dinsdag 10 september 2019

De kinderjacht van VT: nieuwe 'heksenjacht'?

Heksenjacht, een stukje geschiedenis

Hier nu even geen volledig exposé over de vervolging van 'heksen' tussen ca. 1450 en 1750, maar slechts een paar korten citaten uit het artikel op Wikipedia.

Citaat 1:
De meeste heksen bekenden alle beschuldigingen omdat ze gemarteld werden. Velen stierven al tijdens de marteling. Als ze zich na de bekentenis ook nog bekeerden, werden ze gewurgd voordat ze verbrand werden en zouden ze nog in de hemel kunnen komen.

Citaat 2
Na 1590 werden de heksen er door de hogere klasse ook nog van beschuldigd vrijwillig geslachtsgemeenschap met de duivel te hebben gehad tijdens de heksensabbatten. Daarbij werden de heksen gedwongen om de namen van andere deelnemers aan die sabbatten te noemen. Daardoor ontstonden er op grote schaal procesreeksen en massaprocessen. Ook kinderen, mannen, geestelijken en hoogwaardigheidsbekleders kwamen daarbij op de brandstapel.

Citaat 3
Rond 1660 kwam het tot een grote mentaliteitsverandering bij de elite. Men werd sceptisch en verwierp het concept van onstoffelijke wezens. Hierdoor liet de elite zijn ideeën over duivelspact en heksensabbat varen. Rechters begonnen heksenprocessen tegen te werken en de wetgeving werd zodanig aangepast dat heksenprocessen steeds minder tot een veroordeling leidden.

Kort samengevat: onschuldigen werden gedwongen door middel van de meest vreselijke martelingen om schuld te bekennen aan hekserij. Toen de vrouwen van de elite op de brandstapel belandden kwam de elite tot andere inzichten en werden in eerste instantie door rechters de heksenprocessen gedwarsboomd, daarna werd er vanaf ca. 1730 geen enkel heks meer gevonden.... de 'elite' had een mentaliteitsverandering ondergaan.

De vergelijking met 'Veilig Thuis' en andere zogenaamde jeugdzorginstanties

Door middel van allerlei verzonnen ziekten wordt er jacht gemaakt op kinderen. Ik noem even, over de afgelopen 20 jaar: ca. 1994-1999 moest er ADHD gevonden worden, de Stichting Balans gaf daar voorlichting over. Deze stichting was zelfs van mening dat in Nederland 30 % van alle schoolkinderen ADHD zou moeten hebben en aan de Ritalin gaan. Het effect is bekend: verslavend, voortijdig dementeren, afvlakken van emoties enz. Zie het boek van de ziekenhuis-apotheker F. Haesbroek: 'ADHD-medicatie: medische megablunder'. 

Een klein citaat: Dit is het eerste boek dat eens niet handelt over alle mythen rondom ADHD, maar dat het werkingsmechanisme van de gebruikte medicatie gegrond aantoont en uitlegt. De actieve stof in Ritalin en Concerta, is een cocaïneproduct waarvan de amfetaminewerking psychotisch maakt. Het chronisch dwangmatig psychotisch maken heeft in veel gevallen tot gevolg dat corrigerend met antipsychotica (neuroleptica) moet behandeld worden of dat zelfs psychiatrisch moet opgenomen worden.

Rondom de jaren 1999-2005 waren de 'borderline-moeders' heel populair bij de jeugdzorg-industrie. Je roept die kreet maar als BJZ en je hebt redenen tot uit huis plaatsing van kinderen. Daarna kwamen allerlei, al dan niet verzonnen, 'zorgen om de kinderen', 'niet leerbare moeders', argumenten als 'moeder heeft weinig geld' als er maar uit huis geplaatst kan worden.

In de jaren 2005-2015 waren, afgezien van de steeds doorsluipende ADHD, ook vooral de 'autisme spectrum stoornissen' als ASS en Asperger zeer populair in jeugdzorgland.

