaakhulpen…. Hier staat dat ze al vanaf 2013 ‘manager in thuiszorg’ is in Noord Brabant, maar alleen niet bij welk bedrijf of instelling!


Als kinderverpleegkundige werkt men meestal in een ziekenhuis en niet in de thuiszorg!

Toch maar even een check in het BIG-register: 

(https://zoeken.bigregister.nl/bignummer/79007985730):

Uit niets blijkt van enige specialisatie als ‘kinderverpleegkundige’ of ‘psycholoog’!!!

 

In 2017, kort na haar vertrek uit België dus,  had Julia al uitgebreid commentaar op de ‘Thomas-huizen’, welke haar kwam te staan op een brief die er niet om liegt: https://www.dedrienotenboomen.nl/ir/wp-content/uploads/2017/06/20170623-Brief-Julia-Bregts-.pdf


Nu even terug naar de zaak waarmee ik dit verhaal begon, de zaak Das.  


De KLACHT


Door het bedrog middels ‘instralen foto’s’ en het ‘hulpverleningsplan’ van H. Janssen was voor dhr. Das aanleiding om de volgende klachten in te dienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven.


Hier de klacht bij het RTvG te Eindhoven:Das, J 

 xxxxxxxx

 XXXXX


AAN:

Het Regionaal Tuchtcollege

Postbus 61

5600 AB EINDHOVEN


Betreft: Klacht tegen mw. H. Janssen, verpleegkundige BIG 7900798730

  wonende Statenlaan 129, 5708 ZX HelmondHelmond,  28 augustus 2020


Geacht Tuchtcollege,


Bij deze wil ik enige klachten indienen met betrekking tot het handelen van bovengenoemde mw. H. Janssen.


Het betreft het volgende:

Reeds meer dan 11 jaar is mijn kind, J.D. uit huis geplaatst en staat onder toezicht van Jeugdzorg-Gelderland. Pas sinds enige jaren krijg ik een zeer karige omgang met mijn zoon: eerst, vaak naar willekeur, 4 uur per ca. 10 weken, daarna 1 dagje per 8 weken.

Deze ‘omgang’ nu inmiddels 1 overnachting in de 8 weken en geen enkel vakantie met vader, is tot stand gekomen via een rechter.


Mijn omstandigheden zijn op dit ogenblik zodanig dat zelfs Jeugdzorg stelt dat daar geheel niets aan mankeert, evenals mijn omgang met mijn kind. U begrijpt dat ik alles wil doen om mijn kind bij mij te krijgen.


Een kennis van mij, ouder-ondersteuner in Jz-zaken, attendeerde mij er op dat in Helmond sinds kort een Julia Bregts actief is op dit gebied en het voor elkaar kan krijgen dat uit huis geplaatste kinderen weer thuis kunnen komen wonen.  Uiteraard was ik hier voor te vinden en een contact werd gelegd.

Aangeklaagde kwam als Julia Bregts bij mij binnen, uiteraard een uitgebreid gesprek en toen begon de ‘hulp’: ze maakte een foto van mij en die moest eerst worden ‘ingestraald’ en opgestuurd naar een vriendin. Al snel kwam het antwoord: ik moest ‘EMDR-behandeling’ wegens traumaverwerking.

Ik geloof hier niet zo in, maar het ging om mijn kind terug.  Daar had Julia ook een oplossing voor: zij zou een hulpverleningsplan’ schrijven en met die hulp én invloed van een wethouder uit Nijmegen  (mijn kind verblijft in die regio) die zij zou kennen, zou mijn kind terugkomen.


Er kwam dus een  ‘Hulpverleningsplan’ d.d. 3-3-2020, dat ik u hier als bijlage 1 verstrek.

Enige aspecten:

Opeens blijkt dat Julia Bregts Heidi Janssen is geworden.

De therapie is, ongezien, EMDR en coaching te leveren door ‘Familie Buddies’ (zie website, een site van Julia Bregts = Heidi Janssen!)

