zondag 21 juli 2013

De zaak Ilja: een update in 'recht'!

Op 28 mei 2013 verscheen op deze blog een artikel met de titel:  'Ilja: merkwaardige rechtsgang zonder waarheid'. De titel blijkt steeds meer waar te worden:  het 'recht' blijkt 'niet teRECHTt': Het Hof heeft recentelijk nogmaals bevestigt dat de 2e uit huisplaatsing van 08-11-2012, na 4 uur thuis voor zijn broer en zus, ONTERECHT was… Het LdH verschuilt zich nu als de 3e UHP van 23-05-2013, na ingrijpen van de eerst volledig overbodig geachte RvdK.
Ik laat het woord aan Ilja, die enige details, valse beschuldigingen en onzinnige beweringen toelicht.
Gebeurtenissen sinds 31 mei 2013

Zitting 31 mei:

Op 31 mei vond de mondelinge behandeling plaats betreft het door RvdK verkregen nieuwe spoed machtiging VOTS & UHP nadat de vorige door het hof vernietigt was met terugwerkende kracht vanaf 7 november 2012.
Dat betekent dat kinderen in de periode van 7 november 2012 tot 22 mei 2012 zonder recht of titel werden vastgehouden, wat in gewone mensen taal, ontvoering heet.

Op de zitting van 31 mei verschenen 2 bloedhonden van het Leger des Heils, Cees V. en Marcel P. waar achteraf van bleek dat zij er helemaal niet bij mochten zijn, omdat papier technisch het Leger des Heils in onze zaak nooit heeft bestaan. Bureau jeugdzorg, aan wie de Raad op 23 mei na verkrijgen van de spoedbeschikking de zaak uitbestede, heeft aan het Leger des Heils geen overdracht gedaan. Weer zijn onder oog van een vooringenomen kinderrechter wetten en regels geschonden, en zij vond het wel best (Naam rechter: J.T van Belzen ).

Namens de RvdK verscheen er een met tabak's lucht doorweekte medewerker die letterlijk aan de rechter liet weten dat zij niets van de zaak afwist maar wel eens was met de Leger des Heils dat kinderen uit huis geplaatst dienen te zijn. 

De vader van de kinderen is vanaf het begin van de uithuisplaatsing een niets meer dan een walgelijke hielenlikker van jeugdzorg medewerkers en laat de rechter weten dat hij er helemaal mee eens is dat kinderen uit huis geplaatst zijn, en dat zo moet blijven tot moeder toestemming zal verlenen dat hij de kinderen naar België kan meenemen ( de plek waar hij de kinderen in 2010 had mishandeld en daarmee deze hele ellende begon ). 
In feite chanteert hij moeder via jeugdzorg, en jeugdzorg doet met hem gezellig mee.

Op de zitting kreeg vooral Ilja er van langs van de Leger des Heils bloedhonden. Zij klaagden vooral over aandacht en publiciteit dat Ilja voor de zaak heeft gegenereerd, en dat zij lastig werden gevallen door journalisten, en dat Ilja voor de kinderen een bedreiging vormt omdat hij zogenaamd grote invloed uitoefent ( zij vergaten wel te vermelden dat Ilja sinds de uithuisplaatsing ( 23 maart 2012 ) kinderen slechts 2 keer gezien en gesproken heeft, dus hoe hij de kinderen kan beïnvloeden is normale mensen een raadsel ).

De kinderrechter werd vooral geïrriteerd door het feit dat de advocaat van moeder en moeder alle bewijsstukken hadden die aantoonden dat iedere uitspraak van Leger des Heils leugens waren. 

-------------------------------------------------------------------------

Juni 2013

10 juni heeft de rechter een uitspraak gedaan, uiteraard is het verzoek van de Raad ingewilligd door het tot op de bot corrupte kinderrechter, en heeft RvdK nu een tijdelijk OTS en UHP tot 23 augustus 2013. 

De advocaat van moeder heeft meteen 2 spoed hoger beroepen aangevraagd.
Een tegen de spoeduitspraak van 23 mei 2013 en andere tegen de uitspraak van 10 juni.

Ondertussen is RvdK begonnen met het achteraf doen van onderzoek (zonder waarheidsvinding ) of de kinderen langer uit huis geplaatst moeten blijven. 
Het persoon van het RvdK Arnhem belde moeder in juni op om haar provocerende vragen te stellen, daarnaast had zij meteen de toon gezet door moeder met juridische stappen te dreigen als die het gesprek zou opnemen en aan derden zou versturen ( bij RvdK valt advocaat van moeder ook onder term: 3de persoon / geen belanghebbende ).

