woensdag 14 september 2022

Jeugdzorg en de liegende professor!

 De voornaamste klacht van ouders tegen de jeugdzorgsector is het gebrek aan waarheidsvinding en de leugens die door de Jeugdzorginstanties worden gepostuleerd als waarheden.

Het wordt erger dan gedacht: zelfs professoren, die geacht worden aan wetenschappelijk onderzoek te doen en de waarheid te vinden liegen aantoonbaar.

Deze schok kwam tot mij via de uitzending van Nieuwsuur van 7 september 2022.

Prof. mr. dr. drs. M. Bruning (ex-medewerkster van Jeugdzorg en nu ook plv. Kinderrechter Rb Amsterdam!)
:

'de ouders van de nu uithuisgeplaatste kinderen kunnen absoluut niet voor hun kinderen zorgen' …. Anders gezegd: de ca. 55000 UHP-kinderen zijn allemaal terecht uit huis geplaatst!

Het contrast: prof. em. dr. J. Hermanns betoogde jarenlang:´Iedere UHP is overbodig, men moet alleen de juiste zorg in het gezin brengen´. Als een soort klap op de vuurpeil noemde ze de jeugdzorgwerkers ook nog ´De helden van ons systeem´.

Over die ´heldendaden´ van Jeugdzorg geef ik u een opsomming:

 • Leugenrapporten die gewone alledaagse probleempjes over kinderen opblazen tot zorgen en ´bedreigingen´, alleen en uitsluitend om aan te sturen op uithuisplaatsingen.

 • ´Omgangsregelingen´ organiseren waarbij ouders vernederd worden in een klein kamertje, waarbij ze niet mogen spreken met hun kind, vaak ook nog moeten liegen en vooral geen cadeau´s geven aan je eigen kind. Het summum hierbij is de ´omgang´ van 1 uur per maand in een auto ter grootte van een Fiat Panda met een jeugdzorgwerker op de achterbank....

 • Gezinnen uiteensplijten zodanig dat ook ieder contact tussen de kinderen onderling verloren gaat.

 • Vooral NIETS doen om te werken aan hereniging van gezinnen.

 • Ouders onthouden van wettelijke rechten als opname van alle gesprekken en meenemen van een vertrouwenspersoon.

 • Ouders voorliegen over de voorwaarden voor einde uithuisplaatsingen van hun kinderen.

 • Ouders tegen elkaar uitspelen dan wel partijdig zijn naar een ouder toe.

 • De door henzelf tot bedreigingen opgeklopte problemen bij rechters uitdragen en vooral de pertinente leugens volhouden waarbij zelfs écht deskundig onderzoek wordt tegengehouden dan wel verworpen, als ouders daar zelf voor gezorgd hebben (en betaald!).

U ziet: een fantastische rij ´heldendaden´ die menig ouder die met Jz te maken heeft gehad zal herkennen! 

Ondertussen negeert prof. Bruning alle wetenschap omtrent de schade die wordt aangericht bij kinderen door de jeugdzorgindustrie, ik noem de rapporten van de commissie De Winter van 12-06-2019 over de systematische mishandelingen en geweld in de ´Jeugdzorg´, het rapport van de commissie Samson in 2012 over het seksueel misbruik in en het falen van de jeugdzorg, dat, aldus het rapport, ´structureel aanwezig is in de jeugdzorg´ (zelfs > 100 x zoveel als zonder jeugdzorg!' In de zelfde rij past het onderzoek van prof. dr. U.Gresser, internist die medisch aantoonde welke permanente schade het verbreken van banden tussen ouders en kinderen bij kinderen teweeg brengt.....

Ook het rapport van de IGJ van juli 2022 over de uithuisplaatsingen werd onder tafel gewerkt. Ondanks de overtuiging van prof. Bruning dat alle UHP terecht waren, bleek uit dat onderzoek van de IGJ gepubliceerd op 27-06-2022 naar dossiers over UHP, dat maar liefst 100 % van die dossiers NIET in ORDE waren!

Voegt u hieraan toe het proefschrift van dr. C. Bartelink 2018 naar de beslissingen rondom UHP: daaruit bleek dat UHP geschieden naar volstrekte willekeur van de Jz-medewerkers......

De uitlatingen van prof. Bruning op 7-9-2022 in Nieuwsuur staan in schril contrast met de rapportage van 8-9-2022 van Indepen ´Taken Kinderen van de Staat´ (men dient een ticket te kopen, waarbij men zelf het bedrag mag betalen... zeker op zijn minst 1 Euro waard!) 

Toch zijn er goede aspecten aan beide rapportages: zowel Nieuwsuur als ´Taken: kinderen van de staat´ komen tot de conclusie dat Jeugdzorg anders moet... Dat is opzich niets nieuws, dat zeiden ouders al in 1989 toen een groep ouders zich zorgen maakte over het grote aantal kinderen in pleeggezinnen en jeugdzorginstellingen... het waren er bijna 20.000.... Nu is dat gestegen tot ca. 55.000 en zijn er in die 30 jaar vele onderzoeken geweest over het falen van jeugdzorg... alle in de prullenbak gedaan... Ik geef hierbij mijn gedachte: OPDOEKEN die huidige GI en ga eens terug naar de basis: de KINDEREN en hun ouders in overleg met hun huisartsen. Ga eens uit van de zorgvraag van die gezinnen en als die huisarts bepaalt dat er een huishoudelijke hulp moet komen om een gezin te steunen, geef dan dat gezin een huishoudelijke hulp; is een kinderpsychiater wenselijk, laat dan het kind in kwestie direct naar de kinderpsychiater gaan; zo ook voor orthopedagoog, systeemtherapeut of welke hulpverlener dan ook! Uiteraard dit direct door de gemeenten laten betalen. Kosten: één ambtenaar per gemeente! Besparing: de keukentafelgesprekken, de buurtcoaches, de gezinsmanagers, de rechters, de vernederingen van een OTS en al helemaal het verdwijnen van de uithuisplaatsingen. Wellicht kunnen de vrijgekomen Jz-medewerkers werk vinden als beveiliger op Schiphol of treinconducteur dan wel machinist, maar laat ze van kinderen afblijven!