Julie heeft noch kind noch enig onderzoek interactie vader-kind gedaan!


Uiteraard heb ik dit hulpverleningsplan opgestuurd naar Jeugdzorg Gelderland en het antwoord was zoals verwacht: ‘De rechter heeft een beslissing gegeven en daar houden wij ons aan’. Géén enkel succes. Toen kwamen er telefonisch (whatsapp geluidsbestanden) enige verhalen over opname in zorgboerderij en bij haar thuis…. Gaarne zou ik die willen inbrengen, indien mogelijk zal ik u die opsturen (geeft u maar een e-mail-adres waarheen)


Misschien wel het meest kwalijke, met name voor een professioneel verpleegkundige:


Zij maakt valse illusies door te stellen ‘ik ben deskundig, ik ben verpleegkundige en EMDR-therapeut’, en komt met zaken die kant noch wal raken.

Zij meent deskundig te zijn op gebieden die niets met verpleegkunde te maken hebben

Verpleegkundige is een eervol beroep: zieken verzorgen, medicijnen toedienen / bewaken, infusen en injecties toedienen, wonden reinigen, verbanden verschonen enz….WAAR staat dat een verpleegkundige ook een indicatie-bevoegdheid heeft op pedagogisch / psychologisch gebied, zoals aangeklaagde pretendeert?


Samengevat

Naar mijn mening is deze verpleegkundige alle regels met betrekking tot goede zorg te buiten gegaan en maakt misbruik van haar registratie als verpleegkundige. Om dat laatste is het misschien zaak om deze registratie te beëindigen. 

Het oordeel hieromtrent is aan u, geacht College!


Gaarne zie ik uw zitting tegemoet en zal ik mij nader motiveren,


J. Das, vader


Bijlagen: 1 (+ 3?)


Hulpverleningsplan d.d. 3-3-2020


(3-geluidsbestanden van aangeklaagde / wil ik u toezenden na uw goedkeuring)

(De overige bestanden, inclusief geluidsbestanden en de (Belgische) websites mochten we, in 7-voud, op een CD-rom insturen aan het RTvG)


Als aanvullend bewijs had ik ook een profiel van Julia, zoals zij zich presenteerde op de website van de  ‘Stichting Opkomst voor het Kind’, waarvan zij secretaris was:


Merk op: Julia Bregts noemt zich kinderverpleegster, en tevens PSYCHOLOOG!!! Hier de tekst: 


