dinsdag 25 juni 2013

De TRANSITIE: ouders-1

Vandaag, 24 juni 2013, bezocht Staatssecretaris van Rijn diverse zorg-instellingen, mantelzorgers en thuishulpen. Hij is bezig met bezuinigingen in de zorg en wilde het geluid van thuiszorgers, mantelzorgers en werknemers in de zorg horen.

Over enkele dagen, 27 juni, wordt het wetsontwerp 'Jeugdwet' in behandeling genomen in de Tweede kamer. 

Het verband tussen deze 2 zaken: de Staatssecretaris gaat in het eerste geval op zijn minst praten met de belanghebbenden, bij het tweede worden ouders straks zelfs BIJ WET UITGESLOTEN!

Voor de eerlijkheid wil ik vermelden dat enige ouders toch enige protestgeluiden hebben laten horen en in deze ook dhr. van Rijn benaderd hebben.

Het voornaamste kritiekpunt

Bij de 'Wet op de jeugdhulpverlening', die gold tot 2005 de 'Wet op de Jeugdzorg' kwam, was de voornaamste klacht van ouders: er is geen verplichting tot waarheidsvinding, er is geen kwaliteitseis aan de opleiding van jeugdzorg-werkers en geen deskundigheid c.q. consequent beleid ten aanzien van in te zetten zorgtrajecten. 

Geen waarheidsvinding

Met de 'Wet op de Jeugdzorg 2005' zijn er bij de totstandkoming daarvan ook protestgeluiden van ouderverenigingen (o.a. SCJF te Utrecht) geweest. 

De kritiek: geen opleidingcriteria Jz-werkers, geen waarheidsvinding, geen definities als 'belang van het kind' en misschien wel het meest vreemde in deze wet: 'de gedragsdeskundigen worden ingezet om de conclusies te onderbouwen'..

Op mijn vraag: 'wie trekt dan de conclusies en waarop zijn die gebaseerd?' heb ik tot de dag van vandaag geen antwoord gehad. In de praktijk bleek dat de 'conclusies' vaak uit een grote duim kwamen en gewoonweg nergens op gebaseerd zijn.

Ik verwijs maar voor het gemak naar mijn reeks 'De praktijk van jeugdzorg': NIEMAND kan uitleggen waarom kinderen zoveel beter af zijn met ouders voor 1 uur/maand dan wel in pleeggezinnen en instellingen als er gewoonweg liefdevolle ouders zijn!  
De kritieken op de 'jeugdwet' zijn voor een groot deel te vinden in de 'Internetconsultatie' Hier kan u het wetsontwerp  vinden en de memorie van Toelichting.  Via een link de resultaten van de internetconsultatie . De reactie van mijzelf is no 40 en hier en hier onder te vinden.

-----------------------------------------  REACTIE  -----------------------------------

Schrijver dezes. Nico Mul, is reeds ca. 18 jaar betrokken met 'kinderbescherming' en 'jeugdzorg'.
 In die tijd heb ik vele ouders ondersteund bij procedures en  meegewerkt aan o.a. 'Werkgroep omgangs ONrecht', SCJF te Utrecht (werkgroep jeugdrecht en bestuurslid), deelnemer aan 'Cliëntentafel Jeugdzorg' en ondertussen zelfstandig ouder-ondersteuner.

Algemeen
Eerst algemeen een paar opmerkingen met betrekking tot deze wet in vergelijking tot de 'Wet op de Jeugdhulpverlening' en de 'Wet op de Jeugdzorg' 2005.

