dinsdag 2 juli 2013

Yunus: de FEITEN en de MEDIA

Yunus….

Aan de zaak 'Yunus' besteedde Dark Horse diverse malen aandacht. Er werd zelfs een compleet dossier gepubliceerd met toestemming van de ouders en hun begeleiders.
Het TV-programma 'Medialogica' van 1 juli 2013 ging alle informatiestromen na en maakte een rapportage die op zijn zachtst gezegd geknipt en geplakt is op een merkwaardige manier.  In dit artikel volgt een uitleg.
 


Soms gebeuren er foutjes en wordt een verkeerd vonnis naar voren geschoven over de thuisplaatsing van Yunus die nog  steeds niet gebeurd is.

EXCUUS

Er werd een vonnis van 2007 onder de aandacht gebracht, dit was onjuist en een fout die betreurd wordt door Dark Horse en hun (achtergrond) medewerkers.  Zo ook wordt dit door mij betreurd.
In het door DH verkeerd naar voren geschoven vonnis ging het over de terugplaatsing van de oudere broertjes van Yunus, die inderdaad zijn terug gegaan bij hun ouders en daar zeer gelukkig zijn geworden: ze mogen weer Turks spreken, hebben contact met hun hele familie en vriendenkring en hebben een gezinsleven…..

HET HERSTEL

In 2005 oordeelde de rechter al dat er gewerkt moest worden aan de thuisplaatsing van Yunus, toen bleek dat de beschuldigingen van 'kindermishandeling' en 'pedagogische onmacht' niet aangetoond konden worden. Het bewijsstuk van het gewoonweg niet aanwezig zijn van mishandeling en GEEN botbreuken zoals in de uitzending ook gezegd werd, is door BJZ 2 jaar lang achter gehouden!!! Dit BEWIJSSTUK is ook door DH in het stuk 'Yunus de FEITEN' (in het 3e deel) naar voren gebracht op 20-03-2013…. En toen werd het stil in de media….. 
 
deel B1
DEEL B:
Zaak A. betreffende de rechtszittingen d.d.10 mei 2005/ 12 oktober 2005/ 20 december 2005/14 maart 2006/ 20 juni 2006/ 30 november 2006/ 1 mei 2007/ 19 juni 2007/ 12 juli2007/ 4 september 2007/ 27 november 2007/ 18 december 2007 en het handelen van Bureau Jeugdzorg Haaglanden c.s. daarbij.
In de uitspraak van de kinderrechter d.d. 20 december 2005 (zaak/rekestnr.253187/JE RK 05-2058 inzake verlenging machtiging tot uhp/verlenging ondertoezichtstelling)
een jaar dus na de uithuisplaatsing van de drie kinderen A., A. H.en Yunus in 2004, wordt onder “beoordeling” (pagina 2, JE 53 B zesde alinea) vermeld dat de Heer G. (namens Bureau Jeugdzorg) aan de kinderrechter verklaart dat er nog veelonderzoek moet plaatsvinden zowel medisch als strafrechtelijk. A. en H. A. verblijven opdat moment in het observatiehuis “Het Kompas” en Yunus A. verblijft sinds december 2004 in het pleeggezin van de Dames A. Bo en V. Br..De kinderrechter overweegt (pagina 3, eerste alinea) in het bijzonder dat er nog medische en strafrechtelijke onderzoeken gaande zijn waarvan de resultaten in het belang van de minderjarigen moeten worden afgewacht.
De kinderrechter gaat er daarbij wel vanuit dat wanneer de genoemde onderzoek en daartoe aanleiding geven, een thuisplaatsingstraject gestart wordt.

En verder de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 19-06-2007 kenmerk LJN BB7172 Deze gaat wel degelijk over 3 kinderen en stelt over kind 3 (Yunus):

De rechter:
"Met betrekking tot [minderjarige 3] leidt het voorgaande evenwel niet tot de conclusie dat hij zonder nader onderzoek kan worden teruggeplaatst bij zijn ouders, aangezien hij op zeer jonge leeftijd bij de pleegouders is geplaatst en reeds tweeënhalf jaar bij hen verblijft. De komende maanden zal dan ook moeten worden onderzocht of een terugplaatsing naar de ouders nog in zijn belang is. De rechtbank gaat ervan uit dat bij dit onderzoek zowel [minderjarige 3] zelf als de ouders en de pleegouders zullen worden betrokken.
Anders dan Bureau Jeugdzorg is de rechtbank dan ook van oordeel dat er thans onvoldoende grond bestaat voor de conclusie dat het -veronderstelde- gebrek aan pedagogische kwaliteiten bij de ouders moet leiden tot een verlenging van de uithuisplaatsing van de minderjarigen."

