maandag 19 oktober 2015

De Transitie: KINDERROOF en terreur van jeugdzorg gaat verder dan ooit!

Ik heb de opvatting dat er alleen maar fatsoenlijke taal gebezigd wordt, geen beledigingen, smaad of laster en dergelijke.  Gezien de titel van dit artikel zou u misschien anders gaan denken. Dit is niet nodig,  in het kader van de 'transitie' ben ik van gedachten veranderd: ik heb besloten nu eens niet verhullend en 'politiek correct' te gaan schrijven, maar het eens ronduit te zeggen waar het op staat. Uiteraard zal ik mij motiveren over hoe en waarom. Voor alle jeugdzorgwerkers die zich niet terugkennen in termen als 'gezinsterrorist' en 'kinderrover' bij deze mijn excuus en ga ik er van uit dat u de hulpverlening geeft aan gezinnen 'om de zorgen die tot de maatregel (OTS of UHP) hebben geleid weg te nemen' en de gezinnen wel respecteert en de 'juiste hulp' instelt, kortom uw wettelijke plicht conform art. BW I-257 doet!

Het 'kinderroven'

Eind 80-ger jaren was er een groep ouders die ernstig verontrust was over de macht die de zogenaamde 'hulpverleners' van JAC (Jongeren Advies Centrum), MOB (Medisch Opvoedkundig Bureau), RIAGG (Regionaal Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg) en maatschappelijk werk kregen. Een groep ouders, rondom Amsterdam, stelde pamfletten samen onder de naam 'De Wervelwind', die men overal liet kopiëren en rondslingeren, in de hoop op aandacht (er was nog geen internet en kranten weigerden ronduit hier aandacht aan te besteden: het waren toch 'kinderbeschermers' die 'in het belang van het kind' handelden?). In een van die blaadjes stond de volgende prent: 


JEUGDHULPVERLENING KINDERBESCHERMINGSCIRCUIT
DE STAATSKINDERVANGST


Nu zou u denken: dit was toch 1989 en die instanties bestaan toch niet meer?
Het goede antwoord is 'ja en nee'. Inderdaad, de Raad voor de kinderbescherming  bestaat nog, de andere instanties en sociaal / maatschappelijk werkers hebben allemaal frivole namen gekregen. Ik noem er een paar, daarbij zeker wetend dat ik niet volledig ben: 'Veilig Thuis', 'save werker', 'jeugdbescherming', 'interfence', 'Jeugd en Gezin', 'Ouder & Kindadviseur', 'Zorg Advies Team'  en zo verder. 

Ook wil men zichzelf opwaarderen door een zogenaamd kwaliteitsregister, waar de sociaal-werkers geregistreerd moeten zijn sinds 1-1-2015. Treurig is dat daar niemand te vinden is: men moet zoeken op naam en geboortedatum dan wel naam en woonplaats. Geen enkele gezinsvoogd geeft zijn of haar eigen woonplaats of geboortedatum aan een cliënt.  Maar voor de show gaan deze jeugdzorgwerkers achter hun naam toevoegingen zetten als 'gecertificeerd professional'  Voordat dit verscheen waren ze namelijk nog 'amateur' (zie mijn artikelen over BJZ en amateurisme: een professional heeft namelijk een bij wet vastgestelde opleiding, een beroepsregister en beroepsrechtspraak. Vanaf 1-1-2015 hebben jeugdzorgwerkers dat inderdaad…. Maar het stelt niet veel voor!)

De afgelopen week, 11-17 oktober 2015,  was het de 'week van de pleegzorg' en werd massaal reclame gemaakt over hoe goed het wel niet is voor kinderen om in pleeggezinnen te zitten in plaats van in instellingen, Het 'in-huis-plaatsen' werd massaal gepropageerd, zelfs door een hoogleraar. Zie deze youtube video van prof. dr. F. Juffer: https://www.youtube.com/watch?v=3fVNKxUatDs    