Ouders klagen al vele jaren over het gebrek aan waarheidsvinding, deskundigheid en goed onderzoek. Ook deze wet vertoont de zelfde manco's als zijn voorgangers:

De rol van ouders is minimaal
- Er staat géén enkel opleidingcriterium in voor de jeugdzorgwerkers en kennelijk is de huisarts juist 'niet deskundig'.
Het zou de wetgevers gesierd hebben als zij een blik geworpen hadden op de 'Wet op het artsexamen' . Daarin had men kunnen vaststellen dat artsen juist wel op academisch niveau nog wel, kennis dragen van zaken als 'normale ontwikkeling van het kind' en 'gedragsafwijkingen' en sterker nog: de arts wordt ook geacht kennis te hebben over wanneer een kind naar een hoger deskundige op het gebied van gedragsafwijkingen te verwijzen als een kinderpsycholoog of kinderpsychiater!
Positief is hier echter de rol van de huisarts in art. 2.2 lid 3 onder c, het wordt echter afgezwakt door de vage formulering van lid 4: Waarom speelt de huisarts niet de hoofdrol en worden deze genoemde zaken, waar de arts bij wet voldoende kennis van draagt, aan vage personen over gelaten 'die deskundigheid beschikbaar heeft op het gebied van….'?
Wederom is er in vage bewoordingen de mogelijkheid open gelaten om kinderen bloot te stellen aan gewoonweg 'medewerkers jeugdzorg' zonder duidelijk bij wet vastgesteld opleidingsniveau.
- Op zich geeft de wet wel mogelijkheden om hulp in te stellen voor bijvoorbeeld vrijwilligers, maar de wet geeft dit niet verplichtend aan. Hierbij mijn voorstel:
De gemeente stelt vrijwilligersorganisaties in als 'ouders helpen ouders' met als doel ouders die opvoedingsproblemen met hun kinderen hebben op de eerste plaats op gelijkwaardige basis elkaar bij te staan' (Vergelijk bijvoorbeeld met Humanitas en 'Home Start' voor ouders met kinderen tot 6 jaar!)

Ten aanzien van de wetsartikelen de volgende opmerkingen: 

Art. 1.1
Waar staat de definitie van 'het belang van het kind'?
Ik geef u de mijne:

'Een kind in het genot stellen van de onvoorwaardelijke LIEFDE, AANDACHT en (ver)ZORG(ing) van BEIDE OUDERS en hun familie'.

Toelichting: deze definitie doet recht aan een kind en het recht op 'family-life, ook wordt ouder-vervreemding, psychische verwaarlozing en mishandeling als tégen HBvhK beschouwd.
 
Art. 2.2
Hulde voor lid 1 onder a, zorgen maak ik me over 1 onder c met betrekking tot 'derde' en het advies geven. Het laat de vrees opkomen dat de zelfde beleid voortgezet wordt als AMK-BJZ nu doen met 'anonieme tips' en het vervolgens zonder gedegen onderzoek kinderen uit huis te plaatsen. Hier dient overwogen te worden een verplichting tot gedegen onderzoek door echte BIG-geregistreerde deskundige  op te nemen.

Art. 2.3
Bij lid 2 onder b: welke kwaliteitseis wordt gesteld aan 'onderzoek' of gaat bij de nieuwe wet het fundamenteel gebrek aan 'waarheidsvinding' en het doen van 'onderzoek', zoals het AMK dit nu doet, waarbij dit bestaat uit een compilatie van 'horen zeggen' geen onderzoek te nomen is, gewoon verder? Hier dient een kwaliteitseis opgenomen te worden!

Waarom wordt in dit artikel niet vereist dat de naam van de melder ook bekend gemaakt wordt aan degene over die het gaat dan wel een punt opgenomen waarin valselijke meldingen strafbaar gesteld worden of beter: 'Bij een duidelijk valse melding wordt het OM in kennis gesteld.' of iets in die zin?
Het actie ondernemen van politie en dergelijke op grond van een melding kan ernstige implicaties hebben zowel op een gezin als met name ernstig kind-beschadigend werken. Zie de huidige praktijken zoals het bij een uit huisplaatsing toegaat.

