dinsdag 30 juli 2013

De TRANSITIE: méér bezuinigen!

Nu er zo'n 6 miljard euro extra bespaard zal moeten worden, de transitie van de jeugdzorg gaande is en ouders klagen over de 'professionaliteit' van 'jeugdzorg' is het misschien nuttig en aangenaam om een en ander met elkaar te combineren: bezuinigen en professionaliseren van de 'zorg'!
Eerder schreef ik al 'Bezuinigen door betere zorg'

BJZ

Ouders zijn al jaren ontevreden over BJZ en zijn beleid dat alleen maar gericht lijkt op het onder toezicht stellen en uit huis plaatsen van kinderen. Velen zouden er daarom blij om zijn als BJZ zou worden opgeheven. Hierbij worden die ouders ondersteund door diverse hoogleraren, waarvan prof. v. Acker zelfs stelt in een artikel in de Volkskrant 2009: 'Opdoeken BJZ, al 40 jaar het zelfde verhaal'. Dat zou de grootste bezuiniging kunnen zijn: ouders respecteren en gewoon de huisarts, als vertrouwenspersoon bij uitstek, in overleg met ouders de hulp van echte professionals (vrijwilligers/ systeemtherapeut / kinderpsycholoog/ kinderpsychiater) laten bepalen!).

BJZ is al vanaf het begin van zijn bestaan, en dan bedoel ik hier ook zijn voorgangers met andere namen, aan het 'professionaliseren'. Als men daar mee bezig is wil dit eenvoudigweg zeggen dat men nog steeds niet professioneel is.  Het tegengestelde van professioneel is 'amateur'.
Amateurs worden niet betaald….. Een optie is dan ook om iedere betaling van BJZ-medewerkers op te schorten tot dat deze hun wettelijke taak doen (zie art. 1:257 BW) en  écht professioneel zijn, dat wil zeggen met een bij wet vastgestelde opleiding, een beroepsregistratie en beroepsrechtspraak!

Tot op heden worden deze mensen vooruit betaald: komt er een OTS bijvoorbeeld, dan levert dat ca. 7600 €/kind per jaar op, zie hiervoor de normbedragen.

De komst van BJZ  in uw gezin

Er zijn mensen die vrijwillig een beroep doen op BJZ. Vaak komt het er op neer dat die ouders in feite hun kinderen gaan 'inleveren'. Men 'verkoopt' de smoes dat men 'alleen hulp kan organiseren als we de rechter om toestemming vragen' en men komt dan met een  'verzoek onder toezicht stelling'. Ongeveer de helft van die OTS-en wordt een uit huis plaatsing. Om een OTS te verkrijgen voor BJZ dienen er 'ernstige zorgen' te zijn over de kinderen. Die OTS kan o.a. door de Raad voor de Kinderbescherming aangevraagd worden.   
 De wettelijke basis hiervoor is Artikel BW 1: 254   

1  Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg.


2  De kinderrechter kan een in het eerste lid bedoelde minderjarige door of voor wie een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 is ingediend en die in verband daarmee in een opvangcentrum als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers verblijft, onder toezicht stellen van een daartoe door Onze Minister van Justitie aanvaarde rechtspersoon.


3  Onze Minister van Justitie kan voorwaarden stellen bij of voorschriften verbinden aan de aanvaarding, bedoeld in het tweede lid, en de rechtspersoon voor een bepaalde tijd aanvaarden.


4  De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen op verzoek van een ouder, een ander die de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, de raad voor de kinderbescherming, of het openbaar ministerie.


5  Op verzoek van de stichting, dan wel op verzoek van de met het gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaren of ouder, kan de kinderrechter de stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg, die het toezicht heeft, vervangen door een zodanige stichting in een andere provincie. De raad voor de kinderbescherming is bevoegd het in de vorige volzin bedoelde verzoek in te dienen, indien de raad van oordeel blijft dat de uithuisplaatsing niet op de voet van artikel 263, eerste lid, dient te worden beëindigd. Indien ten tijde van een verlenging van de duur van de ondertoezichtstelling niet meer wordt voldaan aan de eisen voor benoembaarheid, bedoeld in het tweede lid, vervangt de kinderrechter ambtshalve de door Onze Minister van Justitie aanvaarde rechtspersoon door een stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg, tenzij voortzetting van de taken door bedoelde rechtspersoon hem om reden van continuïteit noodzakelijk voorkomt.