En vooral met betrekking tot de zogenaamde mishandeling kwamen hier de achtergehouden rapporten naar boven:

De rechter:

 - Bij brief van 4 januari 2006 beantwoordt kinderradioloog Robben, voornoemd, onder meer de in het rapport van mei 2005 gestelde vragen. Hieruit blijkt -kort gezegd- dat hij geen bewijzen heeft gevonden voor 'non accidental injury'.

- Op 3 maart 2006 zijn de twee oudste minderjarigen bij voornoemde pleegouders geplaatst. Bij beschikking van 14 maart 2006 is voor [minderjarige 1] en [minderjarige 2] een machtiging tot uithuisplaatsing met deze strekking verleend. (Opm. Dh+ UHP dus zónder mUHP, achteraf komt het vonnis!)
- Voornoemd rapport van mei 2005 en de brief van de kinderradioloog van 4 januari 2006 zijn eerst bij brief van 20 april 2007 door Bureau Jeugdzorg in het geding gebracht.

Let wel: BJZ heeft GEWEIGERD, samen met de pleegouders, om mee te werken aan welk onderzoek naar thuisplaatsing van Yunus dan ook!

De andere in de  uitzending genoemde media hebben hier kennelijk geheel niet naar gekeken! (en er werd gedaan alsof JzDH gewoonweg structureel foute informatie geeft….en het negatieve beeldvorming over BJZ komt NIET door BJZ maar door rechters….) Joop had het dus bij het rechte eind…. Zou die wel op DH gekeken hebben?

Naar aanleiding van de uitzending was er een e-post wisseling tussen DH (R.v.Kralingen en S.Snijer.) en Medialogica (dhr. E. Otten) 

Bericht van dhr. Otten aan R.v.K.:

Beste mevrouw van Kralingen,

Ik vernam van researcher Maud van de Reijt, dat u gisteravond op haar voicemail hebt aangekondigd ‘naar de rechter te stappen’. Vanmorgen zag ik, dat u via twitter op grote schaal verspreidt, dat wij ‘een cruciale fout’ hebben gemaakt. U heeft geen contact met mij opgenomen. Ik heb hier nu niet uw persoonlijke contactgegevens. Ik schets u de gang van zaken die tot het betreffende deel van de uitzending hebben geleid.
 
U hebt een voorgesprek met Maud van de Reijt. Daarin stelt u, dat ‘de publicatie van de stukken van mw. S. Keizer in overleg is gegaan met Mathap Colgeven en Nasruhlah’. U meldt dat in die betreffende stukken informatie staat over het vonnis, met data en beschikkingsnummers. Daarbij zegt u: “S. heeft mij ook de brief van de hoofdofficier gedicteerd. <…> Ik moest met publiceren wachten tot ik toestemming had van de advocaten en Sylvia.”
Éxact dezelfde informatie over de ontvangst van het vonnis, kregen wij ook van een andere persoon, die eveneens stelt dat er met publicatie gewacht moest worden, tot toestemming van mw. S. Keizer én de advocaten.
 
U publiceert op 19 maart via twitter de eerdergenoemde brief van de hoofdofficier, mét daaronder de link naar het vonnis. En dat is voor ons het relevante aspect in deze kwestie. Omdat de journalistiek dat vonnis verkeerd interpreteert. En wij een uitzending maken over de journalistiek.
Ik heb u uitvoerig over de verspreiding van het vonnis geïnterviewd. Niet over de brief van de hoofdofficier. En niet over uw publicatie ‘De feiten in de zaak Yunus’.

In ons gesprek over de verspreiding van het vonnis, hebt u uitvoerig verteld over de toestemming van de advocaat voorafgaand aan uw publicatie van de stukken, die u (zo stelt u) van mw.S. Keizer hebt gekregen. Met daarin dus data en beschikkingsnummers van het vonnis van het Gerechtshof uit juli 2007.
 
Ik heb mevrouw Keizer in de uitzending niet genoemd. Omdat zij in ons verhaal verder niet voorkomt en niet wenst te spreken met journalisten. Voor de kijker zou zij daarom en daarmee een onbegrijpelijke schakel vormen.
 
U kunt contact met mij opnemen via erwinotten68@gmail.com. Ik zal met de eindredactie overleggen, of een samengevatte versie van deze werkelijke gang van zaken, actief door ons moet worden gepubliceerd. Als tegenwicht bij uw twitterberichten, waarin u ons cruciale fouten verwijt. Mocht u de aangekondigde gang ‘naar de rechter’ kracht bij zetten, dan zien wij dat met het volste vertrouwen tegemoet. Daar zal dan ook de exacte toedracht over de vereiste toestemming van de advocaten duidelijk worden. En daar blijf ik buitengewoon nieuwsgierig naar. 
 
Met groeten,

Erwin Otten

Programmamaker Medialogica

Antwoord van Sven Snijer  aan dhr. Otten:

Beste meneer Otten,
 
U haalt drie zaken door elkaar.

