zaterdag 22 juni 2013

Wat doet de Raad van Toezicht BJZ?

De Raad van Toezicht

Wat doet die eigenlijk?  Is een vraag die een lezeres van deze blog mij voorhield.
Tot voor enkele jaren dacht ik dat die toezicht hield op het functioneren van BJZ, dat alle ouders gehoord zouden worden, de beloften op websites worden nagekomen over 'samenwerking met ouders' en het zoeken naar de 'juiste hulp' omdat de gezinsvoogden meer werken als 'regisseurs' van de hulpverlening aan gezinnen en vooral om te zien of de wettelijke taak ( art. BW 1:257): 'Hulp en ondersteuning bij de opvoeding' goed zou uitvoeren.
Helaas, die gedachte blijkt volledig fout te zijn

Hier onder een stukje in het openbare jaarverslag 2012 van BJZ- Rotterdam.

------------------------------  citaat jaarverslag 2012  --------------------------------------

Op 1 januari 2012 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:
De heer J.D. Loorbach, voorzitter
De heer C.W.J. Schreuders, vicevoorzitter Mevrouw A. Gomis
Mevrouw R.J.A. Bron­Slis
Mevrouw C.C. Vonkeman­Karaca
De heer B.H.J. Langerak
De heer R.E. Oosterhoff

De Raad van Toezicht heeft tijdens het verslagjaar vijf reguliere vergade­ ringen gehad. Tussen de vergadering door hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder regelmatig contact als daar aanleiding voor is. De auditcommissie sprak regelmatig over de financiële resultaten en de managementletter en op verschillende momenten vond overleg met de OR plaats. Tenslotte hebben diverse medewerkers presentaties gehou­den over hun werk, om de Raad van Toezicht een goed beeld te geven van de organisatie, de werkprocessen en de dilemma’s waar Bureau Jeugdzorg mee te maken heeft.

Naast de reguliere onderwerpen is er onder andere gesproken over:
• de uitwerking van het strategisch beleidsplan ‘Blijvend in beweging’                                    
• de toekomstscenario’s van Bureau Jeugdzorg na 1 januari 2015
• het ICT­routeplan voor het primaire proces
• landelijke ontwikkelingen in de jeugdzorg.
---------------------------  einde citaat   ----------------------------------------------

U ziet het NIETS over de hulp aan kinderen, de tevredenheid van ouders over BJZ enz.  Het kind komt er geheel niet in voor.
Nu is bovenstaande uit de koker van BJZ- Rotterdam.
Duidelijker wordt het als we de onderstaande vacature van BJZ- Drenthe in ogenschouw nemen:


advertentie:
VACATURE
In verband met het vertrek van één
van de leden van de Raad van Toezicht zijn we per 1 juli 2012 op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie van

                        lid Raad van Toezicht
U houdt toezicht op het strategisch (meerjaren)beleid van de
stichting. U toetst strategische afwegingen en de doelstelling van
de stichting ten opzichte van het belang van interne en externe
partners.

Relevante strategische thema’s betreffen in het bijzonder
de relatie tussen de stichting en de subsidiegever, de
ontwikkelingen ten aanzien van de Wet op de jeugdzorg, de
samenwerking met de ketenpartners, ondernemerschap, innovatie
en de daarbij behorende organisatieontwikkelingsprocessen.
Gezocht wordt naar een ervaren bestuurder/toezichthouder met
belangstelling voor de jeugdzorg.
U heeft kennis op bedrijfseconomisch- en bestuurlijk juridisch
terrein. Vanzelfsprekend beschikt u over een relevant en actueel
netwerk op strategisch niveau. U bent een sparringpartner,
integer, onafhankelijk, vernieuwend en samenwerkingsgericht.
Een passende vergoedingsregeling conform de NVTZ is op de functie
van toepassing.
Indien u belangstelling heeft voor deze functie verzoeken wij u dat
uiterlijk 1 april a.s. kenbaar te maken door middel van een
motivatiebrief en cv.
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen
met de heer J.A.M. Agterberg, voorzitter Raad van Toezicht, tel.
06-20137028.
Schriftelijke sollicitaties (motivatie + cv) kunt u onder vermelding
van Raad van Toezicht richten aan: Stichting Bureau Jeugdzorg
Drenthe, afdeling P&O, Postbus 263, 9400 AG Assen of per e-
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
--------------------------------  einde advertentie  --------------------------------------

