donderdag 26 september 2013

PRAKTIJK VAN JEUGDZORG 13

In deze reeks schreef ik 12 voorgangers, met een 'ongeluksgetal' als 13 zou men zeker een ernstig drama verwachten. Dit is onderstaande casus ook: 2 jaar ernstige beschadiging van 2 kinderen van nu 3 en 4 jaar, maar met een goede afloop: sinds vandaag zijn beide kinderen definitief naar hun moeder terug gekeerd… pleegzorg kwam ze brengen!!!!

In tegenstelling tot mijn eerdere artikelen in deze reeks is in dit artikel duidelijk de moeder in beeld. Dit is gebeurd met haar toestemming: zij heeft gevochten voor haar kinderen, die haar onterecht zijn ontnomen, zij is daar trots op en die trots verdient ze ook!

Ik heb haar bijgestaan met een paar tips en adviezen. Hier onder volgt het relaas.

Ik ontmoette haar in Brussel op 20-02-2013 bij de protestbijeenkomst voor het Europees Parlement, waar de klachten van Ilja behandeld werden door een commissie. Moeder viel mij op door haar gedrevenheid en duidelijkheid over de gewoonweg onwaarheden die geleid hadden tot de UHP van haar kinderen. Zij vertelde dat de kinderen inmiddels 4x verplaatst zijn in 9 maanden tijd en dat zij nooit meer haar kinderen terug zou krijgen, omdat het pleeggezin 'perspectief biedend' zou zijn.  (Dat laatste klopt: 'perspectief biedend' wil in jeugdzorgtaal zeggen dat ouders hun kinderen nooit meer terug krijgen.)
Ik stelde haar voor mij eens te bellen en wat stukken op te sturen als indicatiebesluiten en rechterlijke uitspraken. Korte tijd na die 20e februari kwamen de stukken. Wat opviel in de stukken van BJZ:

-         Er was een OTS, op verzoek van vader, in verband met de 'omgangsregeling'. (Vader kwam vervolgens niet en was onbereikbaar)
-         Twijfel over de 'pedagogische vaardigheden' van moeder.
-         Twijfel over de 'psychische ziekten' van moeder.
-         'Huiselijk geweld' dat er volgens moeder niet was, wel volgens BJZ.

BJZ was dus tot de conclusie gekomen dat de kinderen nooit meer terug zouden kunnen naar moeder en moeder moest leren 'moeder op afstand' te worden.

Mijn advies:
1.     Ga naar een psychiater en laat u onderzoeken. Dit bleek moeder al gedaan te hebben en de psychiater was duidelijk: er is zelfs geen aanwijzing om moeder nader te onderzoeken of behandelen. Duidelijke taal.

2.     Ga naar een 'orthopedagoog-generalist' om uw omgang met uw kinderen te laten bestuderen en daar een echt deskundigen-rapport van te laten maken.  Moeder deed het: géén enkele aanleiding tot enige zorg!

3.     Ga naar een psycholoog om uw 'opvoedkwaliteiten als ouder' te laten onderzoeken.  Moeder deed het, resultaat: goede opvoedvaardigheden, geen aanleiding tot enige zorg.

4.     Over dat 'huiselijk geweld': vraag de stukken op van politie en 'steunpunt huiselijk geweld'.  Deed moeder: wat bleek: de vader van de kinderen had ruzie gehad met zijn nieuwe relatie, in een melding van de politie stond: 'X heeft nog 2 kinderen bij….'.  De ruzie was dus geweest in een ander gezin, er waren géén kinderen bij betrokken en alleen omdat die vader kinderen bij een ander had, werden ze met spoed uit huis geplaatst! De melding bleek gedaan door de politie aan BJZ, het 'Steunpunt Huiselijk Geweld' had geen enkele informatie over moeder, ze was daar geheel NIET BEKEND!


