vrijdag 27 september 2019

Goede Jeugdzorg: ons kent ons!

In 1997 vond er een wetswijziging plaats inzake de nevenfuncties van rechters. Plaatsvervangend rechters, meestal advocaten, mochten niet meer recht spreken in hun eigen arrondissement en moesten zich verschonen in zaken van een kantoorgenoot van hen. Dit naar aanleiding van het feit dat Henk Rem ontdekte dat, in verzekeringszaken, de rechter meestal een kantoorgenoot was van de advocaat van de verzekering: burgers verloren toen in meer dan 95% van alle zaken tegen verzekeringen. Hieruit volgde, dank zij Henk en 3 helpers, het IRM rapport, van 2-12-1996, hetgeen een 'schok' te weeg bracht.
Rechters werden toen verplicht om hun nevenfuncties op te geven, later werden die ook verplicht geregistreerd op de website van justitie, www.rechtspraak.nl. De 'schok' bleek slechts betrekkelijk: zie de nevenfuncties van de huidige rechters en 'rechter plaatsvervangers' komen nog steeds voor!

Onderstaand verhaal is ook niet door mij geschreven, maar door een vader die er achter kwam welke bijbanen een rechters hebben en hoe dit doorweven is met de jeugdzorg-industrie. Het betreft hier slechts 2 rechters en enkele jeugdzorg-professionals. Een geluk trouwens dat deze sinds 1-1-2015 'professionals' zijn sinds de registratie in het SKJ-register! Nu mogen hun namen ook genoemd worden!!! (In 2014 bepaalde een rechter dat de namen van Jz-medewerkers niet gepubliceerd mochten worden, maar wél de namen van de echte professionals!!!) Met genoegen publiceer ik dus onderstaand relaas van gewoonweg een vader die in tegenstelling tot de Jz-industrie zelf zijn kind laat testen, de zogenaamd noodzakelijke maar gevaarlijke en gedrags-veranderende kul-medicatie stopte en zie: zijn kind wordt van gedragsgestoord en 'cluster 4' problematiek (SBO) tot een jongen die 2 jaar later in 3 VWO zit en dan ook nog in de speciale klas: die voor hoogbegaafden! En dat laatste zonder jeugdzorg en zónder medicatie en al helemaal geen jeugdzorgwerker, SAVE-werker, O&K-adviseur of gezinsvoogd!

Ik wil hier uitdrukkelijk vooropstellen dat het handelen van de genoemde personen niet strafbaar is, maar of dit zo integer en transparant is, zeker naar kind en ouders toe, en allemaal 'in het belang van het kind' is een ander verhaal.

Hier het verhaal:

Ik heb een aantal opvallende zaken ontdekt over 2 rechters die aantoonbaar een commercieel belang delen met Jeugdbescherming Gelderland en een gezinsvoogd.
Het betreft rechter mr. M. (Mark) Rietveld en (plaatsvervangend rechter) mr. N.J.W.G. (Nathalie) Simons.
1. Mr. Nathalie Simons is:

-
(plaatsvervangend) rechter, Midden Nederland. Doet uitspraken OTS, UHP enz.
- eigenaresse/advocate van het Kinderrechtkantoor in Arnhem:
http://hetkinderrechtkantoor.nl/ (onderaan de eerste pagina staat dat ze geadviseerd wordt door Hans Lomans : tot april 2018 baas van Jeugdbescherming Gelderland)
- (bezoldigd) bestuurder van Het Omgangshuis Arnhem: https://www.hetomgangshuisarnhem.nl/over-ons/ (tegen betaling kan je door haar collega rechters toegewezen krijgen dat je kind kan zien waar Nathalie Simons aan verdient als bestuurder. Op haar site staat dat ze samenwerkt met de rechtbank)
- Bijzonder Curator: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:5734
(bij Beslissing staat: dat haar collega rechter haar betaald werk toewijst!)
- Eigenaresse Regioopleidingen: https://regioopleidingen.nl/over-ons/
(Daar valt te lezen dat diverse medewerkers van Justitie voor haar werken om trainingen te geven aan o.a. jeugdzorgers ( ook senior officier van justitie werkt voor haar)
In de bijlage kunt mr. Simons horen zeggen hoe het systeem werkt aan mijn toen 12 jarige zoon. Het systeem waar zij bakken met geld aan verdient via haar vriendjes bij de rechtbanken. Omdat, zoals ze zegt: 'dat nu eenmaal bepaald is'.
Ze heeft als rechter wel keurig deze functies vermeld op de site van rechtspraak:
https://namenlijst.rechtspraak.nl/#!/details/BFklpOe7wMqOh5ogCfnZ1K0IYn9kWqyZ 
Maar het is toch bizar dat zij aan alle kant verdiend aan ellende van kinderen en ouders?
Opvallend is haar interview met RTL Nieuws. Ze zegt hier dat het niet iets is wat ze er bij doet: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4147306/tegenover-papa-en-mama-de-rechtszaal-speciale-kinderadvocaat-bij-scheiding
terwijl zij (als zelf gescheiden moeder) om komt van het werk met al haar banen.


2. De andere rechter is mr. M. (Mark) Rietveld. Op 13 augustus 2018 is hij gewraakt vanwege vermeende partijdigheid richting Jeugdbescherming Gelderland: TOEGEWEZEN https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:3742
(zie punt 2 Wrakingsverzoek en onderaan bij beslissing)
En nog steeds doet mr. Mark Rietveld zaken met Jeugdbescherming Gelderland als partij, waaronder die van mij waar gezinsvoogd Frank Versteeg, steeds weer gelijk krijgt.
Daarnaast heeft mr. Rietveld een bezoldigde functie bij JJI de Hunnerberg:https://namenlijst.rechtspraak.nl/#!/details/s4kqKfE8cwI2esydPAxogRaI0WH
Tr906
Op de site van rechtspraak staat per 1 september 2018 maar in het jaarverslag van JJI de Hunnerberg van 2018 staat 1 augustus 2018: dus VOOR de toegewezen wraking.
Gezinsvoogd Frank Versteeg van Jeugdbescherming Gelderland dreigde mij met zijn contacten bij de rechtbank. Nu vermeld zijn Linkedin dat hij in de beleidscommissie van JJI de Hunnerberg zit, dus collega is van mr. Rietveld:
https://nl.linkedin.com/in/frank-versteeg-817a5b3a
Zo houden ze elkaar, ten kostte van kinderen, aan het werk.
De naam Frank Versteeg mag als gezinsvoogd niet gebruikt worden. Maar hij heeft sinds vorig jaar oktober naast zijn "drukke baan" bij Jeugdbescherming, ook zijn eigen bedrijfje met zijn voor- en achternaam, en namen van bedrijven mogen wel worden genoemd:
https://www.kvk.nl/zoeken/?source=all&q=Frank%20versteeg&start=0&site=kvk2014

Ik
heb een klacht ingediend bij de rechtbank over zijn opstelling en belangenverstrengeling.
Verder ben ik dankzij onderzoek van de OTS af omdat de Raad dit heeft getoetst. In de bijlage kunt u lezen dat de Raad heeft gezien dat het gezinsvoogd mij dwars zat door te beweren dat mijn zoon Asperger (autisme) zou hebben, wat niet waar bleek te zijn.
Mijn zoon zit nu in 3-VWO (speciale klas voor hoogbegaafden) en toen hij 2 jaar geleden bij mij kwam wonen zat hij bij moeder op cluster 4 onderwijs en zat aan zware medicatie. Omdat ik mijn zorg uitsprak over die medicatie enz. was het gevolg een onder toezicht stelling.
VADER (naam bekend bij mij)
                                           *************************

Tot zover het verhaal van deze vader.
Wederom wordt geïllustreerd dat het 'belang van het kind' alleen en uitsluitend het financiële gewin van de jeugdzorg-industrie betreft. Als deze vader namelijk niet had ingegrepen had dit kind nog steeds onder de traumatiserende medicatie gezeten waardoor hij speciaal onderwijs op laag niveau zou moeten volgen. Nu gaat het heel goed juist! Hulde voor deze vader! 
Het moge ook duidelijk zijn, dat men eerst even de bijbanen van de rechter en jeugdzorg/werkers dient te checken, voordat een zitting begint! De naam van de dienstdoend rechter kan men middels een telefoontje aan de griffie/kinderrechter opvragen!