Ik leerde mijn hele leven dat liegen niet mag.... het mag wellicht grof klinken dat ik hier spreek over de leugens van ´jeugdzorg´, feit is dat zelfs een jeugdzorgbestuurder in 2018 de kranten en andere media haalde met een interview waarbij deze gewoonweg toegaf zijn medewerkers aan te zetten tot leugens, als het doel, omzetdoelen halen, méér OTS en UHP! Lees vooral deze regel: ´Ondanks de vele, vaak gegronde, klachten en overduidelijke overtredingen van wet- & regelgeving mogen/moeten zij onbelemmerd doorgaan in het mishandelen en beschadigen van kinderen en ouders die toch al kwetsbaar zijn.' .. duidelijke taal voor een organisatie vol met ´helden´....

Ik hoor en voel al de kritiek op mijn voorstel over: 'en al die kinderen van gewelddadige ouders dan? En de kinderen van drugsverslaafde ouders dan?' Mijns inziens hebben we ook nog de ´Raad voor de Kinderbescherming´ die zich de laatste jaren meer ontwikkeld heeft als overschrijfstation van Jeugdzorg in plaats van kinderen te beschermen. Misschien iets om deze taak eens écht serieus te gaan nemen, dames en heren kinderbeschermers?

Kortom, prof. Bruning, men zegt wel eens ´al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel´, of is hier meer de uitdrukking ´wiens brood men eet, diens woord men spreekt´ van toepassing, voor u als hoogleraar Jeugdrecht en plv. kinderrechter, maar dan benoemd vanuit Justitie en kinderbescherming?  

Overigens meen ik net als u dat jeugdzorg anders moet: OPDOEKEN van de huidige instanties, zoals prof. J.vd Acker in 2010 al zei, en eens opnieuw te beginnen maar dan met de werkelijke hulpvragen van kinderen en ouders in overleg met hun huisartsen centraal en niet de instanties, ´onderbuikgevoelens´ en buurtteams in combinatie met ´keukentafelgesprekken´....


Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.

(e-mail: meldpuntjeugdzorg@gmail.com)


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)maandag 4 juli 2022

Julia Bregts / Heidi Janssen, nu 'Wettelijk Goedgekeurd'!?

 


Naar aanleiding van de tuchtklachten tegen de verpleegkundige Heidi Janssen, die haarzelf ook Julia Bregts pleegt te noemen en zichzelf 'enorm bekwaam' acht (eigen woorden!) schreef ik enige artikelen die op zijn minst tot enige twijfel over deze hulpverleenster zou moeten leiden.Haar 'deskundigheid' blijkt veel weg te hebben van zeepbellen en gebakken lucht: bij de laatste zitting van het Centraal Tuchtcollege voor de Gz bleek dat zij in het weekend een cursusje psychologie zou hebben gedaan, bij welk instituut bleek volledig onduidelijk. Idem voor haar opleiding in de EMDR. Zij heeft daarbij Ronald Ter Heegde (zie de gewoonweg naar pure kwakzalverij riekende en allemaal onbewezen therapieën) als 'coach': de man die tot 2004 de assistent van Jomanda (uit Tiel, u weet wel, van dat 'ingestraald water' en al haar genezingen... vooral die van Sylvia Millicam...).

Ze gaf ter zitting ook toe dat ze GEEN OPLEIDING tot kinderverpleegkundige had!!


Ik attendeer u op de artikelen: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.com/2021/07/julia-bregts-heidi-janssen-hulp.html en http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.com/2022/03/julia-bregts-cq-heidi-janssen.html

Nu dacht ik ongeveer alles naar waarheid weergegeven te hebben, maar tot mijn grote verbazing komt er een reactie op dat laatste artikel van mij. Ik geef u hierbij de complete tekst, inclusief de vele taalfouten en pertinente leugens en aanvallen op mij, waarbij Heidi zelfs mijn naam niet correct weet te schrijven:

              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Geachte,
 

Dhr Das heeft mij 1 malig gezien en wenste geen doelenplan maar zijn kind ipv daarvan en weigerde dit zel omdat hij er niet in geloofde en heeft nooit iets getekend, nooit geklaagd, nooit klacht ingediend.. Hij heeft zelf gekozen, die vrijheid heeft hij. En omdat hij me vaak belde en mailde heb ik hem geblokkeerd. Er was teveel negativiteit en zoals de tuchtraad zei dhr Mull jij bent al 12 jaar met Das bezig en niks bereikt. Er waren getuigen hiervan Ik hoef geen pgb ik werk ook vanuit mijn hart. Maar de waarheid, dit veel groter is als dit zal ooit gezien worden . U weet dat ik andere diplpma.s heb en uzelf dit manipuleerde over verpleegkudig diploma. Het hoorde niet bij de tuchtraad dat was het. Wees eerlijk en draai het niet, zoals u het interpreert

En trouwes ik ben wettelijk goedgekeurd kinderen en gezinnen te helpen.Met mijn competenties.
Ik ben blij met deze doorbraken en bewijzen die ik heb over veel zaken.

Veel liefs
En ik bied iedereen een kans om zijn kind naar huis te krijgen en is me kortelings ook gelukt.

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mijn commentaar:

 • De eerste 3 regels: Heidi maakte wél een 'hulpverleningsplan' voor terugkeer van het kind en hij heeft dit ook naar Jeugdzorg opgestuurd. Dat plan werd direct naar de prullenbak verwezen door Jeugdzorg. Overigens had Jeugdzorg wél een getekende versie! Toen dhr. Das dit meldde aan Heidi zei ze op een ingesproken Whatsapp bericht dat ze nu de hulp zou regelen via een aanbesteding en de wethouder Jeugdzorg van Nijmegen zou benaderen. Dhr. Das heeft Heidi zelfs nooit meer gebeld, wel via Whatsapp 1 berichtje gestuurd....Deze vader heeft afgewacht wanneer zijn kind zou terugkeren dank zij deze voortreffelijke hulp.... Het kind is nooit meer thuis geweest, m.u.v. de door mijn hulp gestarte acties via de rechters en daardoor kwam het kind 1 weekend per 4 weken....

Het adagium 'ik hoef geen PGB' is volledig in strijd met hetgeen Heidi / Julia beweert op haar websites en hetgeen zij als eerste tegen mij vertelde in dat restaurant te Reuver: zij zou juist via PGB's kinderen thuisplaatsen + haar EMDR-behandeling!

