vrijdag 21 juni 2013

De ‘goede bedoelingen’ van jeugdzorg

Soms treedt er bij mij het verschijnsel op van vermoeidheid en irritatie, bij het voor de zoveelste keer moeten benoemen van de leugens en het machtsmisbruik van Bureau Jeugdzorg. Niet alleen is het onfris om iedere dag van je leven te besteden aan dit onrecht, door de onvermijdelijke consequentie dat er veel schoonheid, liefde en hoopgevende initiatieven van goede mensen aan je gezichtsveld worden onttrokken, maar zelfs binnen de grenzen van het onderwerp ‘jeugdzorg’ is het wel eens de eenzijdigheid die me benauwd. Zijn er dan helemaal geen goede gezinsvoogden? Azen ze echt alleen maar op kinderen?

Leven ze voor geen ander doel dan gezinnen terroriseren en uit elkaar rukken? Nee, dat is niet het standaard beleid en het is ook niet een gedrag waar de beginnende gezinsvoogd mee van start gaat, aan het begin van zijn/haar jeugdzorgloopbaan. In een discussieprogramma van een paar dagen terug, sprak een Gezinshuis-ouder die werkte met criminele jongeren.

Hij had het erover dat het nodig is om meer duidelijkheid te scheppen naar jongeren toe (grenzen stellen) en niet alleen maar op de ‘softe toer’ te blijven. Hij vertelde dat hij best een aantal gezinsvoogden bij jeugdzorg kende, die wel professioneel waren en die wel durfden ‘door te pakken’ (iets in die geest) wat klaarblijkelijk over de hele linie niet gebeurt in deze sector.

Hoewel ik mijn negatieve standpunt over jeugdzorg reeds bepaald heb, kon ik me er toch niet aan onttrekken na te denken over hoe dat er dan uitziet; de professionele en betrokken gezinsvoogd, die het echt goed met jongeren voor heeft. En volgend daaruit, hoe vervelend het wel niet moet zijn om al die negatieve berichtgeving over jeugdzorg te lezen in kranten en op het internet, als je werkelijk met hart en ziel probeert gezinnen te helpen. Er zijn tenslotte toch die 27% jeugdzorgcliënten die wel verbetering ervaren door bemoeienis van BJZ.

Toevalstreffer

Ik ben er laatst zelf nog eentje tegen gekomen. Nota bene mijn ex buurman, die tot mijn grote ontzetting vertelde dat hij van plan was om jeugdzorg nog een keer te bellen, omdat de vorige keer hem goed was bevallen! Mijn vrouw en ik hebben hem voor de zekerheid natuurlijk ook maar even attent gemaakt op Jeugdzorg Dark horse, met de suggestie dat deze BJz-medewerker een toevalstreffer kan zijn geweest. Aan de andere kant is het ook niet ondenkbaar, dat wanneer iemand met een positieve verwachting Bureau Jeugdzorg binnenloopt, hij door zijn open houding de jeugdzorgmedewerker het gevoel geeft nuttig en belangrijk te zijn, waardoor er per abuis een heel werkbare relatie ontstaat. Die dingen komen natuurlijk voor.
Maar waarom hebben de meeste mensen die jeugdzorg uit eigen ervaring kennen dan zulke negatieve associaties bij deze instantie? Ik houdt het er toch maar op dat de opzettelijk vervaagde grens tussen hulpverlening en bestraffing, waardoor de therapeutische openheid van de cliënt wordt misbruikt in het justitiële kader, de wortel is waar al het wantrouwen mee verbonden is. Deze vage grens, die bedoeld is om kindermishandeling in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, zorgt er voor dat de hulpverlener met twee petten op naar de cliënt kijkt en dat geeft een onveilig gevoel. Kijkt de BJz-medewerker met de ogen van VWS (helpen) of met de ogen van Justitie (je kind afpakken)? De jeugdbeschermer/ hulpverlener zal als een blije geit roepen ‘een beetje van allebei’, maar die beseft niet hoe dat voelt voor degene aan de andere kant van de streep.