Zie in dit verband ook het boek van Ada Busman 'Ik zal nooit meer stout zijn.'. Het hier beschreven kind zou ook zwak begaafd in een jeugdzorg-instelling moeten blijven... door ingrijpen van vader is hij nu, 17 jaar, en normaal begaafd en volgt normaal onderwijs... alleen moest hij daarvoor naar Bolivia vluchten om gevrijwaard te blijven van de NL-jeugdzorg.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om hier een oproep te plaatsen:

Wie wil de moeite nemen eens de lijst van bijbanen rechters door te nemen en de lijsten van bestuurders van jeugdzorg-instellingen? Daarbij uiteraard ook kijken naar de 'raden van toezicht' van de jeugdzorg-instellingen! Mijn vermoeden is dat er wel heel wat belangenverstrengeling is in deze bedrijfstak, nu nog het hele harde bewijs voor elkaar krijgen!

Ceterum censeo BJZ /'Veilig Thuis' esse delendam (naar Cato Maior)

Drs. N.J.M. Mul, arts n.p. (
meldpuntjeugdzorg@gmail.com)

Update 25-01-2021


in bovenstaand artikel heb ik, mét links naar de bronnen, proberen duidelijk te maken hoezeer de ‘jeugdzorg’ verbonden is met de rechterlijke macht en het verschijnsel ‘plaatsvervangend rechter’ nog steeds bestaat, ondanks het IRM-rapport van 3-12-1996 met als gevolg de wetswijziging die de bijklussende advocaten inperkte, in die zin: men moest de bijbanen opgeven én géén recht meer spreken in het arrondissement waar men werkzaam is.

Ik houd van openheid en ben blij met de procedures die wijlen prof. Heertje voerde, waarin door de rechter werd bepaald dat het namen noemen van ‘professionals’mocht. Een rechter en advocaten vallen hier ook onder. In alle rechterlijke uitspraken worden zowel de namen van advocaten als rechters niet verwijderd.


Tot mijn verbazing kreeg ik zaterdag 23 januari een bericht van de plaatsverbangend rechter, Nathalie simons met het verzoek bovenstaand artikel met spoed te verwijderen….Geachte heer Mul,


Van uw vuilspuiterij over mijn persoon mocht ik kennis nemen via onderstaande link:


http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.com/2019/09/goede-jeugdzorg-ons-kent-ons.html?m=1


Het is meer dan duidelijk dat u mij niet kent, integendeel! Er staan meerdere onwaarheden in dit artikel, die u niet heeft gecontroleerd voor publicatie. 


Het is evident dat u echt niet weet hoe ik werk en mijn geld verdien, niet dat dat u iets überhaupt zou aangaan.


Ook stond ik een aantal voormalige cliënten van u bij maar ik voel tot op heden geenszins de behoefte om aan de grote klok te hangen hoe zij uw werkwijze hebben ervaren. 


Hierbij sommeer ik u om dit artikel binnen 24 uur na ontvangst van deze mail te verwijderen bij gebreke waarvan ik aangifte zal doen. Voorts stel ik u aansprakelijk voor de geleden schade en te nog lijden schade alsmede alle kosten die nodig zijn om tot het verwijderen van dit artikel over te gaan, daaronder begrepen mijn tijd die ik dien in te zetten. Tijd die ik anders kan inzetten om kinderen gratis(!) te helpen maar waar u mij dan van berooft en u zal het met me eens zijn dat dat niet de bedoeling kan zijn zodat u dat gaarne vergoedt.


Onder voorbehoud dus, van alle rechten.