Om ook eens verder te kijken toch eens een blik werpen op het jaarverslag 2012 van BJZ-Gelderland. Het blijkt een openbaring:

-----------------------------------------  citaat jaarverslag 2012  ---------------------

2.1 Bestuur en toezicht

2.1.1 Governance code
BJzG hanteert de Zorgbrede Governance Code.

2.1.2 Raad van Bestuur
Het bestuur van de stichting berust bij de Raad van
Bestuur, de heer drs. J.W.A.M. Lomans. In verband met
ziekte was dhr. Lomans in de periode september-december 2012 afwezig. De heer M. Dirksen heeft hem in deze periode vervangen. De heer Dirksen is tevens bestuurder van Bureau Jeugdzorg Overijssel.
Mevrouw ir. L.M. van den Belt, mevrouw drs. E.P. Flinterman en de heer drs. A.C.H. van Vark waren in 2012 procuratiehouders bij afwezigheid van de bestuurder.

2.1.3 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
 Mw J.M.F. van der Beek  W.P.C.G. Derksen  L.T.G. Lunshof  mw.S. van Tol  W. van der Schoor .B.G.M. Wichman  F.J.W.M. Tas
geb.jaar              1938                     1962                   1967                  1966                  1957                 1944                       1961
woonplaats   ’s-Hertogenbosch      Huissen          Nijmegen        Voorhout                Elspeet              Lochem                Nijmegen
functie                   Voorzitter            Lid                     Lid                   Lid            Vice-voorzitter            Lid                        Lid

Tabel 8: leden van de Raad van Toezicht 2012

Functie / nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Mevrouw J.M.F. van der Beek
(1 april 2011 - heden)
Functie: n.v.t.
Nevenfuncties:
• Voorzitter van de Raad van Toezicht van PSW.
• Onafhankelijk voorzitter van het Stedelijk Huurders Platform.
• Bestuurslid van het Sociaal Fonds.

De heer W.P.C.G. Derksen
(2004 tot 31 december 2012)
Functie: sectorvoorzitter kanton rechtbank 's-Hertogenbosch
Nevenfuncties:
•Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgcentra Betuweland
• Voorzitter Bezwaarschriftencommissies gemeenten Bergen en Gennep.
• Voorzitter Historische Kring Huessen.
• Voorzitter Stichting Vieren en Gedenken Huissen (Huissen 700)

De heer L.T.G. Lunshof (2004 tot 31 december 2012)
Functie: lid centrale directie Metameer, school voor voortgezet onderwijs
Nevenfunctie:
• Lid Raad van Toezicht Stichting Doornroosje poppodium Nijmegen. Sinds 2002. (Onbezoldigd).
• Lid Raad van Toezicht Stichting Doornroosje Twee, pop
café Merleyn, Nijmegen. Sinds 2008
(Onbezoldigd).

Mevrouw S. E. van Tol  (1 april 2011 – heden)
Functie: directeur Group Accounting & Control ANWB
Nevenfunctie: geen 
De heer drs. W. van der Schoor (januari 2012 - heden)
Functie: Organisatieadviseur, interim-manager & coach
Nevenfunctie: geen.