Hier even een kijk-pauze…

Hoor hoe kritiekloos zij staat voor het kinderen overplaatsen van instellingen naar gezinnen, ten faveure van de 'gezinshuisouders' (Ouders, waarvan zogenaamd een van hen een jeugdzorgopleiding heeft, die speciale aandacht besteden aan de hulpbehoevende kinderen, in werkelijkheid zijn het gewone gezinnen met banen buitens huis, die 4 'in huis geplaatste' kinderen hebben (à 36000 € per kind per jaar als salaris / onkostenvergoeding) , soms een aantal pleegkinderen (à 7200 €/ jaar als onkostenvergoeding) + een paar eigen kinderen. Veelal worden de pleegkinderen geïntegreerd als goedkope arbeidskrachten en de ouders van hen volledig buitengesloten.  Let wel: deze prof. Juffer komt vanuit de zelfde kring als de gepensioneerde mw.dr. T. Weterings kwam, die openlijk propageerde: 'Alleen de verzorgers hebben recht op een band met het kind, en dat zijn niet per sé de ouders' (24-04-2009  te Rotterdam!) 
Deze dr. Weterings was de schrijfster van 'Perspectief in Pleegzorg' dat zo graag als Bijbel gehanteerd werd door BJZ / pleeggezinnen, omdat daarin zo leuk de ouders ter zijde geschoven werden. Hierbij zij opgemerkt dat mw. dr. Weterings zelf geen kinderen had en als een soort frustratie van 'Ik geen kinderen, zij ook geen kinderen' er alles aan deed om ouders buiten te sluiten van hun kinderen.  
Zo maakte ze de regel: 'Het kind bloeide op in het pleeggezin' als een standaard adagium… daarbij weglatend dat voor een kind in een pleeggezin komt het vaak 2 of 3 plotselinge overplaatsingen + wegrukken van ouders achter de rug had… Zij had ook géén 'basis-meting' (HOE was het kind vóór UHP?) in haar onderzoeken, wat pleegouders zeiden was zo ongeveer 'wet'!  Maar gerustgesteld: nu neemt prof. Juffers het over: ze vraagt zich niet af HOE kinderen in die instellingen komen, maar propageert dat ze sowieso beter af zijn in een pleeggezin… en waarom niet naar de echte ouders, zo nodig met hulp?  Worden WEER buitengesloten! 
Openlijk wordt er gepropageerd om méér kinderen te ROVEN bij hun ouders en familie!

Sorry voor mijn woordgebruik, maar als kinderen uit huis geplaatst worden om de volgende redenen:

-         'Ouders zitten niet op een lijn met betrekking tot de verzorging'. Vaak gaan relaties juist om die reden uit elkaar, ouders dienen elkaar als ouder te respecteren, met inbegrip van hun verschillen.  BJZ heeft naar ik aanneem, nooit van het proefschrift ('Handboek Echtscheiding'/ over 70 scheidingen) van dr. J.H.C.  van Schooten gehoord en nog minder begrepen van de werken van wijlen prof. G.P. Hoefnagels.
-         'Er is sprake van ruzie tussen de ouders'  (waar niet? En waarom niet de ruzie oplossen??)
-         'De kinderen worden mishandeld' ( één ouder heeft één keer  een kind een tik gegeven…. Melding via buren enz, spoed UHP  kind weg….)
-         'Kind zegt verwaarloosd te worden' (kind niet onderzocht, geen objectief onderzoek  wel UHP… (in werkelijkheid vaak schreeuw om aandacht…  daarom ontnemen we die kinderen hun ouders…))
-         'Thuis ontbreekt het aan alles, ouders hebben weinig geld' ….Hoeveel kinderen kan men UHP om die reden? VELEN!
-         'Ouders zijn vaak afwezig, kinderen worden overgelaten aan oppas'… Vreemd: de kinderen van onze Koning en Koningin zijn vaak hele weken alleen terwijl de ouders in China of Mexico zitten…. Heel BJZ rept hier niet over…..
-         'Kind heeft niet passende seksuele relaties' … Vreemd dat dit voor NL kinderen zelfs reden is van opsluiting in een jeugdgevangenis ('jeugdzorg-plus'  geheten)  maar dat de Syriers hier mogen komen met meisjes van 13-15 jaar die 'getrouwd' zijn en die relaties hier erkend gaan worden….!
-         Kinderen moeten UHP om ze op te nemen in een instelling "om te zien welke zorgen er mogelijk zijn"…  Géén reden dus, UHP om instellingen te vullen!  Met dit argument zou men ieder kind van de straat kunnen plukken en opsluiten!
-         "Kind zit in een loyaliteitconflict".  Dit komt vaak voor na een scheiding. In plaats van dit op te lossen verergerd men het door kinderen geheel te splitsen van hun ouders en de omgang met vader / moeder te verminderen.
-         "Vader uit de geest van het kind halen". Dit is een letterlijk citaat uit een indicatiebesluit… wat hiervoor de reden is, is onduidelijk, ook de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt.  Feit is dat het hier een zeer betrokken (ex-zorg)  vader betrof die inmiddels 20 jaar van zijn kinderen ontdaan is….  Hoe dit is voor de kinderen in kwestie is onduidelijk, maar programma's als 'Spoorloos' en 'vermist' gaven vaak dramatische verhalen te zien.

