dinsdag 31 december 2013

De TRANSITIE: de 'SAVE-werker'!Na het meest recente rapport d.d. 10-12-2013 van de Nationale Kinderombudsman over het falen van BJZ en niet te vergeten de vele klachten over BJZ, komt BJZ- Flevoland met een tegenoffensief: zowel Facebook, een website, Youtube en Twitter worden ingezet om te betogen hoe goed en veilig BJZ- Flevoland samenwerkt met ouders, alles samen met het gezin, alles wordt ingezet om de regie over kinderen weer zo snel mogelijk wordt terug gegeven aan de ouders…..

Even de middelen bekijken van BJZ- Flevoland: de website, twitter, facebook, youtube. (Er zijn zelfs mensen die BJZ 'geliked' hebben! Eigen medewerkers?)
Zie vooral op de website de berichten onder 'actueel' van 11-11-2013 over de zorgen die BJZ zich maakt over de 'continuïteit van de zorg', waarmee deze bedoelen de constante toelevering van kinderen voor pleeggezinnen en jeugdzorginstellingen, NIET de hulpverlening aan ouders die deze vragen! U weet, een EERLIJK BJZ heeft ooit op zijn website gewoonweg toegegeven dat er geen hulp verleend wordt aan ouders of kinderen….. ik schreef er ooit een artikel over!


Zie hier de verbazingwekkende video van BJZ-Flevoland:

BJZ-Flevoland was kennelijk ook niet gecharmeerd van deze video, daarom makte men een nieuwe, met gewoonweg propaganda voor BJZ!

Opvallende details: wordt in Amsterdam de ex-gezinsvoogd 'Ouder & Kind-adviseur', in Rotterdam worden het buurtwerkers die leiding geven aan de 'buurt-teams', in andere steden worden het 'generalisten' die de hulp gaan coördineren, in Flevoland worden het de 'SAVE-werkers', die zorgen voor een veilige omgeving voor uw kinderen en ziet u zelf niet in wat er bij u thuis aan hulp ontbreekt dan wel als u zelf niet de problemen (h)erkent (die de vorige BJZ-medewerkers overal vandaan verzonnen!)  dan zal de SAVE werker de rechter vragen uw kinderen uit huis te plaatsen… Men zegt er niet bij dat men vaak al a priori begint met 'ouders herkennen de problemen niet' en 'ouders hebben geen zicht op de juiste hulp voor hun kinderen' en dan komt er uiteraard weer zo'n 'indicatiebesluit' tot uit huis plaatsing.

Daarna gaat de SAVE-werker gaat er daarna alles aan doen om uw kinderen weer met hun ouders te herenigen…
Dit hebben we eerder gehoord: dat was ook al de bedoeling van de 'gezinsvoogd' bij de Wet op de Jeugdzorg 2005, dat zelfde mooie verhaal over de goede samenwerking met ouders staat ook op menig site van BJZ….. De praktijk wijst echter anders uit:  Leest u maar eens het verhaal van Maria, die, als het aan BJZ lag, nooit haar kinderen zou terug krijgen.  Dank zij de nodige eigen acties en het voeren van enige procedures en het inzetten van zelf gekozen echte deskundigen kreeg zij haar kinderen terug, in hetzelfde huis, met de zelfde omstandigheden als 2 jaar er voor….. alleen met dit verschil dat de kinderen 2 jaar hun ouders zijn onthouden en beschadigd zijn…. voor het leven… dank zij 'BJZ'.
Maria, 'Praktijk van Jeugdzorg 13' is slechts een voorbeeld.  Ik had er u meerdere kunnen noemen, maar gezien het feit dat de verhalen in feite het zelfde zijn lijkt mij dit voorbeeld duidelijk genoeg!

De VRAAG:
Welke ouders hebben nog vertrouwen in DIT BJZ als de zelfde personen die eerst met gewoonweg leugens, pertinente onwaarheden, ouders diskwalificeren hele gezinnen ruïneren, en vooral ouders negeren en kinderen nimmer naar ouders terugplaatsen, nu na deze mediacampagne, enz. allerlei mooie beloften gaan doen, sterker nog, de zelfde beloftes die ze deden in de jaren 2002-2005 toen allerlei instellingen opeens BJZ gingen heten en op een 'nieuwe manier' gingen samenwerken met ouders?

Hierbij is het op te merken dat er in feite géén basis is voor enig vertrouwen als die zogenaamde 'SAVE-werker' met de informatie die hij of zij van u krijgt er aan gaat werken om uw kinderen uit huis te plaatsen…. Eerst zogenaamd vertrouwen winnen en dan omkeren…

Kinderen terug?  Eerdere ervaringen met BJZ hebben geleerd dat van terugplaatsen zelden sprake is, 'eigen kracht conferenties' worden genegeerd en vooral ouders genegeerd en aan de kant geschoven worden….
Kortom: WIE gelooft die mooipraat van BJZ?

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul


De TRANSITIE: Zuid -Limburg... je zal er maar wonen!

'Zuid-Limburg, je zal er maar wonen' is al enkele jaren een veel gehoorde reclameslogan….

In de regio Maastricht gaat het goed met de jeugdzorg n 2015: de 'zorg is gegarandeerd'.  De commissie Geluk, die de transitie begeleidt, is zeer tevreden.

Ouders kunnen mogelijk hier anders over denken: de mishandeling en misbruik in jeugdzorg-instellingen gaan onverminderd door, de uit huis geplaatste kinderen blijven uit huis, de tirannie van jeugdzorg gaat gewoon door.
(Zie het proefschrift van dr. R. Clarijs 'Tirannie in de jeugdzorg' 25-11-2013)

Ik verwijs u naar dit bericht van de gemeente Maastricht van 14-11-2013 Markant is de volgende uitspraak van de trotse wethouder M. Damsma:

"Het belang van het kind staat voor ons voorop. Wij garanderen zorg voor kinderen en ouders en hebben goede afspraken met zorgaanbieders".

Ik splits deze uitspraak even: het eerste gedeelte hebben we eerder gehoord…. Een dooddoener voor vooral méér geld voor jeugdzorg en méér uit huis plaatsingen. 