Julia Bregts, secretaris 

Het breekt mijn hart wat mij, mijn dochter en vele duizenden gezinnen wordt aangedaan door jeugdzorg en of de kinderbescherming. Ik heb meer dan 22 jaar in de ouderzorg gewerkt, veel ervaringen opgedaan, daarna ben ik als kinderverpleegster gaan werken in de thuiszorg bij ernstig zieke kindjes waarvan de meeste zo ernstig ziek zijn dat er nog geen diagnose voor bestaat. Emotioneel en zwaar – maar werk mag ik het niet noemen. Het is een missie. Uiteindelijk ben je als kinderverpleegster ook psycholoog en begeleider voor het hele gezin. Kinderen liggen me na aan mijn hart, met mijn eigen zware jeugd waarin mij geluk werd ontnomen. Ik wilde moederliefde – dat mis ik nog steeds en ik besef hoe belangrijk dit is, je draagt dit mee in je onderbewuste, en soms komt het weer als pijn boven en huil ik. Daarom wil ik ieder kind het geluk van liefde , genegenheid, geborgenheid geven, dat wat verwaarloosd wordt in deze toch wel harde maatschappij en geen aandacht meer krijgt bij de hulpverleners. En ik merk dat trauma’s bij ouders vaak problemen geven bij de opvoeding en dat ouders radeloos zijn en hulp vragen. Helaas zag ik uit eigen ervaring bij mijn kind met autisme de hulp meer als boekjestheorie: 20 hulpverleners, 20 verschillende verhalen. Door haat , jaloezie en nijd werd er een aangifte gedaan bij VT. Na 10 jaar bleek dit onterecht, de schade is geestelijk immens. Tijdens mijn traject bij jeugdzorg kwam ik de meest bizarre bevindingen tegen over hun werkwijze. Ik zag dit bovendien overal terugkomen. En ik ging samenwerken met een onderzoeksteam. De grootste problematiek is niet aan waarheidsvindingen doen en maar in 5% moeite doen tot hereniging. Er werd niet naar oplossingen gewerkt maar er werden problemen gecreëerd. Ik ben toen achter de schermen gezinnen gaan helpen, sommige heb ik kunnen bevrijden uit de klauwen van jeugdzorg,. Sommige wilde ik helpen maar dat werd door jeugdwerkers geweigerd. En door het wegvallen van doelen bij de gezinnen werd er in sommige gevallen zelfmoord gepleegd door ouder en/of kinderen. Ik ben nu actief bezig met de uitwerking van een project. De hulp die ik nu bied neem ik mee als proefprojecten, als onderzoeken waar het misloopt in de hulpverlening. Waarin wordt hulp geweigerd? Welke argumenten gebruikt men? Wat kunnen we wel doen? Ik wil alle kinderziektes in mijn project wegwerken voordat ik er werkelijk mee naar buiten kom. Alhoewel ieder slachtoffertje mij er 1 teveel is en het ontzettend veel hartpijn geeft bij mij. Ik wil mij als secretaris bij de stichting Opkomst voor het kind nog meer gaan verdiepen in het juist neerzetten van problemen en oplossingen, en een kanaal aanreiken voor ouders waar ze op termijn terecht kunnen met hun problemen en dat we meer oplossingen kunnen aanreiken. Het is niet gemakkelijk, maar mijn hele leven hebben problemen bij kinderen op allerlei vlakken mij getriggered. Ik verdiep mij als EMDR therapeut verder om uit te zoeken hoe het geheel aan te pakken in de gezinnen. Ik kom dichter bij de oplossingen, en hoop dat ze niet tegengewerkt worden. Via de stichting wil ik gezinnen terug gaan herenigen naar de liefde, het geestelijk stuk terug, meer aandacht geven. uit-huis-plaatsing vermijden. Haal NOOIT eerst een kind uit huis, maar vang ze op, observeer en kijk wat er werkelijk aan de hand is. Enkel bij ernstige bewijzen moet er acuut opgetreden worden. Liefde is onze kracht, help mensen terug op hun pad, maar duw hen er niet verder af. 


Love you all, don’t give up .


Tijdens de zitting op 23-4-2021, mijn allerlaatste, hebben vader en ik ons betoog gemotiveerd aangevuld en gewezen op de ernst van deze zaak: een verpleegkundige maakt, onder het mom van ‘ik zorg dat uw kinderen weer thuis komen’, valse illusies aan ouders, pretendeert deskundig te zijn op allerlei gebied, maar houdt zich in werkelijkheid bezig met allerlei PGB-en (Persoons Gebonden Budgetten) binnenhalen voor haar therapieën, gebaseerd op instralen van foto’s en ander onzin. BEDROG dus!


Julia dan wel Heidi Janssen gaf geen enkel verweer, kwam niet opdagen ter zitting (hetgeen haar zeer kwalijk genomen werd!)


De uitspraak van het RTvG op 4-6-2021 was duidelijk: BERISPING en openbaarmaking + notitie in het BIG-register!


Hier de 6e blz. van deze uitspraak:

het college verweerster zeer aan. Het college acht om die reden de maatregel van berisping passend.