… dan is er eerder sprake van een structurele willekeur, amateurisme dan van gedegen wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en gewoonweg sprake van kinderroof op grond van lariekoek rapporten, willekeur en amateurisme ten top, dit alles gesteund door rechters die ronduit weigeren om aan 'waarheidsvinding'  te doen in het familierecht (ondanks art. 21 wet RV, waarbij gesteld wordt dat dit de plicht is van rechters!) en de lariekoek van de jeugdzorgsector voor waar aannemen en vaak ouders geheel negeren, dit alles TEN KOSTE van de KINDEREN.

Het werd 1-1-2015


De nieuwe jeugdzorgwet ging in werking, gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, ouders hebben het primaat in de jeugdhulp, d.w.z. er wordt eerst de hulp ingezet die ouders wensen…  en er wordt met ouders gesproken….
En nu zal menigeen een lachstuip krijgen. 

En het lachen zal menigeen vergaan die met 'jeugdzorg' te maken heeft. 

De Stichting KOG heeft dit zodanig geraakt dat er nu reeds een boekje geschreven is met de titel:  'De Jungle van de Jeugdzorg vanaf 2015, een overlevingspakket voor alle zekerheid'. Dit is te bestellen voor ca. 10,95 € / vervolg op het niet meer leverbare en enigszins verouderde boek 'De Jungle van de Jeugdzorg' /download-link! Overigens geheel niet verouderd is het boekje uit 2001, getiteld 'Jongleur over de schreef', over het zich boven de wet stellen van jeugdzorg-medewerkers.
Ondanks het feit dat van 1-1-2015 gestopt ben om ouders in individuele gevallen bij te staan in jeugdzorgzaken, word ik nog steeds regelmatig geraadpleegd….  Het lijkt wel of de jeugdzorg TERREUR erger is geworden en de jeugdzorgwerkers, afgezien van hun toevoeging 'gecertificeerd professional', zich ontpoppen als ras echte terroristen, gezins-splijters, kinderrovers met geen enkel menselijk gevoel.  Ik noem slechts 6 schrijnende voorbeelden:

1.     "Zaak Hansje" (zie mijn artikelen hier over)  Inderdaad hebben BJZ en RvdK alles wat vader zei en op internet bekend was genegeerd. Hansje krijgt zijn vader + familie + zijn halfbroers nooit meer te zien, Hansje is onvindbaar, mogelijk in Spanje. BJZ en RvdK  zijn niet thuis… 'kind is weg… 'vader vergeet het maar'….!

2.     Mensonterend: een vader overlijdt aan kanker. Hij laat 2 jonge kinderen na.  BJZ vindt het noodzakelijk die uit huis te plaatsen en in verschillende plaatsen onder te brengen. Moeder zou matig begaafd zijn  (hulp kreeg ze geheel NIET!).  De omgang tussen de kinderen onderling wordt 0, moeder ziet 1 kind 1x per 4 weken en de andere 1x per 8 weken.  BJZ eigent zich tevens het wezenpensioen van de kinderen toe, dit terwijl de rechter stelde dat moeder inzage moest geven in het beheer van dit aan de kinderen toekomende geld, BJZ EIST het via slinkse wegen op HUN rekening, en kreeg dit, zonder dat moeder iets ondertekende of rechterlijke beslissing daartoe…..

