woensdag 26 juni 2013

De TRANSITIE: ouders-2


De ouders weggeveegd..… a.u.b. geen kritiek op jeugdzorg!


Jeugdzorg Darkhorse + is wars van commercie, en plaatst daarom ook geen artikelen met links die ook maar enigszins met geldzaken van doen hebben. 

Er werpt zich opeens een zogenaamde 'ouder-aliantie' op die in hun kennismakingsartikel allerlei zaken publiceert die door Dark-Horse medewerkers naar voren zijn gebracht en vervolgens doen zij voorkomen alsof ZIJ alle ouders in Nederland vertegenwoordigen die te maken hebben met  BJZ en dergelijke instellingen.

In feite zijn het alleen en uitsluitend ouders die gewoonweg een geldelijk belang hebben met hetgeen zij voorstaan: er moeten MEER DIAGNOSEN ADHD en dergelijke (waar kinderen liefst zo snel mogelijk van af willen als ze 18 zijn, omdat dit schadelijk werkt bij rijbewijs, werk en toekomst!) op kinderen geplakt worden, zodat er meer behandeld kan worden en vooral MEER PGB's (Let wel: die zogenaamde 'persoonlijke begeleiding' kan men 50 €/uur voor claimen in het PGB, dat soms wel de 4000 €/ MAAND kan bedragen, afhankelijk van de 'ernst' van de situatie) … Na het artikel zal ik verder mijn beweringen motiveren.
Om die reden werd een artikel door mij geweigerd te plaatsen.  Ik ga dit nu toch doen.  Hier onder het aangeboden artikel:

Oproep voor ouders

Vanaf 1 januari 2015 gaan de gemeenten de zorg rond het kind regelen. Gemeenten zullen veelal op preventie en eigen kracht inzetten. Dit is een goede zaak. Echter waar sprake is van een specialistische zorgvraag, bijvoorbeeld voor kinderen met een (verkeers)trauma, ADHD, autisme, een eetstoornis of slachtoffers van huiselijk geweld, zou dit getuigen van onkunde en onbegrip.
Daarom kan en mag de kinder- en jeugdpsychiatrie (nog) niet uit de verzekerde zorg!

Het is nog niet te laat. Wij vinden dat ouders gehoord moeten worden binnen dit bezuinigingsplan. Er ligt hoofdelijke aansprakelijkheid die wij dragen over het welzijn van onze kinderen.
Vindt u dit ook en wilt u ons ondersteunen, dan kunt u de petitie tekenen (www.petitiejeugdggz.nl). Ook kunt u uw motivatie sturen naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (cie.vws@tweedekamer.nl). Deze brieven worden daadwerkelijk gelezen.
Help ons mee en geef onze kinderen een stem door aan te geven waar knelpunten liggen, maar ook waar wij kansen zien. Laat uw reactie achter middels het contactformulier, Facebook of Twitter. Wij bundelen alle reacties met de intentie deze te kunnen overhandigen aan de minister.

Feiten en zorgen omtrent de transitie Jeugdzorg

Gemeenten staan aan de vooravond van een grote verandering binnen de jeugdzorg. Daar waar de kinder- en jeugdpsychiatrie nu nog een verzekerde is, zal vanaf 1 januari 2015 de gemeenten de zorg rond onze kinderen regelen. Er zal veelal op preventie en eigen kracht worden ingezet waarbij wij willen weten hoe gemeenten de zorg regelen van kinderen met een (o.a. verkeers)trauma, ernstige depressieve gevoelens, ADHD, een eetstoornis, autisme, slachtoffer van (ernstig) misbruik en/of huiselijk geweld enzovoorts. Hier is sprake van een specialistische zorgvraag. In te zetten op preventie en/of eigen kracht is prima maar alleen daar vanuit gaan zou getuigen van onkunde en onbegrip.
Met de transitie worden de waarborgen voor de cliënten sterk verminderd. Het is namelijk niet zeker of jongeren hun vaste behandelaar of begeleider straks ook kunnen behouden. Wij hebben reële zorgen omtrent passende zorg en of het hulpaanbod toereikend zal zijn voor onze kinderen. Het is goed mogelijk dat de gemeente het juiste type zorg niet heeft ingekocht, het budget niet (meer) toereikend is of dat gemeenten het geld anders gaan besteden. Daarnaast kennen gemeenten straks geen leveringsplicht(!).
Hoe zou het geregeld moeten worden

·       Zéér deskundige (academisch geschoolde) inzet aan de poort bij forse pedagogische en/of
        psychiatrische problematiek.

·       Bevindingen van ‘horen zeggen’ (derden) niet langer registreren, maar als aanleiding zien voor
        nader onderzoek.

·       Derden (‘van horen zeggen’) niet meenemen in een proces als deze niet bevestigend zijn. Dit
         leidt tot onnodige misstappen binnen de Jeugdzorg waardoor ouders zich wanhopig en
         rechteloos voelen.

Voorwaarden voor succes

·       Uitgaan vanuit het perspectief en belang van de ouders.

·       Academisch gekwalificeerde professionals aan de poort (!).

·       Het huidige jeugdzorg personeel beter toerusten; doel eigen kracht van ouders en kinderen
         leren zien, respecteren en meer benutten.

·       Duidelijkheid omtrent rechts(positie) van ouders en kinderen met als doel vertrouwen krijgen in
         het systeem van jeugdzorg.

·       Enkel op informatie uit gedegen onderzoek (feitencheck) door wetenschappelijk geschoolde
         jeugdprofessionals af gaan in plaats van ‘horen zeggen’ door derden.

·       Ouders binnen de jeugdzorg het recht op een second opinion geven.

·       Aandacht naar de noodzakelijke samenhang en integrale aanpak binnen het gehele sociale
        domein, inclusief passend onderwijs.

·       Ervaringsdeskundigen (ouders, cliënten en familie) een rol geven in visitatiecommissies.

·       En tot slot: een transparante en gevalideerde werkwijze creëren die zowel gecontroleerd als
         getoetst kan worden.

Initiatiefnemers van deze ouderalliantie zijn:

Desiree van Doremalen (o.a. Ouders Online) woordvoerder Jeugdzorg en waar nodig jeugdGGZ
06-11600310

Angelique Bergsma (o.a Platform Verontruste Ouders, Balans) woordvoerder jeugdGGZ
06-51366603
Anne-Miek Wijnbergen (o.a. Platform Verontruste Ouders)

Ranada van Kralingen (maakt zich o.a. sterk voor een betere rechtspositie voor gezinnen binnen het familierecht)
06-54247733

Ondersteuners van dit ouderinitiatief zijn onder andere:

Ouders Online.nl
www.oudersonline.nl

Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag
www.balansdigitaal.nl

Platform Verontruste Ouders
www.ouderplatformverontrusteouders.blogspot.nl

Stichting SUZAN!¡
www.adhdlifestylemagazine.nl 


Wie zijn wij

Angelique Bergsma, alleengaande ouder, 2 kinderen (8 en 6) oudste autisme/ADHD, jongste ADHD. Vanwege mantelzorgpositie zeer actief werkzaam vanuit de bijstand.
Vanaf medio 2010 o.a. focus op Transitie Jeugdzorg /AWBZ en overige jeugdGGZ gerelateerde zorgkwesties.
Werkzaam voor o.a. Balans, PGB-ambassadeur vanuit Per Saldo, Redactielid ADHD-magazine de SUZAN!¡ en regiomoeder voor Mama Vita Heino (moeders van kinderen met autisme).

Desiree van Doremalen, gehuwd, moeder van 2 kinderen (21 en 18). Beide kinderen bekend met een ggz-diagnose. Jeugdzorgspecialist bij OudersOnline.
Flinke dosis kennis inzake jeugdrecht en gedwongen jeugdzorgkader. Daarbij goed op de hoogte van AWBZ-wet- en regelgeving. Tevens gespecialiseerd in PGB-gerelateerde kwesties in bezwaar en beroep.

Anne-Miek Wijnbergen, gehuwd en moeder van twee kinderen (19 en 17). Oudste diagnose autisme/ADHD met licht verstandelijke beperking, jongste autisme en licht verstandelijke beperking.  Actief als coördinator Eigen Kracht Centrale en SP lid te Diemen. Vanuit Per Saldo PGB-ambassadeur en maatschappelijk zeer actief aangaande zorgkwesties. Ervaringsdeskundige vanwege broer met klassiek autisme met verstandelijke beperking en verblijft in een instelling.Ranada van Kralingen (46), gehuwd en moeder van twee kinderen (14 en 9). Beiden PDD-NOS en dochter ADHD. Begeleidster in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Jeugdzorg ervaringsdeskundige, voormalig redacteur Jeugdzorg Dark horse  (oktober 2011-april 2013) en nu teamlid Jeugdzorg Dark horse Plus. Kritisch actief in Amsterdam met de Transitie Passend Onderwijs en Jeugdzorg. Wil zich sterk maken voor een betere rechtspositie van ouders en kinderen in het familierecht.
 


De enige van dit stel die geen commercieel belang heeft bij de zogenaamd zeer ernstige 'ADHD-problematiek' is Ranada van Kralingen: die krijgt géén PGB's of andere speciale 'zorg in natura' voor haar kinderen (beiden PDD-NOS en een dochter met ADHD), zij redt zichzelf!

De anderen:

'Vereniging Balans': een vereniging die grotendeels bestaat uit behandelaren van ADHD, PDD-NOS, dyslexie, autisme enz enz.  Een hele club therapeuten dus, die grotendeels uit PGB's betaald worden.
Angelique Bergsma en Annemiek Wijnbergen: de 2 'verontruste ouders' die samen met een orthopedagoog de website 'Verontruste ouders' beheren… Ik neem aan dat de verontruste ouders andere ouders naar die orthopedagoog Peter Mol loodsen!

Desiree van Doremalen stelt zichzelf voor, verbonden aan 'Ouders Online' en staat ouders bij in procedures over PGB's.

Zij gaan dus straks alle ouders vertegenwoordigen die te maken hebben met BJZ… MAAR er komt een bericht uit Den Haag (vanuit SP / Nine Kooiman?)…. Er mogen GEEN mensen komen die KRITIEK hebben op BJZ, dus wat doet de groep 'Transitie Jeugdzorg Ouders', ik citeer hun website:

Waar staat TJO voor:
Transitie Jeugdzorg vanuit Ouderperspectief staat voor waarborging en continuïteit van de jeugd-ggz na de overheveling in januari 2015.
TJO staat voor dialoog, reëele gesprekspartners, goede kennis van de inhoud en gericht op de toekomst van onze kinderen.
Ouders willen betere randvoorwaarden, daarom verzoeken wij om uitstel van de overheveling jeugdzorg / jeugd-ggz.

Wat is TJO niet:

TJO is geen actiegroep.
TJO verbind zicht niet aan organisaties / verenigingen met lastige vraagstukken binnen de jeugdzorg / jeugd-ggz.
TJO neemt geen standpunt in aangaande misstanden binnen de jeugdzorg, jeugd-ggz en gezondheidszorg.
TJO zal verzoeken hieromtrent dan ook niet beantwoorden, evenals het aannemen van individuele jeugdzorg-zaken.


Vervolgens wordt Ranada van Kralingen, als enige onafhankelijke, uit de groep gezet, zij zou te kritisch zijn op BJZ….

Ook zo is Ada Busman, de schrijfster van het kritische boek over de WSG, 'ik zal nooit meer stout zijn' niet welkom.
Ook wordt er gewag van gemaakt dat Jeugdzorg Dark horse de regering en politici voor fascisten zouden hebben uitgescholden in een kritisch artikel (en daarom niet welkom zijn!).Terwijl juist Jeugdzorg dark horse de voortrekkers zijn geweest in de kritieken op Jeugdzorg. Leest u onderstaand artikel:

Dit door de vergelijking met de republiek van Weimar op Dh. (Een nog steeds zeer lezenswaardig en actueel artikel!) En dan wordt de tekst van de disclaimer van TJO veranderd in:

Waar staat TJO voor:

Transitie Jeugdzorg vanuit Ouderperspectief staat voor waarborging en continuïteit van de jeugd-ggz na de overheveling in januari 2015.
TJO staat voor dialoog, reëele gesprekspartners, goede kennis van de inhoud en gericht op de toekomst van onze kinderen.
Ouders willen betere randvoorwaarden, daarom verzoeken wij om uitstel van de overheveling jeugdzorg / jeugd-ggz.

Wat is TJO niet: 
TJO is geen actiegroep.
TJO verbindt zich niet aan organisaties / verenigingen met lastige vraagstukken binnen de jeugdzorg / jeugd-ggz.


TJO ontvangt graag uw ervaringsverhalen over de jeugdzorg. Maar we kunnen daar helaas niets mee doen, behalve ze gebruiken als achtergrondinformatie. We hebben niet de tijd en de middelen om voor u persoonlijk aan het werk te gaan. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met stichting KOG.

Verantwoordelijkheid TJO:
Wij willen benadrukken dat TJO geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van ingezonden reacties onder Nieuws en Blogs.
Tevens behoud TJO zich het recht voor om grove, kwetsende, danwel belastende teksten te verwijderen van de website.
 
Mijn verbazing is GRENZELOOS: ik dacht dat die TJO bijna alleen uit verenigingen bestond met commerciële belangen nog wel??
Per e-post wist een van de ondersteuners ons te melden dat het mooi was dat zij (TJO) nu konden 'oogsten' wat Jeugdzorg Dark horse gezaaid had…

Of met dat 'oogsten' ook bedoeld werd dat één van de ouders een voorzitterschap werd aangeboden (met uiteraard bijpassend salaris) van een nog te vormen landelijke klachtencommissie, door A. Schellekens / bestuurssecretaris Jeugdzorg-Nederland was niet direct duidelijk….

Nog verbazender is dat TJO de stem van de Nederlandse Ouders die te maken heeft met BJZ gaat vertegenwoordigen, terwijl er géén kritiek geleverd mag worden op het functioneren van BJZ en géén kritiek op het gebrek aan 'waarheidsvinding'… Eén van de ouders stelde zelfs dat ze niet kritisch mag zijn, omdat ze nog kleine kinderen heeft….

Een nadere blik op de website van Suzan leert echt hoe het zit, zie de lijst van medewerkers:  Annemiek Wijnbergen, Angelique Bergsma en NINE KOOIMAN prijken daarop... DAAROM  GEEN KRITIEK op BJZ!

Maar hun vormen nu de 'officiële' gesprekspartner met de overheid over de transitie jeugdzorg en alle kritische ouders staan BUITENSPEL, zijn MONDDOOD….

Deze blog zal niet zwijgen en zal het geluid van ouders aan de hand van de 'Praktijk van Jeugdzorg' blijven publiceren!…..
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)
 


Nico Mul,
(gelukkig met 19 jaar 'praktijkervaring Jz/Kb'/ onafhankelijk en ongehoord….)


Dit is niet de directe plaats voor reacties en opmerkingen, maar voor deze reactie van Dark Horse oprichter en ex-hoofdredacteur Sven Snijer maak ik een uitzondering:

'Hoe kort ook, omgang is een fel venijn
één korrel opium vergalt den wijn'


Het is jammer dat de goedgelovigen hierboven toch niet in staat zijn het verschil te zien tussen tactisch handelen en jezelf in de uitverkoop doen (dan wel jezelf inkopen). Er is een principieel onderscheid bij het aan de ene kant op een bedachtzame manier communiceren en aan de andere kant jezelf laten muilkorven, om onder de voorwaarden van een ander aan te mogen schuiven bij de 'belangrijke mensen'.

