zondag 30 juni 2013

'Politiek correct'...melden?Na het publiceren van dit artikel zal ik ongetwijfeld vele vijanden er bij krijgen en misschien ook wat meer waardering. De vijanden wegens het feit dat ik een vergelijking ga trekken met een zeer zwarte bladzijde uit de Duitse en Nederlandse geschiedenis en de waardering zal komen van de ouders van de ca. 12.000 jaarlijks uit huis geplaatste kinderen en de ouders van de kinderen die de komende jaren uit huis geplaatst gaan worden, dank zij de protocollen van de 'wet meldcode' en zijn impact. Ik zal proberen dit artikel eerlijk, juist en politiek correct te schrijven!

In de 30-ger jaren is er in Duitsland iets gebeurd waarvan de mensheid zou willen dat het nimmer gebeurd zou zijn: de opkomst van een regime dat voor moord, doodslag en vervolging van bepaalde bevolkingsgroepen, voornamelijk de Joden heeft gezorgd. Hierbij is de leider hiervan op democratische wijze en volgens de toenmalige wetgeving, geheel 'politiek correct' aan de macht gekomen. Sven Snijer schreef een stukje over het verband 'ieder een beetje jeugdbeschermer'  met de Weimar-republiek.  Een citaat uit dit artikel: "Net als in de republiek van Weimar in de jaren dertig, waar het volk niet in de gaten had wat er stond te gebeuren, verliezen ook de hedendaagse verdwaasde en afgestompte burgers van deze schijndemocratie langzaam één voor één hun rechten, en ze staan er schaapachtig bij te lachen."

In de 40-ger jaren werkten de ambtenaren in Nederland zeer 'politiek correct' mee aan het registreren van Joden en zigeuners.  Het effect daarvan hebben die mensen gemerkt: de administratie was geweldig voor het efficiënt verwijderen  van deze bevolkingsgroepen uit onze samenleving. Zo werkte ook de politie (opsporing en aanhouding)  en de NS (transport  naar Westerbork en later naar Duitsland) loyaal mee…Allemaal zeer 'politiek correct'.
 
De vergelijking met 'jeugdzorg'.

Ik schreef eerder een artikel met 'De Transitie: een lesje geschiedenis'. Ik ga dit niet geheel herhalen, maar beperk mij tot essenties:
- Kinderbescherming was de taak van de rijksoverheid.  De 'Voogdijraden' werden ingesteld tot bescherming van kinderen.

- De 'Voogdijraden' kregen een slechte naam, ze stonden namelijk bekend als kinderrovers en andere negatieve typeringen. Men veranderde de naam in 'Raad voor de Kinderbescherming'.  Deze raden werden het officiële adviesorgaan voor kinderrechters.

- Gezinsvoogdij werd in handen gegeven van Stichtingen. Zo onder andere het JAC en stichtingen met namen als 'jeugd en Gezin'.  Zij kregen gelden van de Staat bij uitvoering van 'Onder Toezicht Stelling' of  'Uit Huis Plaatsing' van kinderen.
Ouders konden bij bezwaren / klachten deze indienen bij de klachtencommissies van de instellingen zelf en, zonder advocaat,  een rechtstreeks beroep doen op de kinderrechter: de kinderrechter hield immers rechtstreeks toezicht op de uitvoering van de gezinsvoogdij.

- Op 1-11-1995 kwam, dank zij een wetswijziging, de rechtstreekse controle door de kinderrechter te vervallen. Er zou slechts 1x per jaar een zitting komen, waarbij de kinderrechter de ouders zou horen en zoals dat heet 'marginaal zou toetsen' over de uitvoering van OTS / UHP maatregelen.

- Rondom het einde van de vorige eeuw verenigden de stichtingen zich tot de 'MO-groep jeugdzorg' hetgeen stond voor 'Maatschappelijke Ondernemers'. Die MO-groep jeugdzorg' heet sinds kort 'Jeugdzorg Nederland'. Eveneens werden in die tijd alle stichtingen van naam veranderd in 'BJZ' en er kwam per provincie één Stichting BJZ die meerdere BJZ bestuurden in die provincie + 3 st. BJZ voor de 'groot-stedelijke gebieden' (Amsterdam, Den Haag en Rotterdam). Tevens zijn er de landelijk werkende LdH J&R, de SGJ en WSG.

- De financiering van die BJZ ging volgens de 'Normbedragen Jeugdzorg'. 
U ziet alleen al wat een OTS oplevert (7623 €/ kind/ jaar in 1e jaar) en een 'Jeugdzorg Interventie' (1730 €/ kind/ maand).
Jeugdzorg- indicaties worden opgesteld door datzelfde BJZ dat de gelden ontvangt bij verlengingen OTS en UHP. Ieder jaar moet men daarvoor een toestemming krijgen van de kinderrechter, die toetst of het allemaal wel zo noodzakelijk is. Om een OTS te verkrijgen moeten zeker de woorden 'ernstige bedreiging van de minderjarige' er in voorkomen en de zin: 'Hulp in het vrijwillig kader bleek niet mogelijk'. Het woord 'ernstige' hoeft sinds kort ook niet meer en dat zinnetje is vaak gewoonweg onwaar, maar als ouders protesteren wordt er vaak niet geluisterd.

- De Raad voor de Kinderbescherming komt op de achtergrond: zij controleert officieel BJZ, maar ze zal geen onderzoek overdoen. Bij thuisplaatsing van een UHP-kind dient de Raad toestemming te geven. De Raad heeft nog wel een duidelijke taak met strafrechtelijke interventies.

- In 2011 komt de SP, Nine Kooiman (ex-gezinsvoogdes), op het idee om ook maar de indicatiebesluiten af te schaffen en publiceert zij het zogenaamde 'onderzoeksrapport' genaamd '18 kinderen: 72 rapporten'. Afschaffen van alle administratieve ballast…. 

- In 2011 komen A. van Montfort en J.D. Sprokkereef (toen voorzitter MO-groep Jz)  op het idee om de gehele Raad voor de Kinderbescherming ook maar af te schaffen. 

Het effect hiervan zou duidelijk geweest zijn: alle kinderen OTS/ UHP in handen van een commerciële organisatie die er zelf gigantisch financieel belang bij heeft om zo veel mogelijk kinderen met OTS of UHP in hun greep te houden.

