dinsdag 21 mei 2013

Ruben en Julian en het traumatiserende effect van de geboden Jeugd'zorg'

Een drama! 

Jeugdzorg Dark horse (+)  is uiteraard zwaar geschokt over het drama dat de familie van Ruben en Julian overkwam:  kinderen weg, vermoord…. 
Niets is erger en doet meer pijn dan een kind verliezen. Wij wensen de familie, vrienden en kennissen van Ruben en Julian dan ook vooral veel sterkte en leven met hen mee bij het verwerken van dit zeer grote verlies.
Nu gaat deze blog over jeugdzorg, het falen daar van en hoe het beter kan, respect voor ouders en alles dat er bijkomt. 
Wij vragen ons af of onderstaande thuishoort in de serie 'Jeugdzorg, een en al amateurisme' dan wel 'Praktijk van jeugdzorg'.  Wij kiezen voor het laatste: het is immers praktijk gebleken en de jeugdzorg zegt dat zij met professionals werken, sterker nog, op 7 mei 2013 beweerde Pieter Hilhorst (wethouder jeugdzorg +financiën Amsterdam)  nog dat we alle VERTROUWEN moeten hebben in deze jeugdzorg en op 13 juni komt er weer een congresmiddag dat zal illustreren hoe goed BJZ werkt: ieder kind zou veilig zijn bij BJAA!
Nu kan ik hier alle artikelen over dit drama hier gaan overschrijven, ik doe het niet en geef slechts een beperkt commentaar.  De lezer wordt aanbevolen om de artikelen en de commentaren eens te bekijken!
Trouw schrijft over 'het falen van jeugdzorg'.
De NRC geeft een heel aardige reconstructie met enige extra artikelen. Eerder schreef de NRC over de naderende onder toezicht stelling.
Een kritische site 'Het Haagse complot' enige drama's  op een rijtje.
Tot zover de media.
Naar mening van ons zijn veel van deze met zo'n mooi woord aangeduide 'kinderdrama's te voorkomen:
Wat er namelijk vaak speelt is, afgezien van het blind, doof en ondeskundig zijn van de jeugdzorg, het feit dat kinderen fungeren als een soort 'wapen' van een van de ouders, de hulpverleners trekken partij voor een ouder en vervolgens wordt een van de ouders gedemoniseerd: die wordt gewoonweg structureel als zwart afgeschilderd.
In ca. 90 % is die 'zwarte ouder' de vader.
Feit is namelijk, ook in dit drama, dat de vader een kennelijk gewone omgangsregeling had, zelfs sinds 2008, en dat deze 'versomberd' zou worden op last van beschuldigingen als kindermishandeling etc. Ook valt op, dat de huisarts van vader en kinderen vader gewoonweg een goede bezorgde ouder vond. De mening van de huisarts wordt genegeerd, de mening van moeder is de 'waarheid'. Wat in dit concrete geval de echte waarheid is weet ik niet, maar een feit is dat de kinderen gewoonweg tussen de ouders stonden en hun contact met vader ingezet was als een soort wapen.
Hoe dit te voorkomen?
Eenvoudig: RESPECT voor ouders, ook ná uiteengaan van een relatie!
Erkenning dat de andere ouder misschien andere opvoedingsideeën heeft, en andere manieren van straf geven, andere zaken goed vindt dan de andere ouder. Treurig in deze is dat als ouders verschillen een instantie als BJZ stelt dat er 'geen omgang met vader' kan zijn 'omdat ouders niet op een lijn zitten' …. Juist het feit dat ouders verschillen is vaak een reden tot scheiding en daarom ook de kinderen een van hun ouders ontnemen 'in het belang van de kinderen'? WAANZIN, maar rechters geloven dit…
Een wetsvoorstel! 
JzDh+ heeft geen politieke ambities, is partijloos en probeert neutraal te zijn.
Toch hier onder een paar wetsvoorstellen die een ieder, zonder bang te zijn voor claims over auteursrecht enz., over mag nemen:
Voor het Burgerlijk Wetboek:
'Bij geboorte van een kind krijgen beide biologische ouders van rechtswege het ouderlijk gezag en de plicht tot verzorging van het kind, waarbij iedere ouder voor 50% van de tijd deze op zich neemt, ongeacht de status van de  relatie tussen de ouders.'
Voor het Wetboek van Strafrecht:
'Bij onttrekking van een kind aan de zorgtaak van een ouder staat een straf van (strafmaat)  en ontzetting van het ouderlijk gezag'.
Uiteraard dient de strafbaarheid van de valse geboorteakte met 'vader onbekend' gehandhaafd te worden! Menig moeder vult vaak klakkeloos in 'vader onbekend' en de gemeenteambtenaar maakt valse akte op…ongestraft tot op heden! Het is naar onze mening niet in het belang van een kind dat het van de status van de relatie tussen ouders afhangt in hoeverre dat kind zijn ouders en hun familie mag kennen.
De voordelen:
- Beide ouders zijn gelijkwaardig en dienen elkaar altijd te respecteren.
- De mate waarin een kind verzorgt wordt door zijn ouders is niet meer afhankelijk van rechters, het feit of ouders getrouwd zijn of niet, samenwonen of niet en er een erkenning is of niet: beide ouders hebben gewoon de PLICHT tot ZORGEN!
- Kinderen fungeren nimmer meer als wapens
- Geen strijd om alimentatie voor kind of moeder
- Het 'kinder-opvang-probleem' is gelijk verdeeld tussen beide ouders
- Het 'arbeidsmarkt-probleem' is gelijk verdeeld, beide ouders dienen hetzij part-time hetzij met door hun geregelde kinderverzorgers te werken.
Nu nog wachten op de dag dat moeders het accepteren dat vaders ook altijd kunnen zorgen en vaders het zorgen als normaal gaan beschouwen!
Een kind heeft toch TWEE OUDERS?!
Nico Mul (ex- 'zorg' en part-time werkend) vader! 