Het college is verder van oordeel dat patiënten/cliënten hiervan op de hoogte moeten kunnen raken om te voorkomen dat nog meer wanhopige ouders de dupe worden van de onprofessionele zorgverlening van verweerster. Daarom oordeelt het college dat het belang van de individuele gezondheidszorg vordert dat deze maatregel (met vermelding van de naam van verweerster en de plaats waar zij werkzaam is) openbaar wordt gemaakt met de gronden waarop zij berust, zoals bedoeld in artikel 48, elfde lid, in verbinding met artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, en zevende lid en artikel 11 Wet BIG.

6. De beslissing 

Hetcollege:

  • verklaart de klacht gegrond;

  • legt aan verweerster de maatregel van berisping op;

  • bepaalt dat de berisping, zodra deze beslissing onherroepelijk is geworden, op de voet van artikel 48, elfde lid, Wet BIG wordt aangetekend in het BIG-register en dat de 
minister zorg draagt voor openbare kennisgeving van hetgeen in het BIG-register is aangetekend.

Aldus beslist door H.A.W. Vermeulen, voorzitter, P.A.H. Lemaire, lid-jurist, A. Petiet, M. IJzerman en C.E.B. Driessen, leden-beroepsgenoten, in aanwezigheid van

N.A.M. Sinjorgo, secretaris, en uitgesproken door E.P. van Unen op 4 juni 2021

in aanwezigheid van de secretaris.De markering in de tekst is door mij, N.M., aangebracht!


Diverse kranten schreven er over. Ik geef hier een aantal linken:


https://www.destentor.nl/binnenland/foto-s-instralen-om-uit-huis-geplaatste-kinderen-terug-te-krijgen-julia-misbruikt-wanhopige-ouders~ae8a4c85/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


https://www.ad.nl/helmond/foto-s-instralen-om-uit-huis-geplaatste-kinderen-terug-te-krijgen-helmondse-misbruikt-wanhopige-ouders~ae8a4c85/


https://rtvkontakt.nl/instralen-van-fotos-mislukt/


En na de uitspraak:


https://www.ad.nl/helmond/scherpe-berisping-voor-helmondse-die-foto-s-instraalt-en-wanhopige-ouders-valse-hoop-geeft~a072b6be6/


U ziet: zelfs het Tuchtcollege vindt dat de naam van Julia Bregts / Heidi Janssen ACTIEF BEKEND gemaakt dient te worden om mensen te waarschuwen tegen haar!


Het ‘Verdienmodel’


Voor degene die niet zo thuis zijn in wat er hier gebeurt even een uitleg van het ‘verdienmodel’:

Er worden klachten verzameld, met name over kinderen als ‘autisme’, ‘adhd’, ‘druk kind’, ‘emotioneel instabiel kind / ouder’.  Julia Bregts werft dit soort kinderen / ouders via haar mooie praatjes, FaceBook en boeken. Ouders komen met Julia in contact.  Julia stelt vervolgens zogenaamde ‘diagnosen’ door instralen van foto’s en meningen van een hypnotherapeut. Allemaal zéér alternatief.  Julia pretendeert KINDERverpleegkundige, PSYCHOLOOG én EMDR-therapeut te zijn.  Via de diagnosen van Julia Bregts komt er een ‘behandelplan’ of ook wel ‘hulpverleningsplan’ gemaakt door een Heidi Janssen (= Julia zelf!). Het behandelplan beveelt Family-Buddies aan als uitvoerende organisatie van de ‘hulp’. Voor deze hulp wordt een PGB aangevraagd, van daaruit wordt Julia / Heidi Janssen betaald…. ouders wordt wijsgemaakt dat zij ‘deskundige hulp’ zouden krijgen…..


Het PGB

Ouders wordt in de regel gevraagd zelf hun PGB aanvraag te doen bij de gemeente. De gemeente kent dit al dan niet toe.  Bij toekenning stort de gemeente het zorgbedrag aan de SVB. Ouders kunnen vervolgens de nota’s van hun zorgverlener door de SVB laten vergoeden, tot het maximum van het PGB.


