woensdag 5 juni 2013

De media - de bewakers van de democratie?

Mail 1:

From: svensnijer@hotmail.com
To: brieven@volkskrant.nl
Subject: De zaak Yunus - de feiten - redactie Jeugdzorg Dark horse
Date: Sat, 6 Apr 2013 19:43:10 +0200

(ingezonden brief) Het artikel van de Ombudsvrouw Margreet Vermeulen wekt bij mij de indruk volledig te zijn gesouffleerd door Jeugdzorg Nederland en het Ministerie, waarbij vooral het omstandig uitleg geven aan het proces van het ontstane misverstand, mij doet griezelen. Ook deze keer worden de feiten in de zaak niet juist weergegeven in het artikel over Yunus op pagina 13 waar Vermeulen naar verwijst.  De vermeende ‘ernstige botbreuken’ waar het kind mee in het ziekenhuis kwam, hebben nooit bestaan. 

Na een moeilijke bevalling  (twee maanden te vroeg) waarbij zijn tweelingbroertje stierf, had Yunus kalkgebrek, wat op röntgenfoto’s aanvankelijk werd aangezien voor ‘letsel’ aan zijn botten.

Vandaar de spoeduithuisplaatsing door jeugdzorg. Later werd geconstateerd dat het geen mishandeling was, maar het radiologisch rapport van  Academisch Ziekenhuis Maastricht dat de ouders vrijpleitte, werd achtergehouden voor de rechter.

Ondertussen kon het kind fijn hechten aan de pleegouders, wat naderhand altijd een goede reden is voor jeugdzorg om kinderen niet terug te plaatsen. Yunus is dus bewust van zijn eigen ouders onthecht. Over het misverstand van uw redacteur:  zo’n groot misverstand mag dat niet heten. Uithuisplaatsing zou alleen bij uiterste gevallen mogen gebeuren van ernstige dreiging voor het kind en geestelijk ontspoorde ouders.

De rechter constateerde in 2007, dat ouders niet pedagogisch onmachtig waren en dat het kind nooit was mishandeld. Jeugdzorg is in die gevallen automatisch verplicht te werken aan terugplaatsing volgens alle internationale regels (EVRM8) Dat zij dit vaak niet doet, is haar zeer aan te rekenen. Het dossier met alle details staat op mijn blog, onder ‘Yunus – de feiten’.

Sven Snijer,  Hoofdredacteur Jeugdzorg Dark horse


Mail 2:

From: m.vermeulen@volkskrant.nl
To: svensnijer@hotmail.com
Subject: RE: De zaak Yunus - de feiten - redactie Jeugdzorg Dark horse
Date: Mon, 8 Apr 2013 11:09:53 +0000

Beste Sven Snijer,
Ik neem aan dat je regaeert op het feitenrelaas (pagina 11) door Anneke Stoffelen. En nìet op column ‘Krant verslikt zich in bericht Yunus’ van mijn hand, de Ombudsvrouw. 

Vriendelijke groet,
Margreet Vermeulen

Ombudsvrouw redactie de Volkskrant
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
(+31)(0)6-5581 6363


Mail 3:

Van: Sven Snijer [mailto:svensnijer@hotmail.com]
Verzonden: maandag 8 april 2013 14:49
Aan: Vermeulen, Margreet
Onderwerp: RE: De zaak Yunus - de feiten - redactie Jeugdzorg Dark horse