 

Nathalie Simons


Een kleine toelichting over de gearceerde delen:

 1. Welke ‘vuilspuiterij’? Welk strafbaar feit? Ik heb gezegd wat ik gezegd heb, en daarvan vind ik dat dit in de openbaarheid moet!

 2. ‘Voormalige cliënten’: lijkt me twijfelachtig: zie mijn artikel van 1-1-2015 waarin ik duidelijk gesteld heb dat ik stopte met individuele zaken! Ik heb overigens niemand naar haar (als advocaat) verwezen.

 3. ‘Aangifte’: van welk strafbaar feit?  Ik beschuldig haar nergens van en hier en daar wat bijklussen is niet strafbaar en ook geen laster!

 4. Welke ‘schade’ lijdt deze advocate?  Dat ik mensen waarschuw voor de vernederingen van iets als een ‘omgangshuis’, waar ouders, door de beeldvorming voor hun kinderen én vernederd én gecriminaliseerd worden: die ouder die alleen onder streng toezicht zijn of haar kind mag zien moet toch gevaarlijk zijn?


Het is overigens zeer verbazingwekkend dat zij pas na méér dan 1 jaar en 3 maanden zo geschokt is over dit artikel!


Mijn antwoord 23-01-2021 aan mw. Simons:


Mw. Simons, 

 

Al mijn bronnen heb ik in mijn artikel vermeld. U geeft op geen enkele wijze aan wat er onjuist zou zijn. U bent voor mij een sprekend voorbeeld van samengaan rechterlijke macht en jeugdzorgsector. Ook de rechterlijke uitspraken spreken duidelijke taal.

Uw bijbanen had ik van de site van de rechtbank zelf, door uzelf opgegeven.

Dat een en ander u niet welgevallig is, kan ik me voorstellen. Wat smaad of laster is, hoort u beter te weten dan ik. Voor zover ik weet beschuldig ik u nergens van een strafbaar feit. Geld verdienen aan het leed van kinderen en ouders doet ook de hele jeugdzorgsector. 

Kortom: ik zie geen enkele reden om mijn artikel te verwijderen.

 

Ik wens u veel succes met uw acties richting mij. Uiteraard zal ik de publiciteit niet schuwen.

 

Hoogachtend en vriendelijke groet,

 

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.


Ten overvloede: de openbare website van mw. Simons haar Kinderrechtkantoor:


OVER NATHALIE SIMONS

Advocaat, mediator en curator

Nathalie is sinds 1996 advocaat (lid van de Orde van Advocaten) en (forensisch)mediator en gespecialiseerd in familierecht. Daarnaast is zij Bijzondere Curator, Dappere Dino trainer van TNO-health, Kinderen uit de Knel- trainer en systemisch werker.

Ondersteuning en begeleiding kinderen en ouders

In 2016 richtte zij Het Omgangshuis Arnhem op waar zij wekelijks kinderen en hun ouders op zaterdag ondersteunt en begeleidt. Zij is  nog bestuurslid en adviseur.

Docent

Nathalie is docent voor advocaten en hulpverleners, wijkcoaches, scholen en gemeenten en heeft ook 2 opleidingsinstituten: in Rotterdam (Ketelbinkie Opleidingen) en in Arnhem (Arnhems Meisje Opleidingen).

Kinderrechter

Sinds 2017 is Nathalie ook plaatsvervangend Kinderrechter in de Rechtbank Midden Nederland.

WAAROM zou dit niet gewoonweg openbaar mogen van mw. Simons?  Werkt zij overal pro-deo?  Is haar salaris zo laag dat ze ook nog bestuurder moet zijn van een omgangshuis?Ik neem aan dat ik geen antwoord zal krijgen op deze vragen.  Ik kan me voorstellen dat er meer rechters en advocaten zijn die zo bijklussen…. (zie de bezetting van klachtencommissies RvdK , SKJ en leden van raden van toezicht én bestuurders van Jeugdzorginstellingen!