Rondom 2016 kwam uit het niets de 'PCF', een 'ziektebeeld' dat gekoppeld is aan 'Münchhausen by proxy', een ernstig psychiatrische stoornis, waarbij de ouder het kind allerlei ziekten toedicht en deze ook bevordert. Volgens ervaren kinderartsen, hoogleraren zelfs, zien zij dit ca. 5x per ca. 25 jaar.... met 8 hoogleraren kindergeneeskunde (8 medische faculteiten) dus ca. 1,5 x per jaar (8x5 / 25). Volgens VT zou dit ziektebeeld 600 x per JAAR moeten voorkomen......Zie hierover mijn artikelen in de reeks 'Oorlog met Veilig Thuis'
Rondom 2017 kwam daar ook nog de Ziekte van Lyme bij. Eenvandaag besteedde daar aandacht aan op 16-2-2017!

Al de bovenstaande 'ziekten' hadden tot doel om steeds meer kinderen uit huis te plaatsen en vooral ouders te diskwalificeren.

Omdat dit nog te langzaam ging kwam per 1-7-2014 de 'wet meldcode', met daarin de verplichting voor artsen, leraren, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners om 'zorgen' te melden. Willekeurige buren of familie zouden ook meldingen kunnen doen en werden daartoe actief opgeroepen via reclamespots op TV en radio....
Wat met die meldingen gebeurde wist bijna niemand, behalve de ouders die veelal gewoonweg vals beschuldigd werden dan wel ter verantwoording werden geroepen over de kleinste blauwe plek of wondje bij hun kinderen. Bij ieder bezoek van een kind op de SEH van een ziekenhuis worden ouders bijna automatisch als mishandelaren beschouwd. Het 'top tot teen onderzoek' is sindsdien standaard. (Bij ieder bezoek moet een kind (0-18) geheel ontkleed onderzocht worden, ook al heeft het met de vingers tussen de deur gezeten of de neus gestoten aan een muur......)

Sinds 1-1-2019 is de wet meldcode en de bijbehorende protocollen aangescherpt: scholen moeten verplicht een x aantal meldingen per klas doen over 'zorgen' en 'mishandelingen' (door ouders wel te verstaan, niet door pleegouders of jeugdzorg!).
Bij dat protocol bij de meldcode gaat het overigens bij stap 3 al mis, eigenlijk bij stap 2 al: daar wordt namelijk vastgesteld, zonder enig feitelijk onderzoek, dat ouders hun kinderen mishandelen dan wel verwaarlozen. Zou u, geachte lezer, dan nog in gesprek gaan? De conclusies staan gewoonweg al vast voordat enig gesprek of gedegen onderzoek door een deskundige begint!!!

Het verdere verloop

VT heeft geen bevoegdheid tot uit huisplaatsing of ondertoezichtstelling. Wel kunnen zij, via jeugdzorg, adviseren tot drangzorg of projecten als 'samen doen', waarbij uw privacy te grabbel wordt gegooid bij uw buren en familie....
Weigert u een dergelijke vernedering dan moeten er echt wel zorgmeldingen gedaan bij jeugdzorg (ook wel de CI / gecertificeerde instelling = in feite BJZ) en de Kinderbescherming gedaan worden. De conclusie van hun onderzoek, veelal gespeend van enige 'waarheidsvinding' en voorzien van de nodige onderbuiksgevoelens en indrukken, staat meestal al vast: de beschuldigingen van VT worden gewoonweg overgenomen en eventueel ook nog aangedikt met extra 'zorgen', zoals bijvoorbeeld het risico voor kinderen van 14-16 jaar als ze thuis meehelpen in de huishouding bij de afwas of tafeldekken.....