Art. 2.5
Hier wordt aan de gemeenten over gelaten welke kwaliteitseisen er worden gesteld. Dit werkt willekeur in de hand. De Staat dient eisen te stellen. Juist gezien het feit dat hoogleraren jarenlang hebben geroepen om opheffing van BJZ, o.a. prof. J. v.  Acker en er een hoogleraar was die schreef: 'jeugdzorg, al 40 jaar het zelfde verhaal' juist over kwaliteitszaken en controle, het 'seksueel misbruik in de jeugdzorg structureel is' (Samson-rapport / visie Uni. Leiden) dient nu juist de overheid schoon schip te maken door zijn taak serieus te nemen:

Ik stel voor:
-  Bij UHP; alleen als écht alle thuishulp aantoonbaar geprobeerd is.
- Er minstens één gedegen onderzoek door een BIG-geregistreerde en onafhankelijk gedragswetenschapper is dat deze noodzaak aangeeft.
-  Het recht van contra-expertise duidelijk gegarandeerd is door de wet en instanties.
- Dat er een duidelijk plan van te voren is met daarin aangegeven wat er veranderd zou moeten worden in de thuissituatie.
- Een voor de ouders makkelijk toegankelijk toezichtorgaan, dat een macht kan uitoefenen op de jeugdhulp-instanties.

Art. 2.7 / 2.8
Met betrekking tot lid 1: ZEER GOED!

De strekking van deze artikelen: ouders en jeugdigen betrekken bij de 'jeugdhulp' kan ik alleen maar toejuichen.  Hoe zal het in de praktijk gaan?

Art. 3.1 / 3.2
Waarom wordt op geen enkele wijze vastgesteld welke KWALITEIT er vereist gaat worden van 'raadsonderzoeken'? Gaan de raadsonderzoeken met medewerkers zonder enige opleidingseis gewoon door?  Ik attendeer hierbij op het artikel over de houding van de Raad in het blad 'Het kind eerst', 3e jaargang nr. 5, blz. 22: 'Discriminatie door Raad voor de Kinderbescherming', en daarin verwoord de visie van de Nationale Ombudsman.
Gaat het beleid van 50 jaar door, waarbij de raad nog steeds zegt dat ze 'aan het professionaliseren zijn', er ondertussen geen enkel onderzoek is dat écht door een gedragsdeskundige gedaan is en er ondermeer gedragsdeskundige diagnosen gesteld worden zonder enig onderzoek en als er 'onderzoek' gebeurt is dan is dat van 'onderzoek van horen zeggen'. Dit is gewoonweg, wetenschappelijk gezien, amateurisme en prutswerk.
Er is zelfs geen eis gesteld aan normaal (kinder)psychologisch onderzoek waarbij ouders bij het onderzoek van de jeugdige betrokken worden. Zowel de NVO (pedagogen) als NIP (psychologen)  eisen dat in hun gedragsregels voor pedagogen / psychologen. De Raad presteert het al jaren lang door te voldoen met de regel: 'een gedragsdeskundige heeft deel uitgemaakt van het team' en daarmee basta….
Ook is het kwalijk dat het wederom mogelijk wordt gemaakt dat de Raad gewoonweg feitelijke informatie buiten hun onderzoek mogen houden… er is wederom géén kwaliteitseis opgenomen in de wet! U kent de opvatting van de huidige directeur van de Raad, mw. van Kleef, die ronduit stelde op 15-2-2010 bij de com. Toekomstverkenning Jeugdzorg: '… het klopt de Raad doet NIET aan WAARHEIDSVINDING'.  Gaat dit beleid gewoon voortgezet worden?

Ook rept dit hoofdstuk niet over beëdiging van raadsonderzoekers en zittingvertegen-woordigers!

Art. 3.3
Treurig is dat wederom in lid 1 de mogelijkheid open gelaten wordt dat de 'gecertificeerde instelling' de jeugdhulp bepaalt en de ouders wederom volledig worden uitgesloten.
In lid 2 wordt het 'vast protocol' de leidraad: wederom een herhaling van de bureaucratie die we de laatste 40 jaar gezien hebben van 'jeugdzorg'?

Hoofdstuk 4

Het is een goede zaak dat er gewerkt wordt aan enige kwaliteitsbewaking.  Toch roept dit hoofdstuk enige vragen op:
- Waarom stelt de wetgever niet vooraf normen op met betrekking tot opleiding van jeugdzorgwerkers en wordt dit over gelaten aan de houder van een op te richten register?
- Waarom worden Jz-medewerkers niet persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor hun handelen?
- Waarom worden jeugdzorg-zittingvertegenwoordigers niet beëdigd?
- WIE benoemt die 'klachtencommissie'??

Wederom de jeugdzorg-instellingen dan wel hun bestuur zelf?

Art. 4.1.8 lid 5
Dit dient verwijderd te worden uit de wet: het ouderlijk gezag wordt hier bij wet buiten spel gezet. Ook bijvoorbeeld geloofskwesties waarom ouders geen behandeling van hun kind wensen wordt volledig genegeerd: ouders hebben dus niets meer te vertellen!

Hoofdstuk 5

Dit hoofdstuk valt op door juist wat er niet in staat. Ik noem:
- Waarom is er geen enkele opleidingseis gesteld aan pleegouders? Dit ontbreken lijkt mij vreemd gezien het feit dat als een ouder begint te werken als 'gastouderopvang' voor kinderen dat deze ouder minstens 3 diploma's moet halen op eigen kosten, pleegouders hoeven kennelijk geen opleiding!
- Er ontbreken regels ten aanzien van het meewerken van pleegouders aan contact met echte ouders en het begeleiden van kinderen voor terugkeer naar de echte ouders.
Straffeloos kunnen pleegouders weer verder gaan met het kinderen vervreemden van de echte ouders!
- Waarom wordt niet bij wet vastgelegd dat 'netwerkopvang' altijd de prioriteit geniet? Juist gezien het feit dat de het huidige BJZ grootouders als inferieur schijnt te zien ten opzichte van 'neutraal pleeggezin'…dit gebeurt vaak zonder enig onderzoek. Ik attendeer u op het boek
'Jeugdzorg ammehoela' van  P. Schoorstra: zijn kleinkind moest per sé naar een alleenwonende man, omdat die 'anders alleen zat'.. Dhr. Schoorstra zou te oud zijn…. Die alleen wonende man was echter ouder….en had een kind van 10-17 nodig om zijn alleen zijn te doorbreken!

Over de overige hoofdstukken heb ik weliswaar een mening, maar gezien het feit dat ik hier te weinig kennis van zaken over heb, houd ik deze voor me.

Resumerend:


?


- Alle manco's met betrekking tot 'deskundigheid', 'waarheidsvinding' en opleidingscriteria van jeugdzorg en raadsmedewerkers zijn overgenomen uit de vorige wetgeving.
- Een verplichting aan de jeugdzorgindustrie om juist gezinnen in stand te houden en ouders juist hierin op de eerste plaats te ondersteunen, ontbreekt nog steeds.
- Goed is het dat een klachtrecht is opgenomen, wat weer ontbreekt is de echte onafhankelijkheid en het ontbreken van ouder-invloed in het beleid.
- De zorgaanbieders blijken / lijken te overheersen: wederom wordt de mogelijkheid open gelaten om gemeenten te laten onderhandelen met jeugdzorg-aanbieders… in die onderhandelingen zal ongetwijfeld opgenomen worden HOEVEEL kinderen naar de instellingen moeten om 'prestatiedoelen' te bereiken dan wel 'productie-afspraken'. Zorgelijke zaak!

Gaarne wil ik mij nader toelichten,

U succes wensend met deze nieuwe wet,

Drs. N.J.M.Mul, arts (ouder-ondersteuiner in Jz-Kb zaken)
Tel.: 0857-851342 / 06-33109214
Fax: 0847192769


-------------------------------   EINDE  reactie    ----------------------------------

U ziet het: 'gemeenten gaan in overleg met de jeugdzorgaanbieders' om de te leveren jeugdzorg in te kopen. Dit gebeurt vooraf en OUDERS wordt geheel NIET GEVRAAGD of die dat wel willen…., maar plaatsjes voor uw kinderen in jeugdzorg-instellingen zijn alvast door uw gemeente ingekocht…. Nu nog de kinderen er bij zoeken….
Deze wet lijkt mij geheel toegeschreven naar het huidige BJZ, om dan als 'gecertificeerde instelling' door te kunnen gaan.

VERTROUWEN


Een goede hulpverleningsrelatie begint met VERTROUWEN!

Wie heeft in de regel het vertrouwen van de mensen? De, in de jeugdwet geheel uitgesloten, huisarts!

Betere hulp?


Waarom zou de hulp dan niet via de huisarts kunnen in 3 stappen:

1.  Bij eenvoudige problematiek verwijzen naar vrijwilligersorganisaties als 'Home Start' en dergelijke, desnoods via het maatschappelijk werk.  (M.w. heeft in de regel een goed contact met huisartsen!)

2.  Bij kind-eigen problematiek; de huisarts verwijst naar echte deskundigen als kinderpsychiater / kinderpsycholoog (dit wordt VERBODEN in de nieuwe 'jeugdwet' dat zou de 'gecertificeerde instelling' moeten bepalen zonder deskundig onderzoek, in Amsterdam zou een verwijzing pas mogen na 5 gesprekken met de Ouder-Kind adviseur)

3. De kinderpsychiater/ kinderpsycholoog stelt direct de juiste behandeling voor en begeleid deze!

VOORDEEL

BJZ is geheel overbodig, GEZINNEN BLIJVEN IN STAND en als bijkomend voordeel: het bespaart de slopende juridische procedures!

Wordt vervolgd!

Nico Mul

9 opmerkingen:

 1. Geen waarheidsvinding? De Raad vd Kinderbescherming hoort bureau jeugdzorg te toetsen of ze hun werk wel goed doen.
  De raadsonderzoeker hoort zorgvuldig te werken volgens zijn functieomschrijving. Ik kan mij niet voorstellen dat een raadsonderzoeker niet beëdigd is, daar valt toch wel enige winst te halen? Het punt is dat er een onafhankelijke oudervereniging ontbreekt om ouders daarin goed te ondersteunen.
  Het is niet voor niets dat de kinderombudsman deze zomer een onderzoek start naar de werkwijze van de Raad vd Kinderbescherming en bureau jeugdzorg.
  Dus mensen meldt u massaal aan zodat duidelijk wordt waar het aan mankeert bij deze zogenaamde organisaties ter bescherming van het kind.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De Raad voor de Kinderbescherming is inderdaad soms in staat tot het toetsen van het AMK en kan tot andere conclusies komen. Helaas doen ze net zo min als AMK/BJz aan waarheidsvinding, zodat je per saldo wat het waarheidsgehalte van hun bevindingen betreft niet beter af bent. Het komt dus ook omgekeerd voor: dat jeugdzorg positiever over een gezin oordeelt dan de Raad.

  Er was twee jaar terug sprake van een nieuwe jeugdzorg, naar het idee van een clubje jeugdzorg-bobo's waaronder Van Montfoort en Sprokkereef, die de RvdK geheel wilden afschaffen. De controle op het werk van jeugdzorg/AMK zou dan binnen deze nieuwe jeugdbescherming zelf moeten plaats vinden, middels een soort 'tegenspraak'. De wil om de RvdK af te schaffen is er nog steeds bij veel jeugdzorgmensen, maar het zou beter zijn om de Raad te behouden als onafhankelijke controle, maar dan met WAARHEIDSVINDING en niet als kopieerapparaat van jeugdzorg. Het uitgangspunt is nu, dat het maar het beste is om de Raad af te schaffen als deze niet goed functioneert, in plaats van het werk van de Raad op te schalen en werkelijk effectief controlerend te maken.

  Het enige voordeel dat je nu soms hebt van de Raad, is dat omdat ze verderop in het traject onderzoek doen, er in de tussentijd onderzoeken kunnen zijn geweest door -van jeugdzorg onafhankelijke- instanties, die de oorspronkelijke beschuldigingen van het AMK tegenspreken.