- In 2012 komt de nieuwe 'Jeugdwet' in beeld: de macht van jeugdzorg in handen van 'gecertificeerde instellingen' en de 'zorg' van drang naar dwang in een geruisloos overgaand traject, op 'indicatie' van 'teams', 'O&K-adviseurs' dan wel de 'gecertificeerde instellingen'. Een rechter schijnt er niet meer aan te pas te hoeven komen. Weigert u toegang van uw huis voor de O&K-adviseur?  Dan weigert u hulp en dan komt de DWANG……

- Bij de nieuwe Jeugdwet komt de 'wet meldcode': het is de bedoeling middels allerlei protocollen, om zo veel mogelijk 'signalen kindermishandeling' te melden aan wat nu AMK/BJZ heet… 
De bedoeling is zogenaamd 'vroeg signalering en hulp' . De 'hulp' kennen de ouders die een OTS hebben voor hun kinderen: officieel is de OTS 'Hulp en ondersteuning bij de opvoeding.'!… Die hulp kan van alle kanten komen, maar gezien de nieuwe jeugdwet NIET van de huisarts of de hulpverlener die ouders kiezen, want daar gaan de gemeenten 'afspraken met de jeugdzorg-aanbieders' voor maken! (Onder andere het reserveren van pleegzorgplaatsen, 'in-huisplaatsingen' *) en instellingsplaatsen om uw kinderen in onder te brengen!)
*) Het nieuwe eufemisme voor uit-huis plaatsingen, met dat verschil dat de 'pleegouders' veelal ex-Jz-medewerkers zijn met 4  'in huis geplaatste kinderen' (+eigen en evt. pleegkinderen) , maar met dat verschil dat ze in plaats van ca. 7200 (voor een pleegkind) 36.000 € per kind per jaar ontvangen!

De uit- of toekomst?

U kan op grond van 'meldingen' uw gezin kwijt raken (zie bij voorbeeld 'praktijk van jeugdzorg 3' / 'praktijk van jeugdzorg 8'), een rechter schijnt er niet meer aan te pas te hoeven komen en als het aan de sector zelf ligt, ook geen controle meer door een instantie als Raad voor de Kinderbescherming: jeugdzorg heeft immers zijn eigen klachtencommissies en 'Inspectie Jeugdzorg' die geen individuele zaken behandelt…. 


Alle wetgeving is 'politiek correct' tot stand gekomen…
Waarheen?….  
Gaat u straks ook 'politiek correct ' melden over de zorgen van de buurkinderen , uw leerlingen of uw patiënten enz. enz? 

U staat er bij en kijkt er naar: lacht u nog?

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

zaterdag 29 juni 2013

PRAKTIJK VAN JEUGDZORG 8

'Een gevalletje 'kinderroof', als gevolg van 'melden' zou de ondertitel van dit artikel kunnen zijn. Leest u zelf maar, een verhaal uit de praktijk van BJZ- Rotterdam!
 
Dit verhaal is slechts een samenvatting, geschreven door een moeder over afgelopen vrijdag 28 juni 2013. Ze woont samen met haar man, een pleegkind (broer van moeder) 19 jaar, en 2 kleinere kinderen.  Ook een zusje van moeder woonde als pleegkind in, maar is weggelopen naar haar vorige pleeggezin en is uit een soort wraak aan het dreigen geweest om gewoonweg een 'anonieme melding'  te doen. Vanwege het werk van moeder zijn zij en haar man ook door de AIVD gescreend op 'veiligheid'! Ik laat moeder haar verhaal vertellen:


Vandaag 28-06-2013 werd ik , MOEDER, uit de les gehaald. Ik zit in mijn school periode van de baan die ik nu heb. Ik kreeg van een administratief medewerkster een briefje en een naam dhr van D. van het Meldpunt kindermishandeling. Of ik deze persoon wilde bellen. Ik belde het nummer en kreeg  dhr. Q. aan de lijn. Deze meneer vertelde mij dat hij van het AMK is en een gesprek met onze dochter MEISJE (10 jaar) had gehad. En of ik met spoed naar de school De Zeppelin in Barendrecht wilde komen. Ik heb met mijn leidinggevende overlegd en ben toen vertrokken naar de school. Ik belde mijn man, en die bleek nergens weet van te hebben en niet gebeld te zijn. Hij is van zijn werk weggegaan om ook bij het gesprek aanwezig te zijn. Om 14.10 uur waren wij op de school en gingen in gesprek met dhr. Q. . Deze vertelde ons wat MEISJE had gezegd en dit kwam neer op een ruzie deze ochtend en MEISJE zou door mijn man zijn geschopt in haar buik en in haar zij, geslagen op haar hoofd en van de trap gegooid.

Wij schrokken beide van deze melding, daar dit niet is gebeurd. Tevens was mijn broer (19 jaar) bij de onenigheid van deze ochtend aanwezig (zie hiervoor zijn eigen verklaring). We hebben in het gesprek ook gezegd dat MEISJE de laatste tijd constant werd gepest op school. Hierover hebben we diverse gesprekken op school gehad, echter de school heeft hier niets aan gedaan.

Het AMK

Dhr. Q. vroeg ons of wij vrijwillig afstand wilden doen van onze dochter. Wij zeiden meteen stellig NEE. De kinderen worden niet uit huis geplaatst en gaan mee naar huis. Waarop dhr. Q. zei 'Ik dien een spoed procedure in voor een onder toezicht stelling en een machtiging uithuisplaatsing'.

Om 15.00 uur hebben wij onze dochter MEISJE mee naar huis genomen. Thuis diverse telefoontjes gepleegd met de advocaat. De advocaat heeft telefonisch contact gezocht met dhr. Q..


Dhr. Q. vertelde onze advocaat dat hij geen toestemming had van de ouders en dus niet op de zaak mocht ingaan. Waarna ik dhr. Q. heb gebeld en gezegd dat hij bij deze toestemming heeft om wel inhoudelijk op de zaak in te gaan met onze advocaat. Ik vroeg aan dhr. Q. wanneer hij onze advocaat zou bellen en hij zei: "Geen idee ik ben nu nog druk aan het typen". Onze advocaat heeft hem daarna weer gebeld en toe zei hij: "Ik ben nog bezig, belt u zo even terug". Toen onze advocaat daarna weer telefonisch contact zocht met dhr. Q. was het kantoor gesloten.