De 'WAARheidsvinding'

De hele jeugdzorgsector schijnt een hekel te hebben aan gewoonweg waarheid. Zo rapporteerde de Nationale Ombudsman december 2013 in het rapport 'Is de zorg gegrond?' dat veelal onderbuikgevoelens en indrukken gepresenteerd werden alsof het feiten waren, de willekeur was gewoonweg volop aanwezig. Mede naar aanleiding van dit rapport kwam er een heel congres over 'waarheidsvinding' bij de Erasmus-Universiteit. Het verslag van deze bijeenkomst wordt angstvallig geheim gehouden en men durfde niets te doen met de kritieken van ouders, er moest een nieuwe ronde bijeenkomsten georganiseerd worden via het LOC (Landelijk Overleg Cliëntenraden) in samenwerking met een organisatie die vanuit VWS en Justitie gesponsord werd. Zie het artikel 'Waarheidsvindingvoor Kinderjatters', het artikel spreekt voor zich. (Ikzelf was één van die 31 ouders die bij die bijeenkomsten hun zegje mochten doen, het verslag van die bijeenkomst werd ronduit vervalst door de begeleiders.) Zelf hebben de andere ouder en ik een eigen verslag gemaakt, dit werd naar de prullenbak verwezen, er moest wederom een nieuwe ronde bijeenkomsten komen met andere ouders, die 'verkozen' werden door de organisatoren zelf, ouders die niet al te kritisch zijn.... Ikzelf heb nimmer iets gehoord. Dit terwijl mijn opvatting heel kort en duidelijk is: gewoon eens 'ophouden met LIEGEN en alleen in de dossiers zaken die aantoonbaar JUIST zijn'. Deze opvatting schijnt Grieks of Latijn dan wel Sanskriet te zijn: bijna niemand begrijpt dit....
Het beeld van de willekeur van de gewoonweg leugenindustrie wordt zonder omhaal bevestigd door een jeugdzorg-directeur: René Meuwissen van JZ-N.Br.. Zie het artikel 'Positie van jeugdzorgbestuurder totaal onhoudbaar'
Toch even enige duidelijk citaten:
'Om zijn eigen positie te beschermen is alles geoorloofd. Variërend van achterhouden van informatie, het in de doofpot stoppen van onderzoeken, smaad/laster, liegen in de rechtbank, het persoonlijk en in zijn bijzijn toelaten van liegen tegen zijn eigen klachtencommissie en intimideren van cliënten. Intimidatie is al jarenlang zijn handelsmerk ' en

'…..Als bestuurder probeert hij bij dossiers buiten beeld te blijven om zo te voorkomen dat hij verantwoordelijk, lees aansprakelijk, gesteld kan worden voor de handelingen van zijn pionnen op de werkvloer.....'

En als extraatje:
'…...En om hun werk goed te doen stelt Meuwissen ruime beleidskaders vast. Kaders waarbij zij de wet mogen overtreden. Maar de verantwoordelijkheid die ze krijgen is slechts een afleidingsmanoeuvre om zo zelf buiten schootsveld te blijven....' .

Na dit extraatje nog de klap op de vuurpijl voor deze jeugdzorg-bestuurder:
' ….daaronder een keur aan JZW-ers die, vaak uit angst voor hun baan en de lange arm van Meuwissen, niet durven af te wijken van zijn beleidskaders. Ondanks de vele, vaak gegronde, klachten en overduidelijke overtredingen van wet- & regelgeving mogen/moeten zij onbelemmerd doorgaan in het mishandelen en beschadigen van kinderen en ouders die toch al kwetsbaar zijn. Op geen enkel moment is er enige zelfreflectie en wordt er nimmer de-escalerend gehandeld. ...'

Let wel hier sprak de directeur van JEUGDZORG Noord-Brabant, voorheen heette dit BJZ!!!

Willekeur spreekt ook uit het beleid aangaande maatregelen als OTS en UHP: waarom wordt er bijvoorbeeld niets gedaan, in 2013, als onze koning met zijn moeder en echtgenote 7 dagen naar de Antillen vertrekt, 3 kinderen alleen achter latend? Niets aan de hand. Als je als gewone ouder een vaste oppas hebt voor 1 dag per week of 2 dagen weg bent heb je al een 'risico-factor' omdat ouders slecht bereikbaar zijn als een kind een ongelukje krijgt. Bij koninklijke kinderen is het genoeg als 'papa /mama over 24 uur bij je is als je een ongeluk krijgt of ziek wordt..... Mijn zorgmelding over deze situatie is direct de prullenbak in gegaan!