Onderzoek naar falen jeugdzorg

http://bit.ly/17WEJg0

Om het hele artikel te lezen, betaal je slechts € 0,49. Je krijgt dan ook direct toegang tot de rest van de krant online. De krant lezen op iPhone of iPad? Download dan nu de krant app in de App Store
 
Wat zegt wat er nu gebeurt over jeugdzorg?

Hetgeen er gebeurt is met Ruben en Julian zegt het volgende over jeugdzorg: 

Kinderen en gezinnen die in beeld zijn bij Bureau Jeugdzorg krijgen niet de juiste hulp of zorg. Het duurt vaak te lang voordat men eindelijk met passende hulp komt, bijvoorbeeld in de vorm van gezinsondersteuning voor een langere periode. Om nog maar te zwijgen over het traumatiserende effect van de geboden jeugdzorg voor kinderen en hun ouders. In deze casus is te veel ingezet op kort durende ondersteuning zoals mediation, ouderbegeleiding en preventie omdat de consensus was dat de kinderen erg zouden leiden onder de vechtscheiding van ouders.  

Het heeft echter duidelijk ontbroken aan visie en het tijdig  inzetten van hoog gekwalificeerde professionals. Het traumatiserende effect voor de moeder van Ruben en Julian is dat zij, 4 jaar haar zorgen uitte om hulp vroeg van het kastje naar de muur gestuurd werd en uiteindelijk haar kinderen verloor. 

BJZ had in het kader van haar regiefunctie bijvoorbeeld kunnen en moeten doorverwijzen naar Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling Amsterdam (TASK) van het AMC  http://www.amc.nl/web/Zorg/Kind-Ouder/Afspraak-op-de-polikliniek/Team-Kindermishandeling-AMC-TASK.htmof naar de Forensische Polikliniek Kindermishandeling http://www.polikindermishandeling.nl/ in Utrecht.  