1 Twitterbericht over gerechtelijke uitspraak
2 Brief Hoofdofficier van justitie
3 Document Yunus de feiten

Waar het om draait is de montage. Heel nadrukkelijk laat u eerst Ranada van Kralingen van Jeugdzorg Dark horse bevestigend antwoord  geven op de vraag, of er toestemming was gevraagd over het publiceren van het document: Yunus - de feiten (zonder het document in de vraagstelling mee te nemen).

Daarna komt advocaat Nasrullah, die op een ANDERE vraag ontkennend antwoord geeft, namelijk op de vraag of hij toestemming had gegeven voor het versturen van een Twitter-bericht over de gerechtelijke uitspraak, betreffende de twee broertjes. Het lijkt alsof er antwoord wordt gegeven op dezelfde vraag en dezelfde kwestie, waarbij de twee partijen elkaar tegenspreken (advocaat en Dark horse), zodat de conclusie voor de kijker is dat één van beiden liegt. Dit is journalistiek bedrog.

Met advocaat Nasrullah hebben jullie klaarblijkelijk niet gesproken over het Document Yunus- de feiten. Hij geeft uitsluitend antwoord op de Twitter-hype, waar jullie vanuit journalistiek oogpunt zo geïnteresseerd in zijn. Dat vonden jullie boeiend, terwijl dat ons weinig kon schelen, omdat de kern van deze zaak is, dat jeugdzorg moedwillig een radiologisch rapport heeft achtergehouden, zodat de ouders hun kind niet onmiddellijk terug kregen. Dat had wel gemoeten. De rest is gebakken lucht en afleidingsmanoeuvres om het oorspronkelijke liegen van BJz te maskeren.

Er wordt terloops opgemerkt in de uitzending dat er later voor de mishandeling geen bewijs bleek te zijn. Dat moet uitgespit worden met de onderzoeksvraag: Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een 'hulpverlenende' instantie dit ongestraft kan doen?

Dáár zijn wij in geïnteresseerd, niet in een twitter-hype. Daarnaast heeft u in mijn correspondentie met de Volkskrant kunnen lezen, dat de misinterpretatie van de gerechtelijke uitspraak helemaal niet zo fout was, als het naderhand leek. Zeker in combinatie met het radiologisch rapport dat de ouders vrijpleitte van mishandeling, kan gesteld worden dat Yunus gefaseerd naar huis had gekund, want de rechter heeft wel gezegd dat dat de bedoeling moest zijn. (dat is geen officiële uitspraak, maar het is wel gezond verstand)

Dat is ook in lijn met alle internationale verdragen over kinderrechten en het recht op gezinsleven (bij je eigen ouders). En waarom zou Yunus niet terug mogen, maar zijn broertjes wel? Het slappe excuus van jeugdzorg is de jonge leeftijd tijdens de uithuisplaatsing
van Yunus. Een volstrekt kul-argument van jeugdzorg dat geen werkelijk verstand heeft van hechtingsproblematiek, maar dit wel voortdurend gebruikt om ouders te dwarsbomen die hun kind terug eisen na een onterechte beschuldiging.

Bedenk dit: Als jeugdzorg niet het radiologisch rapport had achtergehouden, dan had Yunus ook niet in het pleeggezin kunnen 'ingroeien'. Dit is een veel beproefde tactiek. Gebaseerd op het onvermogen van de gemiddelde politicus of journalist om wijs te worden in de hechtingsproblematiek. Hoor je jeugdzorg ooit bezwaren maken m.b.t. hechting, wanneer een uit huis geplaatst kind voor de vierde keer in drie jaar tijd naar het volgende pleeggezin wordt getransporteerd?

Mijn vrouw is onder valse voorwendselen in jullie programma gelokt, met de belofte dat er aandacht zou komen voor het feit dat de moeder van Yunus door alle media (en actief door Kamerleden) door het slijk is gehaald, maar dat niemand het dossier kende en dus bij al die uitzendingen die toen op televisie waren en in alle krantenberichten, niet duidelijk werd dat de ouders het kind NOOIT hebben mishandeld. Zelfs Mark Bent van Jeugdzorg Nederland hield stijf zijn kaken op elkaar in het programma bij Pauw en Witteman (15 maart 2013
http://pauwenwitteman.vara.nl/Politiek-detail.219.0.html?&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1547&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29728&cHash=8bfac9cfc6776bca4a783dfb4f823cdc ) , toen er herhaaldelijk werd gesproken over de mishandeling van Yunus. 

Daarnaast zijn deze pleegmoeders, die opeens nationale helden werden, ook niet de moeder Teresa's die er in de media van werden gemaakt. Ze hebben voortdurend de kinderen geïndoctrineerd dat hun ouders slecht zijn en dat ze wanneer ze terug gaan weer mishandeld worden. De pleegmoeders hebben actief de terugplaatsing van Yunus tegen gehouden.