De realiteit van Jeugdzorg

Deze dubbelzinnigheid verkracht het vertrouwen. Je kunt ook niet je vrouw ‘een beetje bedriegen’ en ‘een beetje trouw’ zijn. Je kunt niet je vriend een beetje steunen en hem een beetje verraden. Je wilt dus ook niet met een hulpvraag bij een instantie komen, als de mogelijkheid bestaat dat die instantie de hulpvraag omkeert in een beschuldiging. Je gaat ook niet naar de psycholoog om therapeutisch advies, als die je met één telefoontje kan laten opsluiten in een gesticht.
Je verwacht dat je, hoewel je een hulpvraag hebt, over het geheel genomen als mens gerespecteerd wordt in je autonomie. Je hebt hulp nodig (voor een deel van je leven) maar je bent niet gek. Bij Bureau Jeugdzorg gelden echter heel andere regels. Of je autonomie als mens zal worden gerespecteerd is altijd de vraag (vaak wordt ouders psychische stoornissen verweten zonder onderzoek) en het kind dat gebaat is bij hulp en ondersteuning (voor zijn ouders), kan opeens een object worden dat op de lijst komt voor een onteigeningsprocedure. Want dat is de realiteit van jeugdzorg.

Het gaat bij een normale therapeut om de vraag hoe je als cliënt dingen beleeft en die beleving strookt niet altijd met de werkelijkheid. De therapeut probeert jouw beleving van dingen beter te laten aansluiten op de werkelijkheid waarin je leeft, zodat je  er beter tegen opgewassen bent en ook meer kansen ziet voor jezelf om er invloed op uit te oefenen. Bij jeugdzorg is het andersom. Zij hebben een bepaalde beleving en die staat vaak ver af van de feitelijke situatie. Nu zien ze het als hun taak, om de feiten zodanig om te buigen dat ze beter passen bij hun eigen beleving. Hierdoor zijn ze beter tegen de protesterende cliënt opgewassen en het geeft ze bij de kinderrechter veel meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Protesterende ouders zijn 'moeilijke mensen'
In hoeveel van de gevallen is de welwillende houding van jeugdzorg, die zo begaan is met kwetsbare kinderen niet een schijnvertoning? Mensen die het echt goed met kinderen voor hebben (en hun gezinnen) houden het bij jeugdzorg meestal niet zo lang vol. Een belangrijke klacht van BJz-medewerkers was bijvoorbeeld dat er door het management niet gekeken wordt naar case-zwaarte. Dat betekent dat er voor de lichte gevallen net zo veel (weinig) tijd beschikbaar is als voor gezinnen met een ingewikkelde problematiek. Hierdoor zijn inschattingsfouten haast niet te vermijden en we weten allemaal hoe goed jeugdzorg kan omgaan met haar eigen fouten. Is het oordeel over een gezin eenmaal geveld, op grond van feiten of verzinsels dan zullen ze net zo lang hun zin doordrijven tot ze de hele boel onder hun controle hebben. Protesterende ouders zijn per definitie ‘moeilijke mensen’ die hun kinderen in gevaar brengen door niet met het juridiserende monster te willen ‘samenwerken’.

Een mooi voorbeeld van de valsheid van jeugdzorg, was het optreden van  Sprokkereef, Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Utrecht, in een programma over de klachten van pleegouders (over jeugdzorg). Hij presteerde het om in die uitzending wel twee maal nadrukkelijk te verklaren dat kinderen het beste af zijn bij hun eigen ouders en dat daarom de gezinsvoogd wel eens tegen de wensen van pleegouders moet ingaan. Het gaat immers toch om het ‘belang van het kind’.