Als Heidi klaagt dat dhr. Das nooit geklaagd heeft: Heidi / Julia is NERGENS aangesloten bij welke beroepsorganisatie dan ook, dus ze kan in principe nergens aangeklaagd worden, behalve bij het Medisch Tuchtcollege, omdat ze er prat op gaat 'Kinderverpleegkundige' te zijn, maar blijkt alleen een BIG-registratie als verpleegkundige te hebben....

Over mijn manipulaties met haar verpleegkundig diploma: ik heb me alleen en uitsluitend gebaseerd op de info die op de LinkedIn van Julia Bregts / Heidi Janssen stond. Deze info heb ik ingebracht bij de tuchtcolleges!

Over het 'niets bereikt' hebben van mij wil ik hier toch enige wapenfeiten uit mijn 28 jaar opsommen:

 • 1e In het recht 'opvragen dossiers' en hoe dit te doen (1994).

 • 1e Die een school aanklaagde bij de Commissie Gelijke behandeling aangaande de behandeling van gescheiden ouders door scholen (1998).

 • 1e In 'recht op schoolinfo' en stelde die ook samen. (Een richtlijn die door alle schoolkoepels in de jaren 2003-2006 geaccepteerd is.)

 • Bestuurslid landelijke SCJF (2001-2004).

 • Zorgde in mijn eentje voor de belangrijkste uitspraak inzake 'waarheidsvinding' in jeugdzorgzaken: LJN BD1113 (29-04-2008)

Ik schreef vele stukken inzake hulp aan ouders, zie de reeks boeken bijvoorbeeld 'De Jungle van de Jeugdzorg' van de stichting www.stichtingkog.ingo

Op mijn blog's staan ca. 175 artikelen

Thuis geplaatste kinderen: de snelste was binnen 14 dagen weer thuis, met excuus van Jeugdzorg. Vele anderen vaak na langere tijd, waarbij ik ouders steunde in het schrijven van bezwaar, klacht- verzoekschriften enz..

Ook historisch waren de uithuisplaatsingen die in het geheel niet doorgingen! (En diverse zelfs geheel zonder advocaat, maar wel met mijn stukken en pleidooien!)

Tot op heden krijg ik bedankjes van ouders die dank zij mijn tips en stukken hun kinderen weer thuis gekregen hebben!

Het meest verbazingwekkende in de reactie van Heidi / Julia is wel 'Ik ben nu wettelijk goedgekeurd om kinderen hulp te bieden.'

Waar en DOOR WIE is zij 'goedgekeurd?

Is dit dezelfde instantie als waar haar opleiding tot EMDR-therapeut en psycholoog geregistreerd zijn? Die zijn namelijk niet gevonden! Idem waaruit blijkt dat haar instralingspraktijken toe dienen.

Ook wekt het verbazing dat Heidi kennelijk direct kinderen mag thuisplaatsen, zonder rechters en daarmee boven rechterlijke uitspraken staat omtrent uithuisplaatsing. Ik moest het nog 'ouderwets' doen via verzoekschrift aan Jeugdzorg en de kinderrechter en eventueel met advocaat + overleggen van bewijsstukken... Voor Heidi Janssen / Julia Bregts en Family-buddies niet nodig. Vreemde zaak!

Het verbaast mij hoe Jeugdzorg en ouders reageren als zij alle jeugdzorgzaken met 'de kracht van de liefde' oplost' met haar hart, als kinderen praktisch 100 % onterecht uit huis geplaatst zijn.......

Is een veroordeling (berisping) bij het Tuchtcollege een pré om jeugdhulpverlener te zijn?

Of zouden hier ook de 3 veroordelingen (18-02-2018) bij de Correctionele rechtbank te Turnhout een aanbeveling zijn voor betrouwbaarheid?... bijna net zo betrouwbaar als Jomanda en het 'instralen' zijn lijkt mij!

P.S.

Ik ben nu bezig met enige aanklachten voor te bereiden in samenwerking met ´tevreden´ ex-cliënten van Julia Bregts / Heidi Janssen!

Ik hoop met bovenstaande wederom een waarschuwend signaal te hebben gegeven voor mijns inziens een walgelijke praktijk om ouders te belazeren tot zelfverrijking en dat over de ruggen van vaak wanhopige ouders en kinderen!

Moge gemeentebestuurders afzien van welke 'jeugdzorg' of 'hulp' dan ook door deze aanbiedster!

Ceterum censeo BJZ / 'Veilig Thuis' esse delendam (naar Cato Maior)
 

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.


Www.meldpuntjeugdzorg.nl

www.meldpuntjeugdzorg.blogspot.nl

e-mail: meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Tel.: 06-33109214


vrijdag 25 maart 2022

Julia Bregts c.q. Heidi Janssen, veroordelingen en waarschuwing!


Op 1 juli 2021
publiceerde ik een artikel over bovengenoemde: in België veroordeelde wegens fraude enz. en in Nederland opnieuw begonnen in de 'zorg' en vooral uit op geld en met zichzelf ingenomen verpleegkundige die stelt tevens psycholoog én EMDR-therapeut te zijn.  Dat ze voor die laatste 2 kwalificaties geen enkele gedegen opleiding heeft gehad, speelt geen rol, ze wordt immers gecoached door de voormalige assistent van Jomanda (die uit Tiel, van het 'ingestraalde water' / Woont nu in Canada, op de vlucht voor veroordelingen!) R.t.H..

Dat geeft ff vertrouwen… ze noemt haarzelf immers 'enorm bekwaam'.


Ik beloofde u de uitspraak in hoger beroep van het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. 16 Maart is die gekomen!


Tot vreugde van mw. Janssen wordt een aantekening in het BIG-register en het actief bekend maken van haar naam door de instanties van de 'straf' afgedaan….

Teleurstellend is dat het CTvG op geen enkele wijze kanttekeningen zetten bij haar zelf bedrijven van diagnostiek, hetgeen voor verpleegkundigen verboden is (art. 33 wet BIG!), idem ten aanzien van de opleiding tot psycholoog  ('in het weekend kan je ook een cursus doen')  en EMDR-therapeut: zelfs de eenvoudigste vraag wist mw. Janssen niet te beantwoorden!

Tot grotere zorg is de pertinente leugen die in de uitspraak staat: Mw. Janssen stelde dat dhr. Das haar hulp niet accepteerde en dat daarom hij zijn kind niet terug heeft.  De werkelijkheid was, tot enkele keren toe gezegd,  dat mw. Janssen zelfs telefoon en FB blokkeerde toen er géén PGB kwam en er niets kwam van de 'aanbestedingen' die zij zou doen, er kwam dus GEEN GELD voor iemand die 'gratis' zou helpen! Het feit dat haar 'hulpverleningsplan' rechtstreeks naar de prullenbak ging door Jeugdzorg, vergeet zij ook te vermelden!


Hieronder treft u mijn pleidooi, 'visie', aan alsmede de integrale uitspraak.


Moge dit dienen voor u, geachte wanhopige hulpzoekende ouders, als een waarschuwing….Zij heeft wél graag PGB en 'aanbestedingen' maar van hulp hoeft u niet veel te verwachten…. wél eerst foto's insturen….


Het pleidooi


Betreft: Visie dhr. Das / Mul (gemachtigde)

Zitting: CTvG 02-02-2022 15.00 u

In zake: C2021/1078 Das/Janssen


Geacht college,


Alvorens ik met onze visie begin wil ik een kleine opmerking maken ten aanzien van de laatste brief, gedateerd 10-01-2022.

U stuurde mij op 6 oktober 2021 een brief waarin u stelde dat de discussie gesloten was en er alleen stukken mochten worden ingediend ter onderbouwing van een standpunt.


Tot mijn verbazing komt er een brief met niets van dit alles, word ik neergezet als agressieve crimineel, stalker (en dit door een straf en civielrechtelijk op 26-02-2018 / Rb. Turnhout, veroordeeld persoon) er zou extra bescherming moeten komen (punt 3), ik zou stalken en een Dark Web website hebben met 44 pagina's. Bovendien wordt mij het onderzoek van de gemeente Leudal naar de 'zorg'-boerderij die gekoppeld is aan aangeklaagde, aan mij verweten. Aangeklaagde zegt op haar eigen website Family-buddies, dat het HAAR zorgboerderij was, ze zegt het ook in de ingebrachte geluidsbestanden!

Ook wordt een vertrouwenspersoon ingebracht van bedenkelijk gehalte: hij heeft een zeer alternatieve praktijk in Veldhoven en was tot 2004 in samenwerking met Jomanda (aldus Het Parool 13-05-2009 'Oplichtingstrucs bij Jomanda' aldus R.t.H) en hij zegt in zijn eigen stukken dat hij alleen een geboortedatum nodig heeft om te zeggen wat voor een persoon iemand is (Bron: Linkedin van R.t.H). Ik neem aan dat deze vertrouwenspersoon hier niet het woord zal voeren, dan wel niet al te serieus zal worden genomen.


Verdere bedenkelijke zaken: ze verwijt haar strafrechtelijke veroordelingen aan haar personeel en stelt dat dhr. Das nooit gezegd heeft ontevreden te zijn over haar 'hulp'. U zal het zo direct horen van hem zelf en hij heeft het ook per whatsapp en e-mail laten weten!

Grappig is dat mij een mooie VW van 1-7-2019 wordt toegedicht... bij mijn weten zijn mijn 2 auto's van 1983 en 1986......waar ik nu niet eens op de openbare weg mag tot 1-3.

Overigens is gebleken op 24-1 na overleg met de politie, dat er geen aangifte tegen mij ligt!

Dit heeft niets met mij en deze zaak te maken, de valse beschuldigingen daar onderneem ik actie op.

Inhoudelijk staat er slechts in dat aangeklaagde verklaard inderdaad geen opleiding tot kinderverpleegkundige te hebben gehad (punt 10) en dat zij zichzelf beschouwd als 'enorm bekwaam'!

Wederom niets als bewijs waarom zij psycholoog zou zijn en EMDR-therapeut en al helemaal niets over waarom zij diagnostiek mag bedrijven op de door haar gedane manier en kinderen bij haar thuis opnemen!


--- Tot zover over de brief van 10-01-2022 ---

          === Vervolg zaak Das/Janssen zijdens Mul-Das ===


Wij zijn blij om ook onze visie te mogen geven in deze zaak.Wij kunnen heel kort zijn: een verpleegkundige, die zich uitgeeft als ‘kinderverpleegkundige’, ‘psycholoog’, ‘EMDR-therapeut’ en daarbij diagnostiek bedrijft, hetgeen volledig in strijd is met art. 33 wet BIG, nergens haar BIG-inschrijving vermeldt (wel haar 2 KvK-nummers als schrijfster en eigenaresse van ‘intuïtieve thuiszorg’ wat dat ook mag zijn), en nog erger niet eens haar eigen naam gebruikt, dient volledig te verdwijnen uit welk beroepsregister inzake ‘zorg’ dan ook! Wat nog kwalijker is dat zij zelfs kinderen bij haar thuis dan wel in een zorgboerderij denkt te mogen opnemen. Vanuit welke bevoegdheid?


Hierbij willen wij opmerken dat het vreemd voorkomt dat mw. Janssen zegt spijt te hebben van haar niet-verschijnen bij het RT, zelfs zegt dat ze zich ‘niet toetsbaar heeft opgesteld’, maar in tegenstelling dat men zou verwachten, nergens enig bewijs van deskundigheid overlegt, géén bewijs van studie psychologie en inschrijving als EMDR-therapeut. Al zou ze dat wel gedaan hebben, dan resteert nog het feit dat zij diagnostiek bedrijft middels het ‘instralen van foto’s', dat dhr. Das hier gaarne nog eens wil vertellen.


Haar beroepschrift is eerder een soort aanval op mij, waarbij ze mijn artikel, dat grotendeels bestaat uit openbare stukken van Facebook of kranten dan wel RT over mw. Janssen, waar géén woord laster in zit, alleen een feitenrelaas. Die feiten heeft u ook kunnen lezen op de CD-ROM’s die zijn ingebracht bij de klacht in eerste aanleg. Mogelijk is u ook het onzinnige opgevallen, daar waar beweerd wordt dat ik het tuchtrecht zou gebruiken om een concurrent te benadelen: onzinnig omdat ik ouders gratis bijsta en ik ‘officieel’ vanaf 1-1-2015 reeds gestopt ben met het bijstaan van ouders, desalniettemin word ik nog steeds gebeld door wanhopige ouders in Jz-zaken (de zaak Das dateert voor mij uit 2008!), zo ook door aangeklaagde die MIJ VROEG mijn kennis met haar te delen en niet andersom: waarom zou ik een nieuwkomer, waar ik niets van wist, geen naam, geen telefoonnummer, vragen om advies?