Het tweede gedeelte is gewoonweg schokkend: de wethouder heeft dus afspraken gemaakt om méér OTS-en en méér UHP te realiseren en vooral om de plaatsen in de instellingen te vullen en voldoende pleegkinderen aan te leveren voor de pleegzorg….

WAAR zijn de afspraken met ouders die hetzij OTS /UHP kinderen hebben, waar zijn de afspraken met ouders die nu nog BJZ-vrij zijn?  Helaas, daar wordt met geen woord over gerept….

Ook de zogenaamde 'onafhankelijke commissie Geluk'… WIE is die mr. L.Geluk? Juist ja: de ex-wethouder jeugdzorg van Rotterdam, wel bekend van een strek toenemende invloed van BJZ en de wethouder die aan het handje liep van BJZ…. Hoezo 'onafhankelijk'? Gelukkig zitten er verder 2 BJZ-kritische hoogleraren bij (prof. dr. T.A. van Yperen en prof.dr. N.W.Slot). Welke ouders zitten in die commissie? GEEN.

Gezien de uitnodiging daartoe in het artikel van de gemeente Maastricht schreef ik een kritische brief aan mw. M. Damsma.

Reactie aan de wethouder

(Briefhoofd)
Per e-post (post@Maastricht.nl) AAN:

Gemeente Maastricht, t.a.v. de wethouder jeugdzorg
Mw. M. Damsma

Roermond, 15 november 2013

Geachte mevrouw Damsma,

Uit de media verneem ik, via dit artikel: http://www.maastricht.nl/web/Home/M_e_d_i_a_i_t_e_m-tonenop/Positief-oordeel-aanpak-Jeugdzorg-in-ZuidLimburg.htm, dat u trots bent omdat de 'onafhankelijke commissie Geluk' u zo positief beoordeeld heeft aangaande de 'transitie jeugdzorg'.  U wordt geroemd omdat de indicatieve zorg behouden blijft en 'gecontinueerd'. 
Ik acht dit bericht zéér zorgelijk: er wordt gesteld dat de 'Commissie Geluk' zo onafhankelijk is…. 'Vergeten' is kennelijk dat deze heer Geluk wethouder jeugdzorg van Rotterdam was en aan het handje liep van BJZ, ook vond deze man dat de greep van BJZ op de samenleving versterkt zou moeten worden.  Dit zei hij nooit letterlijk, maar zijn handelen als wethouder was daar naar. Ook zitten in deze commissie géén 'BJZ-slachtoffers' of ouders van kinderen die uit huis geplaatst zijn naar pleeggezin of 'residentiële instelling'. De ouders staan hierin ook volledig buitenspel.

U bent dus er trots op dat in de 18 gemeenten van uw regio de kinderen die uit huis geplaatst zijn dit ook blijven, dat er niets gedaan wordt om die kinderen hun ouders terug te geven, dat het seksueel misbruik dat ook in uw regio plaatsvindt in de jeugdzorg-instelingen (ik heb zelf enige aangiften gedaan!) gewoon doorgaat. Ook kan jeugdzorg daar het komende jaar doorgaan met kinderen voor het leven beschadigen, omdat daar géén adequaat deskundig onderzoek gedaan wordt en alleen sociaal werkers het voor het zeggen krijgen.

U heeft niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens met OUDERS te gaan praten over WAT DIE WILLEN en hoe die de jeugdzorg zien en wat zij nodig achten. (BJZ doet en deed dit ook niet, ze beschouwen ouders die met BJZ te maken hebben al bij voorbaat als 'zwakke ouders' en 'pedagogisch onmachtig' enz. als het maar negatief is….)

Ikzelf, 19 jaar actief als ouder-ondersteuner in jeugdzorg- en kinder-beschermingszaken, heb dat wel gedaan. 
Kort samengevat willen de ouders het volgende;
-          Dat er naar HUN geluisterd wordt en dat hun SERIEUS GENOMEN WORDEN!
-          Dat als hun kinderen onderzocht moeten worden, dat dit door een echte deskundige als huisarts, kinderpsycholoog of kinderpsychiater gebeurt en niet door sociaal werkers met onduidelijke opleiding en geen enkele diagnostische bevoegdheid.
-          Dat kinderen en eventueel de ouders de hulp krijgen die ZIJ vragen en niet die een instelling als BJZ, zonder onderzoek en zonder enige vorm van waarheidsvinding hen oplegt.
-          Dat hun gezinnen in tact blijven en niet uiteengedreven door 'indicaties' die ook in uw regio op 'onderbuiksgevoel' of 'vermoedens' gebaseerd zijn.

Kort samengevat: u bent er dus trots op dat uw regio keurig aan het handje van BJZ loopt….en u juist NIET naar ouders geluisterd heeft!
Een geluk: bij de nieuwe wet dient u wel JAARLIJKS aan ouders /kinderen te vragen hoe zij denken over de 'jeugdzorg' die zij van uw gemeente geleverd krijgen.

Hopelijk maakt dat wel een eind aan wat veel ouders de 'terreur van BJZ' dan wel 'de hel die jeugdzorg heet' noemen.

Ik begrijp dat u dit schrijven misschien niet aardig zal vinden, toch wil ik u een handreiking doen: gaarne ben ik bereid om ook in uw gemeente een visie te geven die en bezuinigt en ouders en kinderen recht doet!
Op voorhand attendeer ik u op 'Meer bezuinigen door betere zorg', een artikel dat nog steeds actueel is!

Met vriendelijke groet en hoogachting,
Drs. N.J.M.Mul, arts

Tot mijn positieve verbazing (meestal krijg je geen antwoorden als kritisch ouder-ondersteuner en volger van jeugdzorg-zaken), komt er een antwoord:

Antwoord van de wethouder

Geachte heer Mul,

Dank voor uw brief als reactie op artikel "Positief oordeel aanpak Jeugdzorg in Zuid-Limburg" van 14 november op de Gemeente Maastricht pagina.
Het artikel stelt dat het Transitiearrangement Jeugdzorg Zuid-Limburg positief beoordeeld is door de landelijke "Commissie Geluk" en dat deze onafhankelijke toetsingscommissie Zuid-Limburg complimenteert en de regio in de beste categorie positioneert.
Alle 41 regio's in Nederland zijn door deze commissie beoordeeld of zij met zorgaanbieders afspraken hebben gemaakt over de zorgcontinuïteit en het behoud van de infrastructuur voor het overgangsjaar 2015.