Nu is het leuke dat ouders van wie het kind is afgenomen, precies hetzelfde te horen krijgen, maar dan in omgekeerde richting. ‘Het gaat allemaal om het belang van het kind’ wordt hen gezegd en in de meeste gevallen waarin jeugdzorg ingrijpt, zijn de kinderen ‘veel beter af in het veilige en pedagogisch verantwoorde pleeggezin’. Het is maar net van welke kant de klachten komen, hoe jeugdzorg haar keuze bepaald over de vraag waar kinderen het beste af zijn. Klagen de biologische ouders, dan zijn pleeggezinnen veel beter. Klagen de pleegouders over de tegenwerking van jeugdzorg en het beschadigen van het belang van het (uit huis geplaatste) kind, dan heeft terugplaatsing bij de eigen ouders opeens de voorkeur. Erg geloofwaardig is dat niet, maar per crisis neemt jeugdzorg de voor haar meest voordelige positie in.

Schokkende willekeurigheid

Als de rechter oordeelt in het voordeel van de biologische ouders, kan jeugdzorg het oordeel van de rechter naast zich neerleggen (want als pedagogen weten zij het toch beter), maar als jeugdzorg wordt aangevallen op haar ondeskundigheid en onjuiste maatregelen, verschuilt ze zich achter het oordeel van diezelfde kinderrechter die ‘het nu eenmaal heeft besloten”. Een schokkend voorbeeld van die willekeurigheid was de zaak van het uit huis geplaatste kind dat in het pleeggezin werd misbruikt. Toen ten lange leste dit misbruik toch bekend raakte, werd het kind in paniek door jeugdzorg teruggeplaatst bij de biologische ouders. Zo ‘gevaarlijk’ waren de biologische ouders dus en zo veilig was het pleeggezin!
Een ander belangrijk punt die de geloofwaardigheid van jeugdzorg ondermijnt, is de eenzijdige nadruk op de preventie en het ontbreken van evaluatie bij het eigen handelen.  Het onterecht uit huis plaatsen van kinderen wordt stelselmatig verdedigd met ‘zorgen om de veiligheid’, waarbij het criterium is dat je beter een kind uit huis kan plaatsen waar naderhand niets mee aan de hand bleek te zijn, dan dat je een kind thuis laat in een twijfelachtige situatie, om later te zien gebeuren dat het kind zwaar wordt mishandeld of zelfs gedood.

Dat zou in principe een juiste gedachte zijn, ware het niet dat op de eerste plaats een uithuisplaatsing zelf niet zonder (ernstig) gevaar is en ten tweede dat achteraf in veel gevallen helemaal nooit duidelijk wordt dat de uithuisplaatsing onterecht was, omdat jeugdzorg in die gevallen de aandacht vaak snel weet af te leiden naar ’andere zorgen’ om het kind. Ze gaan futiliteiten uitvergroten, of verzinsels in de strijd gooien om te maskeren dat er onjuist is gehandeld. Een onderzoek achteraf binnen een redelijke termijn, naar de noodzaak van de uithuisplaatsing op basis van acute zorg komt er vaak niet, want er zijn genoeg andere mogelijkheden om een kind vast te houden, als men er in eerste instantie flink naast zat.

Protocollen en signaleringsmethoden
Volgens mij spelen er voortdurend twee principes die in de jeugdzorg tegen elkaar inwerken en waar ouders en kinderen de dupe van worden. Aan de ene kant werken er bij jeugdzorg gezinsvoogden die graag een goede band met hun cliënt hebben en die (ook door jeugdigheid en te weinig levenservaring) bepaalde problemen onderschatten of niet durven door te pakken bij concrete bedreiging voor een kind. En aan de andere kant is er de groep die met alle mogelijke middelen de handelingsverlegenheid van hun collega’s proberen te overwinnen, door ze te overladen met protocollen en signaleringsmethoden en door om de haverklap te roepen dat er in iedere klas twee, tot drie mishandelde kinderen zijn.