Uiteraard gaan wij er van uit dat u alle eerder ingebrachte stukken, met name mijn brief van 30-9-2021 aan u, hier nadrukkelijk als ingebracht en herhaald zal beschouwen!


Ondertussen gaat aangeklaagde op FaceBook ook verder met te illustreren hoe goed zij bezig is: zij helpt met het uit huis plaatsen van zogenaamd mishandelde kinderen (zie ook punt 4 / brief 10-1-2022 aangeklaagde!), waarbij zij een hard- en sofddrugs verslaagde cliënt bijstaat. Ze schroomt er niet voor om mij ook negatief neer te zetten en de waarheid omtrent ons eten in een restaurant te verdraaien. Ze zegt op haar FB, dat ze daarom geen tijd had haar te verweren bij het RTvG…..

Mogelijk ten overvloede heb ik ook nog een verklaring van een andere  ex-cliënt van aangeklaagde, die ik zo u wenst wil overleggen. Ik heb dit niet eerder gedaan, omdat die gewoonweg hetzelfde beeld geeft: Julia Bregts zoekt hulpzoekende ouders, stelt diagnoses met ‘instralen foto’ en er komen hulpverleningsplannen, opgesteld door H.Janssen, die hulp indiceren, te geven door Julia Bregts of Family-buddies (=Julia Bregts = H.Janssen) de hulp te financieren via aanbestedingen of PGB, uit te betalen aan Family-buddies….!


Qua jurisprudentie wil ik u attenderen op de uitspraak van uw college d.d. 9-7-2021, zaak G2019/105, waarbij u een bedrijfsarts, die aanvankelijk een berisping had, uiteindelijk door haalde uit het BIG-register wegens het niet hebben van enig inzicht in eigen handelen en vooral overtuigd was van zijn eigen gelijk.

Ook hier is het duidelijk dat aangeklaagde geenszins van plan is haar werkwijze te veranderen, zij toont geen enkele zelfreflectie, overlegd geen enkel bewijs van haar opleiding tot psycholoog of EMDR-therapeut en stelt zelfs dat zij ‘enorm bekwaam’ is en gaat maar door met haar ‘diagnostiek op afstand’.

Zo iemand hoort naar onze mening niet in de zorg thuis, derhalve pleiten wij voor algehele doorhaling van aangeklaagde uit de beroepsregisters..


Het oordeel daarover is uiteraard aan u, geacht College. Wij danken u,


J. J.H. Das / drs. N.J.M. Mul (gemachtigde)En nu de uitspraak:

https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2022/ECLI_NL_TGZCTG_2022_48


ECLI:

ECLI:NL:TGZCTG:2022:48

Datum uitspraak:

16-03-2022

Datum publicatie:

16-03-2022

Zaaknummer(s):

C2021.1078

Onderwerp:

Geen of onvoldoende zorg

Beslissingen:

Gegrond, berisping


Inhoudsindicatie:

Klacht tegen verpleegkundige. Klager is de vader van een zoon die al meer dan elf jaar uit huis is geplaatst. Klager is er op enig moment op geattendeerd dat in zijn woonplaats iemand (de verpleegkundige) actief is die het voor elkaar kon krijgen dat uit huis geplaatste kinderen weer thuis komen wonen. De verpleegkundige heeft klager twee keer thuis bezocht en een hulpverleningsplan opgesteld. Klager heeft dit plan naar jeugdzorg gestuurd, waarna hem werd geantwoord dat de rechter een beslissing heeft gegeven en dat jeugdzorg zich daaraan houdt. Klager verwijt de verpleegkundige dat zij:a. valse illusies maakt door te stellen dat zij deskundig is, dat zij verpleegkundige en EMDR-therapeut is en dat zij met zaken komt die kant noch wal raken;b. meent deskundig te zijn op gebieden die niets met verpleegkunde te maken hebben, zoals de bevoegdheid een indicatie te geven op pedagogisch/psychologisch gebied;c. haar registratie als verpleegkundige misbruikt. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en legt aan de verpleegkundige de maatregel van berisping op. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van de verpleegkundige, maar laat de openbare niet-geanonimiseerde publicatie van de beslissing vervallen.

C E N T R A A L  T U C H T C O L L E G E

voor de Gezondheidszorg

Beslissing in de zaak onder nummer C2021/1078 van:

A., verpleegkundige, werkzaam te B., appellante, verweerster in eerste aanleg,

tegen

C., wonende te B., verweerder in beroep, klager in eerste aanleg, gemachtigde: D. te E..

1.    Verloop van de procedure

C. - hierna klager - heeft op 1 september 2020 bij het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven tegen A. - hierna de verpleegkundige - een klacht ingediend. Bij beslissing van 4 juni 2021, onder nummer 20104 heeft dat College de klacht gegrond verklaard en aan de verpleegkundige de maatregel van berisping opgelegd. Tevens is bepaald dat de beslissing wordt aangetekend in het BIG-register en dat de minister zorg draagt voor openbare kennisgeving van hetgeen in het BIG-register is aangetekend. 

De verpleegkundige is van die beslissing tijdig in beroep gekomen. Klager heeft een verweerschrift in beroep ingediend. 

De zaak is in beroep behandeld ter openbare terechtzitting van het Centraal Tuchtcollege van 2 februari 2022, waar zijn verschenen de verpleegkundige en klager, bijgestaan door zijn gemachtigde. 

D. heeft de standpunten van klager toegelicht aan de hand van pleitnotities die aan het Centraal Tuchtcollege zijn overgelegd.

2.    Beslissing in eerste aanleg

Het Regionaal Tuchtcollege heeft aan zijn beslissing het volgende ten grondslag gelegd.

“2.    De feiten

Het gaat in deze zaak om het volgende.

