donderdag 2 mei 2013

Jeugdzorg: een en al amateurisme

Jeugdzorg: een en al amateurisme 

Juni 1996 ontving ik een brief van de landelijke directie van de Raad voor de Kinderbescherming met de markante zinsnede: 'de komende jaren gaan wij werken aan de professionalisering van onze organisatie…'. Ik antwoordde in een brief: "wilt u zeggen dat u al jarenlang amateuristisch bezig bent over de ruggen van kinderen?" Ik kreeg tot op heden geen antwoord op die naar mijn mening toch wel belangrijke vraag.

De afgelopen jaren kwam BJZ vaak negatief in het nieuws. BJZ antwoordde consequent met 'onze professionals…', waarop ondergetekende steevast een reactie schreef in de zin van 'welke professionals?'. Een professie kenmerkt zich namelijk door 3 aspecten:

1. Deskundigheid: gekwalificeerde opleiding om een bepaald vak te mogen uitoefenen.
2. Beroepsregistratie:er dient in een register te worden vastgelegd of een bepaalde professional voldoet aan de opleidingsvoorwaarden c.q. kwaliteitseisen van het beroep.
3. Beroepsrechtspraak: waarbij uiteindelijk een straf als 'ontzetting uit het beroep' kan volgen. 
Ik geef ter vergelijk artsen, slagers, bakkers en fietsenmakers: 

1. Een arts dient te voldoen aan de eisen gesteld in de Wet op het artsexamen een slager, bakker of fietsenmaker moet zijn beroepsopleiding succesvol afsluiten. De exameneisen van alle beroepsgroepen zijn openbaar, de examens worden, als het goed is, gecontroleerd door 'gecommitteerden'. 
 
2. Artsen (en Gz-psychologen /verpleegkundigen/ fysiotherapeuten) hebben het BIG-register, slagers, bakkers en fietsenmakers hebben alle 3 een registratie als 'erkend bakker' zoals bijvoorbeeld de groep 'Echte Bakker', 'Keurslager' of 'erkende fietsenmaker', als lid van een beroepsorganisatie'.  

3. Beroepsrechtspraak is voor de BIG-geregistreerden het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, zowel bakkers, slagers als fietsenmakers hebben klachtencommissies met bevoegdheid deze beroepsbeoefenaren te schorsen uit hun beroep, dan wel lichtere sancties op te leggen. 

Als u met 'jeugdzorg' te maken krijgt zijn alle 3 de aspecten niet aanwezig. Nu de transitie naar de gemeenten dreigt, heeft men opeens haast…. Er komt een wetsvoorstel 'professionalisering jeugdzorg' en dat wordt voorgelegd aan de Raad van State…

De opmerkingen van die Raad zijn verbijsterend: 'professionele zorg is er al genoeg te verkrijgen'…. Ik haal een paar artikelen aan die recentelijk verschenen en citeer daar uit:


Enige citaten hier uit: 
Raad van State: voorstellen jeugdzorg overbodig

(Novum) - De voorstellen van het kabinet om de jeugdzorg te professionaliseren zijn overbodig. Verantwoorde zorg kan namelijk ook nu al worden afgedwongen, schrijft de Raad van State woensdag in een advies over het wetsvoorstel van de staatssecretarissen van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) en van Justitie Fred Teeven (VVD). 

Opmerking: Ja, dat kan: maar welke (zware) weg dient men als ouder te begaan wil men écht goede zorg voor kinderen c.q. hun gezin verkrijgen? BJZ houdt juist vaak echte professionele zorg tegen! Professionele zorg is inderdaad genoeg te verkrijgen, echter NIET bij BJZ! 

…De Raad van State is het met het kabinet eens dat een verdere professionalisering van de jeugdzorg 'van wezenlijk belang is'. Maar aangezien die professionalisering nog in de kinderschoenen staat en nog een lange weg is te gaan… 

Opmerking: 'professionalisering in de kinderschoenen'…zelfs de Raad van State stelt dus vast dat er gewoonweg sprake is van amateurisme (het tegengestelde van professionaliteit)! 

….zo veel mogelijk van het bestaande instrumentarium gebruikmaken. "Langs de weg van de bestaande regelgeving kan de Inspectie Jeugdzorg dwingend aan jeugdzorginstellingen en zorgaanbieders een uitvoering van verantwoorde zorgverlening….
 