Gevolg hiervan is dat de meer menselijke hulpverleners het gevoel hebben dat ze tekort schieten en geweldig gaan overcompenseren (‘zo is het mij gezegd, zo moet ik het doen’) terwijl de havikken in de sector zichzelf iedere dag kunnen opgeilen met weer de zoveelste opsporings- of signaleringsmethode, wetende dat ze het politiek klimaat mee hebben. En wat de oorspronkelijke bedoeling was van de hulpverlener, doet er ook eigenlijk niet zoveel meer toe als de monsterlijke machine eenmaal in beweging is. Als er te weinig ‘checks and balances’ zijn ingebouwd (ze spreken er wel over, maar waar zijn ze dan?) zullen we nooit weten of de goede bedoelingen hun doel hebben bereikt.
De filosoof Henk Oosterling zei het in en tv-debat heel mooi: ”Relaties worden uiteindelijk bevraagd op hun verantwoordelijkheid om grenzen te stellen aan hun bestaan.” Hij bedoelde daarmee dat er in onze samenleving een chronisch gebrek is aan het vermogen van mensen om dingen nog in de juiste verhoudingen te zien. Voornamelijk omdat we in een virtuele wereld zijn gaan leven en geen fysiek contact meer hebben met de werkelijkheid.

Waar is de proportionaliteit?

Jongeren weten vaak niet meer waar iets vandaan komt, wie het gemaakt heeft, hoeveel moeite en toewijding ergens in gestoken is en hoe je iets kunt opbouwen, cultiveren en onderhouden voor een uiteindelijk mooi resultaat. Dingen bestaan niet zomaar, maar kennen een hele ontwikkelingsweg en daar zijn werkelijk bestaande mensen verantwoordelijk voor. Als kinderen dat niet vroeg wordt bijgebracht is zijn visie, dan voelen ze zich ook niet verbonden met de hen omringende wereld. En als ze zelf niet op verschillende manier deelnemen aan dat proces en de verschillende fazen ervan leren kennen, kunnen ze ook nooit goed bepalen wat ze willen en waar ze in hun leven invulling aan willen geven. Het gaat om het daadwerkelijke contact, om het ervaren van grenzen. Dat geeft het vermogen om dingen in de juiste verhouding te zien.
En waar is de proportionaliteit, dat zien van de juiste verhoudingen, binnen de jeugdzorg? Zorgen om het kind staan niet in verhouding tot wat dan ook. Hysterisch wordt door de ene jeugdzorgwerker meteen gedacht aan het allerergste scenario en de andere vindt dat er in een soortgelijke situatie ‘niets aan de hand’ is. ‘Wetenschappelijk getoetste’ instrumenten als het ‘niet-pluisgevoel’, ‘onderbuikgevoel’ en het ‘vermoeden’ geven vaak de doorslag. Nog belangrijker dan de theoretische zorgen, is het ontbreken van concrete toetsing van wat men denkt te hebben waargenomen. De juridische macht van jeugdzorg, door de suggestie van professionaliteit, voorkomt dat dit soort onderzoeken plaatst vinden.

‘Geen gelijk, dan toch gelijk’. Behalve wanneer er eens een wakkere rechter tussen zit, die het doorheeft wanneer jeugdzorg het wel heel bont maakt met haar ongefundeerde beschuldigingen. Bijzonder storend is dat de macht van jeugdzorg ertoe leidt dat de statistieken vervalst raken, doordat men met opgelegde hulptrajecten (‘drang’: anders kindje kwijt) het lijkt alsof er in al die gevallen ‘iets aan de hand was’ enkel en alleen omdat de ouders met de chantage hebben ingestemd. Het accepteren van het hulptraject, om te voorkomen dat het kind uit huis wordt geplaatst, levert statistisch het geven op dat er iets aan de hand was, ook als het geheel en al op ingebeelde zorgen berustte. Zo kun je politici wel voor je karretje spannen.