Veel mensen hebben in de regio ZUID-limburg hard gewerkt om de zorgcontinuïteit voor kinderen in zorg te kunnen garanderen. Als we dan een goede beoordeling krijgen daarvoor dan ben ik daar als wethouder daadwerkelijk trots op.
Daarnaast ben ik me ervan bewust dat dit slechts een eerste stap is op weg naar een kwalitatief goede jeugdzorg.
Uw vooronderstelling dat wij in dat proces niet met ouders en jongeren praten is onjuist. Wij vinden het heel belangrijk om jongeren en ouders bij de decentralisatie jeugd te betrekken. Zo hebben we bijeenkomsten georganiseerd met het motto: Praat met ons, niet over ons. Verder nemen jongeren en ouders deel aan de jeugdzorg-denktank, werkgroepen, etc.  Ook koken en eten we regelmatig met jongeren en cliënten uit de jeugdzorg.
Wij hebben afgelopen periode met jongeren, cliënten en (pleeg)ouders een breed netwerk opgebouwd. Onze ervaring is dat zij heel goed kunnen aangeven hoe de jeugdzorg verbeterd kan worden. Wij zullen dan ook geen gebruik maken van uw handreiking wat uw visie betreft.

Met vriendelijke groet,

M. Damsma,
Wethouder Onderwijs, Welzijn en Zorg

Een en ander brengt mij tot een paar kritische opmerkingen:

-          In het artikel wordt nergens gesproken over ouders en jongeren, alleen over de afspraken met de zorgaanbieders!

-          Welke ouders zijn er voorstander van een voortzetting van de 'tirannie van jeugdzorg' (zie het proefschrift van dr. R Clarijs, die aantoonde dat jeugdzorg niets met zorg maar alles met tirannie te maken heeft!)?

-          Welke ouders hebben hun kinderen zo graag in jeugdzorginstellingen waar seksueel misbruik meer dan 100x zo vaak voorkomt als daar buiten en 'seksueel misbruik' structureel is (aldus het rapport van de Commissie Samson oktober 2012)?
-          Naar aanleiding van de reactie van de wethouder naar mij toe heb ik enigen van mijn (ex) cliënten uit de regio Maastricht gevraagd.  Geen van hen was iets gevraagd hoe zij de 'jeugdzorg' ervaren is,  enigen van hen zijn wel bezig met procedures tot schadeloosstelling wegens de kwellingen die zij als ouders en vooral hun kinderen hebben ondergaan, 'dank BJZ'….

Het resultaat is in ieder geval dat in het 'zonnige zuiden' het komende jaar gegarandeerd is dat de UHP kinderen UHP blijven, de indicaties voor OTS UHP en opsluiten in de zogenaamde 'open instellingen'  onverminderd  door zullen gaan, de gemeente zorgt samen met BJZ er voor dat de instellingen en pleegzorg voldoende kinderen krijgen toebedeeld… HIEP HIEP HOERA voor  BJZ-Limburg /Maastricht!

Ik hoop in een volgend artikel over BJZ-Limburg te kunnen mededelen dat ouders  (en dus niet de BJZ-lobby!) zeer tevreden zijn, hun kinderen weer terug hebben en de jeugdzorg zo goed werkt om omgangsregelingen goed te laten verlopen en alle hulp bieden die ouders en kinderen vragen….
Of  is dit een droomwens???

Zuid-Limburg…. Je zal er maar wonen….

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul
vrijdag 6 december 2013

Nieuwe bezuiniging: wordt 'OPVOEDOUDER'!Enkele dagen geleden verscheen deze vacature van het Leger des Heils.
Hier worden ouders gezocht die jongeren in huis willen nemen tussen de 12 en 18 jaar die anders in een jeugdgevangenis zouden komen.  Het doel is om deze jongeren te begeleiden naar een normale toekomst met structuur, duidelijkheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van de jongere. 

Op zich is met bovenstaande niets mis mee, toch maar even kijken naar de details:
- Een vacature voor 24 uur per week, u krijgt slechts een arbeidscontract voor 16 uur.
- Van u wordt verwacht dat u een jongere opvoedt die eigenlijk in een jeugdgevangenis zou thuishoren.
- U krijgt een vergoeding van 500 €/maand voor de onkosten + het niet genoemde salaris van die 16-uurs baan, HAVO vereist, maar wel op MBO-niveau…

Even vergelijken:

Als u uzelf aanmeldt als 'gezinshuis' hoeft u geen opleiding te volgen en kan u min of meer kiezen welke kinderen u in huis wilt hebben.
U krijgt als gezinshuis geen jongeren die in de jeugdgevangenis thuishoren.
U hoeft niet wekelijks naar de begeleidingsbijeenkomsten
En misschien wel het allerbelangrijkste: u krijgt een vergoeding van 36000 € per kind per jaar (= 3000 €/maand), waarbij u maximaal 4 van deze kinderen + nog een paar gewone pleegkinderen (ca. 600 €/maand) + uw eigen kinderen mag behouden!

Tel uit je winst jeugdzorg: in plaats van ca. 123 €/kind/dag  (= 3690 €/maand) dat een opname in een residentiële instelling kost (een gevangenis kost nog meer!)  worden 'opvoedouders' afgescheept met misschien wel minder dan de helft en zijn ook nog de privacy in hun huis kwijt….Als misschien wel het belangrijkste voor de jongeren in kwestie: in een instelling is, als het goed is, professionele begeleiding van de jongeren aanwezig, thuis bij opvoedouders niet….. Volgt er straks een ontslaggolf van de 'professionals'?

Nico Mul

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)
                           maandag 18 november 2013

Babyhuis: nieuwe vorm van 'legale kinderroof'?

Tot nu toe werd, althans door ouders, BJZ er van verdacht om aan 'kinderroof' te doen middels het Uit Huis Plaatsen van kinderen op onterechte gronden.  BJZ excuseerde zich dan altijd dat de rechter de machtiging UHP afgaf, daarbij juist niet vermeldend dat BJZ onjuiste en leugenachtige 'gegevens' aanleverde voor die rechter…Vanaf vandaag is BJZ niet meer de enige….