Moeder werd geadviseerd om haar juridische strijd voor de terugkeer van de kinderen te stoppen en braaf door de hoepels van hulp instanties te gaan springen.
Het gesprek heeft veel kansloze maar voor ons en onze advocaat nuttige uitspraken opgeleverd ( sinds wij het gesprek inderdaad hadden opgenomen ).
RvdK heeft aangegeven niet met de kinderen te zullen praten, en ook niet met school waar de kinderen naar toe gaan. 
Zij zullen uitsluitend praten met Leger des Heils en internaat waar de kinderen worden vastgehouden, dus 2 toko's die direct financieel belang hebben dat de kinderen zo lang mogelijk door hun vastgehouden worden.

------------------------------------------------------------------------------

3 weken sinds het gesprek heeft RvdK een concept rapport uitgebracht. 

Daarin is het term liegen naar een nieuw dieptepunt gebracht. 

Hier volgen aantal citaten van Leger des Heils en RvdK die eigenlijk als redenen worden aangevoerd waarom zij het samen eens zijn dat de kinderen absoluut niet naar moeder terug mogen.

RVDK schoffeert het gerechtshof:

- Op 23 mei 2013 heeft het gerechtshof op basis van een vormfout de beschikking van 7 november 2012 vernietigd. Het Hof is niet aan de inhoudelijke beoordeling toegekomen. De ondertoezichtstelling (OTS) en machtiging uithuisplaatsing zijn per die dag komen te vervallen. Omdat het niet in het belang is voor de kinderen om terug te keren naar moeder heeft de Raad om hun plaatsing te waarborgen op 23 mei 2013 een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) en een machtiging uithuisplaatsing verzocht

Blijkbaar heeft jeugdzorg de veronderstelling dat alleen zij een abonnement op *WIJ HEBBEN GELIJK* mogen hebben, en als het niet zo is dat is het een vormfout of rechters hebben hun werk niet goed gedaan.
Ik hoop dat rechters met normale / eigen denkvermogen dit zullen lezen. 

Leger des Heils vindt dat moeder en Ilja verantwoordelijk zijn voor de traumatische uithuisplaatsing:

- N. heeft een traumatische ervaring opgedaan tijdens de uithuisplaatsing door BJZ en de politie. Dit door het handelen van moeder en Ilja.

- A. heeft een traumatische ervaring opgedaan tijdens de uithuisplaatsing door BJZ en de politie. Dit door het handelen van moeder en Ilja

Dus Leger des Heils vindt dat, omdat Ilja video opnamen maakte van de volstrekt illegale uithuisplaatsing het zijn schuld is dat kinderen de uithuisplaatsing traumatisch hebben ervaren, het heeft vast niets te maken dat kinderen schreeuwend / huilend om hun moeder en zich verzettend, door de politie als criminelen afgevoerd werden. 
Wat de aandeel van moeder is, is nog steeds onduidelijk, want zij was in shock tijdens het hele gebeuren.

De laatste overgebleven (leugen) reden uithuisplaatsing wordt weer brutaal naar voren geschoven (terwijl al sinds mei 2012 bewijs is (zwart op wit) dat het helemaal niet bestaat:

- Daarnaast zou N. in een ernstig loyaliteitsconflict verkeren
- Daarnaast zou A. in een ernstig loyaliteitsconflict verkeren

De andere 2 redenen van uithuisplaatsing namelijk: **Spreken van moedertaal 
(Russisch ) thuis** en **een vaag vermoeden dat moeder met kinderen terug zou keren naar haar land van herkomst**, zijn nergens te bekennen.
Zal wel iets te maken hebben dat Europees Parlement daar niet al te gecharmeerd van is.

- Uit contact met het LDH op 23 mei 2013 wordt duidelijk dat er grote zorgen over de rol van Ilja. Hij heeft de tweede uithuisplaatsing van zijn broertje en zusje gefilmd en op internet geplaatst. Hij heeft daarnaast het filmpje toegezonden naar Nu.nl en het Europees parlement. Ilja werpt zich op als woordvoerder/tolk van moeder en stelt zich dwingend op. Hij heeft alle gesprekken met de gezinsvoogd opgenomen en gepubliceerd. Daarnaast heeft hij audio opnames gemaakt van gesprekken met school en deze eveneens op het internet geplaatst. Ilja heeft ook in ieder geval het eerste gesprek met de Raad opgenomen op audio. Gezien de houding van Ilja en de schadelijke gevolgen van zijn gedrag ten aanzien van N. en A. zal de Raad gedurende het onderzoek geen toestemming geven aan moeder om de geluidsopnames van de gesprekken met de Raad voor andere doeleinden te gebruiken dan voor eigen gebruik. Daarnaast heeft de Raad ervoor gekozen om Ilja niet te betrekken in het onderzoek, niet met hem in gesprek te gaan en gebruik te maken van een erkende tolk.

Naast de chronologische fouten, vindt RvdK het dus schadelijk voor de kinderen dat Ilja alles vastlegt, dus bewijzen verzamelen is kinderen schade toebrengen.
Wauw gewoon wauw, er moet duidelijk wat mis zijn met de geestelijke gesteldheid van personen die dit zonder blikken of blozen opschrijven.

- Moeder luistert niet altijd, laat de raadsonderzoekers niet uitspreken, geeft geen antwoord op de vragen en is voornamelijk bezig met aanvoeren van bewijzen en stellen van vragen over de fouten die de hulpverlening en de Raad maken. Moeder gaat constant de strijd aan met alle betrokkenen en dit heeft de gesprekken met moeder zeer lastig zo niet bijna onmogelijk gemaakt.

Het is inmiddels duidelijk dat aanvoeren van bewijzen RvdK zeer irriteert, dus plaatsen zij het onder het noemer: bijna onmogelijk gesprek te voeren.

- Moeder wil een compromis sluiten met de Raad: de kinderen terug naar huis en dan zal zij open staan voor hulpverlening in huis. Tot op heden is dit niet van de grond gekomen. Moeder kan niet uitleggen waarom dit niet van de grond is gekomen. Moeder zegt dat zij geen hulpverlening nodig heeft

En hier liegt RvdK weer eens flink. Moeder heeft wel uitgelegd waarom de hulpverlening dat jeugdzorg verzonnen heeft en haar door de strot wilde drukken niet van de grond kwam.

A. Gevraagde opvoed ondersteuning thuis kan niet plaatsvinden als de kinderen niet thuis zijn, en is dus onuitvoerbaar dankzij eigen handelen van jeugdzorg zelf.

B. Leger des Heils heeft iedere keer geweigerd om op huisbezoek te komen (met als smoezen dat zij het te druk hebben), en nu wordt moeder verweten dat zij niet in contact ging met hulpverleners, terwijl moeder die bloedhonden tot 3x toe uitnodigde.

En dat was allemaal aan de raad medegedeeld (en op audio vastgelegd).

- Moeder is sinds de uithuisplaatsing in strijd met, eerst BJZ en nu met het LDH. Moeder gaat erg ver in deze strijd. Zo benadert zij de media en heeft zij ook haar vragen over de uithuisplaatsing gelegd bij het Europees parlement. Zij wordt in haar strijd gevoed door haar meerderjarige zoon Ilja. Ilja voert het woord voor moeder en neemt gesprekken met de school, het LDH en de Raad op. Ilja heeft ook de uithuisplaatsing gefilmd. Hij heeft de opnames van de uithuisplaatsing en andere opnames op het internet geplaatst. Met de strijd die moeder en Ilja voeren sluiten zij niet aan bij de behoeften van de kinderen.

Strijden voor je kinderen is dus niet aan bij hun behoeften aansluiten. 

- Het feit dat zij, gezien de vormfout, in november 2012 de kinderen zonder aankondiging naar huis heeft gehaald, acht de Raad zeer kwalijk. Zij heeft hiermee de ontwikkeling van de kinderen beschadigd. Met name N. ondervindt hier nog de gevolgen van en heeft een terugval gehad in zijn ontwikkeling.

Moeder stond volledig in haar recht, en dat wordt haar verweten. 
En moeder neemt het de politie (zij zeggen dat zij slechts postbodes zijn) en jeugdzorg kwalijk dat zij samen met een kinderrechter een beschikking hebben vervalst en weer bij haar hebben ingebroken en de kinderen meenamen zonder wat later bleek enig recht of titel.

- De Raad schat in dat Ilja heel ver kan gaan in zijn gedrag en maakt zich hier zorgen over.

Als zij daarmee bedoelen dat zij zich zorgen maken dat Ilja hun vuile was buiten zet, dan hebben zij wel gelijk ja. 

- In contact met de Raad is moeder ook strijdlustig. Zij stuurt mails met linkjes naar het internet waar de opnames te vinden zijn.