Een verdere illustratie is de recente actie van een kind van 15, wiens ouder burgemeester is van een grote stad. Dit schreef De Telegraaf hier over op 14-8-2019. Zou die burgemeester ook een O&K adviseur, SAVE-werker of buurtregiseur aan de keukentafel krijgen? Moeten zijn ouders ook komen voor de gesprekken met VT al dan niet aan de keukentafel? Moet er niet een onderzoek komen naar de opvoedvaardigheden alsmede de veiligheid van het kind in de thuissituatie? Wordt dit kind ook UHP? Zijn er ook zorgen over de thuissituatie als dit kind komt inbreken en met namaak-wapens rondloopt? Of is dit ook allemaal 'privé zaak'? Uiteraard niet denk ik zo.
Als de maatregelen die 'normale ouders' ten deel vallen vanuit VT, Jeugdzorg en Kinderbescherming NIET van toepassing zijn voor het gezin van een burgemeester, dan neem ik aan dat er snel een einde komt aan de jeugdzorg-terreur in Nederland: iedereen wordt daar toch gelijk behandeld?

De rechter

De gang naar de rechter gaat meestal via de GI dan wel via de Raad voor de Kinderbescherming die een Onder Toezicht Stelling dan wel direct een Uit Huis Plaatsing aanvraagt.
In het verzoekschrift staan meestal een hele reeks zorgen, zonder enig feitelijk bewijs en vooral de volgende zin:
'De hulp is in de thuissituatie niet mogelijk' of de zin 'Ouders weigeren de hulp'.

Meestal zijn deze zinnen pure leugens: er is vaak nimmer enige hulp aangeboden. Soms is er hulp voor kinderen met bepaalde problemen, maar jeugdzorg verbiedt dan wel stopt die hulp die ouders zelf gevonden hebben en gebruiken.

De eerste van deze zinnen moet in zo'n rapport staan: een rechter mag namelijk alleen en uitsluitend een UHP uitspreken áls de hulp in de thuissituatie niet mogelijk is of redelijkerwijs zal falen.... Dus: gewoonweg een leugentje om financieel gewin voor de jeugdzorgindustrie!

Na de uitspraak

'Dank zij' de nieuwe jeugdwet van 1-1-2015 waarbij de jeugdzorg naar de gemeenten ging en verantwoordelijk zijn voor zowel de hulp als de financiering daarvan, betekent een OTS dan wel UHP voor de GI dat de gemeenten vanaf dat moment door moeten blijven betalen zolang de maatregel (OTS of UHP) duurt. Onbeperkte geldstroom richting jeugdzorg dus.

En de hulp?

Voor de OTS of UHP zijn er allerlei zorgen die dringend om hulp voor het kind vragen. De praktijk is echter anders: menig ouder zal bevestigen dat, als er al hulp komt, deze pas na een maand of 6 begint, om dan na 1 jaar, bij de verlenging OTS, gesteld wordt dat de 'hulp pas kort begonnen is' , zodat verlenging OTS noodzakelijk is....KASSA dus!

Bij een UHP wordt het erger: een kind gaat van crisispleeggezin, naar pleeggezin (perspectief zoekend) dan wel perspectief biedend pleeggezin. Bij dat laatste betekent dit dat een kind nimmer terug gaat naar zijn of haar ouders.
Ook kan het zijn dat een kind in een jeugdzorg-instelling wordt geplaatst dan wel in een 'gezinshuis'. Dat laatste is een 'gewoon' gezin, waarbij een van de ouders een affiniteit heeft met jeugdzorg. Bij deze gezinnen mogen maximaal 4 kinderen 'inhuis geplaatst' worden, ze hebben daarnaast 2 of soms meer pleegkinderen en enige eigen kinderen. Tegen alle richtlijnen van deze gezinshuizen in werken de ouders soms ook nog buiten de deur. Het verschil tussen 'inhuis geplaatst' en 'pleegkind' is louter financieel: voor de eerste krijgt een gezinshuis ca. 40.000 € per jaar per kind, als onkostenvergoeding en loon, omdat het extra-zorg kinderen zouden zijn. Voor de pleegkinderen krijgt men de normale pleegzorgvergoeding van ca. 600 € per maand voor verzorgingskosten + eten. Bij dat laatste komen ook nog toelagen voor bijvoorbeeld nieuwe fiets en schoolspullen enz. Dit vinden pleegouders ook nog maar weinig: zo maakt de Stichting Kinderpostzegels reclame om meer geld te geven aan pleeggezinnen, zodat ze betere voorzieningen (lees woningverbetering!) voor die armlastige pleeggezinnen en arme hulpbehoevende kinderen.