Vandaag staat er in Spitsnieuws een bericht dat ernstig mijn ernstige verontrusting wekt.
Barbara  Muller uit Dordrecht begint namelijk een 'Babyhuis'.

Het is nu handig om eerst even dat artikel in de Spits te lezen.

Enige merkwaardigheden:
1.  In het babyhuis woont één 'ervaren, erkend pleeggezin'.
2.  De baby moet zich 'hechten'
3.  Als de baby groter wordt moeten het pleeggezin en de baby het huis verlaten.
4.  Er is plaats voor maximaal 6 baby's.

De vragen die deze  items oproepen:

- Welke opleiding hebben die 'erkende pleegouders' gevolgd?  De 4 avonden om pleegouder te worden waar men leert om vooral loyaal te blijven aan BJZ/ RvdK? Zijn er diploma's vereist, zoals ook geldt voor iemand die 3 kinderen wil opvangen als 'oppasouder'?

- Als er slechts één pleeggezin tegelijk woont en er is plaats voor 6 baby's, aan wie moeten die andere 5 baby's zich dan 'hechten'?

Nog enkele merkwaardigheden:

5.  Baby's mogen met hun ouders naar huis als het thuis 'veilig' is.
6.  Of het veilig is wordt door het 'team' bepaald.
7.  Het 'team' bestaat uit vrijwilligers.
8.  Als het thuis niet veilig is, moeten de pleegouders, met baby en al, het babyhuis verlaten.

De vragen:

- Welke opleidingen hebben de leden van het 'team'?
- Hebben de leden van het 'team' het recht om het ouderlijk gezag te ondermijnen zonder dat daar een rechter aan te pas komt?
- Het is dus een komen en gaan van pleegouders en kinderen: pleegouders die 'hun' kind meenemen kunnen toch niet 5 kinderen achterlaten zonder verzorging, bovendien moeten de andere baby's ook 'hechten aan pleegouders'! Klopt dit?
- Welke echte deskundige begeleid dit project?

En in het algemeen:

- Naar mijn mening kan een overeenkomst die opgesteld is tussen het Babyhuis en een WANHOPIGE ouder niet rechtsgeldig zijn om ouders het ouderlijk gezag te ontnemen en maar te beslissen dat een kind niet terug zou kunnen naar de echte ouders. 'Onttrekking ouderlijk gezag' heet in normaal Nederlands ONTVOERING en is strafbaar!
-  Welke inspectie / welk ministerie is hier verantwoordelijk voor?!

Gezien bovenstaande vragen en opmerkingen kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat hier eenvoudigweg, via een slinkse weg, pleegouders geronseld worden om buiten de moeizame weg van adoptie of pleegzorginstellingen om aan gezonde baby's te komen.

Ik neem namelijk aan dat als de echte ouders hun baby terug willen en het 'team' daar tegen protesteert, dat men naar de rechter stapt om, met als argument 'de hechting' de kinderen geheel hun eigen ouders te ontnemen en een pleeggezin aan een kind te helpen + de bijbehorende gelden.
In het artikel wordt daar tactisch niet over gesproken, maar ik ga er van uit dat die pleegouders ook de vergoeding willen hebben van ca. 600 €/ maand, die krijgen ze alleen als ze legaal, via de rechter, pleeggezin zijn en dat kan alleen door officiële UHP en 'ontzetting ouderlijk gezag' van de echte ouders.

SCHANDE als dit doorgaat!

BJZ dient namelijk, gezien art. BW 1:257, de ouders die tijdelijk problemen hebben met de opvoeding, 'HULP en ONDERSTEUNING daarbij te geven en het GEZIN in STAND houden!!

Ik hoop dat Barbara Muller SNEL haar project STOPT!

Nico Mul

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com
donderdag 14 november 2013

Een AMK-melding

Open brief
 
AAN:

Willem Alexander, Koning der Nederlanden
Maxima Zorreguieta, Koningin der Nederlanden,

Betreft: Zorgen over uw kinderen

Roermond, 13 november 2013
Majesteit,

Vanochtend heb ik uit de media vernomen dat u nu een kennismakingsbezoek brengt aan onze overzeese rijksdelen, de Nederlandse Antillen.
Uiteraard zal deze reis noodzakelijk en nuttig zijn.
Dit is niet uw eerste buitenlandse reis waarbij u uw kinderen, helaas,  niet meenam.

Tot mijn zorgen realiseer ik echter dat u 3 kinderen heeft die nu wederom zonder ouders mogelijk thuis zijn achtergelaten. Wie voor hen zorgt is ons als 'participerende en zorgzame samenleving'  niet duidelijk.  Mogelijk verzorgt oma Prinses Beatrix hen dan wel het hofpersoneel.

Nog meer zorgen maak ik mij, en ik neem aan vele Nederlanders met mij, over wat er gebeurt als een van uw kinderen iets overkomt als bijvoorbeeld een ongelukje krijgt, een tand door de lip valt,  op school ruzie met een klasgenootje, niet alleen in slaap kan komen of verdriet heeft om een ziek of overleden huisdier. Waar zijn papa en mama dan? Wie geeft uw kinderen een knuffel, troost hen, stopt ze in bad en bed? Wie staat er voor hun klaar? Wie luistert er naar hen als ze uit school thuis komen en vol zitten met verhalen vanuit school?


Gezien mijn bovenstaande zorgen wil ik dan ook handelen zoals iedere Nederlander geacht wordt te handelen: een AMK-melding doen wegens 'chronische afwezigheid van ouders', 'ontbreken van continuïteit in de verzorging', 'emotionele verwaarlozing' (ik ga er van uit dat ze materieel niets te kort komen) en door de grote afstanden afwezigheid bij mogelijke noodsituaties met betrekking tot uw kinderen.

Omdat ik een anonieme melding wat laf vind, zal ik netjes mijn naam onder de melding zetten.

U weet als geen ander hoe onze Grondwet begint, met artikel 1 met de strekking: iedereen wordt gelijk behandeld…. geen discriminatie op grond van….

Gezien het feit dat uiteraard ook voor het AMK, BJZ  en RvdK geldt dat die ook ieder gezin gelijk behandelen, neem ik aan dat zij dat ook bij uw  gezin zullen doen: onmiddellijk uit huis plaatsen van de kinderen en de continuïteit van de zorg garanderen, zoals ook bij een gemiddeld Nederlands gezin gebeurt waar ouders wel eens afwezig zijn dan wel kinderen soms wel aan 2 oppassen overgelaten worden.  Deze laatste 2 redenen zijn immers aanleiding tot vele uit huis plaatsingen.