Uit de reconstructie van het NRC blijkt dat BJZ de Raad van de Kinderbescherming meldde dat de melding niet spoedeisend was? Hoe kan het dan zijn dat Timon ambulante spoedhulp meld dat er een acute bedreiging is van de veiligheid van een of meer gezinsleden.  

Heeft Timon haar zorgen niet met BJZ gedeeld of voerde BJZ haar regiefunctie niet naar behoren uit!!! Keihard feit is dat BJZ  volgens de reconstructie niet in staat is gebleken om 10 hulpverlenende instanties aan te sturen en te bewegen de juiste hulp aan kinderen en ouders te geven. Hieruit blijkt dat  het BJZ ontbreekt aan hoogwaardige gekwalificeerde professionals. Kern van dit verhaal is BJZ vermeed het inzetten van diagnostiek en deskundige inzet 

 Wat moet er  gebeuren? 

Gezinnen hebben er recht op dat juist 'aan de poort', zoals dat in beleidstermen heet, de hoogste kwaliteit professionals wordt ingezet. Dat betekent dat als een ouder vrijwillig aanklopt bij jeugdzorg voor advies of hulp, het kind en het hele gezin direct gezien worden door een academisch geschoolde professional. 

Deze maakt deel uit van een team bestaande uit tenminste een kinder- en jeugdpsychiater en een orthopedagoog, en werkt nauw samen met de eigen huisarts van het gezin.  

Deze professional kan - zo nodig in overleg met collega's in het team - inschatten welke hulp er nodig is; hij of zij kan onnodige medicalisering voorkomen, maar tegelijkertijd kan zo ook voorkomen worden dat pas na jaren duidelijk wordt dat het gezin gespecialiseerde hulp nodig heeft.  

Onhoudbare problemen als deze worden niet opgelost met een jeugdbeschermingsmaatregel – een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) dat is vaak een “redmiddel” uit een lastige hulpverlener relatie, met onnodige traumatisering van kinderen en ouders als gevolg. Deze problemen worden wel opgelost als jeugdprofessionals in de basiszorg en jeugdzorgmedewerkers beter worden opgeleid om complexe problematiek te herkennen.  

Zorg ervoor dat zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden voor deze moeilijke processen van inschatten, oordelen, beslissen en begeleiden van deze gezinnen. Daarnaast moet worden afgestapt van het principe dat de academisch geschoolde gedragswetenschappers van BJZ en andere hulpverlenende instanties ouders en kinderen nooit spreken, zien of onderzoeken. Zij dienen af te gaan op hetgeen de hulpverlener hun verteld. Het is nog al krom dat een academisch geschoolde professional af moet gaan op hetgeen een HBO opgeleide hulpverlener vertelt. 
 

Desiree Dijkstra van Doremalen 

21 opmerkingen:

 1. aan meneer mul
  u schrijft:
  "Wat in dit concrete geval de echte waarheid is weet ik niet, maar een feit is dat de kinderen gewoonweg tussen de ouders stonden en hun contact met vader ingezet was als een soort wapen."

  hierin spreekt u uzelf tegen!
  u weet het niet maar noemt het een feit dat: "hun contact met vader ingezet was als een soort wapen."

  nogmaals: u weet dat niet!
  begrijpelijk dat een ieder er tegenaan kijkt met zijn of haar eigen ervaringen.

  wilt u in overweging nemen dat er een mogelijkheid is/was dat deze vader in de fout ging en dat deze moeder alles deed in het belang van en voor bescherming van deze kinderen?


  dan is het een heel ander verhaal he?
  deze moeder wilde haar kinderen beschermen maar onder druk van jeugdzorg gaf ze (tegen beter weten in) de kinderen mee aan hun vader.
  de gevolgen zijn bekend.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik weet wat in de media bekend is, ook het Raadsrapport (via NRC) een paar eenvoudige feiten: vader had een zeer ruime zorgtaak vanaf 2008. De huisarts heeft nimmer iets aan mishandeling geconstateerd, de enige die het er over had was moeder. De zeer ruime zorgtaak moest tot bijna niets worden terug gebracht.....In 19 jaar dat ik me met dit soort zaken bezig houd is het mij bekend dat in scheidingszaken een corrigerende tik al gauw 'mishandeling' heet en dat vele moeders er alles aan doen om juist van de omgang vader-kind af willen komen. 80 % van de kinderen in een scheidingszaak verliest het contact met vaders, ondanks de wettelijke 'gelijke behandeling'.... Dit gaat volledig voorbij aan het wetenschappelijke feit dat het juist van groot belang is dat een kind wordt opgevoed door VADER én MOEDER!