Onderzoek door deskundige

Om 18.54 uur heb ik de huisartsenpost Rotterdam-Zuid gebeld en het verhaal uitgelegd. Ik vroeg of het mogelijk was om een medisch rapport te krijgen en MEISJE door een arts onderzocht kon worden. De telefoniste zei na overleg met de arts te hebben gehad dat wij langs konden komen voor een onderzoek. Om 19.50 uur hadden wij de afspraak en werd MEISJE door dienstdoende huisarts onderzocht op letsel. Daar de melding was dat zij geschopt, geslagen en van de trap zou zijn gegooid, zou daar zeker zichtbaar letsel van moeten zijn. Echter na onderzoek bleek dat er geen hematomen of excoriaties op lichaam en geen zichtbare afwijkingen waren.Politie, RvdK en BJZ op 'bezoek'


Omstreeks 20.45 uur werd er bij ons thuis aangebeld. Ik deed de deur open en zag dat er 2 politieagenten en 4 

burgerpersonen aan de deur stonden. Mw. N. V. van de RvdK vertelde mij dat ze onze dochter MEISJE kwamen ophalen er was een mondelinge uitspraak van de rechter. Ik heb de bovengenoemde personen binnengelaten. 

Ze liepen naar boven naar de woonkamer en vertelde MEISJE dat ze mee moest. MEISJE moest heel erg huilen en zei dat ze het niet zo had bedoeld. Ze vertelde ook wat er die morgen precies was gebeurd. Dit is ook gehoord door de politiemedewerkers.

Mw. N. V. vertelde ons dat er een melding was van de school van  MEISJE, een anonieme melding en de verklaring van de 2 broertjes van 5 en 6 jaar oud.

Dit was genoeg reden om MEISJE uit huis te plaatsen, haar omgeving is onveilig werd er gezegd.

Onze dochter is ons afgenomen, wij weten niet waar ze zit en mogen geen contact hebben met haar. Wij zitten nu thuis, in angst en onzekerheid. Waar is onze dochter en wat gebeurt er met haar??

Om 22.05 uur werd ik gebeld door mw. C. B. van de jeugdzorg. Ik mocht MEISJE even spreken. De telefoon ging op de luidspreker zodat jeugdzorg het gesprek kon mee luisteren. Ik hoorde dat MEISJE emotioneel was en amper iets kon zeggen. Ik vroeg aan mw. C. B. of ik MEISJE morgen kon bellen, waarna zij zei: ”Nee, maandag kan je contact opnemen en hoor je wat de afspraken worden”.

Tot zo ver het verhaal van moeder.

Enige opmerkingen:

- Er blijkt sprake van een meisje van 10 jaar dat gepest wordt op school en misschien als een 'schreeuw om aandacht' een verhaal verzint'
- Ter voorkoming van het pesten doet de school niets.
- Bij het verzonnen verhaal van het kind komt de school in actie om AMK-meldingen te doen en vraagt het AMK zelfs aan moeder of ze 'vrijwillig afstand van haar kind doet'.
- Zie hoe het AMK (=BJZ) de advocaat van ouders afpoeierde, gewoon geen uitleg wenste te geven!
- BJZ gaat er weer volledig aan voorbij dat de OUDERS het GEZAG hebben!
- BJZ gaat 'afspraken' maken die de ouders maandag wel horen… Afspraken maakt men toch in de regel met op zijn minst 2 partijen of bedoelt BJZ 'dictaten' dan wel 'bevelen'?
- Het kind wordt onderzocht door een echte deskundige, een huisarts: die vindt NIETS en daar geeft het kind aan de zaak verzonnen te hebben.
- Het AMK gaat samen met de RvdK en BJZ aan het werk voor een 'spoedmachtiging UHP'. Die wordt zogezegd 'mondeling uitgesproken'. Er blijkt geen schriftelijk exemplaar van die zogenaamde uitspraak te zijn (vergelijk 'Praktijk van Jeugdzorg 3': daar kwam de politie op vrijdagmiddag ook met een zogenaamde uitspraak die er dus niet was. Gelukkig was die moeder zelf juriste en doorzag het bedrog!)
- Het kind geeft duidelijk aan, ook in aanwezigheid van 2 politiemensen, 2 BJZ medewerkers en 2 RvdK-medewerkers aan dat het NIET WAAR was…. Toch wordt ze huilend en al afgevoerd door de 'helden van jeugdzorg'!
- Vreemd is dat de 2 jongere kinderen zogenaamd 'gemeld' hebben, die kennelijk NIET bedreigd worden door de 'onveilige thuissituatie' .
- Na het vertrek van het kind heeft vader gevraagd: 'Als ik nu vertrek, komt het kind dan terug?', Waarop de RvdK dit bevestigde… Vader bood aan te vertrekken….

Ontvoering?

Ouders mogen dus, zonder geldig rechterlijk vonnis, NIET weten waar hun kind is, geen contact hebben en maandag horen ze meer van BJZ…
In normale termen heet dit ONTVOERING: de politie had op zijn minst het vonnis moeten laten betekenen en een afschrift  moeten nalaten. De rechter geeft die beschikkingen namelijk altijd PER FAX aan die instanties, en dat is kennelijk niet eens gebeurd!
Vaak hoor ik dat dit vonnis dan pas maandag gemaakt wordt en geantidateerd wordt op de vrijdag voor het weekend….
De reden laat zich raden: het kind is 'veilig' in de handen van BJZ…..en of het ooit terug komt???

Ik heb ouders aangeraden zich voor te bereiden op de komende juridische strijd en de mogelijke verzinsels waar BJZ-Rotterdam mee zal komen. (Over verzinsels, zie: 'Praktijk van Jeugdzorg 5' en  'Praktijk van Jeugdzorg 6', beiden uit de praktijk van Rotterdam)
De tips die ik gaf: vraag het complete dossier huisarts op, ook van de andere kinderen. Bereid een pleidooi voor en zet de zaken op een rijtje. Wijs op de omgeving en het feit dat beide ouders een AIVD-verklaring hebben en dat zelfs het meisje heeft verklaard dat het verhaal niet waar is. Attendeer de rechter er op om het kind te horen: in juli 1998 hoorde een kinderrechter te Zwolle ook al een kind van 8 jaar (dit kind is 10!).
Reken op de mogelijkheid dat de ouders de schuld krijgen van het feit dat de school niets doet tegen pesten van andere kinderen.

U ziet het effect van 'melden': binnen 1 dag is het gedaan met het gezinsleven..