3.     Mensonterend en gewoonweg kind en ouder beschadigend: een moeder van 5 kinderen, die 3 jaar geleden om nog altijd onduidelijke redenen uit huis geplaatst waren,  heeft 4 van die kinderen terug, voor het 5e, van ca. 6 jaar,  wordt zij uit het gezag gezet: het kind zit immers al 3 jaar bij 2 lesbische vrouwen. Omwille van de 'rust' en het feit dat deze moeder toch nog 4 andere kinderen heeft, mag dat 5e kind niet meer terug…. Alle onderzoeken van moeder zijn goed… alleen 'moeder start procedures om haar kind terug te krijgen'…. 'moeder wil de zaak niet laten rusten…' De gezinsvoogd stelt zelfs: "u heeft toch al 4 kinderen, dat is toch best veel?"  DUS moeder moet dit kind maar aan BJZ offeren…. Ondertussen blijkt dat dit kind wat al 5 x van pleeggezin veranderd is, weer bij die pleegmoeders weg moet: ze kunnen het niet aan en willen het kind naar een 'zorgboerderij' sturen,  pleegzorg acht dit niet nodig maar heeft de oplossing: kind moet overgeplaatst worden aan een alleen wonende werkende vrouw die zelf géén kinderen heeft…. Die wordt het 'meest passende pleeggezin' en de moeder? Die moet maar 'vergeten' worden…

4.     Een moeder die het land wilde verlaten met haar kind, wordt op slinkse wijze van haar kind ontdaan, eenvoudig weg de beschuldiging: 'Kind werd verwaarloosd aangetroffen'  Juist DAT is nooit aangetroffen….maar wel reden tot spoed ontzetting gezag en kind in pleeggezin stoppen. Ondertussen, 1,5 jaar verder, mag moeder van de rechters, een 'ruime omgangsregeling'. Dat betekent in de praktijk dat zij haar kind 2 uur per maand in een hokje van 3,5 x 4 m mag zien bij BJZ met een 'gecertificeerd professional' er bij, er mag geen woord gefluisterd worden, als het kind moeder om de nek vliegt komt deze figuur er tussenin, en er mag niets leuks gedaan worden. In heel 2015 heeft moeder totaal ca. 6 uur haar kind gezien, de andere keren heeft BJZ er voor gezorgd dat hetzij moeder voor niets kwam wegens 'wijziging van locatie' dan wel datum (en moeder niets doorgeven).  Uiteraard kreeg moeder géén enkele schoolinfo, zogenaamd 'vergeten' en in de vakantie ook niet…Het kind zei dat ze niet op vakantie ging, toch zei die BJZ-profi dat… Het kind in kwestie, 9 jaar, wordt voor en na ieder contact met moeder bewerkt om géén emotie te laten zien, als ze huilt krijgt ze STRAF… en als klap op de vuurpeil kreeg moeder, na 7 weken geen enkel contact,  ook recentelijk weer haar kind niet te zien, de reden: moeder had een vertrouwenspersoon bij haar, die BJZ niet welgevallig was.  (Let wel: BJZ mag alleen en uitsluitend een vertrouwenspersoon weigeren op gedegen gronden, en dat is mijns inziens niet als die kritisch is, op nette manier,  naar de 'professional' toe! Ieder heeft het recht een vertrouwenspersoon mee te nemen die hij / haar wil en niet de keuze van BJZ!!) Uiteraard is moeder verboden om welk contact dan ook met de school van haar kind te hebben en 'vergeet' BJZ steeds om de schoolrapporten aan moeder te geven. Bij diploma-zwemmen is moeder uiteraard ook niet welkom geweest.

5.     Een vader krijgt, na 6 jaar 'werken aan de omgangsregeling' door BJZ zijn kind van 13 jaar eindelijk thuis, onder 'begeleiding' 1 uur per 6 weken…  BJZ wil, na 2 bezoeken, de omgang in feite weer opheffen.  De omgang was opgelegd door de rechter, meer dan een half jaar geleden, BJZ wil de OTS beëindigen, hetgeen er toe leidt dat vader zijn kind voor het laatst gezien heeft… BJZ had jarenlang de OTS verkregen wegens 'het gevaar dat vader heet' en de bedreiging die hij vormt….  (let wel: vader was zorg-vader  en moeder stopte iedere omgang in 2008 toen de rechter uitsprak dat moeder niet zo veel geld kreeg, als dat zij wenste!)

6.   Hartverscheurend, onmenselijk: een moeder van 3 kinderen, nog jong,  heeft ernstige leukemie (bloedkanker)  en wacht op beenmergtransplantatie in een ziekenhuis.  Leger des Heils  (L J&R) vindt dat moeder slechts enkele uren per maand haar kinderen mag zien, vader geheel niet, kinderen moeten in pleeggezinnen... moeder moet éérst genezen!  Juist het laatste waarvoor deze moeder (onder de 30 jaar)  leeft wordt haar nog ontnomen 'dank zij 'jeugdzorg' '... Ik heb hier geen woorden voor....