De journalistieke vergissing van de Volkskrant waar jullie zo uitvoerig op in gaan, raakt volstrekt niet de kern van deze zaak en daarmee is weer een belangrijke kans voorbij gegaan om het echte probleem (het dossier niet kennen, maar wel allerlei beweringen doen) niet aan de orde gesteld. Nu lijkt het erop alsof er enkel sprake was van slordig lezen van een journalist. Jullie doen op tv gewoon nog eens over wat de Volkskrant al heeft gedaan met haar ombudsvrouw. Niet vernieuwend en met het voorbij gaan aan het eigenlijke onrecht en misleiding door BJz die de media precies krijgt waar zij ze hebben wil; dat ze zich gaan bezig houden met geneuzel. Yunus is nog steeds legaal ontvoerd en dat is het enige waar wij aandacht voor wilden vragen.

Nog een vergissing in jullie uitzending betreft de tweet over de uitspraak van de officier van justitie, die door mw.S. Keyser aan Ranada van Kralingen is gedicteerd. Ook daar had de advocaat niets mee te maken. Er is uitsluitend toestemming gevraagd aan mw. S. Keyser en de advocaat voor publicatie van het document Yunus - de feiten. Dat was om geen andere reden, dan dat Yunus op dat moment in de media was en wij de andere kant van het verhaal wilden laten zien (de leugens van jeugdzorg). Dit document bestond al een aantal jaar en dit leek mevrouw Keyser een goed moment om het te publiceren. Jaren terug bestond er nog geen Jeugdzorg Dark horse om het aan toe te vertrouwen. De reden dat ze nooit eerder in de media is getreden, is haar argwaan omtrent juiste weergave van feiten door hijgerige journalistiek. De uitzending van gisteren bevestigde dit maar weer eens.

Wij hebben niet met opzet gepubliceerd omdat Erdogan naar Nederland kwam (wat het allemaal veel sappiger zou maken voor jullie programma) maar het was wel een bijkomend voordeel om de feiten onder de aandacht te brengen. De toestemming om te publiceren had dan ook geen betrekking op het tijdstip, maar op de kredietwaardigheid van Jeugdzorg Dark horse, in de ogen van mw. S.K. en in overleg met de advocaat van Yunus. Dat was de toestemming waar wij op wachtten. Jullie suggereren een tactisch geregisseerde media-stunt, bedacht door de advocaat of iets van dien aard. Fout!

Jullie hebben een belangrijke zaak, waar de waarheid voor het oprapen ligt, volkomen verpest met deze reportage. Nu heeft Dark horse reputatieschade opgelopen (daar komen wij wel overheen) , maar ook de advocaat is in diskrediet gebracht en jeugdzorg zou niets liever willen dan dat hij via de orde van advocaten in de problemen komt, door jullie valse voorstelling van zaken.

Wat gaan jullie hier aan doen?

Sven Snijer

Tot zo ver de berichten.

Onze medewerker in zake 'hechting' en adoptie (met meer dan 10 jaar ervaring) schreef vannacht het volgende bericht aan dhr. Otten, dat gewoonweg duidelijk is:

Geachte heer Otten,

In de adoptiewetenschap is bekend dat ca. 85% van de geadopteerden (dat zijn zowaar ook opgroeienden) problemen krijgen en hun roots zoeken.
Het niet kennen van hun biologische herkomst werkt in hun psyche. U kent de uitzendingen wel van rootszoekers.

Kennelijk is het combineren voor ondeskundigen lastig:

Waar de rechter de basis van uithuisplaatsing van de broers van Yunus - de beschuldiging van mishandeling en verdachtmakingen - vals achtte,
zou een stichting die zegt de belangen van een kind centraal te stellen (BJZ) toch moeten weten dat ook Yunus opgroeit en grote kans heeft zijn roots en historie te willen kennen.

Wat dacht u: je bent op valse gronden, de beschuldiging van kindermishandeling - uithuisgeplaatst (nog wel in een geheel andere setting dan passend is bij zijn herkomst, wat tegen het Haags adoptieverdrag zou indruisen als het een valide adoptie betrof) en je hoort dat je niet terug mocht naar je ouders die daar wel om vroegen, waar door de jeugdzorg een gefaseerde terugplaatsing (met logeren en het niet ontnemen van de opvoeders als tantes in je bestaan) genegeerd werd, niet overwogen werd dit in handen van een specialist te geven....