Nog

slapen…..

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

PRAKTIJK VAN JEUGDZORG 7

Geachte lezers, ik beloofde u enige praktijkgevallen van het effect van 'melden' onder uw aandacht te brengen. Ik attendeer u op 'Praktijk van jeugdzorg 3' een zaak van alleen en uitsluitend valse meldingen, dat heeft geleid tot een vertrek van moeder naar het buitenland. Hier onder treft u het verhaal van 'Moeder E.' aan die enige jaren geleden heeft onder valselijke beschuldigingen uitgaande van een ziekenhuis. Over nalatigheid van het ziekenhuis door een kind met beenbreuk 2x weg te sturen werd geen woord gerept. Goed onderzoek naar de feiten was er kennelijk ook niet. Moeder E. zond dit als reactie op het artikel 'Waarom gehoorzamen zo velen zo weinigen' op Dark Horse.

Het verhaal van moeder E:

De machttendens die jeugdzorg heeft, ze nemen je kinderen mee dan zijn ouders overgeleverd. In principe hebben ze de macht want ze hebben het meest dierbare van je meegenomen.

Ouders zijn dan overgeleverd en worden van het kastje naar het muurtje gestuurd. En voordat je het weet gaat het een eigen leven leiden en zijn de dingen niet meer te stoppen.

Het is een instanties die teveel macht krijgt en het gaat over teveel schijven waardoor ouders verdrinken in de wetten en artikelen. AMK en dan vOTS of OTS en UHP. Ik weet dit omdat ik dit aan de lijve heb ondervonden met onze zoon van toentertijd 2 jaar.


De meldingen


Ik had mijn jongste zoontje in de tuin gelaten, ga maar even spelen. Onze oudste zoon was die dag ook gevallen op zijn gezichtje. Dit zag er erger uit dan het was, maar ik kan nu eenmaal niet op twee plekken tegelijk zijn. 's Nachts bleek de jongste pijn aan zijn been te hebben, we gaan naar het ziekenhuis en dan sturen ze me weg: "kom de volgende dag maar terug".

De volgende dag ging ik weer naar het ziekenhuis en werd ik weer weggestuurd met een kind met beenbreuk. Vervolgens krijg ik de beschuldiging kindermishandeling te horen van het AMK, een voor mij toentertijd onbekend begrip. Over de  nalatigheid ven het ziekenhuis kwam geen woord.

                                            De protocollen
 
Ik begrijp de protocollen, maar het ging zo'n eigen leven leiden dat ze onze kinderen allebei uit huis haalden, omdat ik werd beschuldigd van kindermishandeling. Onze zoon van 2 jaar had een spiraalbreuk opgelopen. Maar ik had het niet gezien, geen verklaring... Ik was toen 8 maanden in verwachting… De baby wilde men ook  afpakken.


 
Die stress is onbeschrijfelijk!!! Kon het gewoon niet geloven.

Ik heb niets gedaan en ineens zat ik in deze B film nachtmerrie. Uiteindelijk zei ik: "zet maar 24 uur camera bewaking neer, ik sta erop."

"Nee", zegt die vrouw, "wie gaat dat bekijken dan/...jullie krijgen 'Jeugdzorg'."

Ondertussen vol spanning en stress moest ik bevallen en met de nodige angst want mijn twee zoontjes waren al meegenomen.


Bedreigingen

Ik heb meegewerkt anders werden we in de boeien geslagen, dus subtiel bedreigd (door 'jeugdzorg'!!).

Uiteindelijk ben ik 24 uur bewaakt door familie en vrienden, echt gebeurd. Ze dachten echt dat ik een kannibaal was. Wij noemden deze mensen het 24 uur netwerkwerkers. Dat betekent dus letterlijk nooit alleen met je baby!
Ik mocht geen hulp hebben en moest eten voor ze maken allemaal extra werk dus dat is toch ongelofelijk, maar we hebben onze kinderen teruggewonnen..


De  prijs was hoog....

Heel hoog want Jeugdzorg was niet duidelijk, wat waren nou de voorwaarden om de kinderen terug te krijgen? Een van de netwerkmensen zei; "wij zijn een hardloper zonder finish, we zijn moe want het vraagt erg veel emotioneel van iedereen."

Maar deze mensen waren gelijk getuigen van de manipulaties en de stress die Jeugdzorg ons gaf. In het belang van de kinderen. Ik ben deze mensen overigens eeuwig dankbaar!!!

Kinderen zijn niet gebaat bij deze werkwijze van jeugdzorg, we moeten beter luisteren.
Daar waar de buurt signaleert zijn ze vaak te laat of laten het te lang lopen en bij gezinnen die hun best doen maken ze alles kapot.  Na een half jaar kreeg ik de kinderen terug via de Bron in Beilen.*)

En dan vrolijk verder.....

We zijn nu 5 jaar verder, maar het is en blijft moeilijk...

Geen excuus, niks en wij zijn kapot en dragen een pijn in ons hart....Het heeft veel kapot gemaakt.
Dit moet echt anders....het feit dat Jeugdzorg een hermetische deur heeft zegt genoeg....het zou eigenlijk een open deur moeten zijn waar ouders echt terecht kunnen met hun problemen of zorgen.

Waar geluisterd wordt en naar oplossingen of eventueel tijdelijke opname. En als het echt buiten proporties is kun je altijd nog overgaan tot uithuisplaatsing van kinderen maar je moet ouders begeleiden, zeker die zelf zijn mishandeld: die weten soms niet beter.

Dat creëert gelijk werk want je kunt kinderen en ouders bij elkaar houden geef ze tools waar ze mee verder kunnen in plaats van dreigementen....
Logisch dat ouders soms helemaal panisch of gek worden. Je wordt gek gemaakt!


E. (moeder)

*) instelling waar ouders samen met kinderen opgenomen en geobserveerd / geholpen worden ter beoordeling / verbetering van hun opvoedvaardigheden)

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van voor de 'wet meldcode'… Hoe zou het na 1 juli gaan als het melden structureel gedaan gaat worden door artsen, leraren, tandartsen, fysiotherapeuten, consultatiebureau's, maatschappelijk werkers….

Wat gebeurt er als u spontaan uw zorgen om bepaalde huiselijke aangelegenheden vertelt, of als u zou vertellen dat uw kinderen elkaar regelmatig in de haren zitten???


slapen.....