BJZ bleef volhouden dat er 'ernstige zorgen' waren en moeder kreeg ondertussen, toen al 1,5 jaar lang, geen enkele normale omgang met haar 2 dochters, slechts 1 uur/maand 'onder begeleiding' van gezinsvoogd + pleegmoeder mocht ze haar kinderen ontmoeten in het eerste jaar, na 1 jaar UHP mocht 1 uur langer gedurende 3 keer, maar dat extra uurtje moest gedeeld worden met de (uitgebreide)  familie van moeder. Moeder ging ondertussen actievoeren. Dit deed zij op geheel legale wijze aan de hand van de Algemene Plaatselijke Verordening stelde ze de burgemeester in kennis van haar actie, welke ook direct toestemming verleende: 3 uur '1-vrouws actie', met actiebord, voor de deur van BJZ. Toegestaan tussen 13.00 en 16.00 u. Moeder moest, volgens de voorwaarden, al haar zaken opruimen na afloop en mocht geen schade aanrichten. De politie hield toezicht en gaf moeder nog complimenten/steun. Zie hier een klein gedeelte van haar actie:BJZ was niet zo gecharmeerd en trok zich terug en wilde van de zaak af. Aanvankelijk naar de WSG, dit terwijl zowel moeder als de kinderen niets mankeren. Het werd dus het Leger des Heils.

Toen de onderzoeksgegevens bekend waren heb ik moeder geholpen met een 'verzoek terugplaatsing' met eventueel toepassing van de 'Signs of Safety-methodiek.  Dit werd in juni 2013 afgewezen door rechter mw. mr. Pot (welbekend kinderrechter die meestal klakkeloos BJZ volgt). Bij de zitting werd moeder het woord ontnomen, alleen haar gemachtigde mocht wat zeggen. BJZ kwam met 2 personen, Leger des Heils met 2, die mochten allen er wat tegenin brengen! De reden van afwijzing van de 'Signs of Safety' methodiek: 'er was geen duidelijkheid over de pedagogische vaardigheden van moeder'.  Dit waren letterlijk de woorden van BJZ, De rechter had, ondanks dat het wel was ingebracht,  de stukken van de universitair geschoolden orthopedagoog en kinderpsycholoog beiden genegeerd! Vreemde argumentatie ook: wat zou er mis zijn met een begeleide terugkeer, waarbij juist deskundigen zorgen voor de veiligheid en de verbetering van omstandigheden als er iets aan zou mankeren?

Het Leger des Heils had sinds de actie van moeder bij BJZ de zaak overgenomen en had 2 gezinsvoogden ingezet voor de 2 kinderen.  Er gebeurde vanaf april niets….

Moeder had ondertussen in mei 2013 ook een 'Eigen Kracht Conferentie' georganiseerd. Zij zou zogenaamd 'geen netwerk' hebben… tot ieders verbazing waren er ca. 15 mensen, zelfs 2 mensen van het LdH! Er werden afspraken gemaakt over de terugkeer van de kinderen naar moeder of familie.  Opeens veranderde het perspectief: de kinderen moesten dan naar de familie van moeder. Er kwam geen enkele actie vanuit de gezinsvoogden van het LdH: 'eerst moet de verlenging machtiging UHP geregeld worden', dat was de hoofdzaak…

Moeder kreeg geen enkele normale omgang, geen vakantiedag samen met de kinderen, sterker nog, haar 3 uur per maand werd haar in juli ook nog ontnomen… wegens 'vakantie pleegouders' en 'vakantie gezinsvoogden'. Uiteraard mocht moeder de kinderen géén aardigheidjes geven, geen kleren voor ze kopen, moeder 'bestond niet' en dat al 2 jaar lang, pleegmoeder liet zich dan ook 'moeder' noemen en de kinderen kregen ook 'nichtjes' van pleegmoeder….

De rechtszitting op 6-8-2013 over verlenging UHP kwam er aan.  Moeder bracht, met een nieuwe, zeer goede advocate uit Maastricht, ook de deskundigenrapporten nogmaals in, wegens de klachten van moeder tegen rechter Pot werd de zaak gedaan door een andere rechter. Het LdH bleef bij zijn standpunt dat de kinderen niet terug konden naar moeder.  Tot die tijd was zelfs niemand van BJZ of LdH bij moeder thuis gaan kijken… de bewering 'bij moeder onveilige thuissituatie' was genoeg. De advocate had het indicatiebesluit tot UHP in feite volledig onderuit gehaald. 