(Contrasterend hiermee: als de kinderen van onze Koning en Koningin zonder ouders zitten, doet de hele jeugdzorg geheel niets, ook al zitten de ouders in Mexico, New York of China....geen 'zorgen' over hen!)

Een van de fraaiste vormen van 'zorgen' van BJZ vond ik wel het indicatiebesluit met de doelstelling: 'vader zorgt voor een gezellige verlichting in huis'.  Deze zorg bij een vader met een kind van 15 waar hij alleen voor zorgde toen BJZ om de hoek kwam…  Alhoewel vader vlak bij een verlichtingszaak woonde heeft de gezinsvoogd vader niet geholpen met gezellige verlichting….. BJZ incasseerde wel de ca. 8000 €/ jaar voor deze geweldige 'hulp'! Ja let wel: vader is (volledig) blind…! Vader en dochter (22 inmiddels) zijn overigens heel blij om van dit soort malloten bevrijd te zijn!

Een ieder die met BJZ te maken heeft of heeft gehad herkent bovenstaande voorbeelden.Het toeval wil dat net, tijdens het schrijven van dit artikel, er een uitzending was van Undercover in Nederland  (vanaf ca. 19') en deel 2 (let wel: er komt een pleegvader aan het woord, die zijn pleegkind heeft ondergebracht in die zorgboerderij... waar zijn de echte ouders van dat kind?),  waarbij een 'zorgboerderij' kritisch bekeken werd waar kinderen werden ingezet als arbeiders / slaven en op brute manieren bestraft werden als in onderbroek in de sneeuw zetten voor een paar uur of geen eten dan wel stokslagen…

.. Gôh wat hypocriet: Alberto Stegeman doet net of er wat nieuws onder de zon is…. Alle ouders die aan de bel trokken, rapporten van Inspectie Jeugdzorg, Nationale Ombudsman, Commissie Samson en signalen van hoogleraren  (zie deze video!) over het falen, mishandeling en seksueel misbruik binnen de jeugdzorg werden al jarenlang genegeerd dan wel zo snel mogelijk naar de prullenbak verwezen…. A.S. heeft wat 'nieuws' ontdekt! 
Vreemd dat Alberto Stegeman opeens omgeslagen is: in 2009 haalde hij nog de hoogste baas van Jeugdzorg Nederland / BJZ er bij om te propageren hoe goed BJZ werkt en te waarschuwen tegen 'internethulpverleners' die ouders ondersteunen...!! Voor een reactie dan wel uw jeugdzorgverhaal naar Alberto kan u hier reageren!

Openlijk wordt vervolgens in een artikel afgevraagd "Wie gaat de kinderen uit de klauwen van Sandra Burgemeester redden"… Jeugdzorg zal dat ongetwijfeld niet doen (zie dat pleeggezin in Langeboom dat meer dan 10 jaar kinderen mishandelde en misbruikte… ze zijn gered door 2 stagaires en NIET BJZ, die bleef maar kinderen sturen…) Het zou eens tijd worden dat er eens écht naar ouders geluisterd werd en niet naar die jeugdzorg retoriek als 'zwakke ouders', 'niet leerbare ouders' en daar tegen over na UHP: 'Het kind ontwikkelt zich leeftijdsadequaat',  'kind bloeide op in het pleeggezin' en meer van dit soort ouder-diskwalificerende en pleegzorg bejubelende taal.

De gemeenten aan zet

Volgens de nieuwe jeugdwet dienen de gemeenten ieder jaar de ouders te vragen over hun ervaringen met de 'jeugdzorg'.  Ieder jaar dient te gemeente te bezien welke 'jeugdzorg' er gefinancierd gaat worden uit PUBLIEK GELD!
Jeugdzorg zal, naar ik aanneem, ca. jan-feb 2016 met de afrekening komen met X UHP kinderen = X x 40000 €  enzovoort…  Ik hoop dat de gemeenten dit tegenover de ervaringen van de ouders zetten en zich af gaan vragen 'WAS DIT NODIG?  Kunnen kinderen niet beter bij hun ouders wonen? (Juiste antwoord is JA: 'IEDERE UHP is overbodig, men dient alleen de 'juiste hulp thuis' te geven, aldus prof. Hermanns! / Zie het project in Zeeland dat hij begeleidt!)) Ook zou de gemeente aan de jeugdzorg kunnen vragen: 'wat wordt er gedaan aan thuisplaatsing van de reeds (soms lang)  UHP kinderen?'  Als Jeugdzorg eerlijk is, dient men te zeggen: NIETS, sterker nog als er zorgen zijn, worden die door JZ aangedikt om maar tot UHP te komen, UHP levert immers meer geld op….(en gezien de uitspraken van hoogleraren in deze video is maar liefst 90 % van de UHP kinderen SLECHTER af dan thuis!

