woensdag 29 mei 2013

Basiscursus Jeugdzorg-Nederlands

Er bestaat soms verwarring over het taalgebruik van jeugdzorg. Om de algemeen heersende verwarring te ontknopen volgt hier onder een samenstel van termen en hun betekenis.

Hulp   In normaal Nederlands zou dit de ondersteuning en het  bijstaan zijn bij de problemen die iemand ondervindt. In Jeugdzorg-Nederlands wordt hieronder de uit huisplaatsing dan wel de ondertoezichtstelling verstaan. Op enig bijstaan met problemen dan wel deze oplossen daar is geen sprake van. Veel ouders krijgen dankzij een OTS of UHP juist er veel problemen bij als extra stress,  financiële zorgen en bovenal HOE krijg mijn kinderen weer terug?

Indicatiebesluit: Dit is de officiële onderbouwing bij een verzoek tot OTS dan wel UHP van uw kinderen.  Dit bestaat vaak uit een samenraapsel van mogelijke (anonieme) meldingen over uw kinderen bij AMK of BJZ, meningen, indrukken en vooral 'onderbuikgevoelens' van de schrijver. Het heeft géén waarheidsgehalte, men doet immers niet aan waarheidsvinding. De rechters beschouwen zo'n stuk vaak als 'waar' omdat jeugdzorg zich profileert als 'professioneel'…

Onder toezicht stelling: Als er zorgen zijn over een kind kunnen hetzij de Raad voor de kinderbescherming, hetzij BJZ een zogenaamde OTS aanvragen.  Hiervoor moet een wat heet 'indicatiebesluit' gemaakt worden, dat als bijlage aan de rechters wordt overlegd. Ouders worden daarbij uitgenodigd voor een rechtszitting.  Meestal volgt een rechter BJZ of de Raad blindelings: uw verweer wordt vaak amper of niet gehoord door de opmerkingen die in zo'n indicatie staan (zie bij 'jeugdbeschermer').  Een OTS is bedoeld om ouders te steunen in de opvoeding, zodat de kinderen de juiste hulp verkrijgen om een gezin goed draaiende te houden en vooral het kind te beschermen….

Jeugdbeschermer, gezinsvoogd, gezinsmanager: Volledig onduidelijk wat voor een persoon dit is: de opleiding is divers, de levenservaring vaak zeer gering en die mengen zich in uw gezin alsof ze een soort God zijn en u als imbeciel, achterlijk dan wel onmondig en vooral incapabel bent.  Dit zeggen zij niet in uw gezicht, maar zo snel u de indicaties voor verlenging OTS of UHP heeft gezien, ziet u zinnen als: 'ouders zijn pedagogisch onmachtig', 'ouders zijn niet leerbaar', 'er is sprake van psychische problematiek', 'ouders hebben geen zicht op de problematiek', 'ouders ontkennen de risico's ' en dit verzinnen die personen allemaal zonder enig deskundig onderzoek. Deze hebben géén gezag en géén recht om buiten uw toestemming waar dan ook informatie op te vragen of achter uw rug om met uw kinderen te gaan praten op scholen of zo.  Zij doen dit vaak wel, u als ouders aan de kant zettend. Officieel wordt een gezinsvoogd aangesteld door de rechter en heeft deze de wettelijke taak om ouders 'hulp en ondersteuning bij de opvoeding' te bieden, aldus art. 257 BW.  In de praktijk ervaren ouders deze personen als hulp de deur uit jagend en zelf als stressfactor.


Ouder-Kindadviseur: Onduidelijk persoon, voorheen 'sociale huisarts' genoemd,waarvan er binnenkort in Amsterdam 500 de wijken en gezinnen in komen stormen. U krijgt deze persoon al 2 weken na geboorte van uw kind op bezoek en hij/zij komt ook massaal de scholen in.  Van u als ouder wordt verwacht dat u alle mogelijke zorgen en risico's en uw achtergronden aan hem of haar vertelt, zodat deze een risico-vragenlijst kan invullen zodat uw kinderen des te sneller uit huis geplaatst kunnen worden op grond van alle 'risico's.  Deze O-K-a heeft geen wettelijke status, geen adequate beroepsopleiding, maar wordt wel geacht alles van pedagogiek te weten en normale ontwikkeling van kinderen, kindermishandeling en risico-ouders… U bent niet verplicht deze personen binnen te laten noch door hen uw kinderen te laten onderzoeken (achter uw rug op scholen!) Biedt u echter weerstand, dan krijgt u mogelijk wel een 'onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming' + juridische dreigementen.