De rechter in zijn uitspraak: kinderen VOOR 11-11-2013 TERUG bij MOEDER.  De rechter gaf op geen enkele wijze aan dat moeder 'begeleid' zou moeten worden of dat er zorgen zouden zijn over moeder. (De deskundigen die moeder inzette constateerden immers alleen maar dat het gewoon een goede moeder is!)…. Nu zou er 'met voortvarendheid' aan een terugkeertraject gewerkt worden.  Er komt een bespreking. Afspraak; samen met pleegouders wordt een terugkeerplan gemaakt, waarbij de kinderen geleidelijk wennen aan thuis. (De gezinsvoogden deden beiden niets!) Pleegmoeder gaat ook een hele dag  samen met de kinderen en moeder naar een dierentuin…. Pleegmoeder deelt de kinderen mede dat ze bij moeder mogen wonen…. Dit werd een drama: de kinderen wilden NIET meer naar pleegmoeder, wilden direct naar moeder… 1 week later mochten ze 1 dag, voor het eerst sinds 2 jaar, bij moeder thuis komen, voor het eerst zónder 'begeleiding'… terug naar pleegmoeder werd een drama: ze wilden absoluut niet mee… Pleegmoeder in tranen, waar de kinderen bij waren….

Het weekend daarop kwamen de kinderen voor het eerst sinds 2 jaar bij moeder logeren, voor 2 nachtjes. Kinderen hadden het geweldig leuk, pleegmoeder heeft dat weekend verziekt door zowel politie, als LdH als pleegzorg in te schakelen en enige WhatsApp-jes te sturen met o.a. de mededeling dat ze er 'helemaal doorheen' is…. om de kinderen op zaterdag direct terug te halen.  Moeder heeft dit geweigerd en gezegd dat ze zondag terug zouden komen. Moeder werd gedwongen om de kinderen toch terug te brengen naar het pleeggezin, ondanks het feit dat dit juist extra traumatiserend is voor de kinderen: de kinderen smeken aan moeder om bij haar te blijven en moeder moet ze al huilend terug brengen… Vervolgens komen er enige verklaringen van diverse mensen richting LdH en pleegzorg, waarbij ingegaan werd op de kind-traumatiserende opstelling van dit pleeggezin: pleegmoeder had er ernstige moeite mee om de kinderen naar hun eigen moeder te laten gaan, omdat hen deze kinderen BELOOFD waren door BJZ! Daarom mocht moeder ook in de 2 jaar UHP ook geen enkele normale omgangsregeling hebben, ondanks de keurige woning van moeder en het feit dat moeder wel vaak voor andere kinderen van familie en buren zorgde. 
Het LdH stopte het terugkeertraject.... Moeder moest 'op het matje' komen bij het LdH.  Per brief werd haar al verweten 'wat zij allemaal het pleeggezin had aangedaan'  en dat zij fout bezig was door 'niet aan de afspraken te houden'.

Feit is dat moeder over de gewijzigde afspraken, tussen haar en pleeggezin, BJZ schriftelijk op de hoogte had gesteld en de beide gezinsvoogden dagenlang niet bereikbaar waren.  Toen moeder in dat ene weekend een SMS naar de gezinsvoogden stuurde met de tekst: 'gaarne terugbellen, spoed', werd uiteraard ook niet gereageerd.  Ook hebben beide gezinsvoogden geweigerd om zelf te komen kijken bij moeder hoe de kinderen reageerden. En toen kwam het…

Moeder moest ALLEEN naar BJZ komen op 24-09-2013…. En kreeg te horen dat het pleeggezin alles ZAT was en men daarom, in plaats naar een instelling,  de kinderen bij haar wilde plaatsen, maar ze moest wel akkoord gaan met Intensieve Pedagogische Thuiszorg (bedenksel van pleegzorg Vitree (ook de pleegzorg-instelling van dit kind!) met LdH samen, de rechters én  de orthopedagoog én de psycholoog vonden dit niet noodzakelijk) die zonder enig onderzoek door het LdH  'noodzakelijk' geacht werd + de onder toezicht stelling….

Het GOEDE NIEUWS

Op 26-09 2013 ca. 10.00 u 's morgens zijn de kinderen THUIS gebracht door een pleegzorgmedewerkster (met alleen een paar stukjes speelgoed en verder niets.)… en ze zijn ZEER BLIJ….

WAAR was dit goed voor?

De OTS, 'noodzakelijk' voor de omgang met vader was nergens goed voor: vader wilde geen omgang en komt niet opdagen bij rechtszittingen. De 'pedagogische vaardigheden' waar BJZ mee schermde: waren in orde. De 'psychische stoornissen' van moeder?  Waren er niet!  Het 'huiselijk geweld'? Er was zelfs geen enkel dossier over moeder bij het 'Steunpunt Huiselijk Geweld'!

Wat heeft het gekost?