En de verdere 'HULP' dan?

Alle zorgen die er voor de UHP waren lijken als sneeuw voor de zon verdwenen... de UHP bleek de 'HULP' te zijn. En de verdere hulp die de wet verplicht aan de GI? Deze hulp betreft '… alles te doen wat noodzakelijk is om de zorgen die geleid hebben tot de maatregel weg te nemen... ', aldus de wet. Treurig: dit gebeurt vrijwel NIET, als het aan de GI ligt dan wel aan een 'gezinshuis' wordt er nimmer een kind terug geplaatst bij de ouders: de geldstroom naar de GI of gezinshuis houdt dan namelijk op.....

Conclusies

Dat hele circus van OTS en UHP hangt samen van gewoonweg valse voorlichting aan de rechter en bedrog ten opzichte van ouders en kinderen door de GI en 'jeugdzorg'.
Het dient slechts één doel: geld richting jeugdzorg-industrie en pleegouders c.q. 'gezinshuisouders'. Het gewoonweg geroofde kind is de bron voor deze industrietak!

Vragen

Wanneer gaan ouders en gemeente-ambtenaren dit eens doorzien en stoppen ze de onbeperkte geldstroom, waarom roepen ze de GI niet ter verantwoording met de vraag: WELKE HULP hebben jullie geleverd aan de kinderen en ouders? WAT hebben jullie gedaan om kinderen weer thuis te plaatsen? Welke hulp hebben jullie aan gezinnen aangeboden zodanig dat UHP overbodig zou zijn?
Voor zover mij bekend heeft geen enkele gemeenteambtenaar die vragen gesteld, de goede niet te na gesproken. (Er is op zijn minst één gemeente die dit wél gevraagd had!)

Een vraag voor de kinderen in 'jeugdzorg' die ontdaan zijn van hun ouders en familie:
Realiseren jullie dat je vaak door leugens je gezinsleven met ouders en familie bent kwijt geraakt en je daarmee gewoonweg een stuk van je normale leven kwijt bent? Wanneer komen jullie zelf in protest? Protesteren HELPT!
Of bent u echt zó tevreden met 'Jeugdzorg', zoals in mijn 'Hiep hoi, wij hebben 'Jeugdzorg'!'?

Zou er ooit een eind komen aan de HEKSENJACHT op kinderen nu ook kinderen van de koning (mogelijk?) en kinderen van een burgemeester 'slachtoffer' worden van de jeugdzorgterreur, of zijn die vrijgesteld? Hoe rijmt dit zich met art. 1 Grondwet: iedereen wordt toch gelijk behandeld?
'
Ceterum censeo BJZ / 'Veilig Thuis' esse delendam (naar Cato Maior)

Drs. N.J.M. Mul, arts n.p.   
(meldpuntjeugdzorg@gmail.com)

Naschrift
Bij het afsluiten van dit artikel bereikte mij het bericht dat een 73 jarige vrouw de staat aansprakelijk stelt voor het haar aangedane leed door haar kind gewoonweg te roven, wegens het feit dat zij ongetrouwd was. EINDELIJK.... 
WANNEER gaan de andere ouders waarvan hun kinderen gewoonweg mishandeld (het doorsnijden van familiebanden is ook mishandeling!) en misbruikt zijn (zie het rapport Samson: 'seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg') onder het mom van 'jeugdzorg' eens de staat aanklagen? Ik wens deze vrouw alle succes en sterkte!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten