dinsdag 31 december 2013

De TRANSITIE: de 'SAVE-werker'!Na het meest recente rapport d.d. 10-12-2013 van de Nationale Kinderombudsman over het falen van BJZ en niet te vergeten de vele klachten over BJZ, komt BJZ- Flevoland met een tegenoffensief: zowel Facebook, een website, Youtube en Twitter worden ingezet om te betogen hoe goed en veilig BJZ- Flevoland samenwerkt met ouders, alles samen met het gezin, alles wordt ingezet om de regie over kinderen weer zo snel mogelijk wordt terug gegeven aan de ouders…..

Even de middelen bekijken van BJZ- Flevoland: de website, twitter, facebook, youtube. (Er zijn zelfs mensen die BJZ 'geliked' hebben! Eigen medewerkers?)
Zie vooral op de website de berichten onder 'actueel' van 11-11-2013 over de zorgen die BJZ zich maakt over de 'continuïteit van de zorg', waarmee deze bedoelen de constante toelevering van kinderen voor pleeggezinnen en jeugdzorginstellingen, NIET de hulpverlening aan ouders die deze vragen! U weet, een EERLIJK BJZ heeft ooit op zijn website gewoonweg toegegeven dat er geen hulp verleend wordt aan ouders of kinderen….. ik schreef er ooit een artikel over!


Zie hier de verbazingwekkende video van BJZ-Flevoland:

BJZ-Flevoland was kennelijk ook niet gecharmeerd van deze video, daarom makte men een nieuwe, met gewoonweg propaganda voor BJZ!

Opvallende details: wordt in Amsterdam de ex-gezinsvoogd 'Ouder & Kind-adviseur', in Rotterdam worden het buurtwerkers die leiding geven aan de 'buurt-teams', in andere steden worden het 'generalisten' die de hulp gaan coördineren, in Flevoland worden het de 'SAVE-werkers', die zorgen voor een veilige omgeving voor uw kinderen en ziet u zelf niet in wat er bij u thuis aan hulp ontbreekt dan wel als u zelf niet de problemen (h)erkent (die de vorige BJZ-medewerkers overal vandaan verzonnen!)  dan zal de SAVE werker de rechter vragen uw kinderen uit huis te plaatsen… Men zegt er niet bij dat men vaak al a priori begint met 'ouders herkennen de problemen niet' en 'ouders hebben geen zicht op de juiste hulp voor hun kinderen' en dan komt er uiteraard weer zo'n 'indicatiebesluit' tot uit huis plaatsing.

Daarna gaat de SAVE-werker gaat er daarna alles aan doen om uw kinderen weer met hun ouders te herenigen…
Dit hebben we eerder gehoord: dat was ook al de bedoeling van de 'gezinsvoogd' bij de Wet op de Jeugdzorg 2005, dat zelfde mooie verhaal over de goede samenwerking met ouders staat ook op menig site van BJZ….. De praktijk wijst echter anders uit:  Leest u maar eens het verhaal van Maria, die, als het aan BJZ lag, nooit haar kinderen zou terug krijgen.  Dank zij de nodige eigen acties en het voeren van enige procedures en het inzetten van zelf gekozen echte deskundigen kreeg zij haar kinderen terug, in hetzelfde huis, met de zelfde omstandigheden als 2 jaar er voor….. alleen met dit verschil dat de kinderen 2 jaar hun ouders zijn onthouden en beschadigd zijn…. voor het leven… dank zij 'BJZ'.
Maria, 'Praktijk van Jeugdzorg 13' is slechts een voorbeeld.  Ik had er u meerdere kunnen noemen, maar gezien het feit dat de verhalen in feite het zelfde zijn lijkt mij dit voorbeeld duidelijk genoeg!

De VRAAG:
Welke ouders hebben nog vertrouwen in DIT BJZ als de zelfde personen die eerst met gewoonweg leugens, pertinente onwaarheden, ouders diskwalificeren hele gezinnen ruïneren, en vooral ouders negeren en kinderen nimmer naar ouders terugplaatsen, nu na deze mediacampagne, enz. allerlei mooie beloften gaan doen, sterker nog, de zelfde beloftes die ze deden in de jaren 2002-2005 toen allerlei instellingen opeens BJZ gingen heten en op een 'nieuwe manier' gingen samenwerken met ouders?