Een valse historie dat in je leven doorwerkt, net zoals de case 'baby Donna'. (Uit 'Donna' heeft de rechterlijke macht geleerd dat ze dat fout hadden ingeschat, de indicatie van BJz-Ut overnemend, en hebben gelijksoortige zaken beter aangevat. Verzet tegen DNA-onderzoek van de koopouders honoreren waar het kindsbelang centraal diende te zijn maakte die koopouders misdragend in de zin van BW1:247, met oog op de toekomst van het kind).
Zo'n historie grijpt in de geest van die adolescent!

Van 'zorg' mag verwacht worden dat deze ook rekening houdt met de toekomstige belangen van het kind.
Is dat hiermee gebeurd?

De rechter heeft geen directe uitspraak gedaan over Yunus, althans heeft gebruikelijk op geloof in de indicatiebesluiten van jeugdzorg (deze jeugdzorg als tegenpartij van het gezin) geen echte deskundige aangewezen om een gefaseerde terugplaatsing alsnog te onderzoeken en begeleiden.

De smoes over gehechtheid (vaak reeds na 1 à 2 jaar al, waar 5 jaar beter zou zijn) mag geen reden zijn om kinderen hun roots te onthouden (tenzij waar strafrecht grond is), waar de biologische ouders bekend worden. De FIOM kan of kon (bezuinigingen!) daarbij goed begeleiden.

Waar deze tegenpartij jeugdzorg zich bleef baseren op de foutieve nulmeting om tot uit huis plaatsen te komen, is deze juridiserende partij niet meer serieus te achten.
Ik acht dit geen zorg aan de opgroeiende.

Uw inzicht dat het gepubliceerde vonnis niets zou zeggen over de basis van Yunus en zijn uit huis geplaatst-zijn deel ik niet.
(Deskundige, bij DH bekend)

Opmerkingen JzDh+:

Merkwaardig de opmerking van BJZ- Haaglanden, mw. Tanja van Dijk: 'Ik vertel nooit dingen die niet kloppen'…(Dat hebben we gezien in indicatiebesluiten hoeveel onwaarheden en mis-interpretaties er in zitten!)

En als bewijs van geen enkele zelfreflectie:
Wij roepen GEEN NEGATIEVE BEELDVORMING af, dat is de zaak van de rechter…..!
Dus ouders: u weet het: BJZ geeft JUISTE informatie en als het een negatief beeld mocht geven, dan is dat de schuld van de rechter!

Deze zaak gaat NIET over 'lesbische pleegouders!
NIET over 'HECHTING aan PLEEGGEZIN (onzinnig: bij overplaatsingen bijvoorbeeld 6 pleeggezinnen in 1 jaar hoor je daar BJZ NOOIT over!)

Maar wel over:

RESPECT voor echte ouders.
RECHT van een KIND op EIGEN CULTUUR en FAMILIE
RECHT op gezinsleven met ouders en familie van Yunus
RECHT op voorkoming van schade aan Yunus, zeker als hij er op zijn 18e door jeugdzorg op straat gezet wordt, er achter komt dat hij zelfs de taal van zijn familie niet kan verstaan, zijn geloof niet mag belijden, en zijn hele leven is VOORGELOGEN. HOE ERG kan dit zijn???
En (angstvallig verzwegen) het aan jeugdzorg-medewerkers helpen aan een kind!

Merkwaardig is dat kennelijk de advocaat tegen DH wordt uitgespeeld: de advocaat hoefde géén toestemming te geven, maar DH heeft gewoonweg aan ouders + hun begeleiders gevraagd of er bezwaren tegen bestaan om niet de procedures te schaden. Ranada is zo verstandig geweest om nimmer de procedures te willen schaden. DH laat zichzelf uiteraard niet 'de mond snoeren' door een advocaat! Eerder is de vraag geweest: 'schaden wij de procedures als wij publiceren?'…

Nachtkaars De 'nachtkaars ging uit' na het publiceren van het essentiële BEWIJS (vooral blz. 10-11) in deze zaak; het radiologisch expertiserapport waaruit bleek dat er GEEN SPRAKE van MISHANDELING was…..Media lieten toen Yunus in de steek…. Behalve DH en DH+ !

In de hoop en het vertrouwen dat hiermede ons excuus goed geformuleerd en de zaak rechtgezet is, nu nog Yunus terug naar zijn familie!
  
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)
 
Nico Mul

P.S. Joop.nl heeft inmiddels op 2-7-2013 ook al gereageerd over de werkwijze van Medialogica in een artikel genaamd 'De verbijsterende werkwijze van Medialogica, Het programma dat hypes ontzenuwt construeert die eerst zelf'!  De titel zegt genoeg!

15 opmerkingen:


 1. Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten:

  Artikel 17 - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

  1. Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer een goede naam.

