dinsdag 14 mei 2013

Jeugdzorg: een en al amateurisme 3

Wat JzDh+ al vreesde blijkt de waarheid te zijn: de huisarts wordt inderdaad aan de kant gezet als het om hulp aan jeugdigen gaat en 'jeugdzorg' gaat bepalen of een kind deskundig onderzocht wordt door een kinderpsycholoog of kinder-psychiater. 

De medewerkers zonder duidelijke opleidingseisen krijgen het voor het zeggen. 
De jeugdzorg, waar zelfs de Raad van State onlangs van zei dat professionalisering eigenlijk een zinloze missie is (de RvS ontraadde het wetsontwerp 'professionalisering jeugdzorg'!), omdat: 'professionele zorg voldoende afdwingbaar is' waarbij de RvS doelde op echte deskundigen als kinderpsychiater/-psycholoog en juist NIET op de jeugdzorg-sector! Het tegengestelde van 'professional' heet 'amateur'. Hier onder een verdere motivatie waarom de jeugdzorg wordt gedomineerd door amateurs.

De Volkskrant van 14-05-2014 brengt dit in feite schokkende nieuws op een positieve wijze, alsof er iets goeds te melden is en een 'vernieuwing':


alsof er iets nieuws is en het beter is. Het artikel 'vergeet' dat de officiële taak van BJZ was 'hulp en ondersteuning bij de opvoeding' initiëren en begeleiden, de gezinsvoogden noemden zich dan ook vaak behalve 'jeugdbeschermer' ook 'regisseur'. Juist deze gezinsvoogden eisten van ouders om kinderen aan de pillen te helpen als Ritalin en Concerta tegen de 'ADHD', dat juist door de jeugdzorgsector zo graag 'gediagnosticeerd' wordt: het is een reden tot Uit Huis Plaatsing van kinderen en om extra PGB's dan wel 'zorgpunten' voor scholen te verkrijgen.  

Let wel deze medicijnen zijn niet onschuldig: emotionele afvlakking, vroegtijdige dementering en vooral verslaving zijn bekende bijwerkingen van deze HARDDRUGS!
Enige markante citaten uit dit artikel:

"De grootscheepse hervorming van de jeugdzorg moet de hulpverlening stroomlijnen. Dit kan het medicijngebruik onder kinderen en jongeren omlaag helpen. Staatssecretaris Van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid en zijn collega Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie hebben hierover afspraken gemaakt met provincies en gemeenten."

Hieruit: "…dit kan het medicijngebruik…omlaag helpen…":

JzDh+: Wat een veronderstelling, juist door de gezinsvoogden en leerkrachten die zelf de diagnose ADHD gingen stellen is dat medicijngebruik gigantisch toegenomen, daarbij geholpen door de vereniging 'Balans' die van mening was dat ca. 30 % van alle schoolkinderen ADHD zou moeten hebben….

"Waar nu nog te vaak medicijnen worden voorgeschreven of wordt doorverwezen naar een psycholoog, moeten huisartsen straks eerder de jeugdzorg inschakelen…".

JzDh+: Juist een psycholoog is in staat om mogelijke psychische stoornissen te diagnosticeren. Ook is deze in staat om te beoordelen of ouders in staat zijn een juiste opvoeding te geven.  De psycholoog wordt buiten spel gezet, de gewoonweg leek, de 'regisseur van jeugdzorg' krijgt het voor het zeggen. De kritiek die er nu is van ouders, dat er juist géén 'waarheidsvinding' gedaan wordt, wordt structureel genegeerd (het hele probleem van 'waarheidsvinding' is opgelost als men begint met GOEDE en deskundige diagnostiek'!)
Het wordt nog fraaier in politiek Den Haag:

"De staatssecretaris wijst er verder op dat het voorschrijven van Ritalin tegen gedragsstoornissen onder jongeren de afgelopen jaren explosief is gestegen. 'Het is belangrijk dat huisartsen een alternatief hebben. Dat komt er doordat de regisseur naar alle problemen in een gezin kijkt. De regisseur kan ook helpen het sterk gestegen beroep op de jeugd-ggz te verminderen.' Van Rijn zegt zich te kunnen voorstellen dat in het gemeentelijke jeugdzorgteam een ggz-deskundige meedraait die kan aangeven of professionele ggz-hulp nodig is of niet."