Hierbij is het op te merken dat er in feite géén basis is voor enig vertrouwen als die zogenaamde 'SAVE-werker' met de informatie die hij of zij van u krijgt er aan gaat werken om uw kinderen uit huis te plaatsen…. Eerst zogenaamd vertrouwen winnen en dan omkeren…

Kinderen terug?  Eerdere ervaringen met BJZ hebben geleerd dat van terugplaatsen zelden sprake is, 'eigen kracht conferenties' worden genegeerd en vooral ouders genegeerd en aan de kant geschoven worden….
Kortom: WIE gelooft die mooipraat van BJZ?

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul


De TRANSITIE: Zuid -Limburg... je zal er maar wonen!

'Zuid-Limburg, je zal er maar wonen' is al enkele jaren een veel gehoorde reclameslogan….

In de regio Maastricht gaat het goed met de jeugdzorg n 2015: de 'zorg is gegarandeerd'.  De commissie Geluk, die de transitie begeleidt, is zeer tevreden.

Ouders kunnen mogelijk hier anders over denken: de mishandeling en misbruik in jeugdzorg-instellingen gaan onverminderd door, de uit huis geplaatste kinderen blijven uit huis, de tirannie van jeugdzorg gaat gewoon door.
(Zie het proefschrift van dr. R. Clarijs 'Tirannie in de jeugdzorg' 25-11-2013)

Ik verwijs u naar dit bericht van de gemeente Maastricht van 14-11-2013 Markant is de volgende uitspraak van de trotse wethouder M. Damsma:

"Het belang van het kind staat voor ons voorop. Wij garanderen zorg voor kinderen en ouders en hebben goede afspraken met zorgaanbieders".

Ik splits deze uitspraak even: het eerste gedeelte hebben we eerder gehoord…. Een dooddoener voor vooral méér geld voor jeugdzorg en méér uit huis plaatsingen. 

Het tweede gedeelte is gewoonweg schokkend: de wethouder heeft dus afspraken gemaakt om méér OTS-en en méér UHP te realiseren en vooral om de plaatsen in de instellingen te vullen en voldoende pleegkinderen aan te leveren voor de pleegzorg….

WAAR zijn de afspraken met ouders die hetzij OTS /UHP kinderen hebben, waar zijn de afspraken met ouders die nu nog BJZ-vrij zijn?  Helaas, daar wordt met geen woord over gerept….

Ook de zogenaamde 'onafhankelijke commissie Geluk'… WIE is die mr. L.Geluk? Juist ja: de ex-wethouder jeugdzorg van Rotterdam, wel bekend van een strek toenemende invloed van BJZ en de wethouder die aan het handje liep van BJZ…. Hoezo 'onafhankelijk'? Gelukkig zitten er verder 2 BJZ-kritische hoogleraren bij (prof. dr. T.A. van Yperen en prof.dr. N.W.Slot). Welke ouders zitten in die commissie? GEEN.

Gezien de uitnodiging daartoe in het artikel van de gemeente Maastricht schreef ik een kritische brief aan mw. M. Damsma.

Reactie aan de wethouder

(Briefhoofd)
Per e-post (post@Maastricht.nl) AAN:

Gemeente Maastricht, t.a.v. de wethouder jeugdzorg
Mw. M. Damsma

Roermond, 15 november 2013

Geachte mevrouw Damsma,

Uit de media verneem ik, via dit artikel: http://www.maastricht.nl/web/Home/M_e_d_i_a_i_t_e_m-tonenop/Positief-oordeel-aanpak-Jeugdzorg-in-ZuidLimburg.htm, dat u trots bent omdat de 'onafhankelijke commissie Geluk' u zo positief beoordeeld heeft aangaande de 'transitie jeugdzorg'.  U wordt geroemd omdat de indicatieve zorg behouden blijft en 'gecontinueerd'. 
Ik acht dit bericht zéér zorgelijk: er wordt gesteld dat de 'Commissie Geluk' zo onafhankelijk is…. 'Vergeten' is kennelijk dat deze heer Geluk wethouder jeugdzorg van Rotterdam was en aan het handje liep van BJZ, ook vond deze man dat de greep van BJZ op de samenleving versterkt zou moeten worden.  Dit zei hij nooit letterlijk, maar zijn handelen als wethouder was daar naar. Ook zitten in deze commissie géén 'BJZ-slachtoffers' of ouders van kinderen die uit huis geplaatst zijn naar pleeggezin of 'residentiële instelling'. De ouders staan hierin ook volledig buitenspel.

U bent dus er trots op dat in de 18 gemeenten van uw regio de kinderen die uit huis geplaatst zijn dit ook blijven, dat er niets gedaan wordt om die kinderen hun ouders terug te geven, dat het seksueel misbruik dat ook in uw regio plaatsvindt in de jeugdzorg-instelingen (ik heb zelf enige aangiften gedaan!) gewoon doorgaat. Ook kan jeugdzorg daar het komende jaar doorgaan met kinderen voor het leven beschadigen, omdat daar géén adequaat deskundig onderzoek gedaan wordt en alleen sociaal werkers het voor het zeggen krijgen.