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

vrijdag 28 juni 2013

Melden.... nog 3 nachtjes....

Nog 3 nachtjes….

en dan is het gedaan met vertrouwen in school, artsen, leraren, schoolbegeleiders, wijkverpleegkundige, consultatiebureau….


dan?

Per 1 juli treedt de 'Wet Meldcode' in werking en dan dienen al degene die professioneel met uw kinderen omgaan alle zorgsignalen die kunnen duiden op mishandeling, misbruik, verwaarlozing enz enz  te melden bij het AMK. U dient dan dus goed uit te kijken wat u zegt... 'alles kan tegen u worden gebruikt'!

Diverse professionals hadden hun gefundeerde kritiek hier op zoals u hier kan lezen. Een interview met forensisch psycholoog H. Otgaar hier over.

Al enige jaren heeft het AMK die mooie reclamespotjes over het melden van signalen over kinderen van de buren….

U hoort de kinderen van de buren een robbertje vechten met elkaar… 'huiselijk geweld', U hoort ze schreeuwen … snel melden.  Heeft u voldoende meldingen gedaan, dan is er grote kans dat de kinderen in snel tempo uit huis geplaatst worden.  Over hoe dat gaat kan u in diverse video's op YouTube zien.

Goede zaak?

Als kinderen écht mishandeld worden dan is dat natuurlijk schandalig en dient er ingegrepen te worden. Maar is ieder 'signaal' ook werkelijk mishandeling? Naar mijn idee is een en ander wat overdone als men ziet wat er allemaal gedaan wordt in wat men 'vroegsignalering' noemt en hoe gewoonweg ondeskundigen worden ingezet om maar zo veel mogelijk signalen en meldingen te genereren. Eerder werd dit samenvattend artikel met links naar meer genuanceerde artikelen op Dark Horse gepubliceerd. Zie vooral de 'PoppenVilla'!

Enige miskleunen:

- Blauwe plekken: kan duiden op diverse ziekten. Niet iedereen loopt met zijn ziekten te koop… Het kan ook duiden op bijvoorbeeld een spel als 'steppen' met een fiets, waardoor de punt van het zadel tegen de rug komt… rug vol blauwe plekken… Mishandeling?

- Onbegrepen spelgedrag: kinderpsychologen hebben inmiddels duidelijk aangetoond dat het spelen van een kind met bijvoorbeeld poppen NIETS zegt over of een kind misbruikt dan wel mishandeld wordt.  Enige tijd geleden heeft JzDh meegewerkt aan een succesvol einde van de 'PoppenVilla' die bedoeld was om extra meldingen te genereren.

- Het kleurgebruik van kinderen: voldoende aangetoond dat dit NIETS zegt.
 
"De zaak Yunus is wel een sprekend en goed gedocumenteerde zaak: Naar aanleiding van een val werden de niet gecontroleerde vermoedens van het Juliana kinderziekenhuis welke zonder onderzoek  overgenomen werden door het AMK, in combinatie  met ongecontroleerde verdachtmakingen van BJZ gebruikt om de ouders valselijk te beschuldigen van kindermishandeling. Dit ondanks een (door BJZ achtergehouden) deskundigenrapport van een kinderradioloog waaruit het tegendeel bleek, en ondanks een verklaring van de Officier van Justitie dat niet was gebleken van verwijtbare opzettelijke mishandeling waardoor het door BJZ geïniteerde proces-verbaal werd opgelegd." 

- De valse meldingen van buren over strenge ouders die hun kinderen nogal krachtig toespreken en  over gewoonweg levendige kinderen die op zijn tijd een robbertje vechten c.q. 'elkaar in de haren zitten'…

Na het doen van een melding dienen hulpverleners een heel protocol af te werken. Zo zijn er aparte protocollen bij vermoeden van mishandeling voor huisartsen, SEH van ziekenhuizen, leraren en andere professionals die met kinderen te maken hebben.Wat levert dat op? Wat kost het? 

Enige dagen gelden stuurde iemand mij toe wat het 't AMK oplevert om meldingen te verwerken. Let wel: het AMK wordt betaald door de belastingbetaler, per 'onderzoek'.
                          ---------------------------------------------------------------
Uit de cijfers van 2010 blijkt dat het AMK in totaal € 43,3 miljoen euro aan subsidie heeft ontvangen, er zijn in 2010 62.001 onderzoeken uitgevoerd in 2010 met een gemiddelde doorlooptijd van 10 weken waarvan er 6.131 onderzoeken zijn afgesloten als geen 'misshandeling'. (1 : 10 dus)

Als je dan de totale opbrengst deelt door aantal onderzoeken dan kreeg het AMK in 2010 per onderzoek € 666,12 aan subsidie vanuit de Provincie.

Een AMK onderzoek kost dus € 666,12.

Denk niet alleen als je overweegt een AMK melding te doen aan wat het met het gezin doet en het kind en wat voor gevolgen het gaat hebben en is mijn melding wel terecht.

Denk dan ook even aan de portemonnee van de belasting betaler, die voor elk onderzoek welke als terecht of onterecht werd gemarkeerd, wel voor de totale kosten opdraait.
                      -----------------------------------------------------

U ziet: het  zijn forse bedragen, zeker als u bedenkt dat de meldcode zo gepropageerd wordt omdat sommigen beweren dat er 3-5 kinderen per schoolklas zijn die 'mogelijk signalen van mishandeling' zouden hebben en waar dus 'zorgen' om zouden zijn. En het bijkomen voordeel: het AMK wordt, achteraf, betaald naar rato van het aantal verwerkte meldingen en:  méér meldingen = meer geld!


voor de ouders... Bij voldoende AMK-meldingen krijgt u te maken met mogelijk een uitnodiging van het AMK waarin aan u voorgesteld wordt dat zij bij u op bezoek komen om de 'zorgen' te bespreken, anderzijds kan het ook zijn dat u uitgenodigd wordt en in het 'ernstigste geval' worden uw kinderen met een 'spoedmachtiging uit huis plaatsing' thuis dan wel van school af opgehaald door de politie +BJZ /Raad voor de Kinderbescherming.