Door deze disclaimer heeft TJo haar geloofwaardigheid verloren en kan ze dus ook niet meer fungeren als een ouderplatform die opkomt voor de belangen van alle ouders. Alleen voor de PGB-trekkers. En dat mag, maar benoem jezelf dan anders.

Daarnaast is door de manier waarop één en ander tot stand is gekomen, de term 'mes in de rug' niet misplaatst te noemen. Het is niet zonder reden dat Ranada zelf geen commentaar geeft bij de reacties onder dit artikel, maar dit aan mij overlaat. Voor mij is 'vriendschap' in dit wereldje sowieso een vrij dubieuze term...

Trouw en verraad zijn dingen die gewoon benoemd moeten worden, want het is het één of het ander. Als we dat om pragmatische redenen willen verdoezelen, verzachten en valselijk wijzen op het algemeen belang, terwijl juist dat algemene belang door deze personen zelf verkwanseld wordt ten faveure van een smal en kortstondig succes voor de eigen factie, dan zou dat een teken zijn van zelfmisleiding.

Door je netjes te gedragen en de taal en gewoontes over te nemen van het machtsblok waar tegen gestreden dient te worden, komen de kinderen van Arlette, Maria, of anderen niet terug. Door te overleggen met hen wiens belangen en bedoelingen duidelijk zijn, drink je het gif in dat het eigen denken vertroebeld. Lijmen, inkapselen, belangrijk maken (baantjes en subsidies beloven) is altijd de manier geweest om critici de mond te snoeren waarvan de karaktervastheid nog niet is aangetoond. 'Wiens brood men eet, wiens taal men spreekt'

Sven Snijer


http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/04/iedereen-een-beetje-jeugdbeschermer.html


18 opmerkingen:

 1. Ach heden. Hier zijn 2 tamelijk prominente wetmatigheden aan de orde.
  Het is altijd al lastig gebleken om ouders in de jeugdhulpverlening op een lijn te krijgen. Daarvoor zijn mensen onderling te verschillend ook al hebben ze eenzelfde doel: goede jeugdhulpverlening voor alle kinderen. In elke vereniging, en organisaties, is altijd mensengedoe, maar als het om kinderen gaat lopen de emoties helemaal hoog op.
  Als je mee wilt denken wordt je al te makkelijk ingezogen en worden er concessies van je gevraagd die niet altijd even handig zijn tegenover je achterban. Ga maar eens ergens in de OR zitten of in een klachtencommissie.
  Mijn voorstel is om dit soort verschillen niet op scherp te zetten maar desondanks te blijven samenwerken.
  Jeugdzorg Dark Horse zal gewoon doorgaan met niet aflatend en zonder stroop de realiteit voor ouders en kinderen in de jeugdhulpverlening onverbloemd te benoemen. Hoop ik van harte. Maar ik volg ook het TJO en Ouders Online. Hoe meer stemmen hoe beter. Misschien maar goed ook dat er diversiteit in de ether gehoord blijft.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jongens, blijf alsjeblieft samen werken! Desiree heeft haar sporen verdiend, ze is eerlijk en betrouwbaar. Je mag het dan over zaken niet eens zijn, maar ga het niet op internet uitvechten!

  Het is heel moeilijk om op een lijn te komen, maar die lijn is er wel. Iedereen wil waarheidsvinding en dat er iets aan het klachtenprobleem wordt gedaan. Maar als je opereert in Den Haag dan moet je denken aan mediawijsheden en anders opereren dan bij een website. Dat betekent niet dat TJO van plan is de echte jeugdzorgouders te laten vallen, ze bestaan nog maar net. Als na een paar maanden blijkt dat ze dat doen, ok, dan is kritiek gerechtvaardigd. Maar nu nog niet,

  Ik ben het helemaal eens met bovenstaand commentaar. Ga nou alsjeblieft niet ruzie maken, heb vertrouwen. En realiseer je het logisch is gezien het vele onrecht dat de website Dark Horse fel van leer trekt, zij zien ook hele nare dingen en zaken met kinderen raken mensen tot op het bot.

  Tegelijkertijd kun je niet in Den Haag rondlopen en slim met media zaken doen, als je zo getraumatiseerd bent door de jeugdzorg-ellende. Daarom, heb nou vertrouwen en geef het een kans. Gooi het allemaal op het doel waar iedereen het wel over eens is: waarheidsvinding en een einde aan het disfunctioneren van jeugdzorg.

  En degenen met persoonlijke contacten met TJO, maak het goed. Praat het uit, en realiseer je dat afstand en verschillende rollen innemen heel belangrijk kan zijn. Echt ook voor Dark Horse en weet dat er diverse mensen zijn en ook TJO zelf die echt heel erg Dark Horse gebruiken als inspiratie en steeds willen kijken naar wat er nu speelt en willen vechten voor waarheidsvinding en tegen het machtsmisbruik.

  TJO laat zich adviseren, men weet heel goed dat het risico van ingezogen worden erin zit. Dat men daar alert op moet zijn, men wil dat zelf ook niet en anderen zeggen ook dat Dark Horse belangrijk is. Maar dan moet Dark Horse ook vertrouwen hebben, zaken niet op scherp zetten en gewoon doorgaan met het journalistieke werk. Reken maar dat TJO sparring partners heeft die hen op de gevaren van ingezogen worden wijzen en reken maar dat men zich daar echt tegen probeert te wapenen.

  Tegelijkertijd kan men niet effectief opereren als men geen rekening houdt met de mediawetten en politieke wetten. Je kunt alleen in kranten aandacht krijgen, als je netjes en geduldig bent met journalisten. Idem als het gaat om politieke steun. En dan is het veel beter als het journalistieke medium zaken aandraagt, van leer trekt. En TJO met media en politiek dealt, zolang ze de achterban maar trouw blijven.

  Maar dan moet die achterban wel vertrouwen hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het blijkt net dat TJO ook nog van Desiree is: ex-cliënte die ik enige jaren bijgestaan heb... werkt enige jaren (onbetaald) als specialist in bezwaren in PGB-kwesties... en steekt je nu een mes in de rug: ze sluit de mensen waar ze jaren contact mee had volledig uit...

   TJO gaat met het gedachtegoed van JzDh aan de haal, sluit vervolgens de medewerkers van JzDh als betrokken ouders uit, gaat prat op hunzelf verkopen als 'de oudervertegenwoordiging', bestaat slechts uit een heel stel commerciële personen en gesteund door de vennootschap 'Ouders Online', maar de ouders mogen GEEN KRITIEK op BJZ hebben, dit heeft TJO per e-post en telefoon laten weten.

   Als ouders vertegenwoordigd dienen te worden dan dient die club (stichting / vereniging) open te staan voor ALLE ouders en niet een select gezelschap dat alleen aan de PGB's denkt en eigen, commerciële, belangen. Anders zouden we net zo goed ons direct kunnen aansluiten bij BJZ!
   Alle JzDh medewerkers zijn UITGESLOTEN om welke ouder dan ook te vertegenwoordigen, ook ikzelf (19 jaar ouder-ondersteuner) en een ander die dit al 12 jaar doet...
   ..
   Ik zou hier ook nog de e-post van Justine Pardoen kunnen publiceren, maar laat het even hierbij.

   Ik heb Desiree net aangeraden om zelf maar TJO op te heffen. ZO ga je niet om met mensen waar je 5-2 jaar mee hebt 'samengewerkt'!
   SCHANDELIJK...

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. 'Hoe kort ook, omgang is een fel venijn
   één korrel opium vergalt den wijn'

   Het is jammer dat de goedgelovigen hierboven toch niet in staat zijn het verschil te zien tussen tactisch handelen en jezelf in de uitverkoop doen (dan wel jezelf inkopen). Er is een principieel onderscheid bij het aan de ene kant op een bedachtzame manier communiceren en aan de andere kant jezelf laten muilkorven, om onder de voorwaarden van een ander aan te mogen schuiven bij de 'belangrijke mensen'.

   Door deze disclaimer heeft TJo haar geloofwaardigheid verloren en kan ze dus ook niet meer fungeren als een ouderplatform die opkomt voor de belangen van alle ouders. Alleen voor de PGB-trekkers. En dat mag, maar benoem jezelf dan anders.

   Daarnaast is door de manier waarop één en ander tot stand is gekomen, de term 'mes in de rug' niet misplaatst te noemen. Het is niet zonder reden dat Ranada zelf geen commentaar geeft bij de reacties onder dit artikel, maar dit aan mij overlaat. Voor mij is 'vriendschap' in dit wereldje sowieso een vrij dubieuze term...

   Trouw en verraad zijn dingen die gewoon benoemd moeten worden, want het is het één of het ander. Als we dat om pragmatische redenen willen verdoezelen, verzachten en valselijk wijzen op het algemeen belang, terwijl juist dat algemene belang door deze personen zelf verkwanseld wordt ten faveure van een smal en kortstondig succes voor de eigen factie, dan zou dat een teken zijn van zelfmisleiding.

   Door je netjes te gedragen en de taal en gewoontes over te nemen van het machtsblok waar tegen gestreden dient te worden, komen de kinderen van Arlette, Maria, of anderen niet terug. Door te overleggen met hen wiens belangen en bedoelingen duidelijk zijn, drink je het gif in dat het eigen denken vertroebeld. Lijmen, inkapselen, belangrijk maken (baantjes en subsidies beloven)is altijd de manier geweest om critici de mond te snoeren waarvan de karaktervastheid nog niet is aangetoond. 'Wiens brood men eet, wiens taal men spreekt'

   Sven Snijer

   Verwijderen
 3. TJO komt op voor behoud van de jeugd-GGZ. Jeugdzorg DH komt op voor gezinnen die te maken krijgen met de zorgterreur van RvdK, AMK en BJZ. Dat zijn 2 verschillende zaken. Er is zelfs sprake van een tegenstrijdig belang. TJO wil dat er zoveel mogelijk belasting- en zorggeld in de jeugdzorg gepompt wordt. Want alleen op die manier kan het huidige systeem van overdiagnosticering en PGB's in stand gehouden worden. Het is ook een gemakkelijke manier om het eigen falen als ouder af te wentelen op de overheid. Dit geldt natuurlijk lang niet voor elke ouder met gediagnosticeerde kinderen en een PGB, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we met het diagnosticeren van kinderen volledig zijn doorgeschoten. Als in een gemiddelde schoolklas 1 op de 3 kinderen een etiketje heeft, is er iets ernstig mis. Dat daar ingegrepen wordt, kan ik me goed voorstellen, hoewel ik me afvraag of door het min of meer opheffen van de jeugd-GGZ de juiste weg is gekozen.