Het kwalijke:

  • Een verpleegkundige verzorgt zieken, wast patiënten, geeft medicatie, prikt en bewaakt infusen, bewaakt de ademhaling (-sapparatuur) geeft troost……Dit zijn allemaal zeer nobele taken die grote waardering verdienen, groot respect voor alle goed werkende verpleegkundigen!


  • Een verpleegkundige is NIET diagnostisch bevoegd, dat is altijd nog aan de arts of medisch specialist!


  • Uit NIETS blijkt dat H.Janssen geregistreerd is als

         KINDERverpleegkundige.  Ook uit haar werkervaring blijkt niets van dit:                                       ze had immers in België een ‘dienstencheque-bedrijf’ Ze heeft in geen enkel ziekenhuis als verpleegkundige gewerkt! (Dit volgens haar C.V. op LinkedIn.)


Ondertussen blijft Julia klanten werven via haar acties als ‘deskundige’ bij de Zorgboerderij Kruisstraat 5 te Neer, samen met haar vriendinnen/ collegae Natasja van der Pluijm (‘PGB bij thuis’ onder haar naam op LinkedIn), Erika van Lankveld en Monique Hermans (een ‘hypnotherapeut’, bekend van ‘Heavenly my’ / ook iemand die u echt nodig heeft voor juiste diagnostiek!)


Ze is tevens via haar FaceBook pagina’s actief bezig cliënten te werven, ook om als ‘coach’ haar diensten aan te bieden.


Julia Bregts(Auteur)

Kinderverpleegster, Emdr therapeut, auteur, life coach,.15 April 

Uniek zijn is bijzonder.

Jezelf zijn is een wonder.

Soms vraagt het veel kracht van je om jezelf te (durven) leren kennen.

Er komen tal van hindernissen op je pad.

Er komen overtuigingen van andere in jouw geest.

Doorbreek de muur, ga op zoek naar jezelf.

Ik ben bezig met een nieuw boek, iets totaal anders dan de vorige.

Het kan voor iedereen gemaakt worden en via coaching mee ondersteunt, meer verklap ik nog niet.

Maar het boek opent nieuwe stukken in jou.

In juli 2021 komt hij uit, dit heeft een reden waarom. Meer hierover later.

Ik ben er nu al trots op.


26 april 

·

Wat ga ik hierop schrijven.

Binnenkort start ik met mijn coachingspraktijk, mijn stages zitten erop. Mijn proefcasussen afgewerkte.

Een boek in wording die mensen helpt zichzelf te ontdekken,  hun sterke punten aan te wakkeren,...

En nog veel meer vertel ik later.


29 april

Weer een nieuw stapje, binnenkort ben ik via telefoon ( betalend) bereikbaar.

In deze moeilijke tijden is het meer dan anders nodig een luisterend oor te zijn voor hen die leven met onrust, machteloosheid , verdriet, boosheid,......

Afstand mag niet het probleem zijn om hulp te ontvangen.

Ik ben Emdr therapeut en heb mijn coachingopleiding bijna afgerond , met deze 2 en mijn levenservaring kan ik jou wat tools meegeven .

Je kan ook via skype eventueel een coaching krijgen, of later in mijn praktijk, maar daar zoek ik locatie voor.

Alle wegen staan open  om jezelf terug te vinden, herboren te worden.

Weldra komt de nummer en wanneer ik er ben, hier op fb.

We groeien en ik help je bloeien.

Wat ben ik trots op deze stap vooruit.

Fijne dag

 

11 mei

https://family-buddies.com/

We zijn bijna zo ver.

Na 2 jaar voorbereidingen aan ons nieuw project, trachten we 1 juli professioneel van start te gaan.

We hebben gedurende 2 jaar gezinnen vrijwillig begeleid, onder toezicht als stage, kinderziektes weggewerkt, nieuwe aanpak toegevoegd,.....

De laatste hand wordt tot 30 juni aan onze website gelegd.