Voor moeder: alle stress, verdriet door gemis van alle leuke dingen gedurende 2 jaar van 2 kinderen, en vernederingen die ze moest ondergaan door alle onderzoeken dit is NIET in GELD uit te drukken….Verder wel op geld waardeerbare zaken: reiskosten, telefoonkosten, LBIO-bijdragen, eigen bijdrage advocaat, onderzoek van de specialisten enz enz: ca. 10.000 €

Voor de maatschappij: BJZ (2x 2jr OTS = 32.000 €), Pleegzorg op zijn minst 2 jaar pleegzorg voor 2 kinderen 20.000 €, salarissen rechters/ kosten rechtbank: 6 zittingen. Kostenvergoeding pleeggezin: 24 x 1200 =28.800 €

Conclusie

Dit is een drama met gunstige afloop…. LdH en BJZ kunnen binnenkort de procedure over de schadeloosstelling verwachten wegens 2 jaar kinderen hun moeder ontnemen!
Politici: hier had op bezuinigd kunnen worden!

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

23 opmerkingen:

 1. Maria superssssss, eindelijk zijn je kinderen weer bij jou, geweldig, ik ben hartstikke blij voor jou. Veel geluk samen. Yvonne.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Trots op deze moeder! Zouden alle ouders moeten doen, spandoeken, en bij bjz voor de deur bivakkeren! Tenten, spandoeken en vooral veel geschreeuw.
  Schreeuw het er uit, hoe kapot men je maakte, met hun domheid en onwetendheid en hun zg zorgen! Schreeuw het er uit hoe moe je ook bent.
  Maar laat hen zien dat ze niet met jou mogen sollen!
  Nooit en zeker niet met je kinderen!
  Maria je hebt het geweldig gedaan!
  Als dit hyves was kreeg je 1000 respects en als dit facebook was, 1000 likes, zo niet meer.
  Geweldig! Applaus voor deze moeder. Helemaal in haar eentje vechten tegen die rommel.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. als ik deze 2 verhalen lees lijkt het net of we ons zelf terug lezen , hardestrijd vol mleugenachtige beschuldigingen en de kinderen zijn er de duppe van , wij kennen maria ook van fb en hopen met haar bevindingen ook zelf de strijd te winnen en daar kan je alle hulp voor gebruiken . ik wens allle winnaars een goed geluk en bedank ze voor het delen van hun ervaring om zo andere mensen te helpen en hoop te geven dat het kan. groet mozizifu

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Bedankt voor dit bericht Nico. Goed dat je haar hebt kunnen helpen. Je zou wensen dat die andere zaken ook zo goed aflopen. Yunus, Arlette Heskes, Nora Yorukseven en vele anderen. Deze moeder heeft veel om trots op te zijn. Goed dat terugvechten hier geholpen heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste Mensen die dit alles lezen: OOK JULLIE kunnen iets doen: Vertel over de wantoestanden in de Jeugdzorg aan je vrienden, familie en kennissen. In het begin zullen ze denken dat JIJ gek bent: "Dat kan toch niet? Zo'n officiele instantie haalt die kinderen niet voor niets uit huis. Waar rook is, is vuur." Toch: Door steeds maar weer erover te vertellen en voorbeelden erbij te geven, zullen de mensen, in combinatie met artikelen die zij in de pers lezen, hierover gaan nadenken.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. " maar ze moest wel akkoord gaan met Intensieve Pedagogische Thuiszorg (bedenksel van pleegzorg Vitree (ook de pleegzorg-instelling van dit kind!)"

  Ik vind dit wel weer van een verregaande brutaliteit betuigen, ze willen geld over de rug van haar kinderen blijven incasseren, of is het om te zoeken naar iets wat er niet is!!

  Moeder is heel goed in staat de belangen van haar kinderen te behartigen, beter zelfs dan welke aan BJZ gerelateerde organisatie ooit gedaan heeft!!

  Maria gefeliciteerd meid nu die OTS er nog even af, ze hebben genoeg GELD binne geharkt over de rug van jouw en je kinderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Als dit nou bij ons ook een zo kon, zouden mijn kinderen zielsgelukkig zijn, en wij ook natuurlijk ;-)
  reeds 5 jaar vechten tegen de bierkaai en geen stap vooruit geraken, door mijn oorlog tegen jeugdzorg helaas enkel maar stapjes achteruit gedaan ..