Deze brief zal ik, gezien de openheid van handelen en het feit dat iedere burger recht heeft om te weten wat met hun belastinggelden gebeurt in het openbaar publiceren, en onder de aandacht brengen van het AMK / BJZ. 

Ik neem aan dat u binnenkort wordt opgeroepen door een kinderrechter in verband met de uit huis plaatsing om uw visie te geven en daarna door BJZ uitgenodigd zal worden om te vernemen hoe de omgangsregeling met uw kinderen er uit zal zien.
Dit zal ongetwijfeld uw instemming hebben: u wordt dan gelijk behandeld als de ca. 24000 ouders waarvan jaarlijks hun (ca. 12000) kinderen uit huis geplaatst worden. Gelijke behandeling is immers de basis van onze wetgeving!

In de hoop en het vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Met hoogachting,drs. N.J.M.Mul, arts
(participerend zorgzaam burger)

HIER de melding + reactie van de website van het AMK

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com


maandag 11 november 2013

Mislukt 'feestje voor jeugdzorg'

Mei 2009 schreef ik een van mijn eerste columns met de titel 'De feestjes van Jeugdzorg'.  Woensdag 6 november 2013 was er weer eens een avond die zou moeten zijn doorgegaan als een 'feestje' om te bejubelen hoe fantastisch goed BJZ is.  Helaas ging een en ander niet zoals gedacht.

De aanloop


Ilja attendeerde de Balie op mij en mijn kennis van 'jeugdzorg'. Er volgde een overleg tussen de redactie van de avond  en mij. Ik citeer enige berichten:

Bericht van REDACTIE BALIE, 29 oktober 2013 15:48:

Dank voor u mail. We hebben u uitgenodigd omdat we hopen dat zoveel mogelijk verschillende belanghebbers en betrokkenen aanwezig zijn op 6 november. De sprekers zijn voorlopig al rond, maar er is veel ruimte voor discussie met en door het publiek.

U heeft naar wij begrijpen veel achtergrondkennis en veel volgers en we zouden het erg op prijs stellen als u er bij kon zijn op 6 november. U kunt naast uw eigen kaartje vier vrijkaarten krijgen en als dat nodig is een reiskostenvergoeding.

De opzet van de avond sturen wij u deze week toe. Wij proberen zo open mogelijk een beeld te vormen van de Jeugdzorg in Nederland, en geven sprekers daarvoor de ruimte. Het is ons dus nog niet bekend wat iedereen zal zeggen. Wel hopen we dat iedereen met ons wil meedenken over het beeld dat we samen van Jeugdzorg schetsen en waarom. Het gaat niet om individuele zaken maar om Jeugdzorg als geheel.

Mijn collega was even afwezig, mijn excuses voor de late reactie. Zij zal u later de opzet sturen, en is beschikbaar als u vragen heeft. 

Graag tot volgende week,
REDACTIE

Mijn antwoord van 29 oktober 2013 20:54:

Geachte REDACTIE,
Dank u voor uw bericht.
Op voorhand al dank voor uw toezegging voor reiskostenvergoeding. Ik woon in Roermond en ben tevreden met kostenvergoeding op basis van OV. (Ik kom met de auto en blijf in de buurt van Amsterdam logeren, wegens het feit dat de laatste trein terug ca. 22.08 is  en dat zou krap worden)

Over mijn opvattingen en achtergrond; zie mijn 'Nico Mul's link' en mijn blog's www.meldpuntjeugdzorg.nl en www.meldpuntjeugdzorg.blogspot.nl
Ik hoop dat er niet te veel sprekers komen vanuit de gemeente en politiek, die naar mijn ervaring er GEEN BENUL van hebben hoe jeugdzorg wérkelijk (niet)werkt. De wettelijke taak van BJZ is namelijk 'hulp en ondersteuning bij de opvoeding' en 'gezin in stand houden' (art. BW 1:257) In werkelijkheid is het beleid van jeugdzorg er op gericht zo veel mogelijk kinderen in hun greep te houden, zo veel mogelijk uit huis plaatsen en kinderen in pleeggezinnen. Kinderen worden vaak gewoonweg BELOOFD aan pleeggezinnen, men kan zelfs aangeven wat voor een 'soort' kind men wil hebben (welke leeftijd/geslacht/ met of zonder handicap achtergronden en met of zonder bio-ouders) BJZ zal u dit nimmer vertellen. Zelf is mij dit té duidelijk geworden uit 19 jaar ouders ondersteunen en vele dossiers die ik ken uit heel het land.

Doorspekt is jeugdzorg met het structureel amateurisme, dat in de nieuw jeugdwet gewoonweg wetgeving is geworden:
- Of een kind naar een psychiater of psycholoog mag wordt niet bepaald door een deskundige als huisarts, maar gaat bepaald worden na 5 bezoeken aan een 'ouder & kind adviseur', iemand op sociaal werkers niveau, zonder diagnostische kennis!
- Dank de 'wet meldcode' gaan er allerlei ondeskundigen als leerling-begeleiders enz. in scholen kinderen 'onderzoeken' om maar 'signalen mishandeling' te genereren (scholen én AMK's krijgen betaald naar aanleiding van het aantal meldingen!)

Mijn opvatting is duidelijk: schaf dat HELE BJZ af,(ook mening van bijvoorbeeld prof. J. van den Acker en vele anderen / meer dan 40 jaar falen is genoeg geweest!)
RESPECTEER ouders, laat de HUISARTS bij problemen met kinderen deze, in overleg met ouders, verwijzen naar kinderpsycholoog/ kinderpsychiater dan wel andere échte deskundige.