Beste mevrouw Vermeulen,

Ik reageer op beide stukken, zowel het uwe als dat van mevrouw Van stoffelen.
Ik neem aanstoot aan uw column. Het hele stuk komt over als volledig geregiseerd te zijn, omdat alle feiten worden geinterpreteerd in het voordeel van jeugdzorg, terwijl hun falen onderbelicht blijft. Niet alleen naar inhoud (lees nu eens "De zaak Yunus - de feiten', want waar hebben we het anders over) maar meer nog naar 'weging'. Is het u niet opgevallen dat het 'wat laat inleveren' van bepaalde stukken door jeugdzorg (o.a.het radiologisch rapport) juist de essentie uitmaakt van deze zaak, en van veel andere jeugdzorgzaken? Juist vanwege de jonge leeftijd van het kind, zou de rechter het ontlastende materiaal onmiddelijk onder ogen moeten krijgen, want jonge kinderen willen ze vaak niet meer terug geven aan de natuurlijke ouders, vanwege het hechtingsexcuus. (wat NOOIT omgekeerd als reden wordt gebruikt door BJz om kinderen niet uit huis te plaatsen, maar alleen om te verhinderen dat de rechter beveelt ze terug te plaatsen, wanneer oorspronkelijke zorgen om de veiligheid van het kind niet gegrond waren. Ook wordt het hechtingsargument nooit gebruikt om te verhinderen dat een kind nog vijf keer herplaatst wordt, van pleeggezin naar pleeggezin. Het dient uitsluitend als wapen tegen natuurlijke ouders. Onze adoptie-deskundige kan daar veel meer over vertellen.

Daarbij, staat u er in het geheel niet bij stil hoe uitzonderlijk het is dat jeugdzorg er in drie jaar tijd niet in slaagt de door de rechter gevraagde onderzoeken uit te voeren. Wat hebben ze al die tijd gedaan? Antwoord: niet veel, want is het kind eenmaal uit huis, dan hebben ze alle macht. Ze hebben een heel arsenaal aan pedagogische smoesen, om het proces zo lang mogelijk te traineren, totdat het kind voldoende gehecht heet te zijn (vaak schijnaanpassing) aan de pleegouders en dat is ook wat in deze zaak is gebeurd.Als jullie deze zaak gaan uitspitten, komen jullie de echte werkwijze van jeugdzorg tegen, niet de reclametaal in de folders. 'Samen met de ouders zorgen doen wij wat het beste is voor het kind...' Vraag dat aan duizend ouders die met jeugdzorg te maken hebben gehad, hoeveel inspraak ze hadden. Dan bedoel ik ook ouders die oorspronkelijk zelf voor vrijwillige hulp  aanklopten bij jeugdzorg. Het dossier De zaak Yunus - de feiten, is speciaal door mevrouw Keyzer aan Jeugdzorg Dark horse toevertrouwd, in samenspraak met de ouders, de imam en de advocaat. Ze heeft er lang en zorgvuldig aan gewerkt en welbewust op onze blog laten plaatsen, gezien onze eerdere rapportages, over bijvoorbeeld het Beloofde kind (waar ook een brief 'zoek' was bij BJz, die opeens weer opdook uit het niets toen de grootmoeder dreigde met aangifte bij de politie, enz, enz.) Bij jeugdzorg is dit schering en inslag. Hoe meer mijn vrouw (Ranada van Kralingen) en ik in contact komen met mensen in hogere posities in het jeugdzorgwereldje, hoe meer duidelijk wordt dat deze mensen geen flauw idee hebben van wat zich op de werkvloer (in het 'veld') daadwerkelijk afspeelt.

Waarom denkt u dat premier Erdogan naar het Europese Hof stapt? Omdat hij de feiten kent in de zaak Yunus, echt niet vanwege het lesbisch zijn van de pleegouders. Dat was de grote misleidingstruc van Jeugdzorg Nederland, om af te leiden van hun inhoudelijk falen en naar ik meen kwade opzet.


Wie heeft gezegd dat er sprake was van 'ernstige botbreuken'? Dit is volstrekt niet waar en kan maar van twee bronnen afkomstig zijn: pleegouders of jeugdzorg. En dat is vier handen op een buik.

Er zijn zelfs nog meer details in deze zaak, die niet in het document Yunus - feiten staan, omdat mevrouw Keyzer heel voorzichtig is met hoe dingen geinterpreteerd kunnen worden, door mensen die de zaak niet grondig bestudeerd hebben. Zij wil uitsluitend met media in gesprek als er een diepere interesse bestaat dan de 'waan van de dag', maar liever laat ze het over aan de advocaat van de ouders van Yunus.