U heeft niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens met OUDERS te gaan praten over WAT DIE WILLEN en hoe die de jeugdzorg zien en wat zij nodig achten. (BJZ doet en deed dit ook niet, ze beschouwen ouders die met BJZ te maken hebben al bij voorbaat als 'zwakke ouders' en 'pedagogisch onmachtig' enz. als het maar negatief is….)

Ikzelf, 19 jaar actief als ouder-ondersteuner in jeugdzorg- en kinder-beschermingszaken, heb dat wel gedaan. 
Kort samengevat willen de ouders het volgende;
-          Dat er naar HUN geluisterd wordt en dat hun SERIEUS GENOMEN WORDEN!
-          Dat als hun kinderen onderzocht moeten worden, dat dit door een echte deskundige als huisarts, kinderpsycholoog of kinderpsychiater gebeurt en niet door sociaal werkers met onduidelijke opleiding en geen enkele diagnostische bevoegdheid.
-          Dat kinderen en eventueel de ouders de hulp krijgen die ZIJ vragen en niet die een instelling als BJZ, zonder onderzoek en zonder enige vorm van waarheidsvinding hen oplegt.
-          Dat hun gezinnen in tact blijven en niet uiteengedreven door 'indicaties' die ook in uw regio op 'onderbuiksgevoel' of 'vermoedens' gebaseerd zijn.

Kort samengevat: u bent er dus trots op dat uw regio keurig aan het handje van BJZ loopt….en u juist NIET naar ouders geluisterd heeft!
Een geluk: bij de nieuwe wet dient u wel JAARLIJKS aan ouders /kinderen te vragen hoe zij denken over de 'jeugdzorg' die zij van uw gemeente geleverd krijgen.

Hopelijk maakt dat wel een eind aan wat veel ouders de 'terreur van BJZ' dan wel 'de hel die jeugdzorg heet' noemen.

Ik begrijp dat u dit schrijven misschien niet aardig zal vinden, toch wil ik u een handreiking doen: gaarne ben ik bereid om ook in uw gemeente een visie te geven die en bezuinigt en ouders en kinderen recht doet!
Op voorhand attendeer ik u op 'Meer bezuinigen door betere zorg', een artikel dat nog steeds actueel is!

Met vriendelijke groet en hoogachting,
Drs. N.J.M.Mul, arts

Tot mijn positieve verbazing (meestal krijg je geen antwoorden als kritisch ouder-ondersteuner en volger van jeugdzorg-zaken), komt er een antwoord:

Antwoord van de wethouder

Geachte heer Mul,

Dank voor uw brief als reactie op artikel "Positief oordeel aanpak Jeugdzorg in Zuid-Limburg" van 14 november op de Gemeente Maastricht pagina.
Het artikel stelt dat het Transitiearrangement Jeugdzorg Zuid-Limburg positief beoordeeld is door de landelijke "Commissie Geluk" en dat deze onafhankelijke toetsingscommissie Zuid-Limburg complimenteert en de regio in de beste categorie positioneert.
Alle 41 regio's in Nederland zijn door deze commissie beoordeeld of zij met zorgaanbieders afspraken hebben gemaakt over de zorgcontinuïteit en het behoud van de infrastructuur voor het overgangsjaar 2015.

Veel mensen hebben in de regio ZUID-limburg hard gewerkt om de zorgcontinuïteit voor kinderen in zorg te kunnen garanderen. Als we dan een goede beoordeling krijgen daarvoor dan ben ik daar als wethouder daadwerkelijk trots op.
Daarnaast ben ik me ervan bewust dat dit slechts een eerste stap is op weg naar een kwalitatief goede jeugdzorg.
Uw vooronderstelling dat wij in dat proces niet met ouders en jongeren praten is onjuist. Wij vinden het heel belangrijk om jongeren en ouders bij de decentralisatie jeugd te betrekken. Zo hebben we bijeenkomsten georganiseerd met het motto: Praat met ons, niet over ons. Verder nemen jongeren en ouders deel aan de jeugdzorg-denktank, werkgroepen, etc.  Ook koken en eten we regelmatig met jongeren en cliënten uit de jeugdzorg.
Wij hebben afgelopen periode met jongeren, cliënten en (pleeg)ouders een breed netwerk opgebouwd. Onze ervaring is dat zij heel goed kunnen aangeven hoe de jeugdzorg verbeterd kan worden. Wij zullen dan ook geen gebruik maken van uw handreiking wat uw visie betreft.

Met vriendelijke groet,

M. Damsma,
Wethouder Onderwijs, Welzijn en Zorg

Een en ander brengt mij tot een paar kritische opmerkingen:

-          In het artikel wordt nergens gesproken over ouders en jongeren, alleen over de afspraken met de zorgaanbieders!

-          Welke ouders zijn er voorstander van een voortzetting van de 'tirannie van jeugdzorg' (zie het proefschrift van dr. R Clarijs, die aantoonde dat jeugdzorg niets met zorg maar alles met tirannie te maken heeft!)?

-          Welke ouders hebben hun kinderen zo graag in jeugdzorginstellingen waar seksueel misbruik meer dan 100x zo vaak voorkomt als daar buiten en 'seksueel misbruik' structureel is (aldus het rapport van de Commissie Samson oktober 2012)?
-          Naar aanleiding van de reactie van de wethouder naar mij toe heb ik enigen van mijn (ex) cliënten uit de regio Maastricht gevraagd.  Geen van hen was iets gevraagd hoe zij de 'jeugdzorg' ervaren is,  enigen van hen zijn wel bezig met procedures tot schadeloosstelling wegens de kwellingen die zij als ouders en vooral hun kinderen hebben ondergaan, 'dank BJZ'….

Het resultaat is in ieder geval dat in het 'zonnige zuiden' het komende jaar gegarandeerd is dat de UHP kinderen UHP blijven, de indicaties voor OTS UHP en opsluiten in de zogenaamde 'open instellingen'  onverminderd  door zullen gaan, de gemeente zorgt samen met BJZ er voor dat de instellingen en pleegzorg voldoende kinderen krijgen toebedeeld… HIEP HIEP HOERA voor  BJZ-Limburg /Maastricht!

Ik hoop in een volgend artikel over BJZ-Limburg te kunnen mededelen dat ouders  (en dus niet de BJZ-lobby!) zeer tevreden zijn, hun kinderen weer terug hebben en de jeugdzorg zo goed werkt om omgangsregelingen goed te laten verlopen en alle hulp bieden die ouders en kinderen vragen….
Of  is dit een droomwens???

Zuid-Limburg…. Je zal er maar wonen….

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul
vrijdag 6 december 2013

Nieuwe bezuiniging: wordt 'OPVOEDOUDER'!Enkele dagen geleden verscheen deze vacature van het Leger des Heils.
Hier worden ouders gezocht die jongeren in huis willen nemen tussen de 12 en 18 jaar die anders in een jeugdgevangenis zouden komen.  Het doel is om deze jongeren te begeleiden naar een normale toekomst met structuur, duidelijkheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van de jongere. 

Op zich is met bovenstaande niets mis mee, toch maar even kijken naar de details:
- Een vacature voor 24 uur per week, u krijgt slechts een arbeidscontract voor 16 uur.
- Van u wordt verwacht dat u een jongere opvoedt die eigenlijk in een jeugdgevangenis zou thuishoren.
- U krijgt een vergoeding van 500 €/maand voor de onkosten + het niet genoemde salaris van die 16-uurs baan, HAVO vereist, maar wel op MBO-niveau…

Even vergelijken:

Als u uzelf aanmeldt als 'gezinshuis' hoeft u geen opleiding te volgen en kan u min of meer kiezen welke kinderen u in huis wilt hebben.
U krijgt als gezinshuis geen jongeren die in de jeugdgevangenis thuishoren.
U hoeft niet wekelijks naar de begeleidingsbijeenkomsten
En misschien wel het allerbelangrijkste: u krijgt een vergoeding van 36000 € per kind per jaar (= 3000 €/maand), waarbij u maximaal 4 van deze kinderen + nog een paar gewone pleegkinderen (ca. 600 €/maand) + uw eigen kinderen mag behouden!

Tel uit je winst jeugdzorg: in plaats van ca. 123 €/kind/dag  (= 3690 €/maand) dat een opname in een residentiële instelling kost (een gevangenis kost nog meer!)  worden 'opvoedouders' afgescheept met misschien wel minder dan de helft en zijn ook nog de privacy in hun huis kwijt….Als misschien wel het belangrijkste voor de jongeren in kwestie: in een instelling is, als het goed is, professionele begeleiding van de jongeren aanwezig, thuis bij opvoedouders niet….. Volgt er straks een ontslaggolf van de 'professionals'?

Nico Mul

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)