Gemeenten excuseren zich dat de 'rechter heeft beslist', maar laten ondertussen BJZ en consorten gewoon doorgaan met het opstellen van her-indicaties voor 'verlenging uit huis plaatsing' / OTS, zonder dat de gemeenten BJZ c.s. eens KRITISCH gaan bekijken van 'waar zijn jullie mee bezig?' en vooral de vraag: 'Kan de noodzakelijke zorg ook anders, bij de ouders thuis?' In de provincie Zeeland kan het gelukkig wél zij het grotendeels in de regio waar prof. J. Hermanns aktief is! Weten de gemeenten niet dat een 'verlenging UHP / OTS' altijd maximaal voor één JAAR is?

Advies aan gemeenten / gemeentebestuurders

LUISTER eens naar ouders en lever de HULP die de OUDERS vragen en laat u niet inpakken door BJZ en consorten zoals o.a. de gemeente Maastricht deed!

Nico Mul

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


meldpuntjeugdzorg@gmail.com

6 opmerkingen:

 1. Hear, hear goed geschreven Nico.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik vind het een mooi stuk, alleen vindt ik het jammer dat er helemaal niets aan gedaan kan worden er wordt over gesproken en geschreven maar er is nu werkelijk niemand die zijn eigen er eens in gaat verdiepen en de beerput gaat schonen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte mevrouw / meneer,
   Hetgeen u zegt doet geen recht aan alle onderzoekers en personen als mij (vrijwilig ouder-ondersteuner). Ook heeft u kennelijk niet de video gezien van die hoogleraren die stellen dat 90 % van de UHP kinderen SLECHTER af is, ook zijn er de rapporten '909 zorgen' (ca. 73 % van de jeugdzorg geen of negatief effect!),, het rapport van de Nationale Ombudsman van 13 dec 2013 ('Is de zorg gegrond?') en het rapport van de Commissie Samson (o.a. 'seksueel misbruik is structureel aanwezig in de jeugdzorg'!). De rapporten eindigen allemaal het zelfde: in de prullenbak en de Tweede Kamer BLIJFT lopen aan de hand van de 'deskundige' (Nine Kooiman/ ex gezinsvoogdes en haar familie werkt bij BJZ!) die steeds maar vraagt om meer geld voor BJZ om op de zelfde voet verder te gaan. Iedere keer wordt gezegd dat zaken verbeterd gaan worden met méér geld.... Ondanks de nieuwe jeugdwet hebben véél gemeenten zich wederom laten inpakken door de kinderrovers en gezinsterroristen enz, maar vooral niet geluisterd naar de ouders én de echte deskundigen! U zelf zou een goed begin kunnen maken om eens te gaan praten met gemeenteraadsleden + wethouder in uw gemeente, en de simpele vraag stellen: WAT staat mij te wachten als ik zorgen heb over mijn kinderen / gezin: krijg ik dan een gezinsterrorist / kinderrover / gezinssplijter over de vloer, of krijg ik hulp van een echte deskundige als pedagoog of kinderpsycholoog?

   Nico Mul

   Verwijderen
 3. Hallo nico, wat er bij het verhaal nog even moet over de moeder met leukemie is dat er vier kinderen in het spel zijn. Verder klopt het. Dit word ons aangedaan door de prof. Heer Dusschoten van het leger des heils. Dezelfde die zei: macht over de kinderen straf baar maar leuk...... Te beluisteren op mijn facebookpagina: jankojanko. Ga zo door met je werk, wij staan 100% achter je. M.v.g Westerlaan

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Helaas bestaat jeugdzorg nig steeds en er is niets veranderd, kinderroof, leugens, goedkope arbeidskracht, verscheurde families en heel heel heel erg veel leed en ellende

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Leger des Heils en de RVDK, hebben hele mooie verhalen op hun websites staan, maar in werkelijkheid houden ze zich niet aan hun woorden die verteld worden over hun werkwijze.

   Mijn gezin is hier het levende bewijs van. Oorlog voeren tegen mensen, ipv oplossingen creeren.

   Verwijderen