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. ... en het is een feit dat de gezinsvoogdij bij scheidingszaken kinderen te vaak in eigen beheer wenst te houden d.m.v. manipulatie van exen, zodat de vermeende strijd jarenlang voor OTS-verlengingen kan zorgen, wat financiering naar wetgevend besluit oplevert.

   We zien in de praktijk dat exen gestookt worden met roddel over de andere ex of diens familie. Nimmer wordt concreet duidelijk gemaakt dat de eigen ongenoegens over de scheiding en de ex-partner in denken gescheiden moeten worden van het kind: de ouderlijke verantwoordelijkheid om geen verbale en non-verbale signalen te sturen naar het kind, opdat loyaliteitsconflicten in het kind vermeden worden. Het kind mag niet gestimuleerd worden zijn verzorgende ouder te beschermen, daar is een kind veel te jong en afhankelijk voor.

   BJZ moet in dergelijke situaties een specialist er DIRECT opzetten die dit beide ouders duidelijk maakt:
   maak de keuze:
   - wilt u als ex-partner eerst uw ongenoegens verwerken en daarmee het kind in de knel zetten?, of...
   - of wilt u primair en voor alles uw ouderschappelijke taak op u nemen om te vermijden dat u signalen naar uw kind stuurt, verbaal of non-verbaal, die uw kind zouden beschadigen?

   > In het eerste geval moet ik als deskundige adviseren om tijdelijk het gezag van u weg te nemen, wat consequenties heeft voor uw kind...
   > en in het tweede geval zult u gezamenlijk als ouders -niet als exen- moeten leren hoe verkeerde signalen te vermijden, en uw ongenoegens naar uw ex bij een ander uit te praten en te verwerken; kinderen kunnen het aan dat in elk huis er weer andere regeltjes heersen, elk mens anders is.
   Zo'n deskundige moet erop gezet worden, die niet roddelt over de andere ex. Niet manipuleert. Niet stookt. (En dat IS gezien.)

   Wanneer er sprake is van kindermishandeling en dat dus onderzocht dient te worden, had jeugdzorg een specialist er op moeten zetten, en dat is niet gebeurd. Dus kan wel gezegd worden dat de kinderen als strijdwapen gebruikt zijn om vader zwart te maken.

   Wanneer u, Anoniem, echt in detail dossiers zou onderzoeken, kunt u zien dat jeugdzorg niet de instelling is die dit zelf zou mogen 'onderzoeken'; er is diagnostisch onderzoek nodig en hooggekwalificeerde begeleiding van ouderschap. Dat is een feit. Een feit dat met wetenschappelijk onderzoek ondersteund wordt. TS

   Verwijderen
 2. Goed en genuanceerd stuk van Nico Mul. Nu maar hopen dat dit verschrikkelijke drama door jeugdzorg niet aangegrepen wordt voor nog meer repressieve maatregelen.

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wie spint er eigenlijk garen bij een groots in de media uitgesponnen verhaal over een familiedrama waar tien hulpverlenende instanties vier jaar betrokken waren? Antwoord: diezelfde hulpverlenende instanties! Zij zullen verklaren of reeds verklaard hebben niet over de juiste machts- & dwangmiddelen te beschikken om adequaat in te grijpen in crisissituaties die dreigen te escaleren. Een punt van kritiek op hen, dat zaterdag reeds in het artikel van het NRC-Handelsblad werd genoemd was het langs elkaar heen werken, ook daar gaat iets aan gedaan worden. Er komt een nieuwe nationale organisatie voor de jeugdzorg die opgetuigd gaat worden met verregaande bevoegdheden. Let maar op! We begrijpen vooraf al dat deze organisatie fantastische carrièreperspectieven biedt aan volwassenen die meer liefde en genegenheid voor kinderen op kunnen brengen dan hun eigen ouders.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Triest genoeg is het allemaal helemaal waar.