  De tweede groep ouders, die gebukt gaat onder de zorgterreur van RvdK, AMK en BJZ, is er juist bij gebaat dat er zo weinig mogelijk belastinggeld in de jeugzorg wordt gepompt zodat de autonomie van de opvoeding weer bij de ouders komt te liggen en niet bij de staat.

  DM

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. **Het is ook een gemakkelijke manier om het eigen falen als ouder af te wentelen op de overheid**

   Wauw, je bent echt een backstabber. Veel plezier met je subsidie spons baantje.
   ZSM heel jeugdzorg bij gemeenten dumpen, gemeente ambtenaren gaan om bewijzen eisen voor de onzin aanvragen van jeugdzorg.
   En als er iets is waar jeugdzorg niet kan, is bewijzen leveren.

   Verwijderen
  2. "Behoudt van j-GGD", mooi, DM.
   Nu de inhoud.... (die is me niet duidelijk.)
   Maar hoe dit "behoud" in te passen in de lopende praktijk van wetgevers en BJZ-lobby??
   ||
   De toegang tot gezondheidszorg (ggd) kan enkel gewaarborgd blijven als gemeenten in de opgedrongen haast van NU (en onder de druk en reclamepraat van JN) 'gemeentelijke diagnosten' inkopen IN PLAATS VAN de voorgeschotelde jeugdzorg.

   Keuze:

   ~ Wanneer de ingang met de inkoop op jeugdzorg-niveau komt, dan heeft de voortzetting van BJZ de macht: "De rechter heeft beslist", is dan hun adagio, "en gemeente, wilt u zo vriendelijk zijn onze declaraties maar te betalen?!".
   Dat wordt voor de gemeenten de WOZ verhogen en de leges.

   ~ Wanneer de ingang met de inkoop op (diagnostisch) GGZ-niveau komt, dan zal deze diagnost onder de WGBO (BW7:446 e.v.) werkend niet snel naar dwangmaatregelen verwijzen, daar het zijn werk is passende behandeltrajecten voor te stellen in overleg met de client.
   OMDAT een jeugdzorgtraject gemiddeld een nulletje meer bedraagt dan een GGZ-traject zal hiermee de gemeente een fikse bezuiniging kunnen doorvoeren.
   En veel dwangleed besparen: vrijwillige hulpverlening in de ingang.
   Een diagnost is be-edigd, en werkt onder toetsbare beroepscode.

   Een voorstel, een alternatief dat nu past in de stroom der versnelling, is:
   Koop niet maar huur. Zet de regionale gekwalificeerde (diagnostische) hulpverleners op een portal-site per gemeente, en laat ouders met zo nodig de huisarts (als primaire toegang) een keuze maken wat hen lijkt te passen.
   Dat komt heel dicht bij de vrijheid die ook arts Nico voor zich ziet.

   In een keer maken we de wereld niet volmaakt (als dat al kan) maar hiermee zijn we aardig in NL op weg en het past in de denkwereld van de ambtenaar.
   Als ouders het maar duidelijk hapklaar voorschotelen, want het laagwaardige alternatief van JN (jeugdzorg) ligt voor hun grijpen!
   Dit kan nu -- praktisch!

   Het is te hopen dat ook TJO deze weg kies omdat dit in aller belang van kinderen en ouders is.
   Klagen helpt niet, weten we.
   Dat is vermorste energie.
   Goed constructief de gemeenten een voorstel geven wel, en vrij direct!
   TS

   Verwijderen
 4. Enthousiast daar mij de uitgangspunten van "Home Start" een goed alternatief leken voor directe en preventieve hulpverlening aan huis, melde ik mij daar aan voor een orienterend gesprek als mogelijk vrijwillige hulpverlener.

  Tijdens het gesprek schetste ik zakelijk mijn bezwaren t.a.v. de werkwijze van BJZ.

  Degene met wie ik het gesprek mocht hebben, vertelde mij op vriendelijke wijze dat ik dan beter niet bij Home Start kon komen werken daar zij samenwerkten bij BJZ.

  Hiermee verviel voor mij de geloofwaardigheid van Home Start.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "MAAR er komt een bericht uit Den Haag (vanuit SP / Nine Kooiman?)…. Er mogen GEEN mensen komen die KRITIEK hebben op BJZ"
  Jeugdzorg, is maar weer eens bewezen, is een splijtzwam in de samenleving.
  Het is vreemd dat het in de transitie niet over de inhoud van jeugdzorg mag gaan en de kritiek daarop. De transitie is juist een kans om daar ook spijkers met koppen te slaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Zowel de jeugd ggz als de jeugdzorg houden zich teveel bezig met kinderen als losstaande entiteit. Te weinig worden de ouders en het gezin, laat staan school en grotere samenleving, betrokken in het oplossingsgericht werken met kinderen.
  Beiden hebben nog een lange weg te gaan en een professionele inhaalslag te maken.
  Het is hoopvol om te zien dat het soms wel lukt en daar zou het om moeten gaan. Niet om die interne verschillen en tegenstellingen.
  In alle gevallen is het zaak om te accepteren dat er door karakterverschillen onmogelijke situaties ontstaan, maar dat er ook psychiatrische ziekten zijn, ook bij kinderen. Dat gesplit over overdiagnositicering leidt ook maar af van waar het werkelijk om gaat. Goede zorg voor ouders en kinderen, voor het gezin. Dienstbaarheid daaraan. En dat het daar vaak aan mankeert geldt voor de jeugd ggz net zo hard als voor de jeugdzorg.
  Ranada, Nico en Sven accepteren terecht niet dat jeugdzorgouders uitgesloten zijn van overleg over de transitie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waar de j-GGD achter jeugdzorg hangt, is die niets waard. Dan is het ook jeugdzorg, immers ze krijgen de beperkende en naar OTS/UHP toeschrijvende opdracht van jeugdzorg.