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Die applaus moeten we geven ter plekke aan haar en elke ouder of betrokkene die voor de deur van de bjz-kantoren, rvdk en justitie hun macht staan uit te schreeuwen, het liefst in koor. Roep de krant en tv erbij ...
  Met toestemming van de burgemeester van de gemeente kunnen ze ons niet eens laten wegslepen. De Turken zijn ons voor geweest maar durfen net niet door te zetten. Maria is een verdomd goed vorbeeld hoe je het afmaakt. Zet die onmensen voor paal en laat ze peentjes zweten zodat ze het opgeven. Ze geven het keer op keer aan dat ze geen enkele deskundigheid bezitten, kap dan met jullie bestaan en durf als bjz-maffia tegen de regering te zeggen; wij zitten jullie gewoon kaal te plukken hahaha en dat voelt toch zo goed omdat jullie zo dom en achterlijk zijn door ons te geloven whahaha ... daarbij zetten wij ook de rechtsstaat voor schut ... ach germ die (kinder)rechters. En zo denkt BJZ en de gv-instellingen.
  We moeten meer Maria's oproepen!!
  Ben ook een moeder opgescheept met die randdebielen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "De Turken zijn ons voor geweest maar durven net niet door te zetten." (Zie regel uit bovenstaand stuk).

   Er zijn voor zowel BJZ als RvdK zeer belastende rapporten inzake de werkwijze m.b.t. "de onderzoeken" van deze instanties.Niet alleen belangrijk om in "de zaak Yunus" dit naar buiten te brengen, maar ook belangrijk voor het algemeen belang. Helaas geven de ouders geen toestemming deze te publiceren daar zij bang zijn Yunus (die zij sinds maart 2013 niet meer zien) dan nooit meer te zien tot zijn achttiende jaar. Tja. Er is een gezegde: "De meeste mensen graven hun eigen graf". Tja.....

   Verwijderen
 9. Feit is dat de Nederlandse (Rijks-)overheid op grond van de internationale verdragen systeemverantwoordelijk en eindverantwoordelijk is en blijft, zodat alle verwijzingen naar provincie, jeugdzorg, klachtencommissies, inspectie, Nationale ombudsman etc. onjuist zijn.

  Nederland verzaakt ernstig bij de behoorlijke naleving van verdragen als EVRM, IVBP en IVRK (m.n. art. 3 lid 2 en art. 5): Nederland heeft enerzijds de kinderen te beschermen, en anderzijds ouders te beschermen m.b.t. hun rechten (b.v. art. 8 EVRM) en rechtspositie als ouder.

  De verdragsluitende landen hebben vanzelfsprekend nooit beoogd om toe te staan dat op ondeugdelijke gronden wordt ingegrepen in het gezinsleven van ouders. Dat is echter precies wat in NB Nederland al decennia stelselmatig gebeurt als gevolg van het gebrek aan waarheidsvinding in het Nederlandse jeugd'recht'. Nederland krijgt op die manier natuurlijk ook de (reacties van) ouders die daar bij horen.

  Het maakt dat oudervervreemding loont!

  De Nederlandse overheid laat verder ten onrechte toe dat maatschappelijk werkers, zonder behoorlijke controle door het Rijk, ouders stelselmatig chanteren door wettelijke rechten en verdragsrechten van ouders m.b.t. informatie, inspraak en omgang te frustreren, om zo ouders te dwingen om te doen wat maatschappelijk werkers willen.

  En zo wordt jaarlijks 4 mrd verspild in de jeugd'zorg'. Daarbij komen nog de kosten van rechtsbijstand, rechters en rechterlijke organisatie etc. En je hebt het dan nog niet over de gevolgschade (gemiste arbeidsproductiviteit, ziektekosten, etc.).

  BeantwoordenVerwijderen
 10. kan niet begrijpen dat er weldenkende mensen zijn die deze totale onzin en leugenverhalen zondermeer geloven ,deze zichzelf uitgeroepen therapeut is van een inferieure reputatie ,leugens van a tot z over de betreffende pleegouders jammer genoeg van zeer nabij moeten meemaken ,dat deze zelfde [moeder ]nu via de organisatie laat weten de kinderen niet eens te kunnen voorzien van kleding voor de komende winter ,deze pleegouders ondanks de vernedering die ze hebben meegemaakt van deze [moeder ] alsnog nieuwe winterkleding heben gekocht en hebben laten bezorgen bij de kinderen ,intriest dat er klakkeloos word aangenomen wat deze meneer allemaal op internet uitkraamt ,gr een zeer bij de kinderen betrokken iemand .