Belang van het kind: In normaal Nederlands zou u denken dat daarmee bedoelt wordt dat een kind daar beter van zou worden en de kinderen gelukkiger zou maken…. In jeugdzorg-taal wordt dit naar volstrekte willekeur ingevuld al naar gelang van toepassing. Het kan zijn 'geld betalen aan moeder', 'geld voor BJZ', 'kind moet van ouders wegblijven en van de ene instelling naar de andere', 'uit huisplaatsing met vooral fors politiegeweld', 'vooral geen of zeer weinig contact met de echte ouders'  vult u, c.q. de 'gezinsvoogd' maar in….

Hechting: de natuurlijke band tussen een kind en zijn ouders. In jeugdzorg-taalgebruik bestaat deze niet, maar heeft uw kind 'hechtingsstoornissen' als het kind niet wil aarden in een pleeggezin of instelling. Die 'hechtingsstoornissen' komen door het feit dat u als ouder graag uw kinderen ziet en kinderen u. De 'oplossing': ouders geheel 'wegpoetsen'.  De 'hechting' speelt een zogenaamde rol bij pleegzorg-plaatsingen: kinderen kunnen daarom ook niet meer terug naar de echte liefhebbende ouders. Bij overplaatsing tussen crisisplaats, 'perspectief zoekend' en 'perspectief biedend' pleeggezin speelt dit geen enkele rol: kinderen kunnen desnoods midden in de nacht worden overgeplaatst…


Uit huisplaatsing: Dat is een kind wegrukken uit het liefdevolle gezin bij de echte ouders. Dit wordt 'in het belang van het kind' gevonden als er voldoende vaak valselijke beschuldigingen dan wel zogenaamd 'onveilige situaties' zijn op de vragenlijstjes.

In-huis-plaatsing:  Dat is een kind wegrukken van de ouders en plaatsen bij een zogenaamd 'gezinshuis' , waarbij het gezin bestaat uit een (ex)jeugdzorgmedewerker en partner, die maar liefst 36000€ per jaar krijgen voor de verzorging van uw kind.  Deze 'gezinshuizen' hebben maximaal 4 'in huis' geplaatste kinderen, enkele pleegkinderen en soms ook nog eigen kinderen. Voor dit bedrag wordt géén zorg of therapie gegeven.

Crisisplaatsing:  Als uw kind eenmaal, desnoods met politiegeweld, bij u is weggerukt, gaat  dit meestal eerst naar wat heet een 'crisisplaats', dit is of in een instelling of in een pleeggezin waar dag en nacht kinderen gebracht kunnen worden voor de opvang van maximaal 6 weken…..

Perspectief biedende plaatsing: Een plaats in een pleeggezin dat zoals dat heet 'adoptie gericht' is.  Is uw kind eenmaal daar, dan krijgt u het dan ook meestal niet meer voor het 18e jaar terug.

Perspectief zoekende plaatsing: Een plaatsing van uw kind in een pleeggezin dat alleen maar korte tijd pleegzorg wil bieden. Van daaruit wordt meestal gezocht naar plaatsing in een perspectief biedend pleeggezin, maar zelden of nooit wordt zelfs bekeken of een kind terug zou kunnen naar de echte ouders.