6  Op een rechtspersoon als bedoeld in het tweede lid, zijn de bepalingen van de afdelingen 4 en 5 alsmede artikel 326 van overeenkomstige toepassing. In geval van vervanging op de voet van het vijfde lid van de in het tweede lid bedoelde rechtspersoon, wordt de stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg in de provincie waar de desbetreffende minderjarige duurzaam verblijft benoemd.
    ----------------------  einde artikel   -------------------

    
In deze wet wordt met 'de Stichting' de Stichting BJZ bedoeld, zoals die in iedere provincie + grootstedelijke regio zijn.

In lid 4 van dit artikel valt op dat BJZ NIET GENOEMD wordt als aanvrager van een OTS, in de praktijk ziet men echter wel dat BJZ dit doet, ook verlenging OTS/UHP gebeurt vaak door BJZ dan wel LdH/WSG/SGJ enz..

U begrijpt nu ook waarom er nu allerlei campagnes lopen om méér AMK-meldingen te doen. Het AMK valt vaak onder het zelfde bestuur en zit in het zelfde gebouw als BJZ… méér meldingen, méér OTS, méér geld!
Ook is het volkomen duidelijk waarom er nu veel meer zorgpunten zijn als bijvoorbeeld 3 jaar geleden.  Nu zijn de zorgen 'te dik zijn', 'te weinig vriendjes', 'pesten op school', 'huiselijk geweld' (één ruzie tussen ouders is vaak al voldoende voor 2 jaar UHP van kinderen wegens 'huiselijk geweld'!) in de 'mode'. Ook helpt het om van kleine zorgpuntjes deze om te toveren tot 'ernstige zorgen'…..

De taak van de Stichting BJZ

Zie hiervoor Artikel BW 1: 257

1 De stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg houdt toezicht op de minderjarige en zorgt dat aan de minderjarige en de met het gezag belaste ouder hulp en steun worden geboden teneinde de bedreiging van de zedelijke of geestelijke belangen of de gezondheid van de minderjarige af te wenden.


2 Deze hulp en steun zijn erop gericht de met het gezag belaste ouder de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding zoveel mogelijk te doen behouden. Bij algemene maatregel van bestuur, op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kunnen regels worden gesteld omtrent de aard en de omvang van de hulp en steun.


3 Indien het leeftijds- en ontwikkelingsniveau van de minderjarige en diens bekwaamheid en behoefte zelfstandig te handelen en zijn leven naar eigen inzicht in te richten daartoe noodzaken, zijn de hulp en steun, meer dan op het vergroten van de mogelijkheden van de ouders om hun kind te verzorgen en op te voeden, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de minderjarige.


4 De stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg bevordert de gezinsband tussen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige.

    ----------------------  einde artikel   -------------------

Dit bovenstaande is de WETTELIJKE TAAK van BJZ….Vooral het lid 4 van dit artikel zal menig ouder vreemd over komen: meestal worden kinderen weggerukt, ouders genegeerd en het contact terug gebracht tot soms wel 30 minuten per 3 maanden…. Vreemd dat niet de band tussen kind en de rest van zijn of haar familie bevorderd dient te worden, die tellen kennelijk niet mee…

Betaling BJZ: meer geld bij minder doen!

Door de betaling vooraf en bij de verlenging OTS gewoonweg stellen 'er is nog geen zicht op de thuissituatie' of 'er moet nog onderzoek gebeuren', na 1 jaar niets doen, dan wordt dit beloond met nog een jaar 7600 €/kind bij OTS … Een UHP levert véél meer geld op…. Bij een UHP komen ook nog alle inkomsten van 'jeugdzorg-interventies' van 1730 /kind/maand… Hebben ze niet gebaat… niet erg als het geld maar wel binnen komt!

Mocht BJZ zijn taak goed doen en de bedreigingen (art 257-lid 1) snel wegnemen, zou de OTS eindigen en einde inkomen voor BJZ… Doet men niets en komt na een jaar met de bekende smoezen, (zoals b.v. 'er is nog geen zicht op de thuissituatie' terwijl BJZ geweigerd heeft thuis te komen kijken…)  bij de rechter, dan is dat extra geld… wat is er makkelijk dan zo veel mogelijk niets doen en een paar 'leugentjes om bestwil'? IN het verlengde hiervan heb ik ook nog steeds géén antwoord gehad op mijn artikel 'slechts één vraag', ondanks het feit dat dit toch ruim rondgetwitterd is. 
Jarenlang had een grote winkelketen de slogan 'Meer waar voor minder geld', hier lijkt het omgekeerde van toepassing: 'Minder waar voor meer geld'!