  Dan moet je als ouder wel pro-actief zijn en je eigen maatregelen nemen (zelf hulp regelen voor je kind) en niet gaan afwachten tot de Raad blind alle conclusies van het AMK overneemt.

  Sven Snijer

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Sven,
   Nu begrijp ik opeens het idee van Nine Kooiman (T.K. SP) veel beter die ook maar het indicatiebesluit en de toets door de kinderrechter wil afschaffen: een absoluut machtsmonopolie scheppen voor een commerciële organisatie die onder het mom van 'belang van het kind' kinderen uit gezinnen wegrukt, kinderen voor het leven beschadigt enz enz...
   Alsof de historische fout (van de wetgever!) van 1-11-1995 door de gehele uitvoering, indicatie én klachtafhandeling over OTS/ UHP volledig in handen van, commerciële (!!!), 'gezinsvoogdij-instellingen' te geven al niet erg genoeg was....

   Ik ben eerder voorstander van het geheel afschaffen van BJZ en een professionelere RvdK met de volgende argumenten:
   - Het is de taak en plicht van de rijksoverheid om kinderen te beschermen waar dat noodzakelijk is.
   - Het is van de gekke om de zogenaamde 'kinderbescherming' in handen te geven van een commercieel bedrijft dat er grof aan verdient om juist gezinnen uit elkaar te rukken en kinderen zo veel mogelijk in pleeggezinnen en instellingen te stoppen.
   - De Raad heeft wél voldoende gekwalificeerde deskundigen in dienst. Juist deze zouden belangrijk zijn voor de echte gevallen van kindermisbruik, mishandeling en criminele jongeren, dat is ook géén taak voor commerciële bedrijven! (Commerciële bedrijven zouden er dan gebaat bij zijn om juist zo veel mogelijk criminaliteit te bevorderen in plaats van tegen te gaan en waar mogelijk te voorkomen!)

   Probleem: zelfs de hoogste directeur, mw. van Kleef, stelde op 15-02-2010 bij de Commissie Toekomstverkenning Jeugdzorg: 'Het klopt, de Raad doet NIET aan WAARHEIDSVINDING'...
   Mijn vraag: WAT is dan de waarde van een 'raadsonderzoek'???

   Dus nu nog een klein probleempje oplossen: een Raad voor de Kinderbescherming die wél aan 'waarheidsvinding' gaat doen!

   Verwijderen
 3. En de diverse BJZ maar roepen dat er minder kinderen uithuis worden geplaatst.

  Hier het tegendeel.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21678228/__Meer_bij_pleegouders__.html

  di 25 jun 2013, 10:43
  Meer kinderen wonen bij pleegouders
  UTRECHT -
  Bijna 21.000 kinderen hebben vorig jaar voor korte of langere tijd in een pleeggezin gewoond.
  Op 31 december vorig jaar woonden 17.207 kinderen bij pleegouders, 4 procent meer dan het jaar daarvoor, zo heeft Pleegzorg Nederland dinsdag naar buiten gebracht.

  Vorig jaar waren er ruim 16.000 pleeggezinnen in Nederland.
  Hoewel er vorig jaar 8 procent meer pleegouders zijn bijgekomen, is er nog steeds een tekort.
  Het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg is het laatste decennium verdubbeld.

  Ron V.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is te hopen dat het UvbWjz artikel 3 lid 2 blijft bestaan. Alhoewel jeugdzorg daar tegen zal zijn.