Het is nogmaals duidelijk dat harde bewijzen RvdK zeer irriteren. 

- Moeder is wantrouwend.

Juist ja, aan het begin van de telefoon gesprek wordt moeder bedreigt met juridische stappen en wordt haar mede gedeeld dat de RvdK absoluut niet aan waarheidsvinding zal doen, en dan wordt dus van haar verwacht dat zij de raad vertrouwd. 

- De Raad acht het noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de oorzaak van de problemen in het persoonlijk functioneren van moeder.
Psychodiagnostisch onderzoek naar moeder.

Wij dachten al, waar blijft toch die stokpaardje van deze instanties, een beetje laat, maar totaal niet onverwacht. 

- Moeder werkt niet mee aan de geboden hulpverlening.

Enige wat er tot op heden is gebeurd, is tot 2x toe een illegale uithuisplaatsing, als dat bij RvdK onder geboden hulpverlening valt, dan werkt moeder inderdaad daar niet aan mee, en verzet zich daar tegen.

- Moeder werkt de hulpverlening tegen en verzandt in een juridische strijd.

Zie bovenstaande.

- Moeder acht hulpverlening niet noodzakelijk en werkt niet mee aan de uithuisplaatsing. Ondanks de uithuisplaatsing wordt de ontwikkeling van de kinderen bedreigd.

Moeder houdt van haar kinderen, en zal nooit meewerken aan de uithuisplaatsing.
Dus jeugdzorg is bezig om door middel van uithuisplaatsing, ontwikkeling van de kinderen te bedreigen.

- Moeder geeft geen toestemming om de kinderen te laten afreizen naar België, waar vader woonachtig is. De Raad stelt dat, indien het LDH een plaatsing van de kinderen bij vader noodzakelijk acht, en dit niet gerealiseerd kan worden gezien de gezagskwestie, dat het LDH hiernaar zal handelen. Het LDH kan, indien zij dit wenselijk vinden, de rechtbank verzoeken tot het uitspreken van een machtiging uithuisplaatsing bij de niet gezagshebbende ouder. Daarnaast kan het LDH overwegen om een verzoek tot onderzoek bij de Raad in te dienen gericht op een gezagsbeëindigende maatregel ten aanzien van moeder.

Reinste vorm van chantage, als moeder niet braaf haar toestemming verleend aan de vader die kinderen heeft mishandeld ( maar wel door jeugdzorg als bondgenoot wordt gezien omdat hij lief is tegen jeugdzorg), dan zal zij uit het gezag gezet worden. 

Bijlagen dat RvdK naast deze rapport naar de kinderrechter stuurt:
- Indicatiebesluit LDH

----------------------------------------------------------------------------------

Uitspraken van Leger des Heils (in het rapport):

- Als de gezinsvoogden, vanwege praktische zaken, zoals het regelen van toestemmingen en handtekeningen moeder spreken, is zij kort en op alles weigerachtig.

Blijkbaar zijn de heren oost Indisch doof geweest in de periode dat zij zonder recht of titel vrijheid van kinderen inperkten. 
Er is namelijk minimaal 5 keer tegen hun gezegd dat als zij een of andere toestemming of handtekening willen, zij eerst haar de stukken moeten toesturen, zodat moeder het kan bespreken met haar advocaat. 

- De gezinsvoogden stellen dat Ilja een bedreiging is voor de kinderen. Hij sluit niet aan bij de behoeften van de kinderen en belast hen met zijn strijd tegen de instanties. Moeder is niet in staat om Ilja buiten de opvoeding van de kinderen te houden. De strijd die Ilja voert tegen alles is funest voor het veiligheidsgevoel en de emotionele rust van de kinderen.

Dan zal hij het wel telepathisch doen, want hij mag geen enkel contact hebben met zijn broertje en zusje, als straf van jeugdzorg omdat hij naar de pers stapte  (is zwart op wit neergezet). 

- Moeder is niet in staat om Ilja in zijn zucht naar gerechtigheid te temmen en dat zegt al genoeg over haar tekort aan opvoedingsvaardigheden.

Oh dus omdat moeder, Ilja met normen en waarden opvoedde (strijden voor gerechtigheid) is dat een gebrek aan opvoedingsvaardigheden.
Min of meer geeft het Leger des Heils dus toe dat het gezin onrecht is aangedaan, maar in plaats van dat onrecht te herstellen, wordt het moeder en Ilja verweten dat zij onuitputbaar voor gerechtigheid strijden. 