Als u afvraagt:'wat dan met zaken waar ouders kinderen écht mishandelen / alcohol/drugs gebruik?'  Antwoord: daar zou juist een GOEDE RAAD voor de KINDERBESCHERMING zijn werk toch kunnen doen? Die Raad is al vanaf minstens 1996 aan het 'professionaliseren' en tot op heden is zelfs geen datum in zicht wanneer ze écht professioneel zijn... nog altijd voert de 'onderbuik'  de boventoon!
Tot zo ver mijn bespiegelingen. Ik hoop op enige spreektijd om een gezond tegenwicht te beden tegen de jeugdzorg-lobby en de heren. Gerritsen / Sprokkereef!
Vr. groet,
Nico Mul 

REDACTIE stuurt daarop een programma, waarin mijn naam geheel niet voorkomt.  Ik stuur op 1 november 2013 11:24 het volgende bericht:

Geachte REDACTIE,

Dank u voor het programma.

Vraag: waar sta ik?

Ik zou het op prijs stellen als dit niet de zoveelste reclamestunt van Jan Dirk Sprokkereef is die komt verkondigen dat UHP 'ultieme oplossing' is en dat er maar beter een ouder kan worden afgeschaft voor 'de rust van het kind'.

Wetenschappers zijn inmiddels er geheel van overtuigd dat het belang van het kind is GOED contact en goede hechting met beide ouders, BJZ doet er alles aan om juist kinderen en ouders te scheiden: zie bijvoorbeeld het snel UHP en dan vervolgens enkele weken geen enkel contact ouder-kind om het kind te vervreemden en te 'hechten aan het pleeggezin' als de media er bij komen praat BJZ opeens heel anders en kan BJZ helaas 'niet ingaan op individuele casus'.

Ik zou aan 10 minuten face-to face gesprek met J. Sprokkereef genoeg hebben om hem gewoonweg met de mond vol tanden te doen staan met alleen de vragen als: WAAROM negeert u alle wetenschap?  en WAAROM blijkt dat in Zeeland 50 % MINDER UHP zijn door juist wél de hulp in de thuissituatie te geve? (project m.b.v. prof. J. Hermanns)

Uw presentator dan wel de journalisten mogen die vragen uiteraard ook overnemen. De antwoorden van Sprokkereef kan ik u voorspellen: 'wij moeten natuurlijk altijd naar de individuele zaak kijken, geen zaak is het zelfde'.... 

Mogelijk weet u dat ik zelf arts ben, 'halve jurist' (studie NL-recht bewust niet afgemaakt) en 19 jaar ouders ondersteun in jeugdzorg-zaken.Ik heb héél wat gezien (zou een boek kunnen schrijven) Sprokkereef heeft bij mijn weten geen enkele wetenschappelijke kwalificatie..

Ik hoop op enige ruimte, desnoods bij het gesprek met de journalisten.

Vr. groet,

Nico Mul

(Ik heb begrepen dat er op 21-11 's middags weer een reclameshow van BJZ is in de Balie??
Ondanks de vrije toegang zal ik wel niet welkom zijn: men moet zich aanmelden bij BJZ zelf!)

Het antwoord op 1 november 2013 15:16:

Beste Nico Mul, 

Aan het eind van het programma zal er zeker ruimte zijn voor een uitgebreide discussie. De journalisten zitten dan nog aan tafel, maar we gaan het gesprek aan met de mensen uit de zaal. Daarbij zullen de moderator, journalisten, maar dus ook het publiek kritische vragen kunnen stellen. We schuiven vragen die mensen willen stellen tijdens de korte presentaties, op naar het tweede deel van het programma, zodat er niet slechts ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan, maar ook om op elkaar te reageren. Ik heb in elk geval twee stoelen op de eerste rij voor u gereserveerd, graag hoor ik het als u mensen meeneemt voor de gastenlijst. 

Met vriendelijke groet, 
REDACTIE

ps. Wat er op 21-11 is weet ik om eerlijk te zijn niet, mijn collega redacteur denk ik wel, maar die is tot dinsdag afwezig. Ik kom er nog even op terug. 

Het resultaat

Het resultaat: op het eind mocht ik nog even mijn vraag stellen: WAAROM wordt de wetenschap zo massaal genegeerd door BJZ m.b.t. belang van TWEE ouders en m.b..t. de 'vechtscheiding' + alle wetenschap over het gewoonweg falen van BJZ? Een antwoord kreeg ik, bijna uiteraard,  niet. Ook van enig gesprek met welke journalist dan ook was er geheel niet.

(P.S.: mijn reiskostenvergoeding heb ik ook (nog?) niet gehad!  Is toch onderweg.....)

Tot zo ver mijn bespiegeling.

De oprichters van 'Jeugdzorg Dark Horse' (Sven en Ranada) waren bewust niet gekomen en schreven daar een artikel over op 28 oktober en op 8 november een uitstekende terugblik.

Ilja schreef zijn verslag dat hier onder integraal is opgenomen.


Het verslag van Ilja

De Balie te Amsterdam. 06 November 2013

Onderwerp: Onderbuik voorbij, alles over jeugdzorg.

Het verloop.

Als allereerste werd iedereen gevraagd om Bureau jeugdzorg te beschrijven.
Mijn beschrijving was: Totalitaire, corrupte. macht misbruikende organisatie. En bracht het ten gehore.
Ik kreeg een heel vies gezicht van jonge ambtenaar van het jaar 2013.

Om jeugdzorg de hemel in te prijzen waren de volgende mensen uitgenodigd:

Katherine Diaz, gezinsvoogd BJZ Amsterdam (Gekozen tot jonge ambtenaar van 2013)
Jan-Dirk Sprokkereef, Vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland
Malou van Hintum, Journaliste van de Volkskrant (zie haar artikel in de Volkskrant van 22-05-2013: zij wil alleen maar positief spreken over BJZ /de negatieve kritieken op haar artikel laat ze buiten beschouwing!)

Erik Gerritsen, Directeur BJZ Amsterdam (alleen als toeschouwer)

De volgende personen die er waren en die een stuk meer kritischer blik op jeugdzorg hadden:

Margit Balogh, maker van onder andere documentaire: Lost Mother
Peter Prinsen, voormalig advocaat
Nico Mul, arts van beroep, en helpt al vele jaren gezinnen om hun kinderen uit de klauwen van jeugdzorg te krijgen
Ilja Antonovs, strijdt al 1,5 jaar samen met zijn moeder om zijn broertje en zusje thuis te krijgen.

Als eerste kwam aan het woord een vertegenwoordiger  (Arjan Hoek) van een bedrijf genaamd De reputatiegroep.
Hij vertelde dat het imago van jeugdzorg bar en bar slecht is en dat zij daarmee continu onder een vergrootglas liggen.
En dat het zeer moeilijk is om die imago te verbeteren.