  Ouders dienen bij het aandienen van jeugdzorg of AMK zeer SNEL te handelen en voor een goede diagnostische nulmeting te zorgen, zwart op wit, want nodig bij de eerste en cruciale rechtszaak, want dat is jeugdzorg: juridiserend!
  Een diagnostisch onderzoek van een orthopedagoog-generalist met tests (en uiteraard onafhankelijk van BJZ) kan cruciaal zijn!
  En dat echt onderzoeken mag veelal niet van jeugdzorg, dus wees jeugdzorg voor!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste T.S.:
   Misschien is het handig iets beter te lezen: De nieuwe Jeugdwet zal de 'Wet op de Jeugdzorg 2005' vervangen én zijn uitvoeringsbesluit.
   Als je die nieuwe jeugdwet gelezen had én de commentaren in de media gevolgd zou hebben, wist je dat juist de TOEGANG tot de orthopedagogen / kinderpsychologen en kinderpsychiaters straks bepaald zal gaan worden door de 'gecertificeerde instelling' (lees: huidig BJZ) en in Amsterdam 'ouder&kind adviseurs'. Ik hoorde dat pas na 5 gesprekken met die O&K-adviseurs eventueel verwijzing naar en diagnostiek door een echte deskundige mag worden bedreven... en als die gecertificeerde instelling het niet goed vindt, dan komt er gewoonweg geen diagnostiek....en gaat het zelfde verhaal als nu (zie 'Praktijk van jeugdzorg 1-6) gewoon verder....
   De meldingen bij AMK gaan vaak NIET over 'problemen van het kind' maar vaak juist over roddel, achterklap en valselijke 'zorgen' dus ook om die redenen is de 'diagnostische nul-meting' onzinnig. Waarop / waarvoor zou men moeten onderzoeken als men niet eens de beschuldigingen kent? De tijd tussen 'AMK-melding' en UHP is soms maar een paar uur....!

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Beste Nico,

   Met de Ouder & Kind-adviseurs is het zo dat ouders nog wel naar een kinderpsychiater kunnen, maar dan moeten ze die zelf betalen. Er komt op die manier steeds meer een tweedeling in de samenleving tussen arm en rijk. Mensen met minder geld zijn aan de amateurs overgeleverd.

   Met de drie artsenverenigingen in Amsterdam gaan ze afspraken maken dat die ook minder moeten doorverwijzen naar een specialist, maar liever naar de Samen Doen-teams, die een opschaling betekent naar een wat hoger niveau dan de O & K. In die Samen Doen-teams zitten ook psychologen en dergelijke, die advies kunnen geven.

   Nu bestaat de kans dat dit systeem net zo gaat werken als bij het huidige AMK/Jeugdzorg en de gedragswetenschapper: De onderzoeker of gezinsvoogd gooit haar aantekeningen vol vermoedens en insinuaties op tafel en de gedragswetenschapper leest het even door, onder het genot van een kopje koffie, voordat hij zijn/haar handtekening eronder zet.

   Sven Snijer

   Verwijderen
  3. Het is dus maar wat koopt de gemeente in?
   - Koopt de gemeente een voortzetting van BJz in?
   - Koopt ze CJG in dat verwijst naar de bovengemeentelijke gecertificeerde instelling dat BJz voortzet?
   - Of koopt ze enige diagnosten in, die zo onafhankelijk zijn van BJz dat de gemeente de financiën in de hand kan houden?!
   = Waar gewerkt wordt als beëdige diagnosten, zal er minder naar dure en ineffectieve jeugdzorg-trajecten verwezen worden, waar de dwang (bij OTS, UHP en OZ) contraproductief is op het beoogde therapeutische effect.
   De WGBO waaronder diagnosten werken, alsmede onder hoogstaande beroepscode, zorgt voor een beter overzicht in het veelomvattende belang van het kind, en een betere afweging hoe een therapie z'n invloed heeft op het kind.
   We weten (uit wetenschappelijk onderzoek) dat het kind minder goed af is in een pleegsetting.
   Zeeland heeft (met prof. Jo Hermanns) wel bewezen dat het effectiever is therapeutisch via thuis te werken.
   Dat komt overeen met andere wetenschappers.
   Leuk alternatief voor gemeenten: inkoop van diagnosten!

   Verwijderen
  4. De reactie in het wit stond oorspronkelijk als reactie op bovenstaande reactie van Sven van 25 juni 2013 09:18 en past daarbij.
   Zo los zegt het minder.

   Verwijderen