  2. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

  De zaak Yunus en de algemene werkwijze van AMK, Bjz en Raad tonen aan dat Nederland ook deze rechten en verplichtingen stelselmatig aan z'n laars lapt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is zeer verontrustend vreemd dat de juridische partij BJZ Haaglanden, die fraude heeft gepleegd door tegendeel-bewijzende stukken NIET tijdig maar na jaren in geding te brengen (naar de rechter), wel weer vertrouwd wordt door de rechter in 2005 om zelf voor een onderzoek tot omgang of terugplaatsing (zo nodig gefaseerd) te zorgen. En al die jaren daarna... onterecht vertrouwen.

   Rond terugplaats-onderzoek zullen de met 'koopouders' te vergelijken pleegouders (die zelf geen kind kunnen krijgen zonder man) uiteraard hun eigen belang voorop zetten. - Dat is strijdig met waar (pleeg)ouders wettelijk voor moeten staan: het belang van het kind (BW1:247, 336 en 336a)!

   Het belang van een pleegkind is (net zoals beschreven bij adoptie) zoveel mogelijk zijn eigen ouders te kennen, dit in het latere belang van het kind in de identiteitsfase, de eigen biologische afkomst te kennen.
   Dat negeert het BJZ. Dat negeert de rechter die ongegrond in BJZ bleef geloven.
   - Heeft jeugdzorg dan geen verantwoordelijkheid voor zorg aan kinderen?

   BJZ pleegde fraude tegen het belang van het kind, keer op keer.
   De rechter zou dus inderdaad bij constateren van fraude door jeugdzorg een specialist daarvoor in de plaats moeten inhuren, en niet jaar op jaar domweg de UHP mogen verlengen, het belang van jeugdzorgwerk$$.

   Het alternatief: gefaseerd terugplaatsen KAN.
   Dat is deskundig.
   Dat is in het belang van dit kind. De ouders zijn bekend en vallen NIET in een strafrechtelijk handelen. Ze hebben al 2 oudere zoons ter opvoeding, dus het kan.

   BJZ heeft aangetoond dat BJZ niet deskundig is OF wenst te zijn.
   BJZ overtreed internationaal recht.
   BJZ wimpelt hun fouten af in het tv-programma door de aandacht te verschuiven, en dat is nu weer net wel deskundig; deskundig in bespelen.
   Dat moge een teken aan de wand zijn.

   Ook interessant: BJZ Haaglanden dreigt weer: met de rechter wordt gezegd.
   Net zoals bij spook-OTS-sen: ouders bedreigen; en dat kan niet tot effectieve hulp leiden. Dat is bewezen.

   De programmamaker zegt dat 'alles fout ging dat fout kon gaan', en maakt daarbij een leugenachtige fout, althans ik neem aan dat hij niet dom is en weet dat een ander vonnis al spreekt over goed onderzoek doen tot terugplaatsen. Is de media gechanteerd door jeugdzorg???

   Zijn historie kennen, later, wat een ramp voor Yunus later!!!

   Verwijderen
 2. Jeugdzorg DH staat niet alleen in de kritiek op Medialogica. Lees ook dit onthullende stuk van Francisoo Jole op de opiniesite De Joop:
  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/21803_de_verbijsterende_werkwijze_van_medialogica/
  De makers van Medialogica zijn vooringenomen. Met journalistiek heeft het allemaal weinig te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. 1. Yunus had terug naar huis gemoeten, jeugdzorg is hier op een vreselijke manier ontspoort!
  2. De Turkse politici vermelden de vervreemding van kinderen van hun ouders op SUBJECTIEVE gronden door jeugdzorg, als eerste punt van kritiek.
  De rest leidt alleen maar af van waar het om gaat. En leidt tot hypes en hetzes in de media en in de politiek.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Eigenlijk was het erbij halen van politiek en sekse een afleiding door BJZ Haaglanden en media.

   Waar het om gaat:

   Het -ook latere- belang van het kind! Wat wil een kind?:

   Je wilt als kind niet zo'n frauduleuze historie hebben!
   Je wilt als kind niet ontdekken dat je bent weggenomen van ouders die niets misdaan hebben.
   Je wilt als kind niet horen dat de leugens over je ouders door de pleegzorg vals waren.
   Je wilt als kind niet ontdekken dat je ver weg bent gehouden van de cultuur van je ouders en deze niet kent.
   Je wilt als kind niet ontdekken dat je ouders jouw wilden maar dat het niet mocht door insinuerende jeugdzorgwerkers.
   Je wilt als kind niet léven als je zo'n historie hebt. (Wetenschap!)

   BJZ en pleegzorg zijn op een gevaarlijk (ondeskundig UHP-) pad:
   Veel meer pleegkinderen lijden aan suïcidale gedachten.
   Veel meer pleegkinderen verlaten voortijdig school.
   Veel meer pleegkinderen raken onthecht en dissocialiseren.
   Veel meer pleegkinderen worden tienermoeder of -vader, en raken hun kind kwijt aan jeugdzorg.
   Veel meer pleegkinderen raken verslaafd.
   Veel meer pleegkinderen raken in de criminaliteit.
   Veel meer pleegkinderen raken aan de drank en roken.
   Veel meer pleegkinderen raken in de WAjong.
   Ja, veel meer pleegkinderen -dan gewone- hebben later ook problemen.