  Als ik niet een rustige nuchtere vader was had ik ook al lang een aantal van die 'hulp'verleners en 'professionals' (waaronder rechters) aan hun vestje over hun bureau heen GESLEURD, of anderszins zogenaamde leedtoevoeging georganiseerd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wanneer u jeugdzorg kent vanuit de praktijk en uit dossieronderzoek, kan u niet zeggen dat u veel ongenoegens kunt tonen, HOE TERECHT OOK, WANT elk klachtje wordt bij de rechter tegen u gebruikt.
   Ouders zijn zeer afhankelijk van de gezinsvoogd die te regelmatig met beschuldigende insinuaties en verdraaiingen de rechter manipuleert. Dat is zeer onrechtvaardig, en als een ernstige bedreiging voor je kind gevoeld.
   Dat kan ouders tot wanhoop drijven.
   Dit spel van jeugdzorg (als de onjuiste 'onderzoeker' voor ouderschap en omgang) kan zeer gevaarlijk zijn.
   Doch jeugdzorg draait ook hier alsof de gefrustreerde ouder zelf psychisch onbekwaam was. Dit werd tegengesproken door de huisarts. Maar daarover zwijgt jeugdzorg. Dat zien we ook regelmatig: geselecteerde feiten met beweringen gelardeerd. TS

   Verwijderen
 5. Debat op 2 gaat woensdag aandacht besteden aan jeugdzorg en de vraag of drama's te voorkomen zijn.

  En dat kan helaas nooit helemaal.

  Zoals hiervoor terecht is opgemerkt is de polariserende benadering van Raad en Bjz niet zelden rampzalig voor de dynamiek.

  Vervolgens draait jeugdzorg het zo dat de ouders niet stopten met hun strijd (die door jeugdzorg zelf werd aangewakkerd en/of in stand gehouden ..).

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Echte diagnostiek, die passend was bij 2 ouders, die hun emoties als exen niet konder scheiden van hun verantwoordelijkheid jegens de kinderen, is jaren niet ingezet.
  De ouders deskundig en tactisch voor het blok zetten:
  - u maakt nu de keuze: of u kiest voor het kind dat u liefheeft en zorgt dat er gezamenlijk ouderschap ontstaat zonder dat het kind verbaal en non-verbaal merkt dat u onderling nog ongenoegens kent jegens elkaar, en zo voorkomt dat uw kind aan loyaliteitsconflict gaat lijden, of...
  -... of u kiest over de hoofden van uw kind voor strijd tegen de andere ex, en vergeet dat u ouders bent en verantwoordelijkheid draagt voor uw ouderschap, ieder op uw eigen plaats thuis, dat gelukkig gescheiden ligt.
  Wanneer u kiest voor uw kind -primair- dan steunen we u in uw verwerking.
  Doch als u kiest voor strijd boven uw ouderschap, dan ontnemen we u het ouderlijk gezag voor een jaar en gaan na een jaar onderzoeken of u het inzicht heeft vergaard verkeerd te hebben gekozen.
  = Zo help je ouders in aanvang van hun scheiding.
  = Zo help je kinderen in deze omgangssituatie.
  Roddel als bureau jeugdzorg's gezinsvoogd niet over de andere ex, maar zet eerst in op begrip voor hun handelen richting kind.
  Dit is mogelijk snoeihard, maar het is urgent voor het kind!
  Dit ontbrak in de case.
  Omgangsfrustratie toestaan door BJZ en dit zelfs verergeren, is soms gevaarlijk.
  Gevaarlijk voor zowel het kind als de ouders.
  Er zijn geen 10 lageropgeleide hulpverleners nodig die pappen en stutwerk verrichten, doch pedagogische duidelijkheid stellen, op een vriendelijke manier zodat ouders geen muur bouwen. TS