Niet veel
Dit alles gezegd hebbende, kom ik weer tot mijn oorspronkelijke vraag ‘Hoeveel sympathie zou ik moeten hebben voor de gezinsvoogden of AMK-medewerkers die het wél goed bedoelen?’ Antwoord: Niet veel, want dat ze zich met hart en ziel inzetten voor ouders en kinderen, laat onverlet dat de kans te groot is voor mensen die bij jeugdzorg aankloppen met een hulpvraag of die er onvrijwillig mee te maken krijgen via een melding, dat ze de verkeerde tegen het lijf lopen. Zo’n onvolwassen stumper die doet wat hem/haar opgedragen wordt zonder rekening te houden met de concrete situatie , of iemand die bij therapeutische weerstand van de cliënt de verleiding niet kan weerstaan om misbruik te maken van de eigen positie. (Het niet begrijpen van de dynamiek in het hulpverleningsproces, of het niet hoeven te begrijpen juist omdat de hulpvraag ook geherformuleerd kan worden tot een risico-vraag!)
Het blijft voor mij onduidelijk waarom er niet een striktere scheiding komt tussen hulpverlening en mishandelingpreventie, zodat de hulpvrager niet langer gecriminaliseerd kan worden en de mishandelaar niet teveel sympathie krijgt als zijnde ‘patiënt’. Als het zo gegroeid is dat AMK/BJz veel van de taken van de Raad voor de Kinderbescherming hebben overgenomen, waardoor deze laatste haar controlerende taak verliest, schaf haar dan niet af. Breng de Raad terug naar haar kerntaak van mishandeling opsporen en laat jeugdzorg meer hulp bieden. Dan is er en een betere scheiding tussen aan de ene kant crimineel gedrag van ouders en aan de andere kant opvoedingsvragen (+ kindeigen problematiek) en kan er op den duur meer vertrouwen komen in de hulpverlening, terwijl het voor echt bedreigde kinderen veiliger wordt.

Schijnvertoning

Het inbouwen van een zelfcontrolerende functie binnen een nieuwe jeugdzorg is natuurlijk een schijnvertoning. Je kunt de jeugdbeschermers net zo goed meteen een blanco check geven…Maar de overmatige subjectiviteit bij het beschermen van jeugdigen, die het onvermijdelijke gevolg is van de weigering van BJz en de Raad om de hypothetische ontwikkelingsbedreiging materieel te toetsen, maken deze scheiding natuurlijk onmogelijk. Ze zijn beiden even subjectief en ‘schuld’ of ‘onschuld’ van ouders zijn in de praktijk vaak beiden niet gefundeerd. 
Het is in het licht van de criminalisering van ouders  opmerkelijk te noemen, dat bij het afwijzen van verzoeken om goed diagnostisch onderzoek te doen bij het kind, vaak gebrekkige financiën als motief genoemd worden door BJz. Terwijl datzelfde BJz wel het voorstel doet om standaard ouders psychiatrisch te laten onderzoeken, bij mishandelingvermoeden. Want dat kost natuurlijk geen geld! Het patroon dat we hierbij ontwaren is dat er om meer kinderen binnen te harken, kosten noch moeite gespaard worden, maar bij het hulp bieden aan kinderen krijgen we categorisch te maken met wachtlijsten. (Die ze weer kunnen gebruiken om meer geld uit politici te persen)

Weigering om eigen ongelijk toe te geven

Nee, ik heb geen sympathie voor jeugdzorg, ook al gaan er wel eens dingen goed. Een goede chirurg is ook niet iemand die ‘wel eens’ iemand goed opereert. Een goede loodgieter installeert ook niet ‘zo af een toe’ een goede leiding. De bakker heeft niet ook een paar goede  broden, tussen de aangebrande rotzooi.

Er gaat teveel mis in de jeugdzorg om zich te mogen voorstaan op de professionaliteit, waar ze vaker hoog over opgeven uit zelfbescherming, dan vanwege de feitelijke gesteldheid ervan. Zeer ergerlijk aan BJz is de pertinente weigering om het eigen ongelijk toe te geven en de veroorzaakte schade te herstellen. Want dan, meent jeugdzorg, zal de wereld vergaan. Dan verliest zij al haar geloofwaardigheid. Niet tegenover haar cliëntenbestand, maar tegenover de buitenwereld die nog niet de toevallige pech heeft gehad in het AMK-vizier te zijn gekomen.  Bij de eigen cliënten vindt BJz vanzelfsprekend geen krediet, maar dat is ook niet nodig.