Nico Mul3 opmerkingen:

 1. Tot mijn verbazing zag ik dat rechtstreeks bestellen van mijn boek bij de uitgever bijna € 5,- goedkoper is.
  https://www.uitgeverijeigenboek.nl/nl/levensverhalen-bundels/ik-zal-nooit-meer-stout-zijn-ada-busman/a-820-20

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Vele rechtbanken hebben op basis van recente wetenschappelijke inzichten deze brief op https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/brief-aan-tweede-kamer-2011/aan-rechters-wetenschap-meewegen/ verkregen, maar het schijnt dat (minder)rechters niet geïnteresseerd zijn of het uit 'confirmation bias' "niet begrijpen"; en dat kan omdat ze geen orthopedagoog zijn.
  De in die brief gegeven prangende kernvragen voor een evenwichtige vrije rechtsvinding, waar Wiarda een waarschuwingsbord bij zette, nopen rechters tot het controleren van de beweerde 'onveiligheid' en 'zorgen' tegenover de feitelijke ernstige onveiligheid en schade die een Kinderbeschermingsmaatregel voor het kind inhoudt, wetenschappelijk feit!!!
  Een normaal mens kan zich afvragen waarom de onaangetoonde beweringen vanuit de jeugdbescherming wel aangenomen worden (op geloof) en de aantoonbare feiten van ouders en hun deskundigen niet eens gezien worden.
  Vandaag zou de wet minimaal aangepast moeten worden: https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/brief-aan-tweede-kamer-2011/wets-oplossing/ .
  Dat moge duidelijk zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste heer Mul,
  Vol verbazing heb ik kennis genomen van de reactie van mr. Nathalie Simons, die zij naar aanleiding van uw publicatie heeft gegeven.
  Mevrouw Simons doet alsof zij een weldoener is die GRATIS kinderen bij staat. 2 jaar geleden verteldt zij in een interview dat zij gefinancierd wordt door Rechtsbijstand en spreekt zij vol trots over haar inkomen. Bron: https://youtu.be/oMkNSJfov40 vanaf 2 minuut 35. Hoe geloofwaardig is mr. Simons als rechter als zij hier over liegt?

  Daarnaast heeft zij meer nevenfuncties dan zij in het verplichte neven register vermeld zoals zij 9 maanden geleden in een Youtube filmpje vermeld: trainster Kinder Uit de Knel en trainster Dappere Dino's. Bron: https://youtu.be/YMPkloVMg7s

  Natuurlijk kan je een klacht indienen tegen een haar als advocaat. Dit gaat dan via de Deken naar de Raad voor Discipline. Echter, de voorzitter van de Raad voor Discipline is tevens Raadsheer bij de Rechtbank Arnhem, mr. Ubel van der Werff. Bron: https://raadvandiscipline.nl/regionaal/raad-discipline-arnhem-leeuwarden/nevenfuncties/

  Mr. J.U.M. heeft niet geregistreerd op de website van de Raad dat hij werkzaamheden verricht voor Arnhemse Meisjes, het opleidingsinstituut van mr. Nathalie Simons terwijl dit wel op haar website staat. Bron: https://regioopleidingen.nl/docenten/mr-j-u-m-ubel-van-der-werff-raadsheer/

  Daarnaast heeft mr. Nathalie Simons tussen 1999 en 2003, ruim 4 jaar samengewerkt bij JPR advocaten waar mr. J.U.M. van der Werff 21 jaar heeft gewerkt. Eind 2019 is al een lid van de Raad voor discipline uit het arrondisement Gelderland schuldig bevonden aan corruptie. Bron: https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI__NL__TADRSGR__2019__243

  Het zou mooi zijn als mr. Simons u gaat aanklagen zodat dit in de openbaarheid komt.


  Misschien dat u mr. Nathalie Simons financieel kan compenseren door bij haar Studio Zwaan Kleef Aan een leuk kunstwerkje kan kopen. Bron: http://studiozwaankleefaan.nl

  Met vriendelijke groet,
  Anoniem

  BeantwoordenVerwijderen