PS: Hoe is het nu toch mogelijk dat mijn ingezonden brief niet is geplaatst? Jullie vonden het onderwerp belangrijk genoeg om er twee stukken aan te wijden op zaterdag.

Willen u of mevrouw Van Stoffelen meer weten van deze zaak, dan kunt u zich altijd tot mij of mijn vrouw richten.

Onze berichtgeving over deze zaak gaat in ieder geval door en ook onze mening over de media hierin. Want dat jullie de 'bewakers van de democratie' zijn, daar heb ik steeds meer mijn twijfels bij...

Met vriendelijke groet,

Sven Snijer
Hoofdredacteur Jeugdzorg Dark horse


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mail 4:

From: m.vermeulen@volkskrant.nl
To: svensnijer@hotmail.com
Subject: RE: De zaak Yunus - de feiten - redactie Jeugdzorg Dark horse
Date: Mon, 8 Apr 2013 13:49:59 +0000

Beste Sven Snijer,

Als Ombudsvrouw van de Volkskrant behandel ik klachten van lezers over de inhoud en werkwijze van de krant. Mijn oordeel ging over de handelwijze van de journalist. Hij heeft twee vonnissen van de rechtbank verkeerd geïnterpreteerd en dus een grote fout gemaakt. Intern trapte bij de Volkskrant niemand op de rem, waardoor de fout werd afgedrukt.
Als Ombudsvrouw van de Volkskrant kan en wil ik geen oordeel hebben over de werkwijze van jeugdzorg.


Met vriendelijke groet,
Margreet Vermeulen

Ombudsvrouw redactie de Volkskrant
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
(+31)(0)6-5581 6363

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mail: 5

Van: Sven Snijer [mailto:svensnijer@hotmail.com]
Verzonden: maandag 8 april 2013 19:14
Aan: Vermeulen, Margreet
Onderwerp: RE: De zaak Yunus - de feiten - redactie Jeugdzorg Dark horse

Beste mevrouw Vermeulen,

Ik beweer nu juist dat de redacteur helemaal niet zo'n grote fout heeft gemaakt!

Al begrijp ik dat hij intern flink op  z'n donder heeft gehad, wat het helemaal tot een triest verhaal maakt. Het is automatisch zo, dat jeugdzorg moet werken aan terugplaatsing van kinderen naar hun biologische ouders wanneer er geen ernstig gevaar is in de thuissituatie (er was geen sprake van mishandeling) en de ouders ook niet psychiatrisch zijn (zij waren volgens de rechter niet pedagogisch onbekwaam).

Jeugdzorg mag dan strict genomen geen gerechtelijke uitspraak hebben genegeerd, maar ze hebben wel verzuimd terugplaatsing op gang te brengen wat ze volgens hun eigen richtlijnen verplicht zijn te doen, indien de situatie dat maar enigzins toelaat. Omdat hoe langer je daarmee wacht, het des te moeilijker is voor het kind.

Toen gebleken was dat jeugdzorg express de ontlastende verklaring achterhield en daardoor onterecht het kind uit huis was geplaatst, had onmiddelijk vanuit hen zelf het kind moeten worden voorbereid op terugkeer naar huis. Daarvoor hoeven ze zich niet achter de rechter te verschuilen. Alles wat ze beweren over 'hechting' is het gebruikelijke BJz-smoesje om de aandacht af te leiden van de onjuiste uithuisplaatsing en een manier om evengoed de controle te behouden. Dit zien wij bij talloze zaken.

Ik geef de redacteur daarom mijn felicitatie's met het doorzien van jeugdzorg.

U kunt mijn eerdere mail van vanmiddag doorsturen naar mevrouw Van Stoffelen als u wilt.
Misschien kan zij er nog iets mee. Het is jammer wanneer de journalistiek genoegen zou nemen met officiële verklaringen van de PR-afdeling van jeugdzorg in deze zaak, zonder zelf onderzoek te doen.