   En dat is kostbaar.
   Belastingcenten vloeien weg.
   BJZ is geen bezuiniging voor later! TS

   Verwijderen
 4. Gewoon doorgaan, Darkhorse! Jullie zijn zeer nodig om te blijven pleiten voor terugkeer van onterecht uit huis geplaatste kinderen, zoals Yunus.
  En jullie zijn nodig voor de bewustwording van Nederland, hoe schadelijk jeugdzorg in wezen is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Juist, en klachten indienen tegen rechters die hun werk niet doen:

   - volgen van beweringen van instanties die zelf aangeven dat ze geen waarheidsvinding doen;
   - onzinnige en onlogische redeneringen en vermeldingen in uitspraken;
   - Toezien op naleving van de wet (waaronder direct werkende verdragsbepalingen). Zie NVvR rechterscode onder 1.1

   Aanpakken tot ze ziek worden van zichzelf.

   Verwijderen
 5. Er was veel ruis, dat was ergerlijk. Mensen hoorden ook alleen wat ze wilden horen. Wat door niemand geconstateerd mag worden: Jeugdzorg heeft Yunus op subjectieve gronden uit huis geplaatst. Door het achterhouden van ontlastende documenten voor de misplaatste beschuldiging kindermishandeling en door het vertragen van de rechtsgang op foute gronden, het belang van Yunus om op te groeien bij zijn eigen ouders en broers verkwanseld. Kindermishandeling door de Nederlandse overheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Hopelijk komt er een dag dat ik, met hulp van Allah, mijn zoon Yunus weer kan omhelzen en kussen"
  Het laatste woord in de Medialogica is voor de moeder van Yunus.
  Het onrecht dat haar aangedaan is had de inzet van de media moeten zijn. Het onrecht haar aangedaan, maar ook Yunus, Yunus vader en broertjes, hun familie.
  En de rode draad van dit verhaal dat Jeugdzorg de plank zo misslaat dat ouders en kinderen elkaar kwijtraken in een immoreel systeem. Bedoeld om kinderen te beschermen is het een vehikel voor de belangen en het geldelijk gewin van instanties, overheid, maar ook van de media.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ...BJZ is een vehikel voor belangen en het geldelijk gewin...
   Tja, het kan, maar is niet bewezen. Wel verdacht!
   Die belangen kunnen ook zijn: zich als jeugdzorgwerker, die maar met zesjes z'n examen heeft gehaald,
   toch een held voelen.
   Toch macht voelen.

   Je hebt geen medische opleiding van academische jaren, en toch ben je groot! Heerlijk toch?!
   En je baas is enthousiast over jou, mogelijk vanwege de bezettingsgraden die BJZ zo haalt. Geld, toch.

   En dit niveau van eigenlijk sociaal werksters doet af en toe (minder dan 25%) ook wel eens goed. Dit goeddoen wordt dan als voorbeeld en argument gebruikt in de p.r. van BJZ.
   En weer krijg je als jeugdzorgwerker (of gezinsregisseurtje) een heerlijk gevoel dat je het goed doet.
   Men gaat over die 25% goede zaken praten.
   Je krijgt het heerlijke gevoel dat je bij de juiste baas zit, en het juiste werk doet.
   Zo ga je voort, zonder zelfreflexie, zonder het combineren van kennis.

   Dat meer kinderen er onder lijden, met grote gedragsproblemen als gevolg, dat weet je niet als jeugdzorgwerker, en dat is als doezelende drugs zo heerlijk.

   En die jeugdzorgwerkers waar wat gaat schemeren aan inzicht, ja, die zoeken een waardiger baan.

   En die media, die zijn zo vaak mediageil, en zijn even deskundig als BJZ in het insinueren, het emoties bespelen.
   Het domweg niet doorzien dat vele vonnissen wijzen op de valse gronden van voortgezet uithuisplaatsen, waarop BJZ deskundig had dienen te onderzoeken tot terugplaatsen of omgang, is het negeren waarom BJZ bestaat.

   Eén vonnis over terugplaatsen van 2 broers is niet het enige wat gezegd was in het vonnis; er was ook wéér geconstateerd wàt de nulmeting voor de UHP voor Yunus was, en dat had BJZ moeten actief maken in zijn belang voor later.
   Dat negeert de media. Dat lijkt de media weg te liegen. Te verdraaien zoals BJZ ook praktiseert.
   Verontrustend. TS

   Verwijderen
 7. Het is zeer verontrustend vreemd dat de juridische partij BJZ Haaglanden, die fraude heeft gepleegd door tegendeel-bewijzende stukken NIET tijdig maar pas na jaren in het geding te brengen (naar de rechter), wel weer vertrouwd wordt door de rechter in 2005 om zelf voor een onderzoek tot omgang of terugplaatsing (zo nodig gefaseerd) te zorgen. En al die jaren daarna... onterecht vertrouwen.