2.1    Klager is de vader van F., geboren in 2007 (hierna: de zoon). Zijn zoon is meer dan elf jaar geleden uit huis geplaatst en onder toezicht gesteld van Jeugdzorg. Sinds enige jaren vindt er via de rechter in beperkte mate omgang plaats tussen klager en zijn zoon. 

2.2    Klager is door zijn gemachtigde erop geattendeerd dat er in zijn woonplaats sinds enige tijd iemand actief is, die het voor elkaar kan krijgen dat uit huis geplaatste kinderen weer thuis kunnen wonen. Klager heeft vervolgens via zijn gemachtigde contact gelegd met deze persoon. Dit bleek later verweerster te zijn. 

2.3    Verweerster is als zelfstandig gevestigd verpleegkundige werkzaam.

2.4    Verweerster heeft eind februari 2020 klager thuis bezocht. Tijdens het gesprek heeft zij klager om een foto van hem en zijn zoon gevraagd en heeft zij vervolgens die foto ingestraald en opgestuurd naar een vriendin. Verweerster deelde klager mee dat hij een EMDR-behandeling wegens traumaverwerking moest ondergaan alsook dat zij een hulpverleningsplan zou schrijven.

2.5    Op 3 maart 2020 bezocht verweerster klager wederom en had zij het hulpverleningsplan, getiteld ‘PLAN VAN AANPAK’ in tweevoud bij zich. Klager heeft toen van dit plan het exemplaar van verweerster ondertekend. In het ‘PLAN VAN AANPAK’ staat, voor zover relevant:

“(…)

Periode 1 jaar indien nodig een family buddy in huis, als het kind thuis is, starten met begeleidingen en zo nodig therapieën.

Leerdoelen

1. Herenigen van het gezin

2. Behandelen van posttraumatisch syndroom bij het kind

3. Begeleiden vh gezin thuis (hier ts vader en kind)

4. Dagelijks leven terug pakken, ouder(s) en/of kind terug in hun kracht zetten ahv 

begeleiding en therapie.

Subdoelen en te gebruiken middelen

Leerdoel 1:    Hereniging in het gezin.

(…)

Middelen:

1.1  Kindercoach

1.2 Psycholoog

Leerdoel 2:    Behandeling post traumatisch syndroom

(…)

Middelen:

2.1  EMDR eventueel EMDR? En of voor vader familieopstelling.

2.2 Kindercoach, life coach”.”

2.6.    Klager heeft het hulpverleningsplan naar Jeugdzorg gestuurd, waarna hem werd geantwoord dat de rechter een beslissing heeft gegeven en dat Jeugdzorg zich daaraan houdt. Aan het hulpverleningsplan/plan van aanpak heeft klager geen verdere uitvoering gegeven.

3.    De klacht

Klager verwijt verweerster, zakelijk weergegeven, dat zij: 

a.    valse illusies maakt door te stellen ‘ik ben deskundig, ik ben verpleegkundige

    en EMDR-therapeut’ en met zaken komt die kant noch wal raken;

b.    meent deskundig te zijn op gebieden die niets met verpleegkunde te maken 

hebben, zoals de bevoegdheid een indicatie te geven op pedagogisch/ psychologisch gebied;

c.    haar registratie als verpleegkundige misbruikt.

Klager is van mening dat verweerster als professioneel verpleegkundige alle regels met betrekking tot goede zorg te buiten is gegaan en misbruik maakt van haar registratie als verpleegkundige. Het lijkt hem zaak om deze registratie te beëindigen. 

In zijn aanvullend klaagschrift heeft klager erop gewezen dat verweerster ook een schrijversnaam (college: pseudoniem) hanteert, zich profileert als verpleegkundige alsook dat zij op haar LinkedIn pagina schrijft dat ze kinderverpleegkundige is. Ook op een aantal door haar gebruikte websites profileert zij zich als deskundige en geeft ze aan dat ze weet kinderen, die uit huis geplaatst zijn, weer bij hun ouders thuis te plaatsen zónder inmenging van rechters.  

4.    Het standpunt van verweerster

Bij aangetekende brief van 29 september 2020 heeft de secretaris van het tuchtcollege 

het klaagschrift, de brief van de secretaris van 7 september 2020, het aanvullend klaagschrift, de brief van de secretaris van 14 september 2020, de aanvullende informatie en de cd-rom, beide op 18 september 2020 van klager ontvangen, aan verweerster gestuurd. Tevens is verweerster in deze brief in de gelegenheid gesteld daarop schriftelijk bij verweerschrift te reageren. Genoemde brief van 29 september 2020 is door het tuchtcollege op 20 oktober 2020 retour ontvangen onder de vermelding dat verweerster de zending niet heeft afgehaald. Bij brief van 22 oktober 2020 heeft de secretaris verweerster gevraagd zo spoedig mogelijk telefonisch met het tuchtcollege contact op te nemen, zodat de aangetekend verstuurde stukken alsnog aan haar kunnen worden aangeboden. Verweerster heeft daarop bij e-mailbericht gereageerd. Vervolgens zijn bij aangetekende brief van 9 november 2020 genoemde stukken nogmaals naar verweerster gestuurd. Deze zending is volgens een bericht van PostNL op 10 november 2020 bezorgd. Het tuchtcollege heeft ook daarna geen verweerschrift ontvangen. Bij brief van 

1 februari 2021 is verweerster meegedeeld dat het voor haar niet meer mogelijk is schriftelijk op het standpunt van klager te reageren. Verweerster is uitgenodigd voor de zitting van 23 april 2021, maar daar is zij zonder bericht niet verschenen. 

5.    De overwegingen van het college

Het college leidt uit het klaagschrift, het aanvullend klaagschrift en de mededelingen van zowel klager als zijn gemachtigde ter zitting af dat verweerster zich ten opzichte van klager heeft gepresenteerd als verpleegkundige. Voorts leidt het college daaruit af dat het de bedoeling was dat verweerster als zelfstandig gevestigd verpleegkundige de in het plan van aanpak voorgestelde behandeling, onder meer bestaande uit EMDR-therapie en familieopstelling, bij klager en zijn zoon zou uitvoeren. Verweerster heeft de stellingen van klager onweersproken gelaten. 