- De gezinsvoogden maken zich, indien de kinderen weer thuis zouden gaan wonen, het meest zorgen om het feit dat moeder elk contact tussen vader en de kinderen zal frustreren. Alles wordt door moeder uit de kast getrokken om de omgang met vader te blokkeren. Daarnaast zullen de kinderen op zodanige wijze beïnvloed worden dat zij alles van de afgelopen periode (op de groep) in een andere daglicht zullen plaatsen zodat er weer processen door moeder en Ilja gevoerd kunnen worden

Omgang met vader is überhaupt nooit verboden geweest, alleen als voorwaarde dat het binnen de Nederlandse grenzen gebeurd  (dat is onder andere nodig om kinderen veilig te houden en omdat vader inmiddels in België meerdere malen verhuisd is, dus ook ter voorkoming dat kinderen spoorloos verdwijnen ), en blijkbaar is Leger des Heils zeer bang dat kinderen thuis volledig uit school klappen, en vertellen wat voor ellende zij hebben meegemaakt in het meer als een jaar periode dat zij worden vastgehouden.

----------------------------------------------------------------------------------

Juli 2013:

Advocaat van de moeder was helemaal klaar mee met deze leugen verzameling.
En hij zal de rechter verzoeken om raadsmedewerkers onder ede te plaatsen, zodat zij niet ongestraft wegkomen met hun leugens, en vervolgd kunnen worden voor meineed. 

Daarnaast heeft jeugdzorg en RvdK nog een probleem, afgelopen week is moeder en haar advocaat in het gelijk gesteld door het gerechtshof in een andere zaak tegen jeugdzorg. En die uitspraak zegt dat kinderen in november 2012 moesten worden herenigt met moeder omdat er inderdaad sprake was van een vervalste verlening beschikking (november 2012) en kinderen dus ten onrechte weer door jeugdzorg en politie voor de 2de keer uit huis zijn gesleurd terwijl zij pas 4 uur thuis waren. 

Maar uiteraard weigert het Leger des Heils ook hier uitvoer aan te geven, en verschuilen zich achter de beschikking dat RvdK op 23 mei 2013 zonder een zitting geregeld heeft. 

Het LdH schreef hier over op 19-7-2013 een brief. 

Er staan op dit moment  2 spoed hoger beroepen gepland. Waar de verwachting is dat de door RvdK aangevraagde spoedbeschikking vernietigt zal worden en de kinderen definitief terug naar huis komen (zij zitten inmiddels al de 2de zomer vakantie vast zonder enige bewegingsvrijheid).

Gerechtigheid zal komen. 

PS. 

Het rapport van RVDK is door Ilja vertaald naar Engels en gestuurd naar de Europarlementariër. Europarlementariër is verbolgen, vooral omdat als een van de redenen wordt aangevoerd waarom kinderen niet thuis moeten worden teruggeplaatst is omdat moeder naar het Europees Parlement stapte.
Oftewel zij wordt gestraft omdat zij gebruik maakte van haar grondrecht. 

--------------------------- Tot zover Ilja ------------------------------
N.M.: Het is dat ik al wat jaartjes meedraai met dit soort zaken, anders zou ik bijna gedacht hebben dat dit ONVOORSTELBAAR zou zijn in Nederland….
Even een vraagje voor de politici die deze kosten van 'jeugdzorg' binnenkort op hun gemeentelijke begrotingen zien verschijnen: 
HOEVEEL GELD heeft deze zaak gekost en WELKE HULP is er nu feitelijk aan de kinderen en het gezin geleverd?  Gaat u het 'ruïneren van het gezin', 'rondsollen met kinderen', 'kleine kinderen met politiegeweld wegvoeren van hun familie' straks zien als 'de noodzakelijke jeugdhulp?
In de hoop dat op zijn minst één politicus dit verhaal zal lezen.
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)
Nico Mul
meldpuntjeugdzorg@gmail.com

23 opmerkingen:

 1. Wat zijn het en blijven het daar toch arogante mensen binnen de jeugdzorg. Ik lees dit met pijn en mijn hart, en herken het, ergens doet het goed te weten niet de enige te zijn, toch snap je niet dat dit in Nederland kan gebeuren.
  Strijden voor je recht mag niet meer. Ook hier durven wij bijna niet meer voor mijn 2 oudste kinderen op te komen, uit angst dat jeugdzorg zich ook gaat bemoeien met de jongste kinderen.