  BeantwoordenVerwijderen
 7. scheiding is kindermishandeling, de scheidende ouder is ongeschikt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Uw mening, Ad, maar wel 'kort door de bocht': Er kunnen allerlei reden zijn om uiteen te gaan. En als een ouder constant onder ogen van kinderen de ander aan het provoceren, uitdagen en aan het tarten is? Of als een ouder in een chronische psychische ziekte komt? Of als een ouder aan alcohol of drugs verslaaft raakt? Is dan de scheidende niet-gebruikende ouder ongeschikt als ouder en de drugsgebruiker de meest geschikte ouder?Dan maakt het niet uit wie de stap zet....Ik probeer te betogen dat ongeacht HOE de status van een relatie is beide ouders een zorgplicht zouden moeten hebben (desnoods met hulp/begeleiding), zodat een kind BEIDE OUDERS BEHOUDT! Het KIND dient toch voorop te staan?

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. De plicht en het recht op verzorging en opvoeden van de ouders staat al in de wet (art. 1:247 lid 1 BW).

   Helaas kunnen veel rechters die bepaling niet vinden.

   Daarnaast lid 3 van hetzelfde artikel:

   "Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen."

   Maar helaas (meestal) vaders die ter zitting hopen op een kritische rechter als (meestal) moeder de omgang op ondeugdelijke 'gronden' heeft stopgezet komt bedrogen uit. Veelal geen woord van kritiek.

   En de verzorgende ouder kan vervolgens ook nog doodleuk om alimentatie procederen, niet zelden op kosten van de belastingbetaler (toevoeging).

   Zo ontstaan er momenten dat je je afvraagt waarom je nog vader zou willen zijn ..

   Verwijderen
 8. Het antwoord op een vechtscheiding is er niet. Het vraagt tactisch opereren van omstanders en hulpverlening als de ouders het zelf niet kunnen. Het is nog maar de vraag wat een academische kindermishandelingspoli gaat bijdragen. Hooguit dat er met een mate van waarschijnlijkheid de herkomst van lichamelijk letsel aangetoond kan worden. Dat helpt ouders en kinderen niet. Wie het weet mag het zeggen. Te weinig wordt beschreven wat wel helpt in het begeleiden van een gezin met kinderen in een vechtscheidingssituatie. Natuurlijk moeten ouders zelf ook verstandig zijn en niet meteen 'kindermishandeling' gaan roepen. Dat zet een machinerie op gang die de zaak er niet makkelijker op maakt. Het is gewoon lastig om als buitenstaander in een ex-huwelijk te beoordelen wat helpt om het voor de kinderen weer makkelijker te maken. Ik ben het eens met Nico Mul dat alles gedaan moet worden om kinderen niet te scheiden van een ouder. Als wederzijdse familie en vrienden daar een rol in zouden kunnen spelen lijkt me dat ook nog een optie. Het vereist in elk geval deskundige counselors en rechters met de wijsheid van Salomon en geen jonge kinderloze jeugdzorgwerkers. Daar ben ik het wel mee eens.
  Maar een beschuldiging kindermishandeling zou beperkt moeten blijven tot lichamelijk letsel en door aangifte bij de politie bewezen moeten worden. Bovendien moeten kinderen onafhankelijk gehoord worden over hoe het toegaat tussen hun ouders. En sneller een eigen advocaat krijgen die voor hun belangen opkomt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Nora Yorukseven21 mei 2013 om 22:21  Zoals zo vaak blijkt ook uit deze zaak van de twee broers dat BJZ niet heeft geweten wat er precies aan de hand was om de gevraagde hulp in te zetten!
  Een hulpaanbod begint met, dat een client vertelt, wat het probleem is> Dan het allerbelangrijkste> luisteren naar hetgeen wat er vertelt wordt!
  Dan ontstaat een interactie!
  Daar, in die interactie ligt het referentiekader....
  Als daar al een ruis is ontstaaan waardoor de boodschap niet goed overgekomen is, hetzij door geen interactie, niet actief (willen) luisteren. Hetzij, door niet kunnen vertellen (ruis) wat dus de interactie verstoort en het referentiekader bepaalt.....
  Uit de zaak van de familie van broers Ruben en Julien valt af te leiden dat de moeder in haar interactie geen gelijkwaardige communicatie had waarbij de zogenaamde hulpverleners vanuit hun eigen referentiekader geprobeerd hebben, om met zijn tienen tevergeefs, hulp in te zetten!
  Dit helaas zonder effect....

  Nora Yorukseven

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. .... of wel een effect:
   Gezinsvoogd zet ondeskundige hulpverleners in die niet de verantwoordelijkheid van ouderschap boven dat van het kind aan beide ouders duidelijk liet maken door een hogergekwalificeerd deskundige,en na jaren manipuleren en aanwoekeren worden de kinderen van een ouder na alle beschuldigingen, die niet diagnostisch zijn onderzocht, onthouden door een 'beschermingsmaatregel' die frustrerend is en tot wanhoop leidt door de Macht van de Gezinsvoogd.
   Het effect is: polarisatie over ouders. Onttrekken van normale omgang met beide ouders. Ouders niet leren hun ouderschap op zich te nemen boven eigen ongenoegens en verwerking.
   Jeugdzorg is zwaar te verwerken voor bezorgde en liefhebbende ouders. TS

   Verwijderen
 10. Hier een treffende reactie van een overheidsmedewerker op BB:

  Door Hannes Haganum (Overheidsdienaar) op 22 mei 2013 09:04
  De heer Gerritsen reageert als een typische manager van een bureaucratische organisatie. Indekken, schermen met procedures en vooral geen empathie tonen. Het zou het kabinet sieren als ze eindelijk een heel stevig het mes in de subsidiestromen zouden durven zetten. Breek dit soort bureaucratieën volledig af en begin helemaal opnieuw. Laat medewerkers maar opnieuw solliciteren, trek veel nieuwe mensen van buiten aan, werk met zelfstandigen en start met een platte organisatie. Je hebt hier mensen nodig die heel betrokken zijn bij het werk. Geen rapportenschrijvers en gladde managers. Als er inderdaad tien organisaties bij het gezin waren betrokken, dan spreekt daar automatisch het totale failliet van het systeem uit. Helaas zal het niet tot een vernieuwing komen, want die gladde managers zullen wel vriendjes van Diederik Samson zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1410227/2007/05/17/rsquo-Maasmeisje-rsquo-Hulpverleners-werkten-jaren-langs-elkaar-heen.dhtml

  ’Maasmeisje’ / Hulpverleners werkten jaren langs elkaar heen
  Van onze verslaggever − 17/05/07, 22:34
  Naar aanleiding van de moord op het 12-jarige ’Maasmeisje’ Gessica is onderzoek gedaan naar de hulpverlening. Wat ging er fout? .

  Bekijk video: smalband/breedband
  .
  .
  De meer dan tien instanties die in Rotterdam betrokken waren bij de hulpverlening aan het meisje Gessica wisselden onderling geen informatie uit over haar. Actie op momenten dat die noodzakelijk was, bleef hierdoor uit..

  Oktober vorig jaar bleek dat Gessica (12) al in juni was vermoord. Lichaamsdelen van haar werden in de zomer aangetroffen in de Nieuwe Maas, maar haar identiteit kon pas vier maanden later, na een oproep aan een breed publiek en met behulp van een reconstructie van haar gezicht, worden vastgesteld. Tot dat moment had niemand het meisje gemist..

  Vier inspecties onderzochten vervolgens op verzoek van de gemeente Rotterdam de wijze waarop aan het meisje en ook aan haar vader hulp is verleend. De man wordt sinds oktober verdacht van de moord op zijn dochter en zit vast. In hun woensdag gepresenteerde rapport geven de inspecties aan dat niemand zich eindverantwoordelijk voelde voor Gessica. .

  Volgens hoofdinspecteur Joke de Vries van de inspectie jeugdzorg speelde een rol dat het bij Gessica om ’vrijwillige’ hulpverlening ging. Bijzonder is dat juist de vader enkele jaren geleden de huisarts en hulpverlening inschakelde vanwege Gessica’s gedragsproblemen. Maar hoewel, wellicht met uitzondering van de politie, de hulp tekortschoot, vinden de inspecties niet dat de dood van het zogenoemde Maasmeisje voorkomen had kunnen worden..

  De inspecties vinden dat de huidige wet- en regelgeving niet voldoet. Zo is onvoldoende duidelijk wie verantwoordelijk is voor de coördinatie bij acute, dreigende situaties voor kinderen. Met een aanpassing van de wet- en regelgeving zou in deze lacune voorzien kunnen worden, menen de inspecties..

  De Rotterdamse wethouder Leonard Geluk van jeugd, gezin en onderwijs noemt het in een reactie op het rapport ’onacceptabel dat instanties langs elkaar heen werken’. „Het gebrek aan brede coördinatie is typerend voor de zorg aan duizenden kinderen in de regio.”.

  De gemeente neemt alle aanbevelingen over. Het gaat hierbij onder meer om het aanleggen van een elektronisch kinddossier, waarbij beroepsgeheim of privacy niet van invloed kan zijn op de samenstelling ervan. .

  „De kinderen moeten centraal staan”, aldus Geluk. „In sommige gevallen zullen we zorg opleggen en de grenzen van de wet opzoeken.”.

  .

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Nora Yorukseven heeft gelijk. Er wordt niet goed geluisterd. De 'businesscase' wordt niet helder uitgediept: wat is hier eigenlijk de vraag. En hoe kunnen we de ouders hierbij helpen zodat ze het weer goed gaan doen voor hun kinderen. Deskundige hulpverleners die een goed gesprek kunnen voeren. Die maatwerk kunnen leveren. Er is al helemaal niet geluisterd naar de zorgen van de moeder maar ook niet naar de wanhoop en de woede van de vader. Door die slogan over 'het belang van het kind' worden ouders verder genegeerd en dat is pas in alle opzichten gevaarlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. 10 instanties hebben hun zakken kunnen en mogen vullen tot de dood van de jongens en hun vader. En zo gaan ze maar door, wie is de volgende slachtoffer van non sense troep? Er zijn velen hen voorgegaan. 10 instanties die zich moeten schamen omdat ze prutswerk als de zegen van God zien. En daar zijn hun slachtoffers naartoe.
  Bij het horen van het nieuws in beginstadium wist ik gelijk dat het ging om BJZ jacht via foute rechters-beslissingen. En bij het horen van jongens bij vader; moeder zal wel dwars hebben gezeten. Het meest voorkomende situatie in NL. Leugens, manipulatie en onderdrukking vanuit moeder, familie of andere niet pluise figuren.

  Lieve jongens waar volgens mij niets mis mee was, ze moesten gewoon de ruimte en vrijheid krijgen om gelukkig te zijn. Dat verdienden ze!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. ik heb ook vaak getwijfeld: zelfmoord of moord (op de casemanager /gezinsvoogd)

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Deze arme jongetjes hebben in ieder geval veel geld opgeleverd en ik vrees dat de betrokken Jeugdzorgorganisaties dit slechts als een bedrijfsongeval zien! Het zal gebeurde zal een enkeling binnen deze opganisaties niet helemaal koud laten, maar ik vrees dat ze er niet echt tranen over laten. In plaats daarvan zullen ze het zo wenden om nog meer OTS-en en liefst UHP's te rechtvaardigen (ik bespeur dat al las ik de effecten op de publieke opinie zie). Cynisch, zeker, maar in een zo verhard en deels corrupt land als dit is dat wel de hedendaagse werkelijkheid.

  BeantwoordenVerwijderen