Tegen de middag krijgt u dan een bezoek van de politie met de mededeling dat uw kinderen op last van de rechter in een crisisplaats zijn ondergebracht.  U mag absoluut niet weten waar uw kinderen zijn. Ca. 1 week later mag u bij de rechter komen om uzelf te verweren tegen de beschuldigingen in een AMK-rapport en begint vaak de lange weg die 'jeugdzorg' heet… (Zie de reeks 'Praktijkverhaal' en zie de vele websites hier over!)  Enige algemene tips over wat te doen zijn reeds eerder beschreven in dit artikel op Dark Horse. Dit ultieme scenario gelooft niemand, tenzij mensen het zelf meemaken…

Na het 'onderzoek' in de minder ernstige gevallen kan uw zaak gesloten worden of  een 'raadsonderzoek'  volgen. Vaak schrijft de Raad gewoonweg het AMK-rapport over en verzoekt dan de rechter om OTS dan wel UHP wegens de 'ernstige bedreiging' van uw kinderen of  het 'feit': 'ouders ontkennen de problematiek'. Uiteraard doet de Raad structureel niet aan 'waarheidsvinding'.
Uw rapport gaat naar de kinderrechter, die neemt dit rapport voor 'waar' aan…
Een OTS dan wel UHP volgt…. Een hel breekt los….BJZ komt bij u op bezoek en stelt glashard dat er ernstige zorgen zijn, omdat de rechter dat zo geconstateerd heeft… Het feit dat AMK een onderdeel is van BJZ en de zaken soms gewoonweg bij elkaar verzonnen heeft, daar gaat men maar aan voorbij…

Over hoe het verder gaat: volg de praktijkverhalen…. De komende dagen meer…

Hier laat ik het bij…. Vanaf 1 juli moeten de hulpverleners gaan melden…
Nog 3 nachtjes slapen….Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mulwoensdag 26 juni 2013

De TRANSITIE: ouders-2


De ouders weggeveegd..… a.u.b. geen kritiek op jeugdzorg!


Jeugdzorg Darkhorse + is wars van commercie, en plaatst daarom ook geen artikelen met links die ook maar enigszins met geldzaken van doen hebben. 

Er werpt zich opeens een zogenaamde 'ouder-aliantie' op die in hun kennismakingsartikel allerlei zaken publiceert die door Dark-Horse medewerkers naar voren zijn gebracht en vervolgens doen zij voorkomen alsof ZIJ alle ouders in Nederland vertegenwoordigen die te maken hebben met  BJZ en dergelijke instellingen.

In feite zijn het alleen en uitsluitend ouders die gewoonweg een geldelijk belang hebben met hetgeen zij voorstaan: er moeten MEER DIAGNOSEN ADHD en dergelijke (waar kinderen liefst zo snel mogelijk van af willen als ze 18 zijn, omdat dit schadelijk werkt bij rijbewijs, werk en toekomst!) op kinderen geplakt worden, zodat er meer behandeld kan worden en vooral MEER PGB's (Let wel: die zogenaamde 'persoonlijke begeleiding' kan men 50 €/uur voor claimen in het PGB, dat soms wel de 4000 €/ MAAND kan bedragen, afhankelijk van de 'ernst' van de situatie) … Na het artikel zal ik verder mijn beweringen motiveren.
Om die reden werd een artikel door mij geweigerd te plaatsen.  Ik ga dit nu toch doen.  Hier onder het aangeboden artikel:

Oproep voor ouders

Vanaf 1 januari 2015 gaan de gemeenten de zorg rond het kind regelen. Gemeenten zullen veelal op preventie en eigen kracht inzetten. Dit is een goede zaak. Echter waar sprake is van een specialistische zorgvraag, bijvoorbeeld voor kinderen met een (verkeers)trauma, ADHD, autisme, een eetstoornis of slachtoffers van huiselijk geweld, zou dit getuigen van onkunde en onbegrip.
Daarom kan en mag de kinder- en jeugdpsychiatrie (nog) niet uit de verzekerde zorg!

Het is nog niet te laat. Wij vinden dat ouders gehoord moeten worden binnen dit bezuinigingsplan. Er ligt hoofdelijke aansprakelijkheid die wij dragen over het welzijn van onze kinderen.
Vindt u dit ook en wilt u ons ondersteunen, dan kunt u de petitie tekenen (www.petitiejeugdggz.nl). Ook kunt u uw motivatie sturen naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (cie.vws@tweedekamer.nl). Deze brieven worden daadwerkelijk gelezen.
Help ons mee en geef onze kinderen een stem door aan te geven waar knelpunten liggen, maar ook waar wij kansen zien. Laat uw reactie achter middels het contactformulier, Facebook of Twitter. Wij bundelen alle reacties met de intentie deze te kunnen overhandigen aan de minister.

Feiten en zorgen omtrent de transitie Jeugdzorg

Gemeenten staan aan de vooravond van een grote verandering binnen de jeugdzorg. Daar waar de kinder- en jeugdpsychiatrie nu nog een verzekerde is, zal vanaf 1 januari 2015 de gemeenten de zorg rond onze kinderen regelen. Er zal veelal op preventie en eigen kracht worden ingezet waarbij wij willen weten hoe gemeenten de zorg regelen van kinderen met een (o.a. verkeers)trauma, ernstige depressieve gevoelens, ADHD, een eetstoornis, autisme, slachtoffer van (ernstig) misbruik en/of huiselijk geweld enzovoorts. Hier is sprake van een specialistische zorgvraag. In te zetten op preventie en/of eigen kracht is prima maar alleen daar vanuit gaan zou getuigen van onkunde en onbegrip.
Met de transitie worden de waarborgen voor de cliënten sterk verminderd. Het is namelijk niet zeker of jongeren hun vaste behandelaar of begeleider straks ook kunnen behouden. Wij hebben reële zorgen omtrent passende zorg en of het hulpaanbod toereikend zal zijn voor onze kinderen. Het is goed mogelijk dat de gemeente het juiste type zorg niet heeft ingekocht, het budget niet (meer) toereikend is of dat gemeenten het geld anders gaan besteden. Daarnaast kennen gemeenten straks geen leveringsplicht(!).
Hoe zou het geregeld moeten worden

·       Zéér deskundige (academisch geschoolde) inzet aan de poort bij forse pedagogische en/of
        psychiatrische problematiek.

·       Bevindingen van ‘horen zeggen’ (derden) niet langer registreren, maar als aanleiding zien voor
        nader onderzoek.

·       Derden (‘van horen zeggen’) niet meenemen in een proces als deze niet bevestigend zijn. Dit
         leidt tot onnodige misstappen binnen de Jeugdzorg waardoor ouders zich wanhopig en
         rechteloos voelen.