Met vriendelijke groet,

Sven Snijer 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mail 6:

From: m.vermeulen@volkskrant.nl
To: svensnijer@hotmail.com
Subject: RE: De zaak Yunus - de feiten - redactie Jeugdzorg Dark horse
Date: Tue, 9 Apr 2013 09:34:42 +0000

Beste Sven Snijer,

Vanuit uw perspectief is er geen fout gemaakt, maar wel vanuit de journalistieke invalshoek. Er zijn geen gerechtelijke uitspraken om Yunus terug te plaatsen genegeerd. Dat stond wel in de krant. Dat is dus een fout bericht. De journalist bedoelde: er zijn gerechtelijke uitspraken genegeerd die de terugkeer van Yunus in gang moesten zetten. Dat is juist, maar dat stond niet in de krant.

Overigens gaven de vonnissen de indruk (en latere vonnissen bevestigden dat) dat de ‘weigering’ van jeugdzorg om terugkeer mogelijk te maken (grotendeels) voortkwam uit de weigering van ouders mee te werken aan allerlei onderzoeken die door de rechter waren gelast en normaal zijn in zulke procedures.
Dat is wel een belangrijk deel van het verhaal en het ontbrak in het bericht. Sowieso gaf het bericht de lezer te weinig context (zoals de afloop van de procedures) om een en ander op waarde te schatten. Het bericht riep meer vragen op dan het antwoorden gaf. Dat is geen compliment waard. 

Vriendelijke groet,
Margreet Vermeulen

Ombudsvrouw redactie de Volkskrant
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
(+31)(0)6-5581 6363

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/de-zaak-yunus-de-feiten.html

Redactie Dark horse: van onze bronnen weten wij dat de Volkskrant benaderd is door BJZ Haaglanden en inzage hebben gekregen in alle 18 rechtszaken. De Volkskrant is blijkbaar gezwicht voor de druk van BJz Haaglanden. Een dame van BJz Haaglanden (naam bekend bij team Dark horse Plus)  heeft ook nog hysterisch een andere bekende mediabron gebeld en gedreigd met juridische maatregelen. Dat de ouders van Yunus niet meer mee wilden werken met de mensen die hun zoon bewust onthecht hebben is begrijpelijk. De ouders van Yunus hadden geen enkel vertrouwen meer in BJz Haaglanden. Hun zoon is op bewezen valse gronden en leugens uithuisgeplaatst. Bjz Haaglanden houdt twee jaar lang een rapport achter dat de ouders vrijpleit van mishandeling en dan wordt je geacht samen te werken met deze leugenaars?

Juni 2013

Alle rechtbankverslagen in de zaak A. (de ouders van Yunus) zijn vanaf begin 2005 tot juni 2007 gebaseerd op beoordeling van de zaak door BJZ en de Rechtbank, aan de hand van de NIET INGEBRACHTE RAPPORTEN VAN HET NFI EN DE RADIOLOOG. En ook van de neuroloog die Mw. Keyser bezocht voordat de achtergehouden rapporten boven water kwamen.

Dus: gebaseerd op KINDERMISHANDELING EN OP HET VOORTDUREND VERDACHT MAKEN VAN DE OUDERS DOOR de pleegmoeders/jeugdzorg (ook nu in 2013 nog steeds, als de ouders Yunus bezoeken) steeds vanachter de one way mirror te ‘observeren’ en dit ook in hun beschrijving van het gedrag van de ouders naar Yunus toe te insinueren.

Zoals u misschien is opgevallen  in het verslag "De virtuele wereld van BJZ.", zijn ze hiermee doorgegaan vanaf november 2007 (A. en B. de oudere broers kwamen juni 2007 thuis) tot op de dag van vandaag.

Dus ook de rechtbankverslagen vanaf november 2007 zijn mede gebaseerd op het weer in staat van beschuldiging stellen van de ouders door BJZ, daarna ‘vervlecht’ met “Yunus is gehecht aan de pleegouders".