Als tweede kwam een vertegenwoordiger van een opvoedpoli Amsterdam om te vertellen wat zij doen.

Als 3de kwam een actieve gezinsvoogd van BJZ Amsterdam, zij gaf onder andere aan hoe slecht zij het werk jarenlang gedaan hadden.
Ook vertelde zij dat zij lange tijd niet openbaar kon zeggen (aan vrienden bijvoorbeeld) dat zij ban BJZ werkte want het leidde tot negatieve reacties. Als laatste gaf zij aan dat BJZ Amsterdam volgens een andere manier is gaan werken wat leidde tot betere resultaten en minder uithuisplaatsingen.

Toen kwam de eerste criticus aan het woord, mr. ir. Peter Prinsen.
Voor wat hij precies vertelde verwijs ik jullie naar de video opname.

Daarna kwam de maakster van de documentaire Lost Mother aan het woord, zij liet weten dat na de vertoning van documentaire zij veel reacties had gekregen van BJZ medewerkers over het hele land ontving, en zij gaven aan dat er precies hetzelfde situatie zou zijn als zij in een andere provincie gefilmd zou hebben.

Toen gingen de 3 bovengenoemde jeugdzorg trekpoppen tegen over de zaal zitten om te vertellen hoe moeilijk hun werk is en dat zij wel aan waarheidsvinding doen (soort van).
Ik greep mijn kans en bracht het audiofragment ten gehore waar hun collega van  de RvdK duidelijk aangaf, dat zij niet aan waarheidsvinding doen.

Mijn vraag was dan ook aan Jan-Dirk Sprokkereef, Vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland: Waarom loopt u hier te liegen dat jullie aan waarheidsvinding doen?  Toen veranderde hij razendsnel van onderwerp en ging praten over de vechtscheiding.

Laatste vraag werd gesteld door Nico Mul, hij merkte op dat jeugdzorg alles doet zonder enige wetenschappelijke onderbouwing, en wanneer daar verandering in komt.
Er kwam geen duidelijk antwoord. 
De hele avond hadden de Jeugdzorg vertegenwoordigers heel veel grote moeite om ook maar een fatsoenlijke antwoord te produceren, en trokken meeste keren wit weg.  Het ergst kreeg dhr. Sprokkereef het te voorduren: hij deed verwoede pogingen om uit te leggen dat de rechter het laatste woord had en dat BJZ TOCH vond dat zij niet hoefden te doen wat de rechter uitsprak…. Zo kreeg BJZ alle gelegenheid om reclame voor zichzelf te maken! Dhr. Sprokkereef slaagde er niet in om de zaal te overtuigen van zijn opstelling boven de rechters.

Tegen het eind kreeg een manager van het Leger des Heils (ook behorend tot de jeugdzorg-industrie)  het woord en zei: 'laten we de jeugdzorg overlaten aan de professionals' (zij doelde op de amateurs die er al 40 jaar zo'n puinhoop van maken)  en er volgde een groot applaus dat een partijcongres van de communistische partij China niet zou hebben misstaan. (alsof het geregisseerd was!)
Helaas voor hun werd het niet de gratis propaganda avond die zij hadden verwacht, en werden zij overladen met kritiek, door onder andere dat zij doodleuk de aanbevelingen van Nationale ombudsman naast zich neerleggen. 

Na afloop confronteerde ik Sprokkereef met mijn zaak en hoe gruwelijk zijn medewerkers zich misdroegen.
Ik stuurde vooral op het feit dat zijn medewerkers de eerlijke rechtsgang frustreren en uitspraken dat in hun nadeel zijn gewoon weigeren uit te voeren en met behulp van de RvdK de zaken eindeloos via de kinderrechter herstarten.

Hij liet doodleuk weten, dat dat nou eenmaal civiel recht is en zij dat gewoon kunnen doen, het is immers geen strafrecht.

En weer kwam de standaard excuus: Ik behandel geen individuele zaken.  Het lijkt er op dat niemand bij jeugdzorg individuele zaken behandeld.

Tot zover het verslag van Ilja.

Deze avond heeft duidelijk gemaakt dat jeugdzorg eigenlijk liever geen kritiek wil en alleen bezig is met een reclamecampagne voor hun eigen werkgelegenheid en vooral handhaving van hun machtsgreep op de samenleving.

 Conclusie


Vreemd komt mij over dat de redactie van de avond graag 'positieve verhalen' over jeugdzorg wilde horen en dacht dat die er onder ouders ook zouden zijn  en Jz Dh deze zou weergeven… Helaas voor hun: die ZIJN ER NIET!
(O nee, toch wel: als BJZ op last van de rechter kinderen komt terugbrengen en als de verlenging OTS/ UHP wordt afgewezen… ouders die bevrijd zijn van BJZ.!!!)

Slechts één dag later komt er een artikel in de Trouw waarin E. Gerritsen (bestuursvoorzitter BJAA) zich beklaagd over de negatieve berichten over BJZ.
Als dhr. Gerritsen nu eens geluisterd had naar ouders en eens de ter beschikking staande wetenschappelijke rapporten gelezen had, had hij geweten waarom dat is: er is in de afgelopen 20 jaar géén enkel rapport geweest dat positief was over BJZ! Ook als er weer eens miskleunen zijn van BJZ of  'kinderdrama's' die het gevolg zijn van het ouder-vernederen en een der ouders gewoonweg 'afschaffen' en daarmee tot wanhoopsdaden brengen, weet BJZ uit te leggen als: 'wij hebben alles gedaan… beroepsfoutje' in plaats van introspectief te kijken naar waar het mis ging in hun eigen amateurisme / falen!

Het feestje was in ieder geval mislukt…
 bij het volgende feestje vooral géén jeugdzorgcritici uitnodigen!
Tip voor BJZ: toch maar een entreeprijs van 500 € of meer?
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com
zaterdag 28 september 2013

De zaak Ilja: méér ONrecht!

Vaste lezers van deze blog volgen zeer trouw de zaak van de 2 uit huis geplaatste kinderen, met als reden dat er thuis te veel Russisch gesproken zou worden… er worden steeds meer reden verzonnen. … Ik laat verder, met veel dank, het woord aan Ilja die het zo goed opneemt voor zijn moeder, broer en zus. Hij schreef, op mijn verzoek, onderstaande update.