   Nu de gemeenten wordt opgedrongen met haast hun inkoop te regelen kunnen we als ouders voorstellen om diagnosten in te kopen, die niet achter een juridiserende jeugdzorg hangen, maar gewoon onder de wet WGBO (BW7:446 e.v.) werken, onder hun beroepscode en Inspectie Gz.

   Daar kunnen we NU praktisch wel wat aan doen. TS

   Verwijderen
  2. Dank u! Wij blijven er voor staan: zo min mogelijk 'etiketten plakken' op kinderen en zo min mogelijk overheidsingrijpen in gezinnen. Als er problemen zijn dan is het onze mening dat éérst de ouders beslissen welke hulp en naar welke deskundige. Goede hulp begint immers met vertrouwen en respect! Niet te vergeten: 'een kind heeft TWEE ouders, punt'!
   Nico Mul

   Verwijderen
 7. Wat mij opvalt is dat iedereen op zijn of haar eilandje wil blijven zitten. Iedereen heeft gelijk maar niemand luistert naar elkaar of helpt elkaar.
  Ik heb te maken gekregen met jeugdzorg doordat 2 kinderen autisme hebben waarvan 1 zo moeilijk was en is dat ook jeugdzorg geen raad met hem wist.
  Vanaf zijn 12de kwam jeugdzorg in beeld door de dood van zijn vader en zijn moeilijk gedrag.
  Nu is hij 21 heeft geen enkel voortgezet onderwijs gehad dus geen toekomst. De hulpverlening die er nu is doet wat ze kunnen en ik ook.
  Zijn iq is 119. Hulp of school heeft hij niet gehad sinds jeugdzorg in beeld is gekomen, dit ondanks gewonnen rechtzaken waar jeugdzorg en provincie gedaagden waren.
  Vertel mij als zijn moeder eens waar de juiste hulp voor dit kind te vinden is. Samen staan we sterk alleen kunnen we niets bereiken.
  Nelly

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. U zou dus gebaat zijn geweest met mijn 'model jeugdzorg', waarbij dit uitgaat van éérst diagnostiek door een echte specialist en dan de hulp die die echte specialist begeleid. Ik neem aan dat uw kind van hot naar her is gesleept en de ene jeugdzorg-interventie na de andere heeft gehad en vervolgens vermangeld is in rechtszaken enz. enz. en ondertussen geen onderwijs... en toen hij 18 was, was jeugdzorg niet thuis...
   Heeft u inmiddels jeugdzorg aansprakelijk gesteld voor de geleden schade = schade aan uw kind? (Gisteren was in het nieuws dat advocaten binnenkort met 'No cure-no pay' mogen beginnen in letselschade advocaten. Overigens houd ik mij hier ook mee bezig i.s.m. een advocaat.)
   Zo nodig wil ik hiermee bijstaan en verwijzen naar die advocaat.

   Nico Mul (jeugdzorgdarkhorse2013@gmail.com)

   Verwijderen
  2. Geachte onbekende mevrouw,

   Ik kreeg zo juist een berichtje van een trouwe lezeres van deze blog met het verzoek haar bericht met tips over de mogelijke begeleiding/ behandeling van uw zoon. Ik mag dit bericht alleen via een privé-bericht aan u toesturen. Als u het op prijs stelt, zou even een mail-adres aan mij moeten doen toekomen!

   Nico Mul

   Verwijderen
 8. Kind met autisme. Nico heeft gelijk. Daar wil je geen ondeskundig jeugdzorg aan de voordeur. Gewoon via de huisarts naar de jeugd ggz of vrijgevestigde psychiaters of psychologen.
  Helaas willen de gemeenten dat terugdringen. Die zijn van mening dat er in de jeugd ggz teveel etiketjes uitgedeeld worden. Dus dan mag je straks weer met jeugdzorgnonhulp de toekomst van je kind vaarwel zeggen. Gelukkig heb ik ze buiten de deur kunnen houden ook al kostte dat wat rechtzaken. Inmiddels doen mijn kinderen met autisme het goed in het speciaal onderwijs. Nog wel. Je houdt je hart vast. Dat was al je invechten bij de instanties om voor een plekje in aanmerking te komen. Want autisme is toch gewoon een opvoedingsprobleempje?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Kritiek....
  Tja, wordt het benoemen van knelpunten geen analyse maar kritiek genoemd, dan kan geen ouder met gedegen analyse knelpunten benoemen hoe en waar jeugdzorgwerkers falen, insinueren en hardnekkig verkeerd indiceren, nog wel indiceren zonder diagnostiek naar zwaar-ingrijpende ˊbeschermingsmaatregelenˊ die de ontwikkeling van het kind be-invloeden - ten negatieve.