Het waren bijzondere tijden van voorbereiding maar we gaan ervoor                                   

We hopen vele gezinnen gelukkig te kunnen maken.

Groeten vh family buddies team

 

15 mei

Lieve vrienden,

Al jaren help ik als kinderverpleegster zieke kinderen en komen ze logeren bij mij om de ouders te ontlasten

Ik wil dit mogelijk maken voor alle gezinnen die het zwaar hebben, ouders hebben ook eens een time out  nodig.

Als je info wenst stuur mij een pb .

Ik kan kijken wat ik voor jullie gezin kan betekenen.

Veel sterkte.

Deel mij, je maakt vele blij.

 

15 mei

15 mei

Vandaag ben ik vanuit nl bereikbaar  tot  18 u op het nr  0909 91 92 947   1€/min

Mis jij een puzzelstukje .

Draai je rondje in je leven.

Mis je the flow.

Ben je verdrietig, machteloos,...

Ik kan je tools meegeven, inzichten geven.

Jaren coachte en hielp ik op allerlei vlakken mensen.

Nu werd het tijd dit ruimer

te gaan oppakken.

Veel sterkte

(N.M. Goed dat ze bereikbaar is: pikt ze zelf ook nog een graantje mee 1 € per minuut!    )  17 Mei

Zo weer een diploma binnengehaald.

Weer een stapje dichter om gezinnen te begeleiden.  (N.M.:en ze was toch al ‘jaren bezig’????)

                         

Julia Bregts

Dankjewel allemaal. Belangrijke doorbraak om nu eindelijk professioneel gezinnen te helpen. 1.5 j hielp ik vrijwillig als stage ik kreeg veel over me heen van andere hulpverleners, nu worden we plots collega.s. en... is het samenwerken vanuit gelijkwaardigheid.                    

     

9 juni 06:48

 

Goeiemorgend vrienden,

Jullie weten dat er een portfolio boek over mij wordt uitgegeven.

In juli is hij af, rond mijn 50 ste verjaardag.

Titel :

My golden book " be yourself"

Veel foto.s weinig woorden waarin ik mezelf ontdekt.

Waarin ik nieuwe deuren durf openen die mijn ontwikkeling stimuleren.

Een weg waarbij ik andere ook coach om zo te helpen uit hun voorgeprogrameerde situatie te komen, uit de comfortzone om zo meer en meer zichzelf te zijn.

Wie durft het?

Wie doet het?

Wie ben jij?

Do it .

Maak er een fijne dag van.

De mijne wordt heel bijzonder.


17 juni

 

https://www.facebook.com/My-golden-book-be-yourself-105694611668392/

Mijn boek is op komst  op mijn 50 ste verjaardag.

               

I.m happy

Volg je me?


24 juni

Deze leed heb ik jaren moeten observeren.

Jaren heb ik de rode draad van jeugdzorg onderzocht.

Ik werd hierdoor niet geliefd. En kreeg heel wat bagger over me heen, er werd  getracht mij uit vergaderingen te zetten, mij uit te sluiten uit machteloosheid omdat ze afhankelijk zijn van een niet werkend systeem.

Ik zette een nieuwe oplossing op, als hulp voor gezinnen. www.family-buddies.nl

Ik hielp de laatste 2 jaar gratis mensen, het lukte me goed, helaas werd ik maanden belemmerd door personeel van jeugdzorg, weigerde ze gesprekken, dwongen ze mij tot andere antwoorden, dreigden ze me geen financien te  