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kennelijk wilt u als mogelijk een van de pleegouders zelf van deze 2 kinderen terug te slaan op een laffe wijze. Toevallig is gebleken dat die pleegouders, die zelf geen kinderen kunnen krijgen, hebben staan huilen alsof hun kind werd afgenomen, het was immers beloofd door BJZ... Moeder zou zich schuldig moeten voelen wat zij het pleeggezin aandeed door haar kinderen terug te willen. Ook presteerden zij het om mij, als gemachtigde van moeder, op te bellen met de mededeling dat ik een leugenaar zou zijn en dan de telefoon ophingen...Ik zou geen contact met de advocate van moeder hebben... Gelukkig is de waarheid anders en heb ik zelfs de advocate van de nodige, juridische, tips voorzien die zij toepaste. Pleegouders gaven de kinderen terug via pleegzorg en zonder enige kleding. Alle speelgoed en kleding die moeder voor de kinderen kocht, was er niet bij. Pleegouders incasseerden wel 1200 €/maand om kleding en voedsel te kopen. In dat jaar hebben zij géén TV mogen kijken, géén speelgoed, en van de week gaven ze aan dat pleegmoeder regelmatig '1-2-3 zei'als ze iets moeste doen... En als ze dat dan niet doen? Dan krijgen we klappen op de billen met de STOK' DAT is 'GOEDE PLEEGZORG! En uiteraard,mochten de Orthodox Katholieke kinderen, NIET naar de Orthodox Katholieke kerk...alleen een kerk naar keuze van de 'christelijke' pleegouders. Ik schrijf hier christelijke tussen apostrofs: een echte christen weet dat een kind TWEE OUDERS heeft en respecteert die! In het hele jaar dat die twee kinderen bij dat christelijke pleeggezin hebben gezeten hebben zij er voor gezorgd dat de kinderen géén enkel moment van normale omgang met hun moeder en familie hadden en er géén enkel logeerweekend was......
   Pleegzorg... fantastisch toch.....

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. En als je dan ook nog weet, dat de kinderen per vergissing bij de moeder zijn weg gevoerd!! Dat de melding die gedaan was helemaal niet om deze kinderen ging.
   En dan nu de moeder betichten van leugens, dat is de werkelijkheid omdraaien en naar de hand van Jeugdzorg en de pleegouders zetten.
   Ik hoop dat bij deze PLAAG-OUDERS nooit meer kinderen geplaatst worden.
   Plaag-ouders en pleegzorg heeft zich gewoon schuldig gemaakt aan mishandeling!

   Verwijderen
  3. laten we hier ook stoer ANONIEM even onze mening geven, het zal best dat het pleeggezin hoegenaamt het beste wil voor de kinderen dat wil ieder uit DIT DORP waar de grootste concentratie pleegkinderen van nederland gehuisvest is, doch willen pleegouders hier alleen het beste voor de kinderen wat ze zelf denken en willen NIET wat eigen ouders erover denken willen of zeggen, dit is dus eigenlijk een zeer onchristelijke insteek ?!! toch hadden jullie daar nog nooit van salomon gehoord?>>>>

   Verwijderen
  4. Beste "zeer bij de kinderen betrokken iemand"

   Kennelijk zijn de pleegouders verkeerd geïnformeerd:
   ik heb alleen gevraagd om zwemkleding omdat die nu nergens in winkels te verkrijgen zijn en mijn dochters graag wilden zwemmen.

   Inmiddels heb ik 900 euro uitgegeven aan nieuwe (winterkleding) en schoenen.
   ik heb helaas niets aan de rokken en jurken die pleegouders mij hebben opgestuurd, Daarom zal ik die doneren aan arme kinderen, zoals ik dat met alle oude kleding van mijn kinderen doe.

   Verder wil ik iedereen bedanken voor de lieve berichtjes, had was mij nooit gelukt zonder jullie steun!

   Maria (moeder!)
   .