De toepassing van deze behandelingen/therapieën behoort niet tot de gebruikelijke deskundigheid van een verpleegkundige. Gesteld noch gebleken is dat verweerster daarvoor is opgeleid en daarom deskundig en bevoegd is om dergelijke behandelingen uit te voeren. Door deze behandelingen aan te bieden met de bedoeling deze vervolgens uit te voeren, heeft verweerster niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam verpleegkundige mag worden verwacht. Dat de behandeling vervolgens niet is geëffectueerd doet daar naar het oordeel van het college niet aan af. Dat is namelijk niet te wijten aan verweerster, maar aan het feit dat klager niet verder met verweerster in zee wilde gaan, omdat hij twijfels had of verweerster haar beloften wel kon waar maken en ernstig betwijfelde of zij wel ter zake deskundig was. Het feit dat verweerster bij haar eerste bezoek aan klager vroeg om een foto van hem en zijn zoon en deze vervolgens ‘instraalde’ heeft daartoe in belangrijke mate bijgedragen, zo heeft het college op grond van de verklaring van klager ter zitting begrepen. Het is voor het college niet begrijpelijk hoe verweerster heeft kunnen denken dat haar ‘behandeling’ tot het in het behandelplan voorgespiegelde resultaat, namelijk hereniging van het gezin, zou kunnen leiden. Dat is in dit soort zaken uiteindelijk aan de rechter, die zich bij de te nemen beslissing laat adviseren door (erkende) instanties als de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg. Klager verwijt verweerster dan ook terecht dat zij valse illusies maakt. Door deze handelwijze speelt verweerster in op de wanhoop van ouders zoals klager, en als verpleegkundige schaadt zij daarmee ook het vertrouwen in de gehele beroepsgroep. Met haar handelwijze overschrijdt zij de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening alsook van de voor haar geldende professionele beroepsnormen. Wat betreft de professionele beroepsnormen verwijst het college in het bijzonder naar artikel 4.7 van de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden (januari 2015). Daarin staat:

“4.7    Als verpleegkundige/verzorgende bewaak ik de onafhankelijkheid, de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van mijn beroepsgroep. 

Dit betekent onder andere dat ik 

- mij bij de uitoefening van mijn beroep gedraag op een manier die het vertrouwen van zorgdragers in mijzelf en in de beroepsgroep bevordert

- mij in de sociale media presenteer op een manier die het vertrouwen van zorgdragers in mijzelf en in de beroepsgroep bevordert

(…)”

De wijze waarop verweerster zich aan klager heeft gepresenteerd alsook hetgeen zij hem heeft voorgespiegeld is niet in overeenstemming met de wijze waarop een

zorgverlener zich jegens een zorgvrager dient te gedragen. Zij brengt daarmee ook schade toe aan de onafhankelijkheid, de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van haar beroepsgroep. 

Dit alles leidt tot de conclusie dat de klacht gegrond is.

maatregel en publicatie 

Verweerster heeft met haar handelwijze niet alleen de grenzen van haar professionele beroepsnormen en de grenzen van een redelijke bekwame beroepsuitoefening overschreden, maar ook het vertrouwen in de beroepsgroep op laakbare wijze geschonden. Verweerster heeft niet de moeite genomen zich ten opzichte van het tuchtcollege te verantwoorden. Dit rekent het college verweerster zeer aan. Het college acht om die reden de maatregel van berisping passend. 

Het college is verder van oordeel dat patiënten/cliënten hiervan op de hoogte moeten kunnen raken om te voorkomen dat nog meer wanhopige ouders de dupe worden van de onprofessionele zorgverlening van verweerster. Daarom oordeelt het college dat het belang van de individuele gezondheidszorg vordert dat deze maatregel (met vermelding van de naam van verweerster en de plaats waar zij werkzaam is) openbaar wordt gemaakt met de gronden waarop zij berust, zoals bedoeld in artikel 48, elfde lid, in verbinding met artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, en zevende lid en artikel 11 Wet BIG.”

3.    Vaststaande feiten en omstandigheden

Voor de beoordeling van het beroep gaat het Centraal Tuchtcollege uit van de feiten en omstandigheden zoals weergegeven in de beslissing in eerste aanleg, welke weergave in beroep niet, althans onvoldoende, is bestreden.

4.    Beoordeling van het beroep

4.1    De verpleegkundige is in beroep gekomen van de bestreden beslissing. De verpleegkundige voert aan dat klager in eerste aanleg ten onrechte ontvankelijk is verklaard in zijn klacht en meent ook overigens dat de klacht ongegrond is. 

4.2    Klager heeft gemotiveerd verweer gevoerd en geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Ontvankelijkheid 

4.3    De verpleegkundige voert allereerst aan dat klager ten onrechte ontvankelijk is verklaard in zijn klacht, omdat zij zich bij klager niet heeft gepresenteerd als verpleegkundige. De verpleegkundige meent bovendien dat zij op geen enkel moment in haar hoedanigheid als verpleegkundige jegens klager heeft gehandeld. 

4.4    Het Centraal Tuchtcollege volgt de verpleegkundige niet in haar stellingen en is van oordeel dat het Regionaal Tuchtcollege klager terecht ontvankelijk heeft verklaard in zijn klacht. De handelwijze van de verpleegkundige valt niet onder de eerste tuchtnorm, omdat het geen behandelrelatie van de verpleegkundige als zodanig is. Het Centraal Tuchtcollege beoordeelt dit handelen dan ook op basis van de tweede tuchtnorm, als bedoeld in artikel 47 lid 1 onder b van de wet BIG. Het handelen is in strijd met hetgeen een behoorlijk verpleegkundige betaamt, ook indien het niet een verpleegkundig optreden betreft. Voor dit oordeel is het volgende redengevend. Het Centraal Tuchtcollege acht het van belang dat de verpleegkundige ter mondelinge behandeling in beroep desgevraagd heeft verklaard dat zij bij het voorstellen aan klager heeft verteld dat zij verpleegkundige en zelfs kinderverpleegkundige is. Dit staat ook zo vermeld op de website van de verpleegkundige, waar zij zich onder haar schrijvers-pseudoniem presenteert als kinderverpleegster. De verpleegkundige heeft bovendien verklaard dat zij het belangrijk vindt om aan cliënten te vertellen dat zij verpleegkundige is omdat zij wil laten zien wie zij is, omdat zij vertrouwen wil wekken en opdat duidelijk is over welke beroepscompetenties zij beschikt. Onder deze omstandigheden is het Centraal Tuchtcollege van oordeel dat de verpleegkundige zich aan klager heeft gepresenteerd als verpleegkundige vanwege het daardoor opgewekte vertrouwen; het feit dat zij van plan was therapeutische sessies te houden maakt dat niet anders. Het Regionaal Tuchtcollege heeft klager daarom terecht ontvankelijk verklaard in zijn klacht.  

Inhoudelijk 

4.5    In beroep zijn de schriftelijke klachten over het beroepsmatig handelen van de verpleegkundige en is het door de verpleegkundige gevoerde verweer tegen naar aanleiding van haar professioneel handelen geformuleerde klachten nog een keer aan de tuchtrechter ter beoordeling voorgelegd. Het Centraal Tuchtcollege heeft kennis genomen van de inhoud van die in eerste aanleg geformuleerde klachten en de daarover in eerste aanleg door klager ingenomen stellingen. Het door het Regionaal Tuchtcollege gevormde zaaksdossier is aan het Centraal Tuchtcollege gestuurd.

In beroep is het debat door partijen schriftelijk nog een keer gevoerd, waarbij door ieder van hen standpunten zijn ingenomen naar aanleiding van de door het Regionaal Tuchtcollege vastgestelde feiten en de door dat College gegeven beschouwingen en beslissingen. Tijdens de mondelinge behandeling op 2 februari 2022 is dat debat voortgezet.

4.6    De behandeling van de zaak in beroep heeft het Centraal Tuchtcollege geen aanleiding gegeven tot de vaststelling van andere feiten of tot andere beschouwingen en beslissingen dan die van het Regionaal Tuchtcollege in eerste aanleg, behalve dan dat het Centraal Tuchtcollege niet overneemt de zinsneden in de overwegingen van het Regionaal Tuchtcollege dat de verpleegkundige de stellingen van klager onweersproken heeft gelaten en dat de verpleegkundige tijdens het eerste bezoek een foto van de zoon van klager instraalde. Dit instralen wordt door de verpleegkundige weersproken en is daarmee niet vast komen te staan. 

4.7    Dat sprake is van misbruik van tuchtrecht of de omstandigheid dat (de gemachtigde van) klager de verpleegkundige in een kwaad daglicht wil stellen, zoals de verpleegkundige stelt, is het Centraal Tuchtcollege niet gebleken. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de openbare publicatie van de maatregel berisping en opname in het BIG-register van die uitspraak uitgesproken. Een openbare kennisgeving en aantekening in het BIG-register wijkt af van de gebruikelijke gang van zaken bij een opgelegde berisping. Het Centraal Tuchtcollege wijkt op dit punt af van die beslissing. In beroep is de verpleegkundige wél verschenen en heeft zij haar standpunten aan het college voorgehouden. Onder die omstandigheden acht het Centraal Tuchtcollege de bredere bekendmaking dan in het dictum vermeld niet noodzakelijk. 

4.8    Het voorgaande betekent dat het beroep zal worden verworpen.

5.    Beslissing

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg:

verwerpt het beroep, behoudens ten aanzien van de openbare kennisgeving en aantekening in het BIG-register;

verstaat dat die kennisgeving en aantekening vervallen; 

bepaalt dat deze beslissing op de voet van artikel 71 Wet BIG zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant, en zal worden aan¬geboden aan het tijdschrift voor Ziekenverpleging (tvz), Nursing, V&VN Magazine, het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Gezondheidszorg Jurisprudentie en Medisch Contact met het verzoek tot plaatsing.

Deze beslissing is gegeven door: J.M. Rowel-van der Linde, voorzitter; L.F. Gerretsen-Visser

en A.R.O. Mooy, leden-juristen en D.A. Polhuis en H.A. de Visser, leden-beroepsgenoten en 

M. van Esveld, secretaris. 

Uitgesproken ter openbare zitting van 16 maart 2022.

    Voorzitter   w.g.   Secretaris  w.g.


Deze uitspraak en gedrag ter zitting van het CT heeft iets weg van hoe ouders in Jeugdzorgzaken behandeld worden: zowat alles wat vader inbracht over het instralen van foto's en houding van Heidi is genegeerd, maar deze Heidi wordt wel vrij gelaten om door te gaan met haar EMDR en psycholoog spelen, en dat zonder enige opleiding daartoe. Vergelijkt u maar eens mijn pleidooi met de uitspraak!


Voor degene die meer van Julia / Heidi willen zien: hier haar Youtube-kanaal: 

https://www.youtube.com/channel/UC9UZvwh6EcCLCOfUo8JjqsA

Ze heeft zowaar al 3 video's, 8 abonnees en 455 views (25-3-2022) in 5 jaar tijd!

Overigens zijn haar FaceBook pagina's een bejubeling van Julia zélf: ze schreef in bovenstaande procedure 2x: dat ze zichzelf ENORM BEKWAAM acht!


Het staat u, geachte lezer, vrij om met Heidi Janssen of zoals ze zich graag wil noemen, Julia Bregts in zee te gaan, maar of dit instraal-ritueel en allerlei hokus pokus rituelen, waar altijd uitkomt dat kinderen 'getraumatiseerd' zijn en vooral EMDR-therapie nodig hebben dan wel opname bij Julia thuis of in de zorgboerderij, zoveel nut heeft en verantwoorde besteding van PGB gelden is, heb ik mijn twijfels!


Op 14 oktober 1988 zwoor ik de Eed van Hypocrates, om mij ten dienste te stellen voor het medisch welbevinden van mijn medemensen.  Ik heb geen BIG-registratie meer als gepensioneerd arts, maar mijn eed heb ik nimmer herroepen: juist omwille van het welbevinden van mijn medemensen heb ik dit artikel geschreven!


Julia / Heidi is in ieder geval al berispt… nu nog de doorhaling BIG-register.

Ik zal mijn best doen om zowel de IGJ en het BIG register al te informeren over haar 'werk' als verpleegkundige en haar veroordelingen (in België én hier bij het CTvG!!)

Mogelijk is de 'Vereniging tegen de Kwakzalverij' geïnteresseerd, Jomanda was daar immers ook lange tijd een hot item!


…. Zou ze in 2023 een herregistratie krijgen?


Nico Mul