De heer F.J.W.M. Tas – Tangelder (juni 2012 - heden)
Functie: Docent Recht, zelfstandig juridisch adviseur
bij o.a. Politieacademie, Bestuursacademie
Nevenfuncties:
• Rechter-plaatsvervanger. Zutphen Oost
• Lid Raad van Toezicht Woningstichting de Gemeenschap
• Voorzitter van de klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
• Voorzitter Stichting Nijmegen Global Athletics

De heer B.G.M. Wichman (januari 2012 - heden)
Functie: Associate partner Transitium Groep, Partner
Wichman & Wichman
Nevenfuncties:
• Voorzitter vereniging Cliëntenorganisatie
• Voorzitter cliëntenraad Fatimazorg

Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Toezicht was gedurende het verslagjaar conform de Adviesregeling Bezoldiging Raden van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen
(NVTZ).
(toelichting N.M. “De regeling kent op dit moment een maximum van 10.000 euro voor een lid raad van toezicht en 15.000 euro voor een voorzitter”, licht directeur Marius Buiting de beloningscode toe. “Dan hebben we het over de academische en topklinische ziekenhuizen, ggz-instellingen en ketenorganisaties met een omzet boven de 300 miljoen euro.” - See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id7772-toezichthouder-toucheert-zestig-mille.html#sthash.LIlVRWAW.dpuf )

Activiteiten

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op basis van het Policy Governance model. Dit betekent dat de Raad van Toezicht zowel een toezichthoudende als een adviserende rol heeft.
De Raad van Toezicht heeft het beleid en de besluitvorming van de bestuurder getoetst aan de doelstelling van BJzG. De toetsing vond plaats op basis van regelmatig onderling contact, het tweemaandelijks overleg in aanwezigheid van de bestuurder, de managementinformatie over de bedrijfsvoering en op basis van overige informatie,
zoals een presentatie door leden aan het managementteam.

Een aantal leden van de Raad van Toezicht is aanwezig geweest op de jaarlijkse medewerkersdag en heeft workshops bijgewoond.
De Raad van Toezicht heeft de statutaire taken uitgevoerd die aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen, zoals de goedkeuring van de Begroting 2012 en de Jaarrekening 2011.

De Raad van Toezicht heeft zich op de hoogte gesteld van de voortgang van het beleidsplan en een goed beeld gekregen van het gevoerde beleid en de inbreng van de adviesorganen en de bedrijfsresultaten. De financiële commissie heeft in de verschillende vergaderingen het financiële beleid actief gevolgd.
Deze commissie heeft advies uitgebracht over het nieuw te ontwikkelen registratiesysteem. Dit systeem wordt landelijk ontwikkeld en heeft, mede in het kader van de transitie, financiële risico’s. De Raad van Toezicht wordt in belangrijke beslismomenten gekend.
In 2012 heeft twee keer overleg plaatsgevonden met de gedeputeerde, mevrouw Traag. Het gesprek had betrekking op de naderende transitie, de rol van de
provincie hierin en de verantwoordelijkheid voor de frictiekosten in dit traject.
De bestuurder is vanwege ziekte enkele maanden afwezig geweest. In goed overleg met de Raad van Toezicht van BJzG is afgesproken dat de bestuurder van Bureau Jeugdzorg Overijssel de tijdelijke vervanging op zich zal nemen. In deze periode heeft veelvuldig afstemming plaatsgevonden tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de heer Dirksen.

Op voordracht van de cliëntenraad is per 1 juni 2012 een nieuw lid toegetreden. Eind 2012 heeft de Raad van Toezicht, samen met de ondernemingsraad, een selectieprocedure gevoerd ter benoeming van twee nieuwe leden. Eén van de leden is op voordracht van de ondernemingsraad. Het jaarlijkse gesprek met de ondernemingsraad is, in verband met drukke agenda’s, verschoven naar 2013.