   Verwijderen
 11. voorop gesteld ben ik niet een van de pleegouders en ben ik niet onder indruk van jou manier van reageren ik zou zeggen blijf je frustraties maar heerlijk overal neer te zetten waar je maar wilt ,begrijpelijk als je zelf uit de ouderlijke macht gezet bent ,ik zou zeggen crazy horse i.p v dark horse

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. U probeert het op te nemen voor de pleegouders zonder duidelijke kennis van zaken. U zou anders geweten hebben dat moeder nimmer het ouderlijk gezag ontnomen is en de kinderen uit huis geplaatst waren op grond van 'huiselijk geweld' dat er AANTOONBAAR NIET was... Pleegouders hebben zich opgesteld alsof zij de PLICHT hadden voor die kinderen te zorgen, hebben moeder ieder normale omgang onthouden door hun opstelling, hebben alle. schriftelijk gegeven, beslissingen van moeder in het kader van haar 'ouderlijk gezag' genegeerd en hadden zelfs een van de kinderen op een school ondergebracht, zodanig dat het kind er na een maand weggerukt moest worden. Dit tégen de wil van moeder die het beter vond om de kinderen direct op de school te plaatsen waar ze 8 jaar zouden kunnen blijven... Dit nog afgezien van het slaan van kinderen (2+3 jaar) met een stok en 'tandenpoetsen alleen als er naar de tandarts gegaan moet worden'... 4 kiezen getrokken reeds, en het disrespect voor het geloof van moeder....Het kind heeft er in ieder geval een extra trauma van opgelopen.

   Een excuus aan moeder zou u sieren.

   Nico Mul

   Verwijderen
 12. Tja, nu het slecht vissen is in het vissersdorp, moet er maar gevist worden uit de zee van kinderen.
  Voor 1200 euro per maand moet je ander heel wat garnalen pellen op **K
  Dat BJZ, Plaagouders en pleegzorgbegeleiders het niet zo nauw nemen met de waarheid en nu de zaken proberen om te draaien, is een welbekend verschijnsel in totalitair Nederland.
  En hoeveel pleegkinderen vangt uw op 4 soms? Er moet maar eens een diepgravend onderzoek aangegaan worden in het Durp waar uw verblijft, er zijn daar in verhouding heel veel pleegkinderen! De banden met het LDH en het geloof, het tuchtigen en indoctrineren heeft in uw schilderachtig voormalig vissersdorp een zeer hoog gemiddelde.
  Ook schijnt er vers bloed nodig te zijn vanwege het hoge inteelt gehalte in uw dorp, tja gods wegen zijn ondoorgrondelijk!!

  Een excuus naar Nico toe, zou ook op zijn plaatst zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het toont maar weer eens aan dat vrijwel alle betrokken professionals volkomen geschift zijn, inclusief de kinderrechters ..

  BeantwoordenVerwijderen
 14. De kinderrechter was inderdaad volkomen geschift aangezien ik bij alle rechtszaken dezelfde kinderrechter heb gehad, heb ik uiteindelijk een klacht tegen de kinderrechter ingediend en ik moet wel zeggen dat ik het netjes vond om een brief waarin zij haar excuses aanbied terug heb mogen ontvangen. toen ik eindelijk een andere kinderrechter heb mogen treffen, heeft deze kinderrechter mij in mijn gelijk gesteld! Mijn kinderen hadden nooit uit huis geplaatst mogen worden, want wat is er nu in mijn thuis situatie veranderd dat ik nu wel in eens voor mijn kinderen mag zorgen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Niets waarschijnlijk en dat hoefde ook niet, want het is bij jouw thuis nooit onveilig geweest voor je kinderen.

   Inderdaad netjes dat je een excuus hebt ontvangen en hopelijk heeft deze rechter eens goed naar haar eigen handelen gekeken en zal ze niet meer zo klakkeloos BJZ en kornuiten volgen als ouders tegengas geven. En een meer objectieve houding aannemen naar ouders en kinderen toe.

   Verwijderen
 15. Go Maria Go Maria Go Maria!!!

  Over die Kinderrechter POT, richt nog steeds INMENSE SCHADE aan, binnenkort zitting waar mijn jongste dochter naar haar VADER gaat, (na UHP Vitree Pleegzorg, verdwenen in een POLITIEAUTO 23:00 uur 's nachts) , VALS AMBER ALERT, VALSE aangifte mijn voertuig als gestolen, hierdoor beland ik als zorgzame moeder in de CEL, 23:00 uur fout Politie moeder vrij wel als GEVOLG 3 maanden jongste dochter NIET GEZIEN, terwijl mijn 11 jarige dochter dit HELEMAAL niet WIL( nog een UHP maar deze maal naar 'vader') Hoe kun je je KIND(EREN) hiertegen BESCHERMEN? BJZ Flevoland weet ook nog VOTS over mijn oudste dochter uit te spreken zonder mij als MOEDER bekleed met het ouderlijk gezag, voor de zitting uit te nodigen......