  Rond terugplaats-onderzoek zullen de met 'koopouders' te vergelijken pleegouders (die zelf geen kind kunnen krijgen zonder man) uiteraard hun eigen belang voorop zetten. - Dat is strijdig met waar (pleeg)ouders wettelijk voor moeten staan: het belang van het kind (BW1:247, 336 en 336a)!

  Het belang van een pleegkind is (net zoals beschreven bij adoptie) zoveel mogelijk zijn eigen ouders te kennen, dit in het latere belang van het kind in de identiteitsfase, de eigen biologische afkomst te kennen.
  Dat negeert het BJZ. Dat negeert de rechter die ongegrond in BJZ bleef geloven.
  - Heeft jeugdzorg dan geen verantwoordelijkheid voor zorg aan kinderen?

  BJZ pleegde fraude tegen het belang van het kind, keer op keer.
  De rechter zou dus inderdaad bij constateren van fraude door jeugdzorg een specialist daarvoor in de plaats moeten inhuren, en niet jaar op jaar domweg de UHP mogen verlengen, het belang van jeugdzorgwerk$$.

  Het alternatief: gefaseerd terugplaatsen KAN.
  Dat is deskundig.
  Dat is in het belang van dit kind. De ouders zijn bekend en vallen NIET in een strafrechtelijk handelen. Ze hebben al 2 oudere zoons ter opvoeding, dus het kan.

  BJZ heeft aangetoond dat BJZ niet deskundig is OF wenst te zijn.
  BJZ overtreedt internationaal recht.
  BJZ wimpelt hun fouten af in het tv-programma door de aandacht te verschuiven, en dat is nu weer net wel deskundig; deskundig in bespelen.
  Dat moge een teken aan de wand zijn.

  Ook interessant: BJZ Haaglanden dreigt weer: met de rechter wordt gezegd.
  Net zoals bij spook-OTS-sen: ouders bedreigen; en dat kan niet tot effectieve hulp leiden. Dat is bewezen.

  De programmamaker zegt dat 'alles fout ging dat fout kon gaan', en maakt daarbij een leugenachtige fout, althans ik neem aan dat hij niet dom is en weet dat een ander vonnis al spreekt over goed onderzoek doen tot terugplaatsen. Is de media gechanteerd door jeugdzorg???

  Zijn historie kennen, later, wat een ramp voor Yunus later!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het niveau van onze rechters is blijkbaar zo laag dat zij zich laten piepelen door maatschappelijk werkers ..

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Die medewerk(st)ers van BJZ ZIJN GEEN MAATSCHAPPELIJK WERKERS. Het is zo erg dat zij zeggen dat zij dit zijn, terwijl het niet zo is.
  Zo halen ze dat hele mooie beroep naar beneden, brengen het in discrediet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het zijn wel maatschappelijk werkers, maar de beroepskeuze om aan de Poort van de Jeugdzorg maatschappelijk werkers te zetten is fout. Hier hadden onderzoeksmedewerkers moeten zitten. Aan het hoofd van het AMK moet men onderzoekswetenschapper staan, inplaats van een Bestuurder die alleen verstand van besturen heeft en alleen zijn eigen personeel beschermd en niet zijn minder jarige clienten.heeft. Er zijn genoeg intelligente onderzoekwetenschappers in ons land te vinden die ook nog verstand hebben van het besturen van een AMK. Deze maatschapelijk werkenden zijn niet opgeleid voor een beroep als onderzoeker. Hebben geen verstand van onderzoek, zijn niet kritisch naar de waardeloze, dure en volkomen belachelijke opleiding die zij hebben genoten binnen het AMK en die allleen is gebaseerd op subjectieve oordelen. Ze hebben de Jeugdzorg Wet of niet gelezen, in ieder geval verkeerd geinterpreteerd omdat zij geen verstand van onderzoek hebben. Het ORBAhulpmiddel is een discriminerend selectie systeem, ontwikkeld door pedagoog en jurist. Schoenmaker hou je bij je leest en verbeeld je niet als jurist en pedagoog dat je overal verstand van kan hebben, want dat heeft u niet!
   U heeft een wanstaltig subjectief monster in het leven geroepen dat een mooie naam heeft meegekregen O R B A H U L P M I D D E L/L I R I K

   Verwijderen
 10. bedankt voor dit interessante artikel met veel links.

  BeantwoordenVerwijderen