Het is de kunst om die ‘bozige mensen’ voor hen die nog niet met jeugdzorg bekend zijn, af te schilderen als een beetje instabiele rare mensen, die (helaas) niet weten wat voor hun eigen kind het beste is. Dat zulke ouders ook bestaan, maakt het makkelijk om de normale ouders die serieuze klachten hebben onschadelijk te maken, door ze met de ‘psychiatrische gevallen’ te associëren. Dat is de lafheid en de smerigheid van jeugdzorg.
Hoeveel goede bedoelingen sommige van hen ook schijnen te hebben, het blijft een feit dat dit soort praktijken maar doorgaan. Niet alleen komen er iedere keer weer van die ten hemel schreiende gevallen bij, ook de oude zaken worden maar niet tot een oplossing gebracht. En dat is de enige weg om werkelijk vooruit te komen. Niet door nog een keer te gaan nadenken over hoe het jeugdzorgimago te verbeteren is in de media, maar door schade te herstellen. Door te stoppen met de vlucht naar voren. Door rekenschap af te leggen over wat je fout hebt gedaan en niet te blijven mekkeren dat je het ‘ook nooit goed doet’ net alsof de eigen psychische gesteldheid belangrijker is dan het resultaat van je handelingen. Bij mijn weten krijgen studenten nog steeds geen diploma’s voor goede bedoelingen en bij de meeste bedrijven krijgen werknemers er ook niet voor betaald.

Sven Snijer

10 opmerkingen:

 1. Bedankt voor deze bespiegelingen Sven. Ik ben het zo met je eens. Het immorele gedrag zou ik van mijn eigen kinderen beslist niet accepteren. Zeggen dat je iemand gaat helpen en je dan in een juridische nachtmerrie storten is een ultieme vorm van verraad. Ik dacht dat mijn kinderen met autisme rigide waren tot ik geconfronteerd werd met de rigiditeit van de 'hulpverlening'. Uiteindelijk zijn je burgerrechten en je mensenrechten in het geding en als je dat zelf niet meegemaakt hebt kun je dat nauwelijks geloven. Tegenwoordig zie ik het realistischer. Hulpverlening, school en instanties zijn een kans en een risico. Niet te vertrouwen en op gepaste afstand te houden. Helaas kun je er niet omheen met een paar kinderen met autisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bedankt Sven! Ik ben 10 jaar geleden moeder geworden. Helaas ook 10 jaar gescheiden en alleenstaand. Dat is allemaal al heel wat om te verwerken. Daarnaast werd ik compleet in snippers gescheurd door opgedrongen onderhandelingen/gesprekken/discussies/zittingen met notarissen, advocaten, rechters, Bureau Jeugdzorg-medewerkers, gezinsvoogden, raadsonderzoekers etc. Ik heb echt de handdoek in de ring gegooid. Hallo, ik heb gekozen voor het moederschap en ben daarbij in de steek gelaten. En dan nog ben ik met hart en plezier mamma. Ik wil me bezig houden met mijn gezin en opvoeden. Met kinderdingen en ouderzaken. Voor eindeloos onderhandelen met alle partijen die zich opdringen, daar ben ik niet tegen opgewassen en dat is ook nooit mijn keuze geweest. Maar van wie wel? Wie kiest daar wel voor? Het wordt je gewoon opgedrongen, an offer you can not refuse. En als je het spel niet meespeelt waarbij ouders en kinderen altijd verliezen, dan wordt je alles ontnomen. Dan ben je een slechte ouder. Ik weet zeker dat steeds meer ouders zo verschrikkelijk hier op afknappen. Een scheiding is bijvoorbeeld al ingrijpend genoeg. Waarom moet al die flauwekul erbij die uiteindelijk niets bijdragen aan het gezinsleven, ouderschap, vreugde, leven en harmonie. Mamma zijn, dat ben ik uit mijn hart en ziel. Hulp??? LOL, met dit systeem inderdaad? Gesprekken voeren is al een dagtaak. Bij het niet mee-spelen alle rechten ontnomen. Inderdaad gewoon verraad van je medemens. En uiteindelijk verraad van je eigen menselijkheid, zij uit dit niet werkende en falende systeem van Jeugdzorg. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Ook met degene die menen dit systeem te moeten verdedigen, omdat de hypotheek betaald kan worden met opgedrongen mensenleed.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Erg helder en uitgebreid stuk tekst. Er gaat ''weleens'' wat goed in de jeugdzorg dat is zeer zeldzaam te noemen. 4 juli wordt de petitie uitgereikt in Den Haag en dan wordt wellicht duidelijk dat het niet een paar incompetente ouders zijn die ''slechts'' aan het klagen zijn. Het gaat hier om handtekeningen van personen die weten wat jeugdzorg doet en de hel is niks vergeleken met jeugdzorg(zacht uigedrukt). Mijn dochter wordt al een jaar lang ongegrond bij me vandaan gehouden en leef door jeugdzorg al een jaar lang met pijn, verdriet, ongeloof. In de ochtend is het eerste wat in mijn hoofd schiet dat mijn dochter vandaag weer bij me vandaag wordt gehouden, vervolgens schiet jeugdzorg weer door mijn hoofd en het is niet alleen ik die eronder lijdt ook mijn gehele familie, wanneer wordt onze schreeuw gehoord?. Het is pure geestelijke mishandeling waar jeugdzorg/bjz mee bezig is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Leef met je mee, herken het. Heb het ook ondergaan. Mijn kind vroeg later bij terugkomst na het winnen van UHP; "mama, heb jij ook zo gehuild toen BJZ en de politie mij kwamen weghalen?" Ik schoot weer in tranen. De somatische klachten traden op bij kind in de jeugdzorginstelling als bij ouders. Aankomen, hoge bloeddruk, suiker erbij, hoofdpijn, druk op de kaken, slecht slapen, verdriet, zorgen om je kind ... en je kind wilt terug naar huis maar wordt niet gehoord. We hebben er nog steeds last van. De OTS is blijven hangen om de verkeerde redenen die er nooit had mogen zijn. Die martelaren zijn geen mensen, ze hebben geen ziel. Je ziet wat geld met mensen doet. Voor beiden wens ik bevrijding toe.