Voorwaarden voor succes

·       Uitgaan vanuit het perspectief en belang van de ouders.

·       Academisch gekwalificeerde professionals aan de poort (!).

·       Het huidige jeugdzorg personeel beter toerusten; doel eigen kracht van ouders en kinderen
         leren zien, respecteren en meer benutten.

·       Duidelijkheid omtrent rechts(positie) van ouders en kinderen met als doel vertrouwen krijgen in
         het systeem van jeugdzorg.

·       Enkel op informatie uit gedegen onderzoek (feitencheck) door wetenschappelijk geschoolde
         jeugdprofessionals af gaan in plaats van ‘horen zeggen’ door derden.

·       Ouders binnen de jeugdzorg het recht op een second opinion geven.

·       Aandacht naar de noodzakelijke samenhang en integrale aanpak binnen het gehele sociale
        domein, inclusief passend onderwijs.

·       Ervaringsdeskundigen (ouders, cliënten en familie) een rol geven in visitatiecommissies.

·       En tot slot: een transparante en gevalideerde werkwijze creëren die zowel gecontroleerd als
         getoetst kan worden.

Initiatiefnemers van deze ouderalliantie zijn:

Desiree van Doremalen (o.a. Ouders Online) woordvoerder Jeugdzorg en waar nodig jeugdGGZ
06-11600310

Angelique Bergsma (o.a Platform Verontruste Ouders, Balans) woordvoerder jeugdGGZ
06-51366603
Anne-Miek Wijnbergen (o.a. Platform Verontruste Ouders)

Ranada van Kralingen (maakt zich o.a. sterk voor een betere rechtspositie voor gezinnen binnen het familierecht)
06-54247733

Ondersteuners van dit ouderinitiatief zijn onder andere:

Ouders Online.nl
www.oudersonline.nl

Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag
www.balansdigitaal.nl

Platform Verontruste Ouders
www.ouderplatformverontrusteouders.blogspot.nl

Stichting SUZAN!¡
www.adhdlifestylemagazine.nl 


Wie zijn wij

Angelique Bergsma, alleengaande ouder, 2 kinderen (8 en 6) oudste autisme/ADHD, jongste ADHD. Vanwege mantelzorgpositie zeer actief werkzaam vanuit de bijstand.
Vanaf medio 2010 o.a. focus op Transitie Jeugdzorg /AWBZ en overige jeugdGGZ gerelateerde zorgkwesties.
Werkzaam voor o.a. Balans, PGB-ambassadeur vanuit Per Saldo, Redactielid ADHD-magazine de SUZAN!¡ en regiomoeder voor Mama Vita Heino (moeders van kinderen met autisme).

Desiree van Doremalen, gehuwd, moeder van 2 kinderen (21 en 18). Beide kinderen bekend met een ggz-diagnose. Jeugdzorgspecialist bij OudersOnline.
Flinke dosis kennis inzake jeugdrecht en gedwongen jeugdzorgkader. Daarbij goed op de hoogte van AWBZ-wet- en regelgeving. Tevens gespecialiseerd in PGB-gerelateerde kwesties in bezwaar en beroep.

Anne-Miek Wijnbergen, gehuwd en moeder van twee kinderen (19 en 17). Oudste diagnose autisme/ADHD met licht verstandelijke beperking, jongste autisme en licht verstandelijke beperking.  Actief als coördinator Eigen Kracht Centrale en SP lid te Diemen. Vanuit Per Saldo PGB-ambassadeur en maatschappelijk zeer actief aangaande zorgkwesties. Ervaringsdeskundige vanwege broer met klassiek autisme met verstandelijke beperking en verblijft in een instelling.Ranada van Kralingen (46), gehuwd en moeder van twee kinderen (14 en 9). Beiden PDD-NOS en dochter ADHD. Begeleidster in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Jeugdzorg ervaringsdeskundige, voormalig redacteur Jeugdzorg Dark horse  (oktober 2011-april 2013) en nu teamlid Jeugdzorg Dark horse Plus. Kritisch actief in Amsterdam met de Transitie Passend Onderwijs en Jeugdzorg. Wil zich sterk maken voor een betere rechtspositie van ouders en kinderen in het familierecht.
 


De enige van dit stel die geen commercieel belang heeft bij de zogenaamd zeer ernstige 'ADHD-problematiek' is Ranada van Kralingen: die krijgt géén PGB's of andere speciale 'zorg in natura' voor haar kinderen (beiden PDD-NOS en een dochter met ADHD), zij redt zichzelf!

De anderen:

'Vereniging Balans': een vereniging die grotendeels bestaat uit behandelaren van ADHD, PDD-NOS, dyslexie, autisme enz enz.  Een hele club therapeuten dus, die grotendeels uit PGB's betaald worden.
Angelique Bergsma en Annemiek Wijnbergen: de 2 'verontruste ouders' die samen met een orthopedagoog de website 'Verontruste ouders' beheren… Ik neem aan dat de verontruste ouders andere ouders naar die orthopedagoog Peter Mol loodsen!

Desiree van Doremalen stelt zichzelf voor, verbonden aan 'Ouders Online' en staat ouders bij in procedures over PGB's.

Zij gaan dus straks alle ouders vertegenwoordigen die te maken hebben met BJZ… MAAR er komt een bericht uit Den Haag (vanuit SP / Nine Kooiman?)…. Er mogen GEEN mensen komen die KRITIEK hebben op BJZ, dus wat doet de groep 'Transitie Jeugdzorg Ouders', ik citeer hun website:

Waar staat TJO voor:
Transitie Jeugdzorg vanuit Ouderperspectief staat voor waarborging en continuïteit van de jeugd-ggz na de overheveling in januari 2015.
TJO staat voor dialoog, reëele gesprekspartners, goede kennis van de inhoud en gericht op de toekomst van onze kinderen.
Ouders willen betere randvoorwaarden, daarom verzoeken wij om uitstel van de overheveling jeugdzorg / jeugd-ggz.

Wat is TJO niet:

TJO is geen actiegroep.
TJO verbind zicht niet aan organisaties / verenigingen met lastige vraagstukken binnen de jeugdzorg / jeugd-ggz.
TJO neemt geen standpunt in aangaande misstanden binnen de jeugdzorg, jeugd-ggz en gezondheidszorg.
TJO zal verzoeken hieromtrent dan ook niet beantwoorden, evenals het aannemen van individuele jeugdzorg-zaken.