De relatie met de cliëntenraad heeft in 2012 stevig onder druk gestaan door een verschil van inzicht. Een gezamenlijke bijeenkomst tussen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Cliëntenraad heeft eraan bijgedragen dat de conflicten zijn uitgesproken en dat inzichtelijk is geworden wat de verschillende opvattingen zijn. De Raad van Toezicht is verheugd dat dit alles ertoe heeft geleid dat alle partijen zich hebben uitgesproken voor prettige en constructieve samenwerking in de toekomst. Dit alles in het belang van de cliënten van Bureau Jeugdzorg.
---------------------------------------  einde citaat  -----------------------------------------


Uit dit willekeurig voorbeeld van de RvT Gelderland blijkt vooral de onafhankelijkheid van BJZ en de rechterlijke macht: maar liefst TWEE van de 7 leden van de RvT zijn rechters!
Ook uit dit jaarverslag blijkt niets over iets als cliënttevredenheid, 'waarheidsvinding' door hun organisatie en ook al helemaal géén controle over de  HULP aan het KIND / OUDERS!

Opvallende details:               

- Het belangrijkst is het 'belang van interne en externe partners' en het 'ondernemerschap'  
- Er hoeft géén relevante kennis aanwezig te zijn over 'jeugdzorg', 'belangstelling' is genoeg.
- Heel belangrijk is de relatie met SUBSIDIEGEVERS!
- Men dient 'onafhankelijk' te zijn, maar wel een relevant netwerk met jeugdzorg-instellingen te hebben. Kennelijk is een functie als rechter een pré!
- Controle op wettelijke taken in zake de hulpverlening behoort niet tot de taken van de RvT.
- Ouders en hun tevredenheid ontbreekt volledig

Conclusie
                
WAAR IS HET KIND???
Ik ben .................Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

11 opmerkingen:

 1. Het meest frapante is, dat mensen die proberen de Raad van Toezicht te spreken te krijgen om de manier van handelen aan de kaak te stellen, op alle mogelijke manieren worden geweerd: ze zijn niet aanwezig, nemen de telefoon niet op, bellen later terug (wat nooit gebeurt), enz.
  Conclusie je kunt niet bij de inspectie terecht met de opmerkingen over de misstanden bij de jeugdzor want die gaat niet in op individuele klachten. Je kunt niet bij de Raad van Toezicht terecht, want daar blijken ze niet voor te zijn.
  Als je klachten indient, heeft dat een repressaillemaatregel van de gezinsvoogd ten gevolg (je kind maandenlang niet zien) en de klacht heeft geen enkel vervolg, omdat de directeur van bureau jeugdzorg beslist wat er verder met de klacht gaat gebeuren.
  Tevredenheidsonderzoeken: lees de jaarverslagen er maar op na, vrijwel niemand is ontevreden. Logisch, je zou je ontevredenheid maar tonen. Je kunt zogenaamd anoniem (digitaal) blijk geven van je (on)tevredenheid, maar aangezien je hiervoor een door bureau jeugdzorg aangeleverde code moet invoeren ben je gemakkelijk traceerbaar (dus opnieuw repressailles).
  Kortom, bij jeugdzorg ben je aan de goden overgeleverd, onze kinderen worden verkwanseld en onze overheid kijkt toe, zich kennelijk niet realiserend dat door deze manier van handelen de kosten voor de zorg veel hoger zijn dan noodzakelijk en in de toekomst nog veel hoger zullen worden vanwege de geestelijke verminking van deze kinderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ...........

  BeantwoordenVerwijderen
 3. In Nederland is er sowieso een toezichtprobleem. Niet alleen het toezicht bij jeugdzorg schiet tekort, maar ook het toezicht op ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, woningco-operaties, banken, beursgenoteerde ondernemingen etc. schiet tekort. Dit komt omdat toezichthouders in één bed liggen met degenen op wie ze toezicht houden. Alle grote schandalen van de afgelopen jaren hebben te maken met een gebrek aan toezicht.

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
 4. follow the money...en met kinderen heeft het niets te maken. Kinderen zijn eenmaal een makkelijke target om $$$$$ binnen te harken. Rechteloos en monddood. Bah...Waar is de menselijke waarde nog gebleven?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kinderen zijn niet rechteloos. Er is niet voor niets een IVRK. Dit wordt alleen niet nageleefd in Nederland! Als we willen dat er aandacht voor komt zullen we massaal naar Brussel moeten gaan!