   Verwijderen
 4. Geestelijke mishandeling, dat is wel het goede woord voor deze praktijken. De pijn die je voelt is nergens mee te vergelijken. Je begint als ouder met blijdschap en goede bedoelingen en het eindigt met pech in een totale verstokenheid van enig contact. Wat is nog het verschil met de dwaze moeders van toen en de ouders die nu zo dwalend door het leven gaan zonder hun kinderen. Je weet niets, je hoort niets en het valt niet te begrijpen. Alsof je hart uit je lijf is gerukt voor een deel. En de onverschilligheid die er heerst, verschrikkelijk. De grootste ziekte die er heerst onder dit volk werkzaam in de sector: totaal gebrek aan enige empathie of gevoel van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de acties. Begin er nooit aan BJZ. Voorkomen is beter als genezen! Kind wordt verkocht en verhandeld, gestimuleerd door de gigantische bedragen in er deze "zorg" omgaan. Verschrikkelijk echt...zonder waarheidsvinding, dus volledig vogelvrij verklaard in hun handelen. Ze kunnen doen wat ze willen (en dat doen ze dus ook). En er valt niet tegen op te vechten tegen dit enorme machtsblok. Want rechten vallen al weg door "het niet aan waarheidsvinding te hoeven doen en alles kunnen bedenken zonder hoor/wederhoor en maatregelen nemen zonder er dus rechtsgrond voor hoeft te zijn (zonder feiten te checken). Zo laag...zo onmenselijk..zo akelig. Ongelooflijk wat mensen elkaar aan kunnen doen vanuit fin./onzuivere motieven. Sterkte Anoniem, ik weet wat je voelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Angst.

  Zodra ik wakker wordt golft er een enorme angst door mijn hele lijf.

  Afschuwelijk.