voorzien ,(N.M.: ze werkte toch ‘gratis’?)  heel wat observatie werden achtergehouden,ik werd respectloos behandeld, de mond gesnoerd, ik besprak problemen en zag ze ook gebeuren, maanden aan een stuk, tot het zeer ernstig was en ze telaat optraden en ik hun al een jaar verwittigde, ik gaf snel oplossingen, ....ik wilde meewerken. Maar keer op keer zag ik hoe kinderzieltjes en die van ouders verwoest werden. Ik hielp kinderen van zelfmoorddaden, ik liet kinderen logeren bij me nadat jeugdzorg het niet meer kon oplossen en stopte ,toen kon ik het getraumatiseerd kind behandelen zolang jeugdzorg in  beeld was    mocht ik niks doen, geen bedankje, mijn hulp wordt al 2 jaar geweigerd. Ik mag kinderen niet zien, geen therapie geven, terwijl ze zelf nog geen hulp hebben aangevraagd voor een kind, ze nemen bezoeken af, er zijn ots zonder dat er personeel is, Ik leg zeer snel de oorzaak vast met doelen en oplossingen.

Waarom durven ze het probleem niet aanpakken?

Wij leggen de aandacht op de psychologie ipv de bureaucratie.

Onze sleutel is

Motivatie

Positiviteit

Doelen

Gelijkwaardigheid

Niet oordelend

Ik wil samenwerken naar oplossingen.

Oplossing vraagt verandering in hun mindset.

Minder bureaucratie, eerlijkheid en vanuit liefde.

Met pijn in mijn hart heb ik onterecht leed moeten zien.

Waarom luistert er niemand vd instanties?

Ik ben kinderverpleegster- EMDR therapeut, life coach.

Een enorme levenservaring, maar nee ik mag niks.

Er zijn honderden coachen en therapeuten die klaarstaan.

En dan spreken over wachtlijsten.

Er is maar 1 oplossing, de verandering durven aangaan.

Ik weet al jaren van rapporten die ze verstoppen.

De ommekeer wordt nu gedwongen omdat personeel het ook niet meer volhoudt.

2jaar geleden zei ik nog het staat op vallen. Omdat ze steeds tegenwerken ipv samenwerken komt er nu andere druk op te staan.

Want ik zag enkel een jeugdzorg worstelen in hun spinneweb vd bureaucratie, daarom begrijp ik hun en hoop ik dat ze ons helpende hand gaan aanvaarden.

De weg naar oplossingen ligt OPEN

https://www.ad.nl/.../kritisch-rapport-over-meer-dan.../


Julia Bregts

Tot zover de Face-Book pagina’s van deze charlatan (zo noemde een krant haar!): als je écht eerlijk bent, ben je eerlijk over je opleidingen, je achtergrond en werkervaring en JE NAAM, zelfs haar echte naam durft ze niet te vermelden!

Nog een opvallend detail: nergens is de AGB-code van H.J. te vinden... die code moeten alle zelfstandige zorgverleners hebben!


EpiloogU begrijpt dat dit soort mensen als J.B of H.J. mij woedend maken: over de rug van wanhopige ouders, die vaak jaren hun kinderen kwijt zijn aan ‘jeugdzorg’, zich proberen te verrijken onder het maken van valse illusies, valse beloften en geveinsde ‘deskundigheid’, en daar ook nog grof geld aan proberen te verdienen.  (Een ‘weekend-opname’ voor ADHD-kind wordt al snel 500 € voor gerekend!) In één woord: WALGELIJK!


Uiteraard kan mw. Janssen nog in hoger beroep gaan bij het CTvG te Den Haag, de vader in kwestie niet (omdat al zijn klachten gegrond waren!). Mocht mw. Janssen in hoger beroep gaan, dan zal ik nogmaals bepleiten dat iemand als haar definitief van iedere zorg gehaald dient te worden, dus levenslange doorhaling uit het BIG-register. Ook zal ik in deze een brief schrijven aan de IGJ over dergelijke praktijken van H.J.


Mocht u als ouders een (kinder)psycholoog nodig hebben, zoek er dan een die of BIG (geld alleen voor GZ-psychologen),  danwel bij NIP of NVO lid is en niet anders.

(Er zijn ook sociaal- / arbeid & organisatie- en neuro psychologen)

Dus: altijd eerst even checken!