  Kinderen hebben ook een stem als MOEDER en wettelijke vertegenwoordiger word dit TERZIJDE geschoven, Absolute schending van de Mensenrechten en de Rechten van het kind om op te groeien in LIEFDE bij zijn/haar geboorte OUDERS.
  Indien ondersteuning nodig mocht zijn dan graag Positive Parent Program, Wrap Around Care THUIS door Experts
  ( professionals) en niet door bjz mederk(st)er(S) welke beschermde titels MISBRUIKEN echter dit is niet het ergste,
  BLIJF van ONZE KINDEREN af! Je hoeft niet BIG geregistreerd te zijn om te STELLEN dat PEDOFILIE een absolute AFWIJKING is welke levenslange uitsluiting van deelname aan een GEZONDE maatschappij behoeft.
  Modus Operandi van VERNIETIGERS van GEZINNEN

  Binnenkort wordt deze hele DUSTERE, nieuw bloed nodig hebbende KINDERROOF 'organisatie' opgerold!
  Uitgevist!
  Dan wordt wat het SAMSON RAPPORT niet ONTHULDE, uit de BEERPUT gehaald en gaan ALLE( EX) Topambtenaren zoals het betaamd met CRIMINELEN, naar het GEVANG!
  Waarvoor denk je dat de REGERING niet ingrijpt, ondanks alle verzoeken van bijvoorbeeld Peter Prinsen,de ECHTE
  ( familie/jeugdadvocaat) welke met confrere advocaten in Nederland vele aangeboden petities aan de eerste kamer GEEN GEHOOR KRIJGT voor de NOODBEL?
  Bronnen (in heel Europa in kluizen bewaarde bewijsmaterialen) zullen binnenkort met deze GRUWELIJKE onthullingen komen en Nederland wordt wereldnieuws in de GROOTSTE KINDERHANDEL.OOIT, in samenwerking met het VATICAAN.
  Dat schandaal van MISBRUIK is al gedeeltelijk bekend geworden en nog staan daar mensen in Rome te wachten op de PAUS?

  Als Spiritueel mens GELOOF ik dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn.

  Ik voel al wat grondvesten trillen, en nee op de SCHAAL van RICHTER is deze beving niet te METEN.....

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Urk dus, ik had al zo'n vermoeden. Zelf ben ik altijd als-de-ddod om te discrimineren, ik heb daar ook helemaal geen behoefte aan. Discriminatie is immers onzinnig. Maar op de vrijzinnig protestants-christelijke school waarop ik zat, is met itjdens de godsdienstlessen al 'geleerd' dat veel gereformeerden vaak liegen. Dat komt doordat gereformeerden vaak denken dat ze uitverkoren zijn door God, wat voor rottigheid ze ook uithalen op deze aarde.
  M.i. is dit geen discriminatie, maar een waarheid. Als ik door een gereformeerd bedrijf werk laat uitvoeren word ik vaak bedond..d, zéker als vrouw (althans met probeert mij te bedon..ren :-)

  Toen ik vorig jaar in aanraking kwam met Jeugdzorg was een van mijn 1e indrukken dat de meesten die ik over de vloer kreeg gereformeerd waren. Je ziet het immers vaak aan ze, ik heb daar een zesde zintuig voor.

  Mijn geluk was dat ik makkelijk naar het buitenland kon omdat ik al jaren in het buitenland woon.
  BJZ heeft geprobeerd om via het land waar ik woon de hand op mijn dochtertje te leggen. Met leugens, o.a. door te liegen dat er nog een OTS is, terwijl deze beëindigd is. Jeugdzorg in dit land weigert daar echter aan mee te werken en ziet zelfs geen aanleiding om een onderzoek in te stellen. Jeugdzorg hier ziet geen problemen en heeft mijn informatie dat BJZ ook geen juridische grond voor vervolging heeft ter harte genomen. Jeugdzorg hier merkt fijntjes op dat "moeder misschien bang was dat haar kind zou worden afgenomen".

  //De moeder van praktijkverhaal 3

  BeantwoordenVerwijderen