  Jeugdzorg heeft de neiging om te dreigen met een maatregel (OTS of UHP of zelfs Oz) en dat be-invloed het gemoed van de ouders, dus de sfeer gaat omlaag: niet goed voor een kind.
  Erger nog het Uithuisplaatsen alsof een kind dat veilig voelt. Nee, het kind voelt zich niet veilig weggenomen uit zijn bekende omgeving, waar zo nodig ouders door een diagnost verwezen had kunnen worden naar een deskundige die de ouders leerzaam maakt op leuke moderne inzichten qua opvoeding.

  Hoe kan je als ouders een goed advies onderbouwen zonder te benoemen waar het beter zou moeten?
  Is constateren het zelfde als kritiek?
  Is duidelijk maken hoe 't beter kan kritiek?

  De GGZ krijgt er soms van langs, maar dat kan komen door ervaringen met de j-GGZ nadat men langs en door ˊjeugdzorgˊ is gekomen, Jeugdzorg die polariserende en beperkende onderzoeksvragen aan de diagnost in de GGZ aanreikte, binnen een juridiserend kader. Dat leidt tot te beperkt onderzoek.
  Wanneer men direct bij een diagnost kan (en mag) komen dan onderzoekt die meer integraal, en vooral: onder de WGBO (BW7:446 e.v.), en dat kan veel bevredigender zijn, en dan heeft men recht op second opinion.

  Het is te hopen dat men snapt dat binnen het opgedrongen stramien van de a.s. jeugdwet, rond de gehaaste inkoop bij gemeenten, kiest voor diagnosten i.p.v. jeugdzorgwerkers.
  Het is te voorzien dat dit veel minder leidt tot dwang en jeugdzorgtrajecten die duurder zijn dan ggz-zorg.
  Daarom ... als de ingang bepaalt wordt door diagnostiek (waarom niet de huisarts, dat kan goed!) kunnen ouders zich vrijer voelen, en waar ouders zich vrij voelen en naar een goeduitleggende arts luisteren, dan zullen de hulptrajecten ook veel effectiever zijn.
  Zal de 28% matige effectiviteit van een OTS dan veranderen in 99%?
  Het tuchtrecht na WGBO-zaaken is beter en minder vaag dan in jeugdzorg.
  Artsen zijn be-edigd. Er is meer controle mogelijk tegen foute trajecten.

  Dit is constructief, opbouwend, terwijl toch benoemd is wat er mis gaat onder jeugdzorgdwang. Het is te hopen dat dit mag bovendrijven. TS

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Citaat van Accare (ggz-hulpverlener):
  "Het is misschien goed een paar veel gehoorde misverstanden te noemen (over de kosten van zorg aan jeugd).

  Een eerste is dat alle kinderen die in de kinderpsychiatrie geholpen worden medicijnen zouden krijgen. Dat geldt voor een minderheid. Verreweg de meeste behandelingen zijn gesprekken en trainingen met kinderen en/of ouders.

  Een tweede misverstand is dat kinderpsychiatrie duur is. Kinderpsychiatrie is specialistisch zorg en specialistische zorg is 'duur', is de redenering. Het zijn appels en peren, maar een kind een jaar in zorg in de jeugd-GGZ kost gemiddeld € 4.000 (inclusief de heel dure zorgvormen), terwijl
  een kind wat een jaar in de jeugdzorg (BJZ) in zorg is € 24.000 kost. We kunnen dus niet heel makkelijk zeggen dat het een duur is en het ander niet."
  (BRON: http://www.accare.eu/qontex/online/veelgehoorde_misverstanden.asp)---

  Let wel: een effectief GGZ-traject duurt korter dan de gemiddelde OTS-duur!
  Dus per hulptraject kost het respectievelijk:

  GGZ: . . . 2 jaar x 4.000 gemiddeld = 8.000 euro;
  Jeugdzorg: 4 jaar x 24.000 gemidd. = 96.000 euro,

  op kosten van de belastingbetaler.

  En dan blijkt hulp in (psychol./pedagogische) gezondheidszorg effectiever te werken dan jeugdzorg.
  Nemen we mee dat jeugdzorg-trajecten ook het kind beschadigen kunnen (in psyche, in ontwikkeling, in zelfbeeld en eigenwaarde) dan komt er bij het bedrag over jeugdzorg nog gevolgkosten bij! :

  Een kind - door jeugdzorg-onkunde - kan voor zijn leven beschadigd raken.
  Bijv. uit berekeningen op deze site bleek dat binnen de jeugdzorg-trajecten een kind ca. 100 x meer kans heeft op seksueel misbruik!

  De veel voorkomende te lage bezoekfrequenties van ouders naar uithuisgeplaatste opgroeienden kan het PAS-syndroom dubbelop veroorzaken, oudervervreemding, onthechting, loyaliteitsproblemen.

  Uit wetenschappelijk onderzoeken bleek dat jeugdzorg-vervreemding kan leiden tot een 3x grotere kans op schooluitval, tienerzwangerschappen, criminaliteit, verslaving, en verdere zorgbehoeften....

  Het is te hopen dat gemeenten bij hun huidige inkoop gaan inzien dat diagnosticeren voordeliger is dan jeugdzorg.
  Ook rechter kunnen bijdragen aan minder verzoeken tot beschermingsmandaten honoreren, door te bezien of er een diagnostisch rapport ligt waar de ouders mee instemden. TS

  BeantwoordenVerwijderen