   Verwijderen
 5. Inderdaad euros zijn hetgeen wat telt. Het feit dat ouders en kinderen gevoel hebben en dat het volet alsof er een gedeelte van je lijf/ziel weg is doet er niet tie het zijn de euros en de macht die ze hebben om het te doen. De vraag wat je moet doen om je kind terug te krijgen wordt beantwoord met: kan ik nu geen antwoord op geven of daarover ga ik niet in discussie. Deze antwoorden worden gegeven puur omdat ze er de macht toe hebben. Ik zou dit soort mensonterend werk nooit kunnen doen. En inderdaad de inspectie jeugdzorg daar heb ik ook contact mee opgenomen en het antwoord was dat ze niet op individuele gevallen actie kan ondernemen, dit is een smoes. Ze kunnen daar beter als antwoord, bij de raad van toezicht/inspectie jeugdzorg geven dat ze gewoon HELEMAAL NIETS doen!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Genoemde bedragen per maand, voor een paar uurtjes, en daarom meeerdere bestuursfucties zondat men bovenmodaal verdient aan bijbaantjes, van onze zorg-centen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. 1. De Inspectie voor de Jeugdzorg gaat niet in op "individuele klachten".
  2. Bij het A.K.J. (Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg) kan men een klacht indienen tegen de zorgaanbieder (BJZ, WSG, LJ&R., Raad v.d. KB.
  echter: HET OORDEEL/ADVIES VAN HET AKJ IS NIET BINDEND VOOR DE BUREAUS JEUGDZORG OF DE ANDERE ZORGAANBIEDERS, m.a.w. die zorgaanbieders kunnen dat advies/oordeel naast zich neerleggen.
  3. De Raad van toezicht blijkt niet te zijn opgericht voor het behandelen van klachten van clienten.

  CONCLUSIE: STRUCTUREEL IS ERVOOR GEZORGD DAT ER IN FEITE GEEN BJZ CONTROLERENDE MACHT IS IN HET GEHEEL.

  Hiermee is beantwoord de vraag: "Wie controleert Jeugdzorg?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Uw bericht is helaas niet helemaal correct: het AKJ helpt mensen bij het opstellen van klachten tégen Jz-instellingen als BJZ.. Het AKJ oordeelt zelf niet, dat doet ofwel de directeur van BJZ/Raad dan wel de klachtencommissies. Het AKJ doet zo ongeveer wat ik zelf ook doe: ouders begeleiden in procedures, het AKJ alleen voor klachten. Ze zijn vaak, naar mijn indruk, wat zachtzinnig voor BJZ.
   U bent vergeten:
   - De 'Inspectie jeugdzorg' die NIETS doet aan 'individuele klachten'.
   - De minister van VWS (voormalig de min. van J&G Rouvoet) Die laatste stelde schriftelijk dat hij de 'problemen met BJZ NIET HERKENDE'...

   De conclusie blijft het zelfde!

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. AKJ en Zorgbelang worden uit dezelfde pot betaald dan de bureaus jeugdzorg. Soms werken voormalige gezinsvoogden bij Zorgbelang of AKJ. Reken er dus niet al te zeer op dat deze vertrouwenspersonen jouw belangen altijd goed zullen behartigen. Ik heb er tenminste zeer teleurstellende ervaringen mee.

   Verwijderen
 8. "....problemen met BJZ niet herkende" moet volgens mij zijn:

  ....problemen met BJZ niet ERkende......

  Wanneer er gelogen en bedrogen wordt, ook in andere sectoren in de maatschappij, is dat de opmerking waarmee men de critici monddood probeert te maken.

  Ook laat het zien dat men er zich met zo'n dooddoener van afmaakt.(Gemakkelijk, hoeven ze niet na te denken/geen werk te doen/eigen straatje schoon houden/pluche-gage maandelijks incasseren)
  In feite moet het zo zijn dat er concreet op de feitelijke klacht(en) gereageerd wordt en die dan onderbouwd erkend of niet erkend worden.....

  BeantwoordenVerwijderen