  Waar ik wel respect voor heb is de advocaat wat is dit een doorzetter, kunnen er vele wat van leren. Nog meer respect heb ik voor het doorzettingsvermogen en kracht van Ilja en zijn moeder! Ik duim voor jullie dat het hoger beroep snel gerechtigheid gaat brengen en jullie de kinderen weer in de armen mogen sluiten...

  Liefs Mams van 4

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Lieve Ilja en moeder van de kinderen,

  Ik bid voor jullie. Moreel is NL failliet...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Vera Bergkamp heeft een keer de moed gehad om in een commissievergadering op te merken dat zij een ongemakkelijk gevoel kreeg bij de gedachte dat vele kinderen ten onrechte uit huis geplaatst zijn.

  Daarna werd het weer stil ..

  Fractiediscipline? Politiek handjeklap? Regerings-/Staatsbelangen?

  En het belang van het uhp kind dan? En o.m. art. 3 IVRK, art. 8 EVRM, enz. ?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wanneer komen de kinderen weer thuis? De broer en zus van Ilja. De zoon van Arlette Heskes, de zoon van Nora Yorukseven, de kinderen van Maria Youssef, en al die onbekende kinderen die op subjectieve gronden van hun ouders zijn gescheiden. En dat gaat maar door.
  Bedankt voor deze update Nico.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De antwoorden: misschien, NOOIT, NOOIT, misschien en die andere: liefst nooit als het aan BJZ ligt....
   De dank gaat geheel naar Ilja, die deze update schreef! (Ik heb alleen maar wat omlijst + geplaatst)
   Nico Mul

   Verwijderen
  2. We horen niets meer over Yunus. Hoe staat het met hem?

   Verwijderen
  3. Yunus... jarig vandaag... krijgt geen enkel teken van leven of felicitatie van zijn familie (verboden).......Laat u gerust via uw facebook of Hyves weten dat zijn ouders veel van hem houden en hem NOOIT 'mishandeld hebben'! (misschien ziet een klasgenoot het: zelf mag hij niet internetten...) Hij mag zijn ouders 1 uur/maand zien, echter het bezoek van juli is geschrapt....
   Nico Mul

   Verwijderen
  4. Nee, de ouders van Yunus hebben nooit de verjaardag van hun zoon met hem mogen vieren, tot op de dag van vandaag, de negende verjaardag op 24 juli 2013.
   De ouders en zijn twee broers "mogen" hem een keer per TWEE maanden EEN UUR zien. Het laatste bezoek was op 4 maart 2013.
   Het volgende bezoek zou dus twee maanden daarna zijn. BJZ heeft zonder opgaaf van redenen die volgende afspraak afgezegd zonder een nieuw voorstel te doen aan de ouders.
   Het is nu 24 juli 2013, wij zijn dus vier maanden en drie weken verder. De "media-hype" rond Yunus vond plaats in de derde week van maart 2013.....
   De broers van Yunus mogen hem van BJZ niet zeggen dat zij zijn broers zijn.

   J.A.M. Keyser, m.w.

   Verwijderen
  5. Sorry, beste lezers,ik heb me vergist. Bedankt J.K. voor uw correctie!

   En YUNUS: GEFELICITEERD met je VERJAARDAG... weet wel: je OUDERS en BROERTJES+ neefjes + nichtjes missen je en HOUDEN HEEL VEEL van je... Mocht Yunus dit niet lezen, stuur het dan even door, desnoods via Hyves, Facebook of via zijn klasgenootjes, zodat het Yunus wél bereikt!

   Nico Mul

   Verwijderen
 5. Hier wordt niet alleen geschonden IVRK3 en EVRM8, maar ook:

  Artikel 257 Burgerlijk Wetboek Boek 1Personen- en familierecht
  Titel 14. Het gezag over minderjarige kinderen
  Afdeling 4. Ondertoezichtstelling van minderjarigen
  Artikel 257
  1. De stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg houdt toezicht op de minderjarige en zorgt dat aan de minderjarige en de met het gezag belaste ouder hulp en steun worden geboden teneinde de bedreiging van de zedelijke of geestelijke belangen of de gezondheid van de minderjarige af te wenden.

  2. Deze hulp en steun zijn erop gericht de met het gezag belaste ouder de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding zoveel mogelijk te doen behouden. Bij algemene maatregel van bestuur, op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kunnen regels worden gesteld omtrent de aard en de omvang van de hulp en steun.