Vervolgens wordt Ranada van Kralingen, als enige onafhankelijke, uit de groep gezet, zij zou te kritisch zijn op BJZ….

Ook zo is Ada Busman, de schrijfster van het kritische boek over de WSG, 'ik zal nooit meer stout zijn' niet welkom.
Ook wordt er gewag van gemaakt dat Jeugdzorg Dark horse de regering en politici voor fascisten zouden hebben uitgescholden in een kritisch artikel (en daarom niet welkom zijn!).Terwijl juist Jeugdzorg dark horse de voortrekkers zijn geweest in de kritieken op Jeugdzorg. Leest u onderstaand artikel:

Dit door de vergelijking met de republiek van Weimar op Dh. (Een nog steeds zeer lezenswaardig en actueel artikel!) En dan wordt de tekst van de disclaimer van TJO veranderd in:

Waar staat TJO voor:

Transitie Jeugdzorg vanuit Ouderperspectief staat voor waarborging en continuïteit van de jeugd-ggz na de overheveling in januari 2015.
TJO staat voor dialoog, reëele gesprekspartners, goede kennis van de inhoud en gericht op de toekomst van onze kinderen.
Ouders willen betere randvoorwaarden, daarom verzoeken wij om uitstel van de overheveling jeugdzorg / jeugd-ggz.

Wat is TJO niet: 
TJO is geen actiegroep.
TJO verbindt zich niet aan organisaties / verenigingen met lastige vraagstukken binnen de jeugdzorg / jeugd-ggz.


TJO ontvangt graag uw ervaringsverhalen over de jeugdzorg. Maar we kunnen daar helaas niets mee doen, behalve ze gebruiken als achtergrondinformatie. We hebben niet de tijd en de middelen om voor u persoonlijk aan het werk te gaan. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met stichting KOG.

Verantwoordelijkheid TJO:
Wij willen benadrukken dat TJO geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van ingezonden reacties onder Nieuws en Blogs.
Tevens behoud TJO zich het recht voor om grove, kwetsende, danwel belastende teksten te verwijderen van de website.
 
Mijn verbazing is GRENZELOOS: ik dacht dat die TJO bijna alleen uit verenigingen bestond met commerciële belangen nog wel??
Per e-post wist een van de ondersteuners ons te melden dat het mooi was dat zij (TJO) nu konden 'oogsten' wat Jeugdzorg Dark horse gezaaid had…

Of met dat 'oogsten' ook bedoeld werd dat één van de ouders een voorzitterschap werd aangeboden (met uiteraard bijpassend salaris) van een nog te vormen landelijke klachtencommissie, door A. Schellekens / bestuurssecretaris Jeugdzorg-Nederland was niet direct duidelijk….

Nog verbazender is dat TJO de stem van de Nederlandse Ouders die te maken heeft met BJZ gaat vertegenwoordigen, terwijl er géén kritiek geleverd mag worden op het functioneren van BJZ en géén kritiek op het gebrek aan 'waarheidsvinding'… Eén van de ouders stelde zelfs dat ze niet kritisch mag zijn, omdat ze nog kleine kinderen heeft….

Een nadere blik op de website van Suzan leert echt hoe het zit, zie de lijst van medewerkers:  Annemiek Wijnbergen, Angelique Bergsma en NINE KOOIMAN prijken daarop... DAAROM  GEEN KRITIEK op BJZ!

Maar hun vormen nu de 'officiële' gesprekspartner met de overheid over de transitie jeugdzorg en alle kritische ouders staan BUITENSPEL, zijn MONDDOOD….

Deze blog zal niet zwijgen en zal het geluid van ouders aan de hand van de 'Praktijk van Jeugdzorg' blijven publiceren!…..
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)
 


Nico Mul,
(gelukkig met 19 jaar 'praktijkervaring Jz/Kb'/ onafhankelijk en ongehoord….)


Dit is niet de directe plaats voor reacties en opmerkingen, maar voor deze reactie van Dark Horse oprichter en ex-hoofdredacteur Sven Snijer maak ik een uitzondering:

'Hoe kort ook, omgang is een fel venijn
één korrel opium vergalt den wijn'


Het is jammer dat de goedgelovigen hierboven toch niet in staat zijn het verschil te zien tussen tactisch handelen en jezelf in de uitverkoop doen (dan wel jezelf inkopen). Er is een principieel onderscheid bij het aan de ene kant op een bedachtzame manier communiceren en aan de andere kant jezelf laten muilkorven, om onder de voorwaarden van een ander aan te mogen schuiven bij de 'belangrijke mensen'.

Door deze disclaimer heeft TJo haar geloofwaardigheid verloren en kan ze dus ook niet meer fungeren als een ouderplatform die opkomt voor de belangen van alle ouders. Alleen voor de PGB-trekkers. En dat mag, maar benoem jezelf dan anders.

Daarnaast is door de manier waarop één en ander tot stand is gekomen, de term 'mes in de rug' niet misplaatst te noemen. Het is niet zonder reden dat Ranada zelf geen commentaar geeft bij de reacties onder dit artikel, maar dit aan mij overlaat. Voor mij is 'vriendschap' in dit wereldje sowieso een vrij dubieuze term...

Trouw en verraad zijn dingen die gewoon benoemd moeten worden, want het is het één of het ander. Als we dat om pragmatische redenen willen verdoezelen, verzachten en valselijk wijzen op het algemeen belang, terwijl juist dat algemene belang door deze personen zelf verkwanseld wordt ten faveure van een smal en kortstondig succes voor de eigen factie, dan zou dat een teken zijn van zelfmisleiding.

Door je netjes te gedragen en de taal en gewoontes over te nemen van het machtsblok waar tegen gestreden dient te worden, komen de kinderen van Arlette, Maria, of anderen niet terug. Door te overleggen met hen wiens belangen en bedoelingen duidelijk zijn, drink je het gif in dat het eigen denken vertroebeld. Lijmen, inkapselen, belangrijk maken (baantjes en subsidies beloven) is altijd de manier geweest om critici de mond te snoeren waarvan de karaktervastheid nog niet is aangetoond. 'Wiens brood men eet, wiens taal men spreekt'

Sven Snijer


http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/04/iedereen-een-beetje-jeugdbeschermer.html