Uiteraard staat u, geachte ouders, het vrij om u in te laten met wie dan ook of uw kinderen bij mw. H.J. te laten opnemen in haar ‘privé kliniek’ in haar woonhuis Statenlaan 129 Helmond of haar ‘zorgboerderij’, vrijheid blijheid natuurlijk, maar bij deze mevrouw heb ik enigszins mijn twijfels. Ik heb alleen informatie hier neergezet die openbaar beschikbaar is,. Doe er uw voordeel mee!


Moge dit artikel bijdragen tot 


Wie leugens verteld

wordt vroeg of laat

zelf gekweld

En geraakt

wel eens

verstrengeld in zijn

eigen onrecht”


Let wel: woorden van mw. H. Janssen, ‘Julia Bregts’, zélf!


Aanvulling 20-07-2021

Op vrijdag 16-7 ontving ik een brief van het RTvG met de mededeling dat mw. Janssen in hoger beroep gaat tegen haar veroordeling bij het CTvG (Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg).

Dit is een mijns inziens gunstige ontwikkeling: ik ben namelijk van mening dat iemand als H.J. dan wel Julia Bregts volledig dient te verdwijnen uit de zorg en zeker niet door zou mogen gaan als 'kinderverpleegkundige' zonder registratie dan wel opleiding daartoe. Ik zal dan ook gaan bepleiten dat zij geheel doorgehaald wordt voor welk zorgberoep dan ook!
Ik kon zelf namelijk niet in hoger beroep, omdat al mijn klachten gegrond waren!

Op 19-7 heb ik de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) telefonisch en schriftelijk benaderd met de vraag of zij zich eventueel willen aansluiten bij het CTvG om hetzelfde te bepleiten.

Het blijkt namelijk dat mw. Janssen onder haar naam 'Julia Bregts' onverminderd doorgaat. Ik verwijs u naar haar website: www.juliabregts.com  en u ziet: ze is EMDR-therapeut en KINDERverpleegkundige!

Voor een coachings-consult zie deze video op Youtube uit 2019: https://www.youtube.com/watch?v=AcjHqWH5hw4. (Julia heeft zelfs 7 abonnees!)

De zitting bij het CTvG is OPENBAAR en zal ter zijner tijd door mij bekend gemaakt worden! De totale tijd kan ca. 1 jaar duren.


Aanvulling 03-02-2022

De zitting van het CTvG is geweest op 2-2-2022 15.00u. Ik heb dit niet eerder bekend gemaakt omwille van het feit dat er in feite geen publiek mocht komen, hooguit 2 belangstellenden per partij.
Desalniettemin is het toch een aardige zitting geweest, waarbij Julia niet kon aangeven waar zij de opleiding tot EMDR-therapeut vandaan had, evenmin waardoor ze psycholoog zou zijn, ze stelde zelfs dat je korte opleidingen in het weekend zou hebben. Ter zitting bleek dat dhr. Ronald ter Heegde haar coach was.  Deze man was tot 2004 de vaste medewerker van Jomanda en heeft op zijn linkedin staan dat hij alleen een geboortedatum ("I only need your date of Birth, and I can tell you, who you are!!!") heeft om te zeggen wie iemand is!

Nog een opvallend detail: Julia had NIETS te maken met een zorgboerderij en had daar ook geen inkomsten uit.... waarom sprak ze, op haar eigen website en per telefoon, dan over 'haar zorgboerderij' en werd ze via een omweg fors betaald vanuit de PGB's van de cliënten? Waarom werd iedereen bijna standaard toegeleid tot 'opname zorgboerderij en EMDR'?

Het Eindhovens Dagblad bracht op 3-2-2022 een aardig artikel uit over deze zitting.....  Nog 8 weken wachten, ca. 1 april dus, dan weten we de uitspraak! (Uiteraard zal die ook hier verschijnen!)
Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.

website: www.meldpuntjeugdzorg.nl

e-mail: Meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Tel.: 06-33109214