  3. Indien het leeftijds- en ontwikkelingsniveau van de minderjarige en diens bekwaamheid en behoefte zelfstandig te handelen en zijn leven naar eigen inzicht in te richten daartoe noodzaken, zijn de hulp en steun, meer dan op het vergroten van de mogelijkheden van de ouders om hun kind te verzorgen en op te voeden, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de minderjarige.

  4. De stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg bevordert de gezinsband tussen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige.
  _________________________________________________________________

  Ja, hier zijn staatsbelangen in het geding. Je wilt als politicus en als minister president toch niet je gezicht verliezen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit geldt toch voor iedere zaak met een OTS/UHP waarbij BJZ-enz NIETS doet om te werken aan thuisplaatsing van de kinderen? BJZ krijgt immers méér geld bij méér NIETS doen en méér de wettelijke taak van art. 1:257 BW NIET uitvoeren... ieder jaar OTS is toch weer ca. 7600 € voor BJZ! Ook pikken de pleegzorg dan wel jeugdzorg-aanbieders een graantje mee van het structurele falen van BJZ...Toch goed om dit artikel eens compleet hier weer te geven!
   Nico Mul

   Verwijderen
 6. Ik zit te rillen als ik dit lees. Na een valse melding werd ik ook aangeklaagd, nee neergezet als pleger van pedagogische mishandeling. Mijn advocaat zei dat ik 'op moest krassen'. De kinderpsychiater zei dat ik de kinderen uit de klauwen van 'die Gestapo's' moest houden. Ik heb het gedaan. Hulp gezocht en gekregen en weg van jeugdzorg en weg uit Nederland gegaan. Hier heb ik een geweldige kinderpsychologe die mij en de kinderen met alles ondersteunt, gezinszorg, gewoon een paar extra handen een goed hart en een helder hoofd. Heerlijk en wat ben ik iedereen dankbaar die me over die grens geduwd heeft!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als die kinderpsychiater dat zo duidelijk ziet, waarom trekt hij dan niet aan de bel door contact op te nemen met andere kinderpsychiaters en dit officieel aan te kaarten?
   Wie zwijgt is medeplichtig....

   Verwijderen
  2. Praktische vraag: hoe houd je contact met je achterban als je niet wilt weten waar je bent? Nederland is ook kampioen in het telefoon- en internet-aftappen. Wat is veilig (zeker als je weet dat je gezocht wordt, b.v. doordat je van mensen waar je contact mee hebt gehoord hebt dat die Gestapo/Stasi ervoor heeft gezorgd dat ze bij de politie zijn opgeroepen. Dat terwijl alle medici ervan overtuigd zijn dat je kind zich prima ontwikkelt en er helemaal niets aan de hand is)??

   Verwijderen
  3. Geen internationale opsporing met het risico om -gescheiden van elkaar- teruggevoerd te worden naar Nederland dus, D-mam??

   Verwijderen
 7. wie is de advocaat?
  en wie zijn de gv'S?
  het komt me erg bekend voor allemaal!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat "mijn advocaat zei dat ik op moest krassen" lijkt mij als bedoeling te hebben: "Maak dat je weg komt uit dit land, dit kan alleen maar tot je ondergang leiden." (Goed bedoeld dus) Of heb ik het mis????

   Verwijderen
 8. Mij bekruipt bij dit epos het gevoel over het Salomonsoordeel. Voor wie het niet kent, twee vechtende vrouwe kwamen bij Salomon, strijdend over het eigendomsrecht van het kind. Salomon besloot dat het kind dan maar in tweeën zou moeten worden gehakt.
  De zich onheus voordoende moeder ging hier schamper mee akkoord, de moeder weigerde, ze verzocht koning Salomon om het kind dan maar aan die andere vrouw te geven. Zodat het tenminste bleef leven.

  Daarop gaf Salomon het kind aan de echte moeder, wetende dat moeder-liefde het leven van het kind belangrijker achtte dan het bezit.

  En dat verhaal gaat hier mijn ziens hier ook op. Iljia en zijn moeder lijken te strijden voor hun gelijk (wat hij aan zijn zijde heeft) en ondertussen worden de kinderen geslachtofferd in de strijd omdat gelijk te krijgen.

  Zoals ik zie zal het gebeuren dat de Raad een verzoek zal indienen voor een verstrekkende maatregel om de moeder uit haar gezag te laten zetten, de volgende stap zal of zijn dat de kinderen van pleeggezin naar tehuis enz enz terecht komen of bij vader geplaatst gaan worden.