Gerechtshof Arnhem negeert opzettelijk eerdere uitspraken omdat het hun en de RvdK even niet uitkomt.

Op 23 mei en 16 juli 2013 is mijn moeder en haar advocaat tot 2x toe in het gelijk gesteld door het gerechtshof Arnhem. Daarmee werden alle handelingen van BJZ / LdH met terugwerkende kracht (tot 8 november 2012) vernietigt, en had BJZ / LdH geen enkele argument om aan te voeren, maar helaas werkt het door en door verrotte systeem anders.

Via de RvdK heeft het Leger des Heils (op dat moment volledig onbevoegd want weggevaagd door het hof ) op het zelfde dag een nieuwe beschikking bij de kinderrechter geregeld (zonder een voorgaande zitting ) om zo de kinderen te kunnen blijven gijzelen.

Ook werd er vanaf dat moment gedaan alsof de 2 uitspraken van het hof nooit waren geweest. Dus er werd gedaan alsof de nieuwe verzoeken aan de kinderrechter gewoon standaard verzoeken tot verlenging van de uithuisplaatsing waren.

Nadat RvdK met spoed een nieuwe uithuisplaatsing van 3 maanden regelde gebaseerd op leugens en chronologische fouten, hebben zij even een standaard 'wij van de WC Eend adviseren WC Eend' rapport geschreven.

Grootste gedeelte van het rapport is hier te lezen:

Naast het standaard liegen en bedriegen maakte RvdK zich schuldig aan gebruik van niet bestaande en officieel door het hof vernietigde en ongeldig verklaarde informatie.

Het hele rapport is namelijk gebaseerd uitsluitend op de lopende band van leugens gemaakt in de periode vanaf november 2012 (toen de kinderen 4 uur nadat zij thuis waren weer afgevoerd werden door politie en BJZ op basis van een vervalste / geantidateerde beschikking ).
En dat is dus officieel onrechtmatig sinds alle handelingen van BJZ / LdH vernietigd waren door het hof. 

Bij het meest recente zitting bij dezelfde hof in Arnhem (20 augustus) kon er duidelijk opgemaakt worden dat er een handjeklap is geweest tussen de raadsheren en het RvdK.

Het volgende gebeurde er namelijk:

Het hof heeft gewoon doodleuk het hele verweer van onze kant buiten beschouwing gelaten.
(hebben zij ook laten weten in de beschikking).
Zij beslisten dus uitsluitend op basis van het bij elkaar gelogen rapport van de RvdK die willens en wetens expres de reactie van onze advocaat niet er bij hadden gevoegd.
Onze advocaat heeft een 4 pagina's lange reactie op het rapport geschreven die RvdK verplicht was aan het rapport toe te voegen (als reactie van moeder), RvdK heeft ondanks meerdere herinneringen opzettelijk deze reactie alsnog niet toegevoegd (terwijl zij belofte hadden gedaan dat zij het wel zouden doen ).

Toen er tijdens de zitting bleek dat de reactie van onze advocaat niet erbij zat heeft onze advocaat daar meteen melding van gemaakt, en wilde de reactie alsnog aan de raadsheren overhandigen, maar tot woede van zowel moeder als de advocaat hebben de raadsheren gewoon brutaal het verweer geweigerd. 

-         Oftewel de uitspraak ik gegeven uitsluitend op basis van het bij elkaar gelogen rapport van RvdK zonder enige verweer, en zo is het hachje van RvdK weer gered en mogen zij door blijven gaan met gijzelen van kinderen. En er was dus geen sprake van een eerlijke zitting

-         De raadsheren waren van mening dat uit het rapport van RvdK bleek dat moeder niet in staat was om voor de kinderen te zorgen, uiteraard was dat gekopieerd uit het rapport.
Het was zeer duidelijk dat raadsheren te laf waren om complete schrijfsel van RvdK over te nemen, omdat het hun belachelijk zou maken.

Dit is namelijk de complete versie van de zin:

- Moeder is sinds de uithuisplaatsing in strijd met, eerst BJZ en nu met het LdH. Moeder gaat erg ver in deze strijd. Zo benadert zij de media en heeft zij ook haar vragen over de uithuisplaatsing gelegd bij het Europees parlement. Zij wordt in haar strijd gevoed door haar meerderjarige zoon Ilja. Ilja voert het woord voor moeder en neemt gesprekken met de school, het LdH en de Raad op. Ilja heeft ook de uithuisplaatsing gefilmd. Hij heeft de opnames van de uithuisplaatsing en andere opnames op het internet geplaatst. Met de strijd die moeder en Ilja voeren sluiten zij niet aan bij de behoeften van de kinderen.

Strijden voor je kinderen is dus niet aan bij hun behoeften aansluiten. En daarmee niet voor de kinderen kunnen zorgen

Uiteraard kwam ook de standaard walgelijke leugen terug:

**Groot loyaliteitsprobeem bij de kinderen**  Terwijl het al 10x is ontkracht.

Het meest smerige van van allemaal is een opmerking dat een van de raadsheren tijdens de zitting mondeling maakte (nadat hun het verweer van onze advocaat geweigerd hebben):

**Kinderen kunnen toch niet altijd op een leefgroep zitten, misschien moet er naar een pleeggezin gezocht worden**

Deze opmerking was gemaakt in het bijzijn van moeder die er juist zat om haar kinderen terug thuis te krijgen.

Zo handelen de rechters: uitspraken van hun collega's die hun even niet uitkomen worden gewoon doodleuk genegeerd.

Dus kinderen zitten nog steeds vast op basis van niet bestaande en officieel vernietigde argumenten. 


De prutsers in Den Haag hebben altijd grote mond over corruptie in Oostblok landen, ik kan met 100% zekerheid zeggen dat corruptie daar niet eens in de buurt komt van het niveau van corruptie en vriendjespolitiek hier.

Tot zo ver Ilja....  U begrijpt: moeder en kinderen zijn uit elkaar, het gezinsleven is compleet geruïneerd en dit heet 'JEUGDZORG' in Nederland à raison van 16.000 € voor BJZ (hier Leger des Heils)  per jaar voor deze 2 kinderen....

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com