JzDh+: Er wordt feitelijk miskend dat het juist de jeugdzorg-industrie was die zogenaamd ADHD / ADD/PDD-NoS en andere diagnostiek aan kinderen / ouders had opgedrongen. Ouders werden onder druk gezet om maar pillen te halen….en als de 'regisseur', de huidige gezinsvoogd van BJZ dus, naar het gezin kijkt worden alle problemen tegelijk aangepakt….en of er deskundige interventie / onderzoek van het kind nodig is? De ggz-deskundige zit in het 'team', en die gaat dus, net zoals nu bij BJZ het geval is met hun TRJ 'team rondom de jeugdige', met teamleider en eventueel gedragsdeskundige die geen afgaat op de roddel, achterklap, 'onderbuikgevoelens' en informatie van horen zeggen)', ZONDER ONDERZOEK bepalen of hulp noodzakelijk is…

" Met de jeugdzorg is zo'n 3 miljard euro per jaar gemoeid."

"In 2017 is er 450 miljoen euro vanaf. 'De bezuiniging is niet het doel van de hervorming', zegt Van Rijn."

JzDh+: Het zou een zegen voor veel kinderen zijn dat daar nog véél meer geld vanaf gaat, wetende dat 72% van de jeugdzorg niet-effectief is waarvan grotendeels zelfs schadelijk voor kinderen is. Zie de rapporten '909 zorgen' van prof. N.W. Slot en het rapport van de commissie Samson, dat gewoonweg vernietigend voor 'jeugdzorg' was: 

"seksueel misbruik structureel aanwezig.."

"Het model met de regisseur wordt al gehanteerd in onder meer Amsterdam. Van Rijn: 'Daar is het aantal gedwongen uithuisplaatsingen van kinderen door de rechter met zo'n 20 procent afgenomen. Dat is beter voor het kind en het is veel goedkoper.'"

JzDh+:In dit citaat wordt gedaan alsof het verminderde aantal UHP aan de 'regisseurs van BJZ' ligt, het zit 'm kennelijk niet in mondiger ouders, jurisprudentie en het feit dat rechters tegenwoordig, gelukkig, steeds vaker goed hun best doen en de 'indicatiebesluiten tot UHP' van BJZ naar de prullenbak verwijzen op grond van de bestuursrechterlijke toets, in normaal Nederlands: het feit dat deze indicatiebesluiten op geen enkele waarheid berusten en niet meer zijn dan een aaneenschakeling van meningen zonder gedegen onderzoek, ook wel genoemd 'gebrek aan waarheidsvinding'. Zie de jurisprudentie rondom de uitspraak LJN BD1113/ hoofdstuk 3 in 'Nico Mul's link' (hier in de rechter marge)

"Het is de bedoeling dat gemeenten groepsgewijs contracten voor gecompliceerde zorgverlening afsluiten."
Volstrekte willekeur


JzDh+: De GEMEENTEN gaan dus de zorg voor kinderen bepalen, u als ouders staat geheel buitenspel. VOLSTREKTE WILLEKEUR en AMATEURISME dus, want als de 'regisseur' bepaald heeft dat onderzoek van een deskundige niet nodig is, bepaalt deze wel dat uw kind in een of andere zorginstelling wordt ondergebracht, navenant de afspraken met uw gemeente! De 'regisseur' zal wel een indicatie daartoe opstellen om later te zeggen: 'de rechter heeft de UHP uitgesproken' en er verandert in feite NIETS!

"Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek, is sceptisch over het plan van Van Rijn en Teeven. '….. De afgelopen jaren is het beroep op de jeugdzorg enorm gestegen. Ik mis een visie daarop"

JzDh+: Een 'visie' op het beleid van jeugdzorg ontbreekt al meer dan 40 jaar, het enige wat gebleven is dat de overheid samen met jeugdzorginstanties over uw kinderen denken te beslissen en het LIEFST ZONDER OUDERS… Dat er een afname van 'beroep op jeugdzorg' zal zijn lijkt me twijfelachtig en onwaar: zie de hetze die nu geïnitieerd is met de 'wet meldcode', de 'ouder-kind adviseurs' die 'zorgen' gaan ontdekken en daaraan gekoppeld de (gelukkig gesloopte) 'PoppenVilla', de 'socio-cards' en niet te vergeten de tekeningen en veiligheidsvragenlijsten, alles te doel om kinderen in de jeugdzorg te krijgen!

"Uw KIND is GOUD WAARD"
  
(Citaat van 'verontruste ouders' 1989, in de strijd tegen uit huis plaatsingen)
JzDh+ gaf recentelijk zelf een voorbeeld hoe het véél goedkoper kan met recht doen aan ouders en kinderen.

Kort weergegeven:
De huisarts verwijst kinderen/ ouders door naar hetzij maatschappelijk werk voor eenvoudige gezinsproblemen, naar een systeemtherapeut bij iets moeilijker zaken met betrekking tot het gezinssysteem en bij kind-gerelateerde problemen naar een kinderpsycholoog of kinderpsychiater zodat de behandeling BEGINT bij JUISTE DIAGNOSTIEK en aansluitend JUISTE THEAPIE door echte deskundigen!
Een bijkomend zeer belangrijk aspect is dat de regie over u, uw kinderen en de eventuele behandeling bij u en uw huisarts als adviseur ligt en niet bij de uw opgedrongen 'regisseur' die zich vroeger voorstelde als de 'gezinsvoogd', ook nog met het verschil dat die 'regisseur' binnen komt op drang/dwang van uw gemeente en de gezinsvoogd op grond van een rechterlijk vonnis.
(De rol van BJZ dan? NIHIL, En bij ernstige gezinsproblematiek, geweld, mishandeling enz.? Daar hebben we toch nog de Raad voor de KINDERBESCHERMING voor?)
Als men de jeugdzorg overlaat aan instanties die beginnen te 'helpen' zonder eerst iets aan deskundige diagnostiek te doen, dan heet dat in het normale spraakgebruik kwakzalverij en  AMATEURISME !

Nico Mul

Eerdere artikelen op JzDh+:

4 opmerkingen:

 1. Dat wilt zeggen dat amateurs opkomen voor amateurs, en daar zit Nederland helaas vol van! Soort zoekt soort omdat er geld gemoeid is. Schandalig hoeveel instanties/instellingen aan kinderen en ouderen/behoeftigen hebben miljoenen achterover geslagen door de regering op te lichten en er nog steeds er gewoon mee weg komen. En welke amateurs zijn de grootste profiteurs van?
  Amateurs in Den Haag, snurk maar lekker verder. Zo gaat de bevolking en de economie naar de klote, maar dat zullen de amateurs pas beseffen als blijkt dat er te weinig goed opgeleide kinderen zijn in het land, de rest is jarenlang onthouden van contact met ouders, familie en de landelijke en wereldse samenleving.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Je kent het wel: de gezinsvoogd gaat nu 'regisseur' heten (was voor 2004 bedoeld als 'case-manager', 'helper', ‘coördineerder’. Het werd ‘dwinger’). Een regisseur die zo min mogelijk doorverwijst om te bezuinigen op externe kosten, maar geld binnenhaalt voor de naamsvervangende instelling die BJZ één op één opvolgt.

  Net zoals BJZ nu kinderen in eigen beheer houdt, en zegt het beter te weten, ook al liggen er diagnostische rapporten van een externe, hoger opgeleide deskundige. Tegenspreken of meerder hulp vragen, zal worden afgestraft, zowel het kind als de ouders.