Voor advocaten

Dat NIETS doen bij een OTS of UHP heet naar mijn idee juridisch gezien 'wanprestatie' en is daarom te vergelijken met een bakker die beschimmeld brood verkoopt (een goede bakker geeft klanten dan hun geld terug!) of een automonteur die de wielen niet vastzet…. Bij ongelukken als gevolg van de schade door dit falen zal de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het garagebedrijf altijd uitbetalen….
Naar mijn idee zou er dan ook een actie wegens 'onrechtmatige daad' (art. BW 6:162) kunnen volgen bij het veroorzaken van schade door het niet-handelen zoals de wet dat voorschrijft! Laat u even weten of mijn gedachte juist dan wel onjuist is?

Ander betalingsmodel

Een andere optie zou het volgende kunnen zijn: in de thuiszorg moeten cliënten na het ontvangen hebben van thuishulp een briefje tekenen waaruit blijkt dat de cliënt tevreden is over '3 uur hulp' bijvoorbeeld.
Naar analogie hier van zou het evengoed mogelijk moeten zijn om ouders die 'jeugdhulp' ontvangen voor de hulp aan hun gezin of kinderen een 'tevredenheidsverklaring over de geleverde zorg' te laten ondertekenen. Geen ondertekening, geen geld.  Uiteraard jeugdzorg-medewerkers dan pas achteraf betalen en niet vooruit! Dit zal automatisch leiden tot méér professionalisering: alleen deskundige hulp wordt gewaardeerd.

Bij een uit huis plaatsing het zelfde idee: pas uitbetalen indien een kind weer thuis is gekomen bij de ouders en de ouders /kind duidelijk verklaren dat de UHP tot verbetering heeft geleid.  Geen verbetering, geen geld! Vergelijk de advocaten met 'no cure no pay'!

Jarenlang falen BJZ

Tot op de dag van vandaag is er geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat de 'hulp en ondersteuning bij de opvoeding' geleverd door BJZ en consorten zo goed werkt.  Sinds 2012 zijn de instellingen weer aan het registreren welke 'effect' de interventies en begeleiding hebben. Onderzoeken als van prof. Slot ('909-zorgen')  toonden aan dat 72% van de gelden naar jeugdzorg weggegooid zijn: er is alleen een positief effect bij een kleine groep, voornamelijk strafrechtelijk geplaatste jeugdigen, die 72% is de groep van géén effect of 26% negatief effect van 'jeugdzorg'! Prof. J. van Acker schreef openlijk in de Volkskrant: 'Opdoeken BJZ, al 40 jaar het zelfde verhaal'. Vele initiatieven zoals 'opvoedpoli', 'connecting hands', Praktijk Eudokia te Enschede: jeugdzorg zónder BJZ en vele anderen bewijzen dat de maatschappij ook buiten BJZ kan!
Nu door bezuinigingen BJZ-medewerkers met ontslag worden bedreigd is het merkwaardig dat de enige die klagen, en zelfs dreigen met 'ongelukken in de jeugdzorg' de BJZ-directeuren zijn, er is géén enkele oudervereniging of stichting die actie aan het voeren is voor 'behoud BJZ'….


Conclusie

Kort samengevat de ideeën:
1.     Amateurs niet betalen, alleen professionals dienen betaald te worden zoals bij het wielrennen of voetballen.
2.     BJZ afrekenen op hun wettelijke taak, betaling alleen bij tevreden cliënten.
3.     BJZ geheel opheffen wegens het al jarenlang falen. 

Dit waren slechts enkele ideeën die tot grote bezuinigingen zouden kunnen leiden.
Gelukkig gaan straks de gemeenteraden verantwoording vragen aan de jeugdzorg-industrie over wat zij leveren voor dat vele geld wat er in jeugdzorg omgaat. Een voorstel voor verbetering is beschreven in dit artikel!

Vreemd dat bij de politici niet het idee opkomt om een al meer dan 40 jaar falend bedrijf, dat bovendien ernstige wanprestaties levert gezien het feit dat Nederland wereldkampioen kinderen uit huis plaatsen en opsluiten van kinderen is, te gaan SLUITEN…

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

6 opmerkingen:

 1. Man staat urenlang op dak van Strafhof ..

  Zou het een vader zijn die protesteert tegen de stelselmatige mensenrechtenschendingen in het Nederlandse 'jeugdrecht'?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. In Emmen zijn de mantelbavianen weer uit hun boom gekomen.