 
Opmerking: Menig ouder zou het toejuichen als de inspectie jeugdzorg er op toe zou zien dat wérkelijk de hulp geleverd zou worden die en gevraagd is en recht doet aan ouders en kind. Klein probleempje: de Inspectie Jeugdzorg gaat niet in op 'individuele gevallen' en ouders worden zoveel mogelijk afgepoeierd…

Ik geef u een paar linken naar andere berichten in deze (http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/48/162.html)  

De inspectie laat op zijn beurt van zich horen, en schets het beeld van de 'ideale gezinsvoogd': 

1 mei 2013

Een gezinsvoogd moet voldoen aan uiteenlopende persoonlijke en professionele eisen, net als de organisatie waar de gezinsvoogd werkt en de opleiding en deskundigheidsbevordering. Dat stelt de Inspectie Jeugdzorg in een publicatie waarin zij vanuit verschillende invalshoeken de ideale gezinsvoogd beschrijft.

Een gezinsvoogd is als persoon onder meer emotioneel stabiel, staat stevig in zijn schoenen, en is veerkrachtig, vriendelijk en integer en niet oordelend. Als professional is hij effectief,werkt hij transparant en methodisch en heeft hij ervaring met gezinnen. Verder is hij onder meer communicatief vaardig, gaat hij uit van de hulpvraag van de cliënt en vraagt hij de cliënt om feedback.

De gezinsvoogd werkt binnen een organisatie met een heldere visie op jeugdbescherming en risicomanagement. De ideale gezinsvoogd heeft minimaal een hbo-opleiding gevolgd die het hele gebied van de gezinsvoogdij bestrijkt. Hij wil bovendien permanente educatie, is lid van een beroepsvereniging en besteedt tijd aan zelfreflectie en professionele autonomie.

Bron: Inspectie Jeugdzorg
 

Veel ouders zullen inderdaad opmerken dat professionaliteit in de kinderschoenen' staat, zoals de RvS opmerkt… ouders worden gewoonweg vaak vals beschuldigd van ernstige feiten, er wordt structureel geoordeeld dat aan u als ouder van alles mankeert, naar ouders wordt niet geluisterd en het opleidingsniveau en levenservaring is vaak bedroevend. Merkwaardig is ook dat de inspectie NIET vaststelt welke opleiding noodzakelijk zou zijn, een 'toerisme HBO-opleiding' is kennelijk ook voldoende om gezinsvoogd te worden (die gezinsvoogden zijn er!)  

Een ander artikel in het Juridisch Dagblad van 1-5-2013: http://juridischdagblad.nl/content/view/12461/1/

De inhoud van deze is in feite de zelfde is als de hier boven beschreven aspecten. 

Menig ouder zal ook te maken hebben gehad met 'indrukken', 'meningen' en 'onderbuikgevoelens' van BJZ-medewerkers. Deze zaken lijken ook eerder op amateurisme dan op professionaliteit. Een illustratie daarvan is te zien in deze video, waar diverse hoogleraren aan het woord komen! 

Conclusie:

Juist uit het gegeven dat zelfs de Raad van State vaststelt dat 'professionalisering nog in de kinderschoenen staat' moge duidelijk zijn dat de hele jeugdzorgsector kennelijk bestaat uit AMATEURISME…

 

Nico Mul

4 opmerkingen:

 1. In dat verband bleek ook dat de opleiding achteruit is gegaan (!):

  32 296 Toekomstverkenning jeugdzorg
  Nr. 2 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK
  Vastgesteld 10 februari 2010
  De algemene commissie voor Jeugd en Gezin1 heeft op maandag 8 februari 2010 gesprekken gevoerd over de toekomstverkenning jeugdzorg.

  De heer Dijsselbloem (PvdA): Ik heb twee vragen. Mevrouw Van der Zand sprak over verdere scholing en opleiding naast het werk. Is de opleiding die de jonge werker gevolgd heeft bij binnenkomst goed genoeg?

  Mevrouw Van der Zand: Nee, ik vind van niet. Voorheen kon je je binnen de opleiding tot maatschappelijk werker specialiseren in de sector jeugd.
  Die specialisatie is eruit gehaald, omdat de markt kennelijk vroeg om algemeen maatschappelijk werkers. Dat heeft tot gevolg dat degenen die nu van de academie komen, algemeen maatschappelijk werkers zijn. Die mensen hebben zich dus niet gespecialiseerd in psychopathologie met betrekking tot jeugd. Zij hebben zich evenmin gespecialiseerd in de loyaliteitsconflicten waarin je terecht komt als je met ouders gaat spreken en zij
  hebben al helemaal geen kennis van conflicten in geval van uithuisplaatsing en de dynamiek die daarbij los komt. Dat is een lastig punt. Er is wel een module die meer gericht is op de pedagogische kant, maar die heeft veel meer betrekking op het groepswerk, dus op de residentiële voorzieningen.
  Het zou goed zijn als iemand die bij een Bureau Jeugdzorg gaat werken, het eerste jaar een scholingstraject moest volgen ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Maak eens een overzicht van de "scholing" van alle "case managers" "jeugdwerkers" "jeugdbeschermers" en hoe zij zich nog meer noemen bij BJZ.
  Ik denk dat je zult schrikken.GA DAT NU EENS EERST INVENTARISEREN.