  Nu mag de gemeente betalen wat BJZ-nieuwe-stijl factureert met de smoes: 'de rechter heeft beslist'. De gemeente heeft dus uiteindelijk niet de regie, behalve op het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Dat is mooi geregeld, financieel, door JN.

  Deze laaggeschoolde maar verplichte ingang heet coördinerend te zijn maar ìs ook de ingang tot afdwingende beschermingsmaatregelen, waarmee het kind zijn ouders kan verliezen op een insinuatie. Dit plan is één groot Spook-OTS. Het case-management van de gezinsvoogd/indiceerder is dus een decennium niet gelukt omdat de huisarts nog een ingang was tot diagnostische hulp op hoger niveau.

  (Dit is een reactie bij http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3440648/2013/05/14/Hervorming-jeugdzorg-een-regisseur-in-plaats-van-pillen.dhtml .)

  BJZ heeft zijn coördinerende case-managertaak dus niet vervult, wordt erkent door Van Rijn!!! De RvState acht de weg langs de huisarts beter.

  Iemand die (laag en) breed is opgeleid, is geen diepergaande deskundige en zal veel over het hoofd (willen) zien, mede vanwege de financiële structuur, die de gehate 'negatieve optie' (bekend van de Consumentenbond en Vara-Kassa) kent. Geld vergaren zal belangrijker zijn dan geld uitgeven ten behoeve van het kind. De kerstbonus aan jeugdzorgwerkers voor het aantal bereikte UHP wordt niet afgeschaft.

  “20% afgenomen UHP’s in Amsterdam”?... Kan dat dan toch? Wordt hier iets schemerig erkent??! Vergelijk dit eens met de 50% tot mogelijk 75% in Zeeland (prof Jo Hermanns): http://www.youtube.com/watch?v=F6Dthj9XBLU !
  Hulpcontracten worden geregeld met (deels ‘gesloten’) ‘gespecialiseerde instellingen’, zoals die welke de 90% in http://www.youtube.com/watch?v=H2fFBZl-cG0 veroorzaakten waarmee het achteraf niet goed gaat (onderzoek psych.dr. Th.Dorrelijers).

  Ze kregen geen echte hulpverlening of therapie!
  Alles uit één ondeskundig potje willen bekostigen, is het weggooien van deskundige specialisaties op diagnostisch niveau. Moet schuldsanering door dezelfde ambtenaar gecontroleerd en betaald worden als de jeugdpsychiater en therapeut, als een kind al zover mag komen??

  De budgettaire afschotting (prof. RJ. v.d. Gaag: ‘zet zwaargewichten in de ingang die de cliënt onderzoeken’) wordt dus in handen gegeven van de opvolger van BJZ, op jeugdzorgwerk-niveau, en niet in handen van de gemeente! Zo verdwijnen geen financiële schotten. Het is wensdenken, in sprookjes geloven.

  Er zal binnen enige jaren wel weer een nieuwe wet komen om te “repareren”.

  TS

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De gemeenten kunnen de zorg niet regelen of bepalen, want die hebben de deskundigheid niet.

  Dat wordt dus inhuren/inkopen en afschuiven.

  Één lichtpunt, de gemeenten hebben niet zulke ruime financiële/fiscale mogelijkheden als het Rijk.

  Ik ben benieuwd of het de jeugdzorgkliek lukt om de gemeenten financiëel te naaien zoals dat bij het Rijk steeds zo lekker ging.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Uw opmerking is goed, maar daar heeft JzDh+ een oplossing voor gevonden, zie het artikel 'jeugdzorg Darkhorse helpt gemeenten'...
   Is het u opgevallen dat de gemeenten de zorg al gaan inkopen VOOR men weet hoeveel kinderen er uit huis geplaatst moeten worden? (De UHP is in BJZ-terminologie de 'hulp'!)

   Verwijderen