  Het AMK heeft besloten een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Inmiddels zijn we er volledig van doordrongen dat het AMK totaal niet in ons of ons kind geïnteresseerd is. Zelfs de schijn houden ze niet op. Ze informeren niet eens hoe het met ons gaat, maar verklaren plompverloren dat ze de RvdK in gaan lichten.
  Het concept verslag wemelt van de insinuaties, waaruit zou moeten blijken dat er erg veel risicofactoren voor het onbelemmerd opgroeien van ons kind zijn.
  Er schieten mij 2 dingen te binnen:

  De angst die ik voel, moeten Joden in WOII gevoeld hebben. Constant de dreiging van deportatie boven je hoofd, die je leven kapot zal maken. Het koffertje om mee te nemen staat klaar.

  Ik las een verhaal van een Irakese arts ten tijd van het bewind van Saddam Hoessein. Deze arts had iets verkeerd gedaan en moest gestraft worden. Zijn hand zou afgehakt worden. Het zou netjes in het ziekenhuis gebeuren. De avond voor de voltrekking van het vonnis, nam hij, samen met zijn familie, afscheid van zijn hand.

  Zo voel je je als je kind uit huis geplaatst gaat worden. Alsof er een stuk van je afgehakt wordt. De angst is overheersend. Slapeloosheid, buikpijn, misselijkheid en die afschuwelijke enorme angst.

  Jeugdzorg Nederland is verantwoordelijk voor ongelooflijk veel schade aan gezinnen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Alhoewel het AMK een onderdeel is van BJZ, vaak ook in het zelfde gebouw zit en het zelfde briefpapier hanteert, heeft het alleen de taak om 'meldingen' te registreren, ook anonieme-treiter-meldingen. (Het AMK krijgt subsidie uit staatskas afhankelijk van het aantal verwerkte meldingen, daarom ook die TV-spots!) Zij maken daar rapporten van om door te sturen naar de RvdK, Dan begint vaak het grote overschrijven: de Raad doet ook al niet aan waarheidsvinding, schrijft het AMK-rapport vaak letterlijk over tot een 'raadsonderzoek', de Raad gaat vervolgens naar de rechter om en OTS te vragen (of UHP) en dan krijgt u BJZ op uw dak, met daarin een hulpverleningsplan met de 'zorgen'...en men zegt er dan zo leuk bij: 'dit is gebleken uit onderzoek van de Raad'...Dat dit de zelfde onwaarheden waren als in het oorspronkelijke AMK-rapport... daar over kan u een paar jaar strijd leveren in rechtszaken en klachtenprocedures... Dat dit ouders tot wanhoop brengt en financieel ruïneert is vele ouders inmiddels duidelijk, Buitenstaanders kunnen zich dit niet voorstellen... Overigens: als u door de procedures financieel en emotioneel geruïneerd bent/wordt, laat dit NIET blijken aan BJZ, dat is weer een argument om uw kinderen uit huis te plaatsen!

   U veel sterkte wensend,

   Nico Mul

   Verwijderen
 6. als een kind seksueel misbruikt wordt/ verkracht wordt in een gezin dan wordt er ingegrepen (hopen we)
  "Als een kind seksueel misbruikt wordt/verkracht wordt in een jeugdzorg instelling, dan is het toegestaan".
  aldus:

  Kinderbescherming Groningen (oa. dhr.K. en Bianca H.)grepen niet in!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Tijdens een bespreking met BJZ vermeldde een g.v. (om aan te geven dat zij verhinderd was) dat zij op de donderdagmiddag in een permanente overlegsituatie met de Raad voor de Kinderbescherming zat. Dan weet je het wel.

  Dat gevoegd bij het feit dat kinderrechters en BJZ een vooroverleg hebben, voorafgaand aan de zitting, dan zie je hoe de raderen lopen: Er is geen scheiding van functies meer.

  "Ons kent ons":

  Wat te zeggen van de (vrouwelijke) kinderrechter die aan het einde van een zitting zei tegen de gezinsvoogdes: "Tot zondag"? Je denkt toch niet dat er op zondag een zitting op de rechtbank plaatsvindt? Dit zijn vriendinnen die geen professionele afstand hebben. Dit laatste is menselijk gezien niet mogelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Conclusie van een vrouw die hoorde over de feitelijke misstanden bij BJZ.:

  "Als BJZ boven de wet staat, dan is er geen wet".

  BeantwoordenVerwijderen