  Het is niet voor niets dat al die kinderen uhp worden: BJZ heeft gewoon geen werkers die de ouders en de kinderen thuis kunnen begeleiden.
  Een algemeen maatschappelijk werker is daar zeer zeker toe bevoegd en in staat, heeft kennis van zaken. Deze zal als zij/hij binnen de instelling middels supervisoren begeleid wordt, wat te doen gebruikelijk is in het algemeen maatschappelijk werk, wel degelijk loyaliteitsconflicten onderkennen en zijn/houding daarbij bepalen. En wanneer een algemeen m.w. psychopathologie vermoedt, zal hij/zij dit met de ouders bespreken en samen met hen een daartoe universitair opgeleid gespecialiseerd persoon opzoeken binnen een instelling die voor dit type problemen is gevestigd. Zij/hij zal niet zoals de medewerkers van BJZ zelf "diagnoses op gebied van psychopathologie" stellen, want zo iemand weet/kent haar/zijn grenzen: Dit is specialisten werk.
  In het contact met BJZ blijkt dat bij de medewerkers zoals de gezinsvoogden zelfs de meest elementaire kennis ontbreekt m.b.t. communicatie met de medemens. ZIJ ZIJN OOK GEEN algemeen m.w.ers.

  En omdat BJZ die know how niet in huis heeft worden de kinderen als brevet van onvermogen in pleeggezinnen gestald alsof zij daar WEL geholpen worden. En de ouders: Die worden bij het grofvuil gezet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. JzDh+
   Wij gaan geen inventarisatie van die opleidingen maken. Het is ons echter bekend dat daar een heel allegaartje werkt bij BJZ. Daarom is een beroepsregistratie van belang (is er dus NIET!).
   Inderdaad biedt BJZ géén hulp. De eenvoudige hulp die ouders vaak vragen, weigert men te leveren... verdient men te weinig aan! Het zijn ook géén algemeen maatschappelijk werkers: die respecteren wél ouders!

   Het is JzDh+ bekend dat BJZ allerlei 'psychische ziekten' constateert die niet gevonden worden door echte deskundigen, alles is er immers op gericht om kinderen UHP en in de macht van BJZ te houden en hoe meer u zogenaamd 'faalt als ouder' hoe méér geld voor BJZ!
   En nog erger: zolang BJZ er voor zorgt dat er juist geen gevraagde hulp komt, hoer langer zij OTS kunnen aanvragen en hoe minder echt goed onderzoek idem... weer ca. 7500 €/ jaar voor de OTS...
   Wij stellen voor BJZ pas uit te betalen als ouders écht tevreden zijn over de geleverde 'zorg'. Verklaring van ouders afgetekend, dan betaling... Hoe snel zou BJZ failliet zijn?

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Er is reeds wetenschappelijk onderzoek gedaan (met medici) over het niveau van BJZ en AMK:
   28% gaat na 2 jaar OTS wat beter, al is de kans op drugsgebruik, schoolverlaat en tienerouderschap groot.
   --- en die 72%:

   Ja, dus 72% ging niet goed, een derde verslechterde door het verzuim echte deskundigheid bij de case te brengen, geen therapie toe te staan, 72% na 2 jaar pseudohulp vanuit BJZ VERSLECHTERDE.
   |
   J.J. Doyle en anderen adviseerden beter het kind (en ouders op positieve wijze) thuis hulp geven; veel beter dan via pleegzorg het kind wegzetten in een situatie die geld oplevert aan BJZ.
   Geef gezinnen het rechtstreekse recht (WGBO) om via huisarts de hulp te organiseren. Met echte deskundigen, die het kind veel minder belasten, kundig zijn, niet negatief dreigen maar construcief werken.
   Speciualisten die een therapie wijzen. Beter dan het suggestieve niveau van BJZ.
   Doek BJZ dus op.
   TS

   Verwijderen