  Niemand begrijpt wat er aan de hand was. Gewoon massahysterie volgens mij. Er raakte er een in paniek, en dat sloeg over naar de anderen.
  Bij gebrek aan taal en schrift gaat het bij bavianen weer vrij snel over.

  Nu nog de kindermishandelings- en meldingshysterie. Wanneer zal de Homo Sapiens uit de bomen komen?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De chimpansee (Pan troglodytes) is een Afrikaanse mensaap. Zijn nauwste verwant is de dwergchimpansee of bonobo (Pan paniscus) (en de mens, Homo sapiens).

  Beide chimpansees worden beschouwd als de nauwste nog levende verwanten van de mens.

  (Wikipedia)

  De zelf toegekende aanduiding Homo sapiens (de verstandige mens) demonstreert treffend de stuitende aanmatiging en zelfoverschatting van de mens. De mens is de nauwste nog levende verwant van de chimpansee en de bonobo.

  Pan fabulari is vooral als je Bjz cs bezig ziet een betere naam: pratende aap

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De vraag voor advocaten...
  Wanprestatie en onrechtmatige daad zijn twee verschillende dingen. Wanprestatie is een puur cívielrechtelijke aangelegenheid (niet nakomen van een overeenkomst), dus een beroep hierop als ouder lijkt mij weinig kans van slagen hebben :-) BJZ is nl. een orgaan met een overheidstaak. Een beroep op onrechtmatige daad lijkt mij ook niet aan de orde. Er is wel de variant van onrechtmatige overheidsdaad, maar daarvan kan alleen sprake zijn als het bestuursorgaan als private partij opereert (b.v. als Rijkswaterstaat als wegeigenaar een weg openstelt die technisch niet in orde is en automobilisten daarvan schade ondervinden), wat hier ook niet het geval is. Ik zie schadeclaims meer op het gebied van het publiekrecht. Hoe denken anderen hierover?

  //Een Nederlandse Europeaan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. BJZ is weliswaar een orgaan dat een overheidstaak uitvoert, maar bevoegdheden als OTS en UHP zijn geregeld via het Burgerlijk Wetboek en rechtszaken vinden plaats volgens de regels van het civiele recht. Dat maakt dat BJZ ook aangesproken kan worden op wanprestatie en onrechtmatige daad. Dit is ook door diverse rechters erkend. Zoek op www.rechtspraak.nl maar op jeugdzorg en onrechtmatige daad en je komt diverse uitspraken tegen.

   In theorie kan BJZ dus wanprestatie leveren en/of een onrechtmatige daad plegen. In de praktijk stelt de rechter de tegenpartij die stelt dat er sprake is van een wanprestatie/onrechtmarige daad zelden in het gelijk.
   Maar misschien weet Nico meer hierover.

   DM

   Verwijderen
 5. Welke advocaten steunen ouders en kinderen in dit onterechte systeem?
  Is dit misschien niet een belangrijk punt om eens te vermelden op deze website Nico Mull?
  Heel graag nml.
  En advocaten die wel meewerken bij zaken aangaande onrecht op gebied van jeugdzorg en AMK meldingen(valse)en de rest waarin ouders en kind kapot gemaakt worden door een systeem dat niet deugt.
  Graag melden hier op de site.
  Wie zorgt er voor een wet, dat men een flinke boete krijgt als een AMK melding vals is?
  Is dit te regelen, zo ja hoe?
  Petitie tekenen?
  Doen!
  Dit moet afgelopen zijn, deze onzin!
  Dit bewust gezinnen kapot maken!
  In Oosterse landen stenigt men leugenaars, misschien wel niet na vakkundig onderzoek maar dan nog.
  Dit land hangt van fraude aan elkaar. Waarom komen ze nooit bij ouders waar ze bang voor zijn. Of bij ouders waar wel wat gaande is?
  Ze pakken jou, de (denken zij) zwakste schakel!
  Je bent alleenstaand ouder, je hebt problemen met je ex. Je hebt een bv psychiatrisch verleden, je bent onzeker, je bent verlegen van aard, je bent netjes, fatsoenlijk, je laat je dingen aanleunen, jou pakken ze! Niet die mensen die een grote mond opzetten en hen bedreigen!
  Twijfel niet aan jezelf mensen, dit grote onrecht moet stoppen, z.s.m.
  Als zij een stok zoeken om de hond te slaan, zoek jij nog meer stokken om die mensen te slaan met hun leugens keihard om hun oren.
  Omdat ze dat verdienen namelijk.


  BeantwoordenVerwijderen