Professioneel: afgeleid van het begrip 'professie'. Dus: 'handelend alsof men tot een professie behoort'.  Een professie kenmerkt zich door een wettelijk vastgelegde opleiding, een beroepsregistratie en een rechtsprekend orgaan binnen die bedrijfstak. Bij BJZ en Raad voor de Kinderbescherming ontbreekt dit volledig tot heden (mei 2013). Professies zijn bijvoorbeeld: artsen (wet met opleidingseisen / BIG-register/ Tuchtcollege voor de Gz), advocaten (advocatenwet / Orde van advocaten/ Raad en Hof voor Discipline), automonteurs: (Vakdiploma's / BOVAG/ Klachtencommissie BOVAG) en idem voor bakkers, slagers enz… maar NIET voor BJZ-medewerkers! De term 'professioneel' wordt ook gebruikt in de zin van 'geld verdienend met…'. In die zin is BJZ zéér professioneel, zeker als men de salarissen en bonussen van bestuurders mee rekent (boven 'Balkenende-norm'!) Bij iedere miskleun van BJZ komen jeugdzorg-directeuren massaal op de TV, internet en in de kranten om te vertellen hoe goed hun 'professionals' zijn…. 

Mocht ik nog bepaalde onduidelijke begrippen vergeten zijn voelt u dan niet beschroomd om dit via e-post of opmerking bij deze blog te laten weten!

Nico Mul, JzDh+

5 opmerkingen:

 1. Valt binnen de termen van 'huiselijk geweld'. Het jargon waarmee minder wenselijk gedrag, ene kind geeft andere kind een duw en dergelijke, geupgrade wordt naar termen waarmee ingrijpen gerechtvaardigd wordt zoals 'valt ander kind met haar vuisten aan'.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. AMK-onderzoek = gesprekje met maatschappelijk werkers

  AMK-verslag = samenraapsel van mededelingen (selectief) van alles wat het onderbuikgevoel kan bevestigen, ook zonder toestemming van informanten.

  De raad neemt al die verhalen 1 op 1 over en suggereert met de redactie van het rapport dat het gegevens uit het eigen onderzoek betreft!

  Zoals bleek toen ik een informant aansprak op de inhoud van een raadsrapport:

  Het bleek te gaan om de onjuist weergegeven mededelingen van de informant aan het AMK, waarvoor de informant bewust geen toestemming had gegeven om dat te gebruiken voor het verslag van het AMK!

  M.a.w. de informant had het conceptverslag afgekeurd, en de tekst ervan kwam later woordelijk terug in het raadsrapport.

  Het betreft hier AMK en raad in Maastricht!

  Informant, weet waar je aan begint, want ze kunnen liegen als geen ander.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De sector maatschappelijk-, sociaal- en jeugdzorgwerkers beginnen een 'Beroepscode voor de jeugdzorgwerker' te kennen, maar die is zo vaag dat een sociaal 'tuchtrecht' daaraan niets kan afmeten aan onwelgevoegelijke gedragingen van deze jeugdzorgwerker.
  "Het team" is een verstopplek.
  Over deze (onprofessionele) code is in het Archief van Jeugdzorg-Darkhorse meer te vinden.
  Bijv.: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/04/beroepscode-jeugdzorgwerker.html .

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mijn onderbuikgevoel: de regering gaat bezuinigen op het onderwijs > € 200 miljoen. Neelie Kroes wilt vanuit Brussel juist het tegenovergestelde maar waal je dat geld vandaan? Alles wat met jeugdzorg te maken heeft mw. Kroes!
  En bij BJZ, wat kosten hun omscholingstrajecten eigenlijk based on lariekoek? Moet daar niet op bezuinigd worden? Dat kan je toch geen onderwijs noemen. Ja, onderwijs om te moeten onderdrukken en nog dommer over te komen met niet grijpbare onzin. Behoorlijk onprofessioneel dus. Het mag eigenlijk geen bestaan hebben. Allemaal subsidieslurpers bang om hun onprofessionele banen te verliezen, ach dat gebeurd uiteindelijk toch. Logisch denken, daar snappen ze geen reet van want dat mogen ze nou weer niet van de regering. Het onderwijs gaat ook die kant op voornamelijk het Basisonderwijs. Eng landje.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Perspectief = met kind in beheer nemen middels een OTS en liefst een UHP belastinggelden opstrijken. (Dit is dus niet in het belang van een kind of van onze portemonnee.)

  BW = BW1 en na : een artikelnummer van boek 1.

  BeantwoordenVerwijderen