  Volgens mij zijn is in deze zaak het kinderbelang het meeste gediend als moeder instemt dat op voorwaarde dat de kinderen bij vader geplaatst gaan worden (en geplaatst blijven), zij hiervoor toestemming geeft. Al zou het waar zijn dat vader zijn kinderen wel eens geslagen zou hebben, dan zijn de kinderen toch vele malen beter af bij de eigen vader dan van pleeggezin naar pleeggezin verplaatst te worden.
  Plus moeder houdt haar gezag en kan altijd bij de Belgische rechter om omgang verzoeken of wijziging verblijfplaats.

  Het Nederlandse spreekwoord is: Strijdend ten onder gaan.
  Het spreekwoord is NIET: Strijdend winnen.

  Veel wijsheid toegewenst Iljia en moeder.

  Charles.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Charles: u heeft het slecht begrepen. De UHP is al vanaf het begin onzinnig en ernstig kind-beschadigend geweest. De Raad probeert ook de aangiften, strafvervolging en mogelijke veroordeling van vader weg te poetsen....16 juli kreeg moeder wéér gelijk: ook alle UHP vanaf 12-11-2012 was onrechtmatig...Nu nog moet de nieuwe UHP vanaf 23-5-2013 tot 23-8-2013 die de RvdK met spoed noodzakelijk achtte, bestreden worden (en dat gaat ook gebeuren). De kinderen willen NIET ANDERS dan naar hun moeder terug. Ilja is overigens het beste bewijs van goede opvoeding door hun moeder! (VWO + zeer beleefd, welbespraakt en correct voorkomen!) Ook is het beeld dat de RvdK bescherming van de kinderen neer zet volledig in strijd met hetgeen de school van de kinderen vindt en rapporteert!
   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Ten eerste. Mijn broertje en zusje willen gewoon naar huis waar zij altijd gewoond hebben ( bij moeder ),
   Ten tweede. Is al lang en breed door dezelfde rechtbank Arnhem vastgesteld dat kinderen vaste woon en verblijfplaats hebben bij moeder, en vader is daar niet tegen in hoger beroep gegaan.

   Daarnaast heeft het gerechtshof tot 2x toe bepaald dat kinderen terug naar moeder moeten, dus schakelden de huichelaars van jeugdzorg hun opperbaas in ( de RvdK ) om via hun meteen een nieuwe beschikking te regelen ( en de zaak daarmee opnieuw te starten ) ( omdat zij zelf daarvoor geen recht of bevoegdheid meer hadden ). Dus is het nu in hoger beroep afrekenen moet de opper huichelaars en kinderen zijn thuis.

   Daarnaast hangt vader tot 4 jaar cel boven het hoofd voor zware kindermishandeling, omdat vader en al die toko's dikke vriendjes zijn probeert RvdK die feit in het doofpot te stoppen, maar dat gaat ze niet lukken.

   Kinderen komen gewoon thuis, daarnaast verblijven zij niet in een pleeggezin.

   Verwijderen
  3. Beste Charles,

   In BJZ zaken zeggen de kinderrechters ook dikwijls tegen de ouders, is mij opgevallen, aan het einde van de zitting: "Ik wens u veel wijsheid toe." Met deze zalvende woorden die mooi klinken, sturen zij de ouders regelrecht het bos in. De ouders gaan juist naar de rechters VOOR DIE WIJSHEID.
   Helaas zijn er heden ten dage weinig Salomons onder de kinderrechters...

   Verwijderen
 9. Ilja, waarom ontvoer jij je broertje en zusje niet en ga je terug naar je thuisland.
  Het is bespottelijk wat ik zeg, ik weet het maar?
  Dit is een gevecht zonder einde?
  Wanneer houdt dit nu op. Men heeft zijn voelsprieten al zo intens op jullie gericht.
  Ik zou er geen woord meer aan vuil maken, meenemen en wegwezen, naar een ander land.
  Dit is toch te wreed voor woorden, zijn dit nog wel mensen die dit mogen beslissen?
  Welk recht hebben zij om deze twee kinderen hun moeder te ontnemen?
  Dit is een nachtmerrie, voor de moeder! Een nachtmerrie voor de kinderen.
  Wanneer stopt dit. Wanneer houdt dit op.
  Ga naar de media zoveel mogelijk, schrijf dat boek, pak hen aan wat ze jou afgepakt hebben, maar laat je niet onderuit halen door mensen zonder style!

  BeantwoordenVerwijderen