7 opmerkingen:

 1. Dame van jeugdzorg Haaglanden ..

  Zeker een van die pleegmoeders die haar functie misbruikt om haar eigen belang te beschermen ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nederland is net een dictatuur.

  De overheid kan elke vorm van kritiek gewoon negeren, en ondertussen rustig doorgaan zoals ze al bezig waren.

  Intussen zitten burgers opgescheept met een systeem waarvan niemand begrijpt waarom het blijft bestaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Bedankt voor dit bericht Sven en Nico. Waarmee weer eens duidelijk wordt dat sommige journalisten zelf bijdragen aan misinformatie over de jeugdzorg.
  Toch moet gezegd worden dat veel journalisten en media uitstekend bericht hebben over de misstanden. Bijvoorbeeld in DWDD over Richard Korver over Kadisha, Een Vandaag heeft al jaren regelmatig berichten, en zo zijn er meer programma's en nieuwsberichten. Daar ben ik blij mee als ouder. Het heeft helaas nog te weinig impact op de mensen die erover gaan. Maar in elk geval is het algemene publiek op de hoogte. Ook al wordt ik door mijn omgeving door de misplaatste beschuldiging 'Kindermishandeling' niet meer serieus genomen, de waarschuwing dat je kinderen niet veilig zijn in de jeugdhulpverlening wordt wel serieus genomen door dezelfde mensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind

  Elk kind heeft het recht om in het eigen gezin op te groeien.

  Volledig artikel:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3453925/2013/06/06/Kamer-wil-uitleg-van-Teeven-over-gezinshereniging.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, natuurlijk wel als het om buitenlandse kinderen gaat!

   Verwijderen
 5. Mijn oprechte bewondering voor het voortreffelijke stuk wat jullie hier plaatsen. Wat ik ook heb gelezen in "Wie controleert Jeugdzorg?" is dat niet alleen Yunus van zijn ouders bewust werd onthecht doordat BJZ de uitsluitsel gevende rapporten m.b.t. "kindermishandeling" achterhield, maar dat ook zijn beide broers van december 2004 tot juni 2007 werden onthecht van hun ouders middels uhp doordat BJZ de brieven van het JKZ waarin na onderzoek door het JKZ geconstateerd werd dat deze jongens niet mishandeld waren, achterhield.
  Concluderend kan men de lijn nog verder doortrekken naar de huidige situtie: Sinds de THUISplaatsing van de beide oudste jongens is ook hun hechting met hun broer Yunus en v.v. verstoord doordat zij hem 1 uur per twee maanden onder begeleiding van BJZ "mogen"zien. Staat er iemand stil bij het verdriet van deze jongens hierover?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Toch telkens weer vreemd dat wanneer bewezen is dat BJZ fraudeerde door stukken achter te houden die tegenbewijs zouden leveren (in strijd met het recht en met het McMichael-arrest, EHRM 24-2-95)
  dit zelfde BJZ (met dezelfde gezinsvoogd als spil, en hetzelfde 'team') dan mag bepalen van de rechter of
  het kind dan toch teruggeplaatst zou kunnen worden, en
  daarna onderzoekt de rechter niet of opeens nieuwe belastende beweringen vanuit BJZ wel op waarheid berusten en ten goede zijn voor het kind, dat volgens wetenschappers beter-af is thuis, zeker voor de identiteitsfase waarin de opgroeiende psychische klappen krijgt bij het bewust-worden van het leugengedrag van jeugdzorg.

  Waarom wordt de partij die fraudeerde met bewijs (achterhouden, verdraaien) niet vervangen door meer specialistischer deskundigen?
  Rechters, verbreek uw zwijgen.
  Kent u het verschil tussen indiceren (indicatiebesluiten; FJR 2010/92, p.248, BJZ-werk) enerzijds en
  diagnose anderzijds (met degelijker therapie-advies, door een beëdigde arts of specialist/psychiater)